AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Wosińska- Stelter, 2016-04-13
Gdańsk

Edukacja regionalna, Program nauczania

Śladami legend, tradycji i kultury

- n +


„ŚLADAMI LEGEND, TRADYCJI I KULTURY”
- POZNAWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE


Modyfikacja programu
Marzeny Kędry „Doświadczanie świata”
Edukacja wczesnoszkolna.
Program nauczania dla I etapu kształcenia.
MEN, Warszawa 2014r.


Ewa Wosińska- Stelter

Gdańsk 2015


SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
1. CELE EDUKACYJNE 5
2. CELE EDUKACJI TURYSTYCZNO-REGIONALNEJ, PATRIOTYCZNEJ, ŚRODOWISKOWO-EKOLOGICZNEJ I EDUKACJI DO BEZPIECZEŃSTWA 6
3. PROPOZYCJE INNOWACYJNYCH ZAJĘĆ W SZKOLE I W TERENIE 7
A.KLASA I 7
B. Klasa II 27
4. UWAGI O REALIZACJI 39
BIBIOGRAFIA: 40WSTĘP

„Powiedz mi , a zapomnę.
Pokaz mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”
( Konfucjusz)

W dzisiejszym, zabieganym świecie brakuje czasu na dostrzeżenie piękna roztaczającego się wokół, na czerpanie z mądrości naszych przodków, na sięganie do korzeni i odkrywaniu na nowo tego co już znane, na poszukiwanie siebie – swojego miejsca w tym wielkim nieznanym świecie. Nauczyciel winien być przewodnikiem uczącym miłości do otaczającej przyrody, bogactw kulturalnych a przede wszystkim do ludzi – poszanowania siebie. „…oczy są ślepe. Szukać należy sercem.” ( A. de Saint- Exupery). Dziecko powinno dostrzec zależności i zrozumieć, że życie człowieka zależy od różnych czynników. Dzięki mądremu przewodnictwu powinno wyrobić w sobie poczucie, że jego działania, wybory jakich dokonuje wpływają na środowisko w którym żyje i tym samym odbijają się na jego dalszym losie. To czego człowiek nauczy się jako dziecko będzie mu towarzyszyć w dorosłym życiu. Dlatego tylko wczesne kształcenie właściwych nawyków i postaw może zaowocować w przyszłości. Najważniejsze w procesie nauczania jest nauczanie myślenia. Tylko człowiek kierujący się rozumem, myślący, analizujący, potrafiący wyciągnąć wnioski , uczący się na błędach jest w stanie sprostać oczekiwaniom współczesnego świata.
Program ten jest efektem długoletnich przemyśleń i obserwacji autorki. We współczesnej edukacji brakuje miejsca na spontaniczność, naturalne zaspokajanie ciekawości dzieci… Szkolnictwo poszło w stronę schematycznego, odtwórczego nauczania a przecież człowiek myślący poradzi sobie z rozwiązaniem każdego testu. Nauczanie poprzez działanie osadza dziecko w realnym świecie, przygotowuje do życia. W terenie nauczyciel kierujący procesem kształcenia może z łatwością dobrać materiał, metody i formy zajęć tak, aby uczeń podejmował rolę badacza odkrywającego zjawiska, prawa, region w którym mieszka, swoją ojczyznę małą i dużą. Uczenie poprzez podróżowanie, działanie, odkrywanie rozwija samoświadomość, umiejętność praktycznego zastosowania posiadanych umiejętności i odpowiedzialności za wynik tego działania. Takie nauczanie jest bardzo bliskie małym dzieciom. Zważywszy na fakt obniżenia wieku szkolnego odejście od systemu klasowo- lekcyjnego, wyjście poza ramy ławek i sal dydaktycznych w plener wydaje się jedyną słuszną drogą w procesie nowej –XXIw. –edukacji. Edukacja w terenie, w drodze rozwija zdolność myślenia i wyciągania wniosków oraz pobudza do aktywnego uczestnictwa w działaniach dzieci na rożnym poziomie rozwoju. W edukacji obok kształcenia formalnego ważne jest kultywowanie pewnych wartości, do których należy zaliczyć wartości ponadczasowe związane z poszanowaniem zwyczajów, tradycji, rodziny i ojczyzny. Pozytywne i pełne zaangażowanie uczniów w działania na rzecz tych wartości można osiągnąć poprzez edukację w drodze. Odwołanie do podań, legend i baśni jest niezbędne do odnalezienia ducha magicznych miejsc, w których bywa młody człowiek.
W klasach I-III treści programowe nie zawierają podziału na działy i poszczególne przedmioty. Głównym celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka i przygotowanie go do życia we współczesnym świecie, do radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Nauczyciel- przewodnik ma przygotować emocjonalnie uczniów do realizacji programu w klasie IV poprzez rozwijanie wyobraźni, wyrabianie właściwych nawyków i poznawanie otaczającej rzeczywistości. Do realizacji tych celów można wykorzystać wspaniałą polską literaturę, bogatą w legendy i przedstawiającą historię, z której dziecko może czerpać nauki. Program ten ma ukazać uczniowi scalony obraz świata poprzez analizowanie różnych faktów, wydarzeń a także zaspokojenie wielostronnych potrzeb rozwojowych dziecka, takich jak potrzeba bezpieczeństwa, aktywności poznawczej i ruchowej, uznania, szacunku i ekspresji.
Taki kierunek edukacji wybrałam ze względu na położenie szkoły w pobliżu Starówki miasta Gdańska, którego – jak wynika z moich obserwacji-dzieci 5-6 letnie, rozpoczynające edukację nie znają oraz blisko przepięknego parku oruńskiego owianego wieloma legendami. Szkoła, w której pracuję znajduje się też w sercu niezwykle malowniczych Kaszub a bogactwo infrastruktury komunikacyjnej stanowi okno na świat dla miłośników podróżowania.
Podstawę prezentowanego programu stanowią cele i treści kształcenia oraz przewidywane osiągnięcia ucznia. Większość treści całego programu stanowi podstawa programowa, która została dokładnie przeanalizowana przez autorkę. Proponowane wyjścia i zielone wyprawy będą sprzyjać integracji dzieci umożliwiając im poznanie literatury polskiej, piękna ojczyzny małej (miasto, region) i dużej (ojczyzna), wyrobieniu aktywnej postawy wobec otaczającego środowiska, zachęcać do aktywnego wypoczynku i uprawiania turystyki. Realizacja treści opiera się na metodach czynnościowych i obserwacyjnych przez co dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci na etapie kształcenia wczesnoszkolnego, dla którego stworzono ten program.


1. CELE EDUKACYJNE

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, tak by był przygotowany w miarę swoich możliwości do życia w społeczeństwie informacyjnym i potrafił żyć w zgodzie z obowiązującymi normami w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. Do najważniejszych celów należą:
1. Kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, zwłaszcza rozwijanie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie ale także umiejętności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych i niezbędnych do rozwiązywania różnego rodzaju sytuacji problemowych.
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w formie bezpośredniej ( poprzez mówienie, słuchanie, mimikę i gest) oraz pośredniej (poprzez czytanie, pisanie, matematyzowanie, liczenie, śpiewanie i malowanie) a co za tym idzie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
3. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i ojczyzny- zarówno małej ( region, miasto) jak i dużej.
4. Rozbudzanie ciekawości poznawania i potrzeby poszukiwania wiedzy, odwoływania się do korzeni, historii własnej (rodziny) i kraju, obcowania z przyrodą oraz kształcenie współodpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość.
5. Rozbudzanie i wskazywanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, preferujących zdrowy styl życia.
2. CELE EDUKACJI TURYSTYCZNO-REGIONALNEJ, PATRIOTYCZNEJ, ŚRODOWISKOWO-EKOLOGICZNEJ I EDUKACJI DO BEZPIECZEŃSTWA

Celem edukacji turystyczno- regionalnej i patriotycznej jest przede wszystkim rozbudzenie ciekawości uczniów i skierowanie jej na piękno otaczającej ich rzeczywistości- okolicy domu, miasta, regionu i kraju. Umiejscowienie dzieci w historii miejsca, w którym mieszkają, wyrobienie poczucia przynależności do rodziny i kraju, wykształcenie patriotyzmu. Działania te są nieodłącznie związane z edukacją środowiskowo- ekologiczną uczącą odpowiedzialności za otaczającą dzieci przyrodę i edukacją do bezpieczeństwa. Poznawać świat można tylko z uwzględnieniem bezpieczeństwa szeroko rozumianego (w domu, szkole, na ulicy, bezpieczeństwa teleinformatycznego, energetycznego i ekologicznego)., Taka edukacja uczy dzieci świadomego i odpowiedzialnego postępowania w różnych sytuacjach życia codziennego.
Niniejsze opracowanie koncentruje się w szczególności na:
1. Dogłębnym poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata poprzez systematyczne działania.
2. Poznawaniu własnego regionu (Kaszuby) i miasta ( Gdańsk) ale także wskazywanie najpiękniejszych zakątków Polski.
3. Wyrabianie postawy patriotycznej, poszanowania kultury i tradycji.
4. Poszerzenie słownictwa w oparciu o legendy.
5. Kształcenie poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby środowiska i ojczyzny.
6. Wpajanie poczucia silnego związku ze środowiskiem lokalnym i przyrodą.
7. Wskazanie możliwości podejmowania własnych działań proekologicznych.
8. Kształcenie umiejętności troszczenia się o bezpieczeństwo swoje i innych, uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych i potrzebujących, wyrabianie empatii.
9. Kształceniu właściwego, zdrowego i aktywnego stylu spędzania czasu wolnego.
3. PROPOZYCJE ZAJĘĆ W SZKOLE I W TERENIE

A. Klasa I

WITAJ W SZKOLE- WESOŁO I BEZPIECZNIE

Wariant I: Wycieczka do Miasteczka Plenerowego EduFun w starym garnizonie w Gdańsku Wrzeszczczu.

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Integracja grupy.
• Bezpieczne podróżowanie środkami komunikacji miejskiej.
• Wyrabianie orientacji w schemacie swojego ciała.
• Odkrywanie świata poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Bezpieczna droga do szkoły
• Znajomość adresu szkoły i domu.
• Rodzaje dróg, sposoby przechodzenia przez jezdnię.
• Znaki drogowe.
Bezpieczne podróżowanie środkami komunikacji miejskiej
• Zasady bezpiecznego i kulturalnego podróżowania środkami komunikacji miejskiej.
• Niebezpieczeństwa na drodze i w jej pobliżu. • Zna swój adres zamieszkania.
• Opisuje najkrótszą i bezpieczną drogę do szkoły.
• Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
• Rozpoznaje podstawowe znaki drogowe.
• Potrafi właściwie zachować się w środkach komunikacji miejskiej i na przystankach.
• Potrafi odczytywać rozkład jazdy.

Program:
8:15- zbiórka pod szkołą. Sprawdzenie obecności, przypomnienie zasad bezpiecznego i kulturalnego podróżowania środkami komunikacji miejskiej.
8:30-9:30- przejazd do Gdańska – Wrzeszcza ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa. Wyszukiwanie poznanych znaków drogowych, nauka odczytywania rozkładu jazdy autobusów i tramwajów.
9:45- spotkanie z animatorami w Miasteczku Plenerowym EduFun
10:00-11:00- zabawy ruchowe w strefie zabawy
11:00-12:30-doświadczenia chemiczne i fizyczne.
12:30-12:50-drugie śniadanie
12:50-13:45- zabawy ruchowe równoważne i w gabinecie krzywych luster.
Ok.15:00-powrót do szkoły.Wariant II: Wycieczka do Świata labiryntów w Blizinach.

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Integracja grupy.
• Kształcenie umiejętności posługiwania się mapą i określania kierunku położenia.
• Poznanie cyklu rozwoju motyla.
• Poznanie cyklu rozwojowego kukurydzy.
• Wyrabianie sprawności fizycznej i przełamywanie strachu.
• Bezpieczne i kulturalne podróżowanie. Bezpieczna droga do szkoły
• Znajomość adresu szkoły i domu.
• Rodzaje dróg, sposoby przechodzenia przez jezdnię.
• Znaki drogowe.

Bezpieczne podróżowanie
• Zasady bezpiecznego i kulturalnego podróżowania
• Niebezpieczeństwa na drodze i w jej pobliżu. • Zna swój adres zamieszkania.
• Opisuje najkrótszą i bezpieczną drogę do szkoły.
• Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
• Rozpoznaje podstawowe znaki drogowe.
• Potrafi właściwie zachować się podróży.
• Potrafi posługiwać się uproszczoną mapą, określić swoje położenie na niej.
• Zna cykl rozwojowy motyla.
• Rozpoznaje kukurydzę i potrafi wyróżnić jej części.


Program:
8:00-zbiórka przed szkołą, sprawdzenie obecności, przypomnienie zasad kulturalnego i bezpiecznego podróżowania.
8:15-9:00- przejazd autokarem do Blizin.
9:05-9:15- podział grupy na drużyny, przydział zadań i map. Nauka odczytywania mapy.
9:15-10:00- zabawa w małych labiryntach, nauka odnajdywania punktów orientacyjnych, przełamywanie barier lękowych.
10:00-11:30- wykonywanie zadań w labiryncie z kukurydzy. Posługiwanie się mapą. Zwrócenie uwagi na budowę tej rośliny. Wyłonienie zwycięskiej drużyny.
11:30-12:15- zabawy zręcznościowe, zawody drużynowe.
12:15-12:40-drugie śniadanie
12:40-13:30- zajęcia w motylarni, poznanie cyklu rozwojowego motyla.
Ok.14:30-powrót do szkoły.

Wariant III: Wycieczka do klubu morskiego Zejman i spacer po starówce Gdańska.
CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Integracja grupy.
• Bezpieczne podróżowanie środkami komunikacji miejskiej.
• Poznanie starego miasta Gdańska. Szukanie 3 Neptunów.
• Poznanie legendy „Noc na Wyspie Spichrzów”.
• Poznanie szant i opowieści morskich, zdobywanie sprawności wilka morskiego
Bezpieczna droga do szkoły
• Znajomość adresu szkoły i domu.
• Rodzaje dróg, sposoby przechodzenia przez jezdnię.
• Znaki drogowe.

Bezpieczne podróżowanie środkami komunikacji miejskiej
• Zasady bezpiecznego i kulturalnego podróżowania środkami komunikacji miejskiej.
• Niebezpieczeństwa na drodze i w jej pobliżu.

Moje miasto Gdańsk.
• Nazwa miejscowości i jej pochodzenie.
• Historia i zabytki. Legendy związane z moją miejscowością.
• Walory turystyczne miejscowości.
• Folklor regionu i krajobraz naturalny i kulturowy. • Zna swój adres zamieszkania.
• Opisuje najkrótszą i bezpieczną drogę do szkoły.
• Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
• Rozpoznaje podstawowe znaki drogowe.
• Potrafi właściwie zachować się w środkach komunikacji miejskiej i na przystankach.
• Potrafi odczytywać rozkład jazdy.
• Posługuje się pojęciami: miasto, wieś, miejscowość, osiedle, dzielnica.
• Zna podstawowe zabytki i historię miasta.
• Rozróżnia podstawowe krajobrazy.
• Zna wybrane legendy miasta.
• Opisuje wybrane zawody.
• Zna prawa i obowiązki turysty.
• Zna elementy folkloru swojego regionu.
• Rozumie dlaczego należy przechowywać pamiątki z przeszłości.

Program:
8:15- zbiórka, sprawdzenie obecności, przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania środkami komunikacji miejskiej.
8:30-9:00- przejazd do Gdańska Głównego. Szukanie herbu miasta na Bramie Wyżynnej. Rozdanie dzieciom mapek miasta uwzględniających trasę spaceru ( zaznaczone gł. zabytki miasta), zwrócenie uwagi dzieci na fakt, że kiedyś w miejscu ulicy była fosa okalająca miasto.
9:00-9:45- spacer ulicą Długą i Długim Targiem, wyjaśnienie etymologii tych nazw- opowieści o dawnym życiu. Odnalezienie miejsca, z którego widać 3 Neptunów. Legenda o Neptunie.
9:45-12:00- opowieści morskie i zabawy w klubie morskim Zejman. Zdobywanie sprawności wilka morskiego. Praca drużynowa na okrętach. Nauka szant.
1200-12;20- drugie śniadanie.
12:20-13:00- tajemnice klubu zaklęte w kamienicy- legendy morskie.
13:00-13:30- oglądanie eksponatów zgromadzonych w klubie.
13:30-13:50- zajęcia plastyczne- ilustracja wybranego eksponatu.
Ok. 14:40 powrót do szkoły.

Miasteczko drogowe- Autochodzik. Spotkanie ze Strażą Miejską i Policją.
CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie zasad ruchu drogowego i podstawowych znaków.
• Nabycie umiejętności właściwego zachowania i poruszania po rożnych drogach i ulicach.
• Nauka bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
• Włączanie rodziców w działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci.
• Umiejętność wykorzystywania odpadów w celu tworzenia makiety drogowej i pojazdów.- Uwrażliwienie na ochronę środowiska. Bezpieczna droga do szkoły
• Znajomość adresu szkoły i domu.
• Rodzaje dróg, sposoby przechodzenia przez jezdnię.
• Znaki drogowe.
Bezpieczne podróżowanie środkami komunikacji miejskiej
• Zasady bezpiecznego i kulturalnego podróżowania środkami komunikacji miejskiej.
• Niebezpieczeństwa na drodze i w jej pobliżu. • Zna swój adres zamieszkania.
• Opisuje najkrótszą i bezpieczną drogę do szkoły.
• Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Jest świadomym uczestnikiem ruchu drogowego.
• Rozpoznaje podstawowe znaki drogowe.
• Potrafi właściwie zachować się w środkach komunikacji miejskiej i na przystankach.
• Zna pracę i rolę Straży Miejskiej i Policji.
• Potrafi wykonać. pracę plastyczno- tech. z odpadów

LITERA A – ALBUM

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Wyrabianie nawyku korzystania z dziedzictwa narodowego i umiejętności odbierania sztuki.
• Poznanie wybitnych dzieł malarskich i ich autorów. Wycieczka do Muzeum Narodowego- lekcja pt:” W pracowni artysty”
• Praca artysty malarza i rzeźbiarza.
• Dzieła wybitnych malarzy i rzeźbiarzy.

Moje miasto Gdańsk.
• Nazwa miejscowości i jej pochodzenie.
• Historia i zabytki. Legendy związane z moją miejscowością.
• Walory turystyczne miejscowości.
• Folklor regionu i krajobraz naturalny i kulturowy. • Rozumie dlaczego należy przechowywać pamiątki z przeszłości.
• Rozumie znaczenie dziedzictwa kulturalnego.
• Rozpoznaje wybitne dzieła malarstwa europejskiego będące w Muz. Narodowym w Gdańsku- „Sąd ostateczny” H. Memlinga.
• Zna pojęcia związane z pracą artysty malarza i rzeźbiarza.
• Potrafi wykonać portret wybraną techniką.
• Zna wybrane legendy miasta.
• Opisuje wybrane zawody.

POZNAJĘ ŚWIAT- NARZĄDY ZMYSŁÓW

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Bezpieczne podróżowanie środkami komunikacji miejskiej.
• Poznanie zmysłów i narządów im odpowiadającym oraz odkrycie do czego służą.
• Poznawanie przez eksperymentowanie.
• Poznanie rekordzistów w świecie zwierząt i budowy oka muchy. Wycieczka do Edu Parku w Gdańsku- lekcja pt. „Pomysły na zmysły”
• Zmysły i narządy im odpowiadające.
• Eksperymentowanie.
• Rekordziści w świecie zwierząt.
• Budowa oka muchy, obraz widziany jej oczami. • Zna 5 zmysłów i narządy im odpowiadające.
• Potrafi poznawać świat za pomocą zmysłów.
• Potrafi eksperymentować.
• Zna zwierzęta najlepiej widzące i słyszące.
• Zna budowę oka muchy.

Warsztaty mydlarskie- zajęcia prowadzone przez Muzeum Historii Brudu i Mydła z Bydgoszczy.
CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Wyrabianie nawyku dbania o higienę osobistą i ubierania się stosownie do pogody i rodzaju aktywności.
• Wykorzystanie różnych narządów zmysłu do rozpoznawania składników.
• Poznanie techniki tworzenia mydła i historii prania.
• Poznanie dawnych przyrządów służących do prania.
• Wyrabianie umiejętności precyzyjnego odmierzania i wykonywania poleceń. Dbam o zdrowie o każdej porze roku.
• Higiena osobista- czystość ciała, ubrania, obuwia a stan zdrowia.
• Przybory do utrzymania higieny osobistej.
• Zależność ubioru od pory roku i form aktywności.
• Powstawanie mydła.
• Historia brudu i prania. • Zna 5 zmysłów i narządy im odpowiadające.
• Potrafi poznawać świat za pomocą zmysłów.
• Opisuje, jak należy dbać o higienę osobistą.
• Wymienia przybory higieniczne i zna ich przeznaczenie.
• Podaje, jak należy dostosować ubiór do pogody.
• Wyjaśnia zależność między zdrowiem a higienicznym trybem życia.
• Precyzyjnie odmierza składniki wg instrukcji.

Warsztaty gliniarskie- zajęcia z p. Moniką Wieczorkiewicz.
CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie pracy garncarza.
• Wykorzystanie zmysłu dotyku i wzroku do formowania określonych kształtów na kole garncarskim.
• Kształcenie umiejętności posługiwania się kołem garncarskim.
• Wyrabianie precyzji ruchu i sprawności manualnej.
• Poznanie historii powstawania naczyń. Poznajemy zawody.
• Zawody dawniej i dziś.
• Zakłady usługowe i użyteczności publicznej.
• Zawody rodziców. • Rozumie, co to są zanikające zawody.
• Opisuje pracę swoich rodziców i zna ich zawody.
• Zna najbliższe instytucje użyteczności publicznej.
• Wie kim jest garncarz.
• Potrafi wykonać proste naczynie na kole garncarskim.

KIEDY SŁOŃCE I KSIĘŻYC NA NIEBIE

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie tajników galaktyki i pracy astronauty.
• Poznawanie za pomocą różnych zmysłów.
• Poznanie budowy mikroskopu i obserwacja odłamków meteorytów.
• Bezpieczne podróżowanie i kulturalne zachowanie w miejscach
Wycieczka do Hewelianum
• Poznanie literatury dziecięcej J.Brzechwy w Akademii Pana Kleksa.
• Doświadczenia fizyczne. Integracja grupy.
• Zabawy interaktywne. Poznanie opowieści o Janie Heweliuszu.
• Astronomia i astronom- pojęcia.
• Układ słoneczny. • Zna wybrane utwory J. Brzechwy.
• Potrafi aktywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i wykonywać doświadczenia.
• Zna pojęcia: astronomia, astronom, NASA, statek kosmiczny, galaktyka, układ słoneczny.
• Potrafi posługiwać się mikroskopem.

Wycieczka do Torunia.
CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie Układu Słonecznego i gwiazdozbiorów.
• Poznanie pracy astronauty.
• Przybliżenie sylwetki M. Kopernika, wprowadzenie pojęć związanych z astronomią.
• Zapoznanie z przyrządami astronomicznymi.
• Poznanie historii miasta i legend toruńskich.
• Bezpieczne podróżowanie i kulturalne zachowanie w miejscach publicznych.
Nasza planeta

• Miejsce Ziemi w kosmosie.
• Astronomia i astronom- pojęcia.
• Układ Słoneczny.
• Ruch Ziemi dookoła własnej osi.
• Oświetlenie Ziemi przez Słońce.
• Gwiazdozbiory.
• Główne kierunki widnokręgu.
• Zjawiska astronomiczne towarzyszące porom roku.
• Legendy toruńskie.
• Mikołaj Kopernik- wybitny astronom.
• Zna wybrane legendy toruńskie.
• Wie, że Ziemia krąży wokół Słońca i własnej osi.
• Rozumie pojęcia: kula ziemska i globus.
• Posługuje się globusem, wskazuje położenie swojego kraju i miasta.
• Zna pojęcia : astronomia, astronom, NASA, statek kosmiczny, galaktyka, układ słoneczny, gwiazdozbiór.
• Potrafi wskazać linię widnokręgu.
• Wie, do czego służy kompas.
• Wie, kiedy rozpoczynają się i kończą poszczególne pory roku.
• Rozumie znaczenie ekologii dla Ziemi.


Program:
7:30-wyjazd autokarem spod szkoły.
9:00-9:45 pokaz w Planetarium pt „ Cudowna podróż”
10:00:11:30-zabawa na wystawie interaktywnej w Orbitarium
11:40-12:00- drugie śniadanie
12:15-13:40- zajęcia w Domu Legend Toruńskich
14:00- obiad
14:30-16:00- zwiedzanie starówki i domu Mikołaja Kopernika
16:00-17:00- pieczenie pierników w Domu Mikołaja Kopernika
17:15-17:40- zakup pamiątek, pierników toruńskich.
Ok.19:30- powrót do szkoły.

DARY JESIENI

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznawanie własnej okolicy.
• Kształcenie sprawności ruchowej na ścieżce zdrowia.
• Odnajdywanie śladów jesieni- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.
• Wykonywanie zielonych zadań przygotowanych przez nauczyciela.
• Zebranie materiału przyrodniczego do zajęć przyrodniczo- technicznych.


• Poznanie flory i fauny parku.
• Porównywanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią w parku i w lesie.
• Zbieranie materiału przyrodniczego.


• Aktywne wypoczywanie.
• Integracja rodzin i klasy.
• Poznawanie własnego regionu.
• Poznanie legendy o Otominie „ Miłość i zdrada”.
• Poznanie flory i fauny okolicy jeziora otomińskiego.
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Zwrócenie uwagi na fakt, że las jest domem zwierząt- poszanowanie tego miejsca.
Spacer do pobliskiego lasu.
• Moja okolica. Cechy charakterystyczne lasu.
• Wygląd lasu jesienią- dary jesieni.
• Drzewa leśne i rodzaje lasu.
• Zjawiska towarzyszące tej porze roku.

Wycieczka do Parku Oruńskiego.
• Moja okolica. Poznanie historii i legend „Góra Pięciu Braci” i „ Piękna Radunica”.
• Cechy charakterystyczne parku. Ochrona przyrody.
• Drzewa i krzewy parkowe- rozpoznawanie po owocach i liściach.


Sobotni rajd z rodzicami po Otominie.
• Moja okolica. Cechy charakterystyczne lasu.
• Wygląd lasu jesienią- dary jesieni.
• Drzewa leśne i rodzaje lasu.
• Zjawiska towarzyszące tej porze roku.
• Flora i fauna okolicy jeziora otomińskiego.
• Legendy gdańskie- o Otominie.
• Zna swój region i okolice.
• Zna zjawiska pogodowe towarzyszące jesieni, potrafi odczytywać temperaturę.
• Opisuje zjawiska przyrodnicze obserwowane jesienią.
• Rozpoznaje drzewa po liściach, owocach i korze.
• Zna rodzaje lasów.
• Wie, że las jest domem roślin i zwierząt, czuje się za niego odpowiedzialny.
• Zna zwierzęta leśne i dary .
• Rozpoznaje podstawowe grzyby, wie , że dzielą się na jadalne i trujące.
• Klasyfikuje dary jesieni, tworzy zbiory, przelicza elementy.
• Głoskuje, wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie- wyszukuje dary jesieni na podane głoski.


• Chroni przyrodę, wie czym jest park.
• Opisuje zjawiska przyrodnicze w parku jesienią.
• Rozpoznaje drzewa i krzewy parkowe po liściach i owocach.
• Gromadzi materiał przyrodniczy i potrafi wykonać album drzew.
• Zna legendy związane z Parkiem oruńskim.• Rozumie istotę aktywnego spędzania czasu wolnego.
• Czerpie przyjemność z obcowania z naturą i swoimi bliskimi, ma szacunek do rodziców i przyrody.
• Zna swój region i okolicę.
• Zna legendę o Otominie.
• Zna florę i faunę jeziora otomińskiego.

JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców oraz ich miejsca w jadłospisie.
• Higiena spożywania posiłków i przygotowywanie zdrowych potraw.
• Poznanie domowych sposobów robienia przetworów.
• Odgrywanie scenek dramowych
• Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych.
• Poznanie roślin warzywnych i ich budowy. Zwrócenie uwagi na części jadalne.
• Zmiany w przyrodzie w różnych porach roku.
• Tworzenie zbiorów z materiału przyrodniczego, klasyfikowanie wg podanych cech.
• Kształcenie właściwych nawyków żywieniowych- wykonywanie sałatek jarzynowych.

• Poznanie budowy drzew i krzewów owocowych.
• Etapy rozwoju drzewa owocowego.
• Rodzaje owoców i ich wykorzystanie.
• Poznanie słowa ekologia- ekologiczny sad.
• Wartości odżywcze owoców i ich miejsce w jadłospisie.
• Sposoby naturalnego przechowywania owoców i warzyw. Drugie śniadanie daje moc.
• Owoce i warzywa polskie i zagraniczne.
• Piramida żywieniowa.
• Przetwory domowe i sposoby przechowywania żywności.
• Drama jako środek wyrazu.
Rośliny warzywne- przygotowanie roślin i zwierząt do zimy.
• Rośliny warzywne, ich budowa. Części jadalne.
• Odgrywanie scenek dramowych z wykorzystaniem wiersza „Na straganie”.
• Uprawa roślin warzywnych w ogródkach domowych i na szerszą skalę.
• Ochrona zwierząt żyjących w glebie.
Od pestki do jabłka.
• Budowa drzew i krzewów. Etapy rozwoju.
• Rodzaje owoców i ich wykorzystanie.
• Ekologia i ekologiczny sad.
• Przechowywanie owoców. • Zna różne warzywa i owoce oraz ich wartość odżywczą. Zna piramidę żywieniową, potrafi układać zdrowe menu.
• Zna znaczenie higieny w życiu człowieka i jej wpływ na zdrowie.
• Potrafi robić proste przetwory ( soki), wie jak przechowywać produkty w sposób naturalny.

• Zna różne warzywa i ich budowę. Rozpoznaje je po smaku i zapachu. Wie, jakie są ich walory i części jadalne.
• Potrafi przygotować scenkę z wykorzystaniem wiersza.
• Wie jak uprawia się rośliny warzywne w ogródkach i na szerszą skale. Zna zagrożenia związane z nawożeniem.
• Wie, jak chronić zwierzęta żyjące w glebie, jest świadomy roli jaką odgrywają w ekosystemie.
• Jest świadomy właściwych nawyków żywieniowych.

• Zna budowę drzew i krzewów oraz etapy ich rozwoju.
• Zna rożne rodzaje owoców, klasyfikuje je wg podanej cech, tworzy zbiory.
• Zna i rozumie pojęcie ekologia i ekologiczny sad.
• Zna sposoby przechowywania i przetwarzania owoców.

MÓJ DOM

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie życia, narzędzi , mebli i strojów dawnych Gdańszczan
• Poznanie zabaw dawnych gdańskich dzieci- zawody drużynowe
• Poznanie sylwetki Uphagena.
• Porównywanie domów dzisiejszych z dawnymi.
• Praca z mapą Gdańska- zaznaczanie trasy spaceru, zwrócenie uwagi na Katownię i Złotą Bramę.

• Poznanie drzewa genealogicznego i struktury rodziny.
• Poznanie praw i obowiązków każdego członka rodziny.- Zwrócenie uwagi na prawa dziecka.
• Kształcenie szacunku do osób starszych i przywiązania do rodziny.
• Uwrażliwienie na potrzebę racjonalnego i bezpiecznego używania energii elektrycznej.• Poznawanie swojego miasta, jego historii i herbu.
• Wyrabianie poczucia przynależności do swojego miasta i ojczyzny. Wycieczka do Domu Uphagena
• Uphagen- przykład dawnego mieszczanina.
• Domy dawniej i dziś- budowa.
• Sposoby oświetlania domu dawniej i dziś.
• Plan miasta. Posługiwanie się mapą.
• Zabytki Gdańska.
• Rodzina. Miejsce i rola dziecka w rodzinie.
• Struktura rodziny. Więzi rodzinne.
• Tradycje rodzinne, historie, pamiątki.

Dom- miejsce pracy i wypoczynku.
• Pomieszczenia domu i ich przeznaczenie.
• Meble i urządzenia techniczne.

Energia –edukacja.
• Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
• Oszczędne gospodarowanie energią.
• Ekologiczny dom.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
• Ochrona domu przed zagrożeniem.
• Bezpieczny Internet.
• Niebezpieczny kontakt z anonimowymi osobami.

Gdańsk- moje miasto, mój dom.
„Herb Gdańska”- wycieczka do Ratusza Gł. Miasta Gdańska.
• Zna sylwetkę Uphagena. Wie, kto to mieszczanin.
• Zna budowę domu, dostrzega różnice między kamienicą a domem współczesnym. Zna rożne rodzaje domów.
• Potrafi określić swoje położenie na mapie. Posługuje się planem miasta.
• Zna podstawowe zabytki Gdańska.
• Tworzy makietę kamienicy z różnych materiałów.

• Rozumie pojęcia: rodzina, rodzice. Zna stopnie pokrewieństwa między innymi członkami rodziny.
• Zna swoje obowiązki w rodzinie.
• Umie określić strukturę rodziny i wiek jej członków.
• Darzy szacunkiem osoby starsze.
• Zna pomieszczenia w domu i zna ich przeznaczenie.
• Rozumie konieczność zachowania ostrożności podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
• Zna sposoby oświetlania domu dawniej i dziś.
• Poszukuje form oszczędzania ciepła i energii.
• Uzasadnia konieczność oszczędzania energii.


• Zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń teleinformatycznych.
• Potrafi posługiwać się programami antywirusowymi.
• Ma świadomość istnienia wirusów komputerowych.
• Wskazuje niebezpieczeństwa związane z kontaktowaniem się z osobami anonimowymi.

• Zna historię, zabytki miasta i legendy z nim związane.
• Zna herb miasta i jego historię.
• Potrafi opowiadać ciekawostki o mieście. Lubi spacerować po nim i odnajdywać ślady legend i opowieści na zabytkach.MOJE ZABAWY I ZABAWKI

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie historii zabawek.
• Dostrzeżenie różnic między zabawkami dziadków a współczesnymi.
• Poznanie historii bajek filmowych.
• Wyrabianie nawyku poszanowania dla różnych przedmiotów, w tym zabawek.
• Poznanie legendy o Stolemach- „Stolemowe dary” przy okazji zwiedzania Kościoła Mariackiego oraz opowieści o zegarze astronomicznym i mistrzu Diiringerze.
• Posługiwanie się mapą Gdańska- zaznaczanie trasy spaceru.
• Poznawanie własnego miasta i jego zabytków.
• Poznanie wybranych legend gdańskich.
• Poznanie pracy portowca i marynarza. Wycieczka do Galerii Starych Zabawek w Gdańsku oraz Kościoła Mariackiego.
• Zabawki naszych dziadków.- historia zabawek i bajek filmowych.
• Legendy gdańskie.
• Zabytki Gdańska.
• Mapa miasta.Wycieczka do Muzeum Morskiego- wystawa interaktywna.
• Różne zawody.
• Porty i statki.
• Różne rodzaje transportu.
• Legendy gdańskie.
• Zabytki Gdańska. • Zna historię zabawek, dostrzega różnice miedzy zabawkami dawniej a dziś. Rozumie, że należy szanować przedmioty, w tym zabawki.
• Zna wybrane legendy gdańskie.
• Zna wybrane zabytki Gdańska oraz ich walory turystyczne.
• Potrafi posługiwać się mapą.
• Zna różne zawody, wie czym się charakteryzują. Opisuje zawody swoich rodziców.
• Zna różne rodzaje transportu: lądowy, morski, powietrzny.
• Zna różne rodzaje statków.
• Wie, co to horyzont.
• Zna swoje miasto i zabytki.
• Zna niektóre legendy gdańskie.

ZWIERZĘTA DOMOWE

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Nauka bezpiecznego obcowania ze zwierzętami i opieki nad nimi.
• Przybieranie pozycji bezpiecznej w kontakcie z agresywnym zwierzęciem.
• Poznanie budowy psa i jego upodobań.• Poznanie roli ptaków w przyrodzie.
• Poznanie różnych gatunków ptaków.
• Przełamanie barier lękowych. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta.
• Wyrabianie właściwych nawyków w obcowaniu ze zwierzętami. Zajęcia warsztatowe z psem Melonem ze stowarzyszenia Pozytywka.
• Ssaki.
• Pies przyjacielem człowieka.
• Bezpieczny kontakt ze zwierzętami.

Zielona lekcja z ptakami- edukacja przyrodnicza na żywo.
• Ptaki.
• Bezpieczny kontakt ze zwierzętami.
Z wizytą u weterynarza.
• Poznajemy zawody.
• W królestwie zwierząt.
• Mój pupil. • Wie, co to ssak. Zna budowę ssaków i ich cechy. Dostrzega różnice miedzy ssakami a innymi zwierzętami.
• Potrafi przybrać pozycję obronną w kontakcie z agresywnym zwierzęciem.
• Wie, jak należy opiekować się zwierzętami i czego nie należy z nimi robić.

• Wie czym charakteryzują się ptaki. Dostrzega różnice miedzy ptakami a innymi zwierzętami.
• Dzieli ptaki na drapieżne i domowe.
• Potrafi właściwie obcować ze zwierzętami.
• Szanuje pracę innych, wie kim jest weterynarz.
• Rozumie potrzebę opieki nad zwierzętami.
• Klasyfikuje zwierzęta ze względu na ich budowę, środowisko życia.ANDRZEJKI I KATARZYNKI

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie zwyczajów i tradycji polskich.
• Kultywowanie tradycji, sięganie do korzeni.
• Poznawanie legend staropolskich związanych ze świętami.
• Poznanie dawnych wierzeń i wróżb.
• Integracja grupy. Opowieści o polskiej tradycji i kulturze. Zabawy i wróżby .
• Polskie tradycje ludowe.
• Legendy staropolskie. • Zna polskie tradycje ludowe, szanuje je.
• Zna wybrane legendy staropolskie.
• Zna historię Andrzejek i Katarzynek. Dostrzega różnice między tymi świętami.
• Współpracuje w zespole.


NIESPODZIANKI NA GRUDNIOWE WIECZORY I PORANKI

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Kulturalne zachowanie się w miejscu publicznym.
• Nauka właściwego odbioru muzyki poważnej.
• Kształcenie świadomego odbiorcy muzyki.
• Poznanie instrumentów muzycznych oraz różnych rodzajów tańca.


• Kulturalne zachowanie się w miejscu publicznym.
• Nauka właściwego odbioru musicalu.
• Poznanie nowego rodzaju sztuki.
• Zwrócenie uwagi na budowę teatru, rolę aktora i orkiestry w nim. Wycieczka do Filharmonii Bałtyckiej na koncert mikołajkowy koncert edukacyjny.
• Filharmonia i orkiestra- miejsce instrumentów.
• Z kulturą na co dzień.
• Tradycje świąteczne.Wycieczka do Teatru Muzycznego w Gdynii
• W świecie sztuki.
• Teatr.
• Z kulturą na co dzień.
• Zna zasady kulturalnego zachowania i odbioru muzyki poważnej.
• Wie co to Filharmonia i pojęcia z nią związane
• Zna tradycje świąteczne, związane z Mikołajkami.

• Zna różne rodzaje sztuki.
• Wie czym charakteryzuje się musical.
• Zna zasady kulturalnego zachowania w teatrze.A CZAS PŁYNIE.

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie historii zegarów wieżowych i różnych ich rodzajów. Wycieczka do Muzeum Zegarów Wieżowych w Kościele Św. Katarzyny w Gdańsku.
• Zegary- historia, różne rodzaje.
• Słynni Gdańszczanie- J. Heweliusz. • Zna historię zegarów. Potrafi odczytywać pełne godziny.
• Wie co to zegar słoneczny i karyliony.
• Wie kim był J. Heweliusz.


WKRÓTCE BOŻE NARODZENIE

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Wyrabianie poszanowania do tradycji i wartości ponadczasowych.
• Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami w różnych regionach Polski i na świecie w oparciu o literaturę.
• Przygotowywanie tradycyjnych potraw wigilijnych- wypiekanie pierników.
• Dekorowanie stołu wigilijnego, zwrócenie uwagi na miejsce dla gościa.
• Kształcenie umiejętności odgrywania scenek tematycznych oraz nauka układania i składania życzeń świątecznych.
• Nauka gry na dzwonkach chromatycznych- wybrane kolędy polskie. Tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe.
• Tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe.
• Stół wigilijny.
• Redagowanie życzeń.

Wycieczka do Wioski św. Mikołaja w Drzewinie

Wycieczka do Fabryki zabawek św. Mikołaja
• Świąteczne podarunki.
• Życie w Laponii.
• Mikołaj. • Zna i szanuje tradycje Bożonarodzeniowe.
• Potrafi nakryć stół wigilijny, zna potrawy świąteczne.
• Wskazuje różnice między Świętami Bożego Narodzenia a Wielkanocą.
• Redaguje życzenia świąteczne.
• Zna zwierzęta w Laponii.
• Wie, kim był Mikołaj i skąd zrodziła się tradycja obdarowywania.
• Zna legendę o Św. Mikołaju, Opowieść wigilijną i Legendę o choince.
• Wykonuje wybrane Kolędy polskie na dzwonkach chromatycznych.

HU, HU, HA…ZIMA ZŁA!

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Integracja klasy i rodziców uczniów.
• Poznawanie własnego regionu. Aktywny wypoczynek.
• Kształcenie sprawności ruchowej i hartowanie organizmu. Klasowo- rodzinny kulig integracyjny w Szymbarku.
• Mój region- Kaszuby.
• Dbamy o zdrowie.

Sobotni rajd z latarkami- Gdańsk Oliwa (Osowa- Borodziej)
• Moja okolica.
• Dbamy o zdrowie. • Zna swój region, jego folklor.
• Aktywnie spędza czas wolny.


DUŻO WIEM, DUŻO UMIEM

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie różnych roślin hodowlanych, ich budowy i potrzeb hodowlanych.
• Poznanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych.
• Poznanie różnych sposobów uczenia się matematyki- nauka poprzez zabawę i dramę.
• Poznanie uczelni wyższych jako „świątyni wiedzy”
• Poznanie ciekawych zakątków miasta.
• Rozwijanie różnych talentów. Budowa i hodowla roślin- uwaga na zanieczyszczenia.
• Hodowla rzeżuchy.- warunki potrzebne do życia roślin.
• Substancje szkodliwe dla roślin.Wielkanoc tuż, tuż…
• Tradycje świąteczne. Wielkanoc a Boże Narodzenie.


Ogródek matematyczny- matematyka inaczej.
• Łamigłówki matematyczne, tangramy, roszady, zabawy rachunkowe, matematyczny teatr- zajęcia na UG lub PG

Zajęcia interaktywne w Pałacu Młodzieży.
• Różne techniki plastyczne.
• Komputer do zadań specjalnych.
• Nieznane instrumenty.
• Mój region, moje miasto. • Potrafi hodować rośliny i odpowiednio opiekować się nimi. Wie czego potrzebują rośliny do życia.
• Zna wpływ substancji szkodliwych dla roślin i zwierząt. Zna oznaczenia substancji szkodliwych.

• Zna tradycje i zwyczaje Wielkanocne. Kultywuje je w rodzinie.

• Wie, czym jest uczelnia wyższa, do czego służy.
• Rozwiązuje różne zadania matematyczne czerpiąc przy tym radość.


• Zna ciekawe zakątki miasta. Wie, czym jest Pałac Młodzieży (Pałac Kultury)
• Czerpie przyjemność z obcowania ze sztuką.
• Eksperymentuje, tworzy, muzykuje…

DBAMY O ZDROWIE

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku w domu, w różnych rejonach Polski i za granicą.
• Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.
• Poznanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami. Spotkanie ze stomatologiem lub lekarzem.
• Higiena ciała i jamy ustnej.
• Zdrowe odżywianie.
• Ruch to zdrowie.

Dawne sposoby leczenia ludzi.
• Rośliny zielne i ich znaczenie lecznicze.
• Ul i pszczoły

Bezpieczne ferie.
Bezpieczne wakacje.

Lekcja z WOPR.

• Bezpieczeństwo nad wodą.
• Telefony alarmowe.

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.
• Jest świadomy roli higieny dla zdrowia człowieka. Wie, jak dbać o zdrowie.
• Zna zasady racjonalnego odżywiania.
• Zna telefony alarmowe, potrafi wezwać pomoc do potrzebującego. Zna swój adres zamieszkania.
• Rozumie i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas organizowania i spędzania czasu wolnego.
• Potrafi udzielić pierwszej pomocy potrzebującemu.
• Zna zasady postępowania ze zwierzętami, potrafi przyjmować bezpieczną pozycję.
• Zna rolę pszczół i potrafi wykorzystać ich dary. Zna ich walory lecznicze.
• Rozpoznaje i nazywa rośliny zielne. Zna walory lecznicze niektórych ziół.
• Zna zasady przyjmowania leków i przestrzega ich.
• Zna zagrożenia związane z żywiołami.
PODRÓŻE DUŻE I MAŁE.WKRÓTCE WAKACJE.

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznawanie swojego miasta.
• Poznanie roślin parkowych i tropikalnych.
• Poznanie wybranych legend gdańskich.
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Wycieczka do Parku Oliwskiego.
• Moje miasto.
• Legendy gdańskie.
• Park wiosną- rośliny parkowe.
• Rośliny tropikalne- Palmiarnia. • Jest związany ze swoim miastem, docenia jego walory.
• Zna fragmenty historii i legendy związane z odwiedzanymi miejscami.
• Dostrzega i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
• Zna, rozpoznaje i opisuje wybrane rośliny parkowe i tropikalne. Zna ich naturalne środowisko życia.CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie piękna Kaszub i ich zabytków.
• Poznanie historii Polski związanej z Zakonem Krzyżackim i Zamkiem w Malborku.
• Bezpieczne podróżowanie pociągiem. Wycieczka do Malborka
• Piękno Kaszub.
• Zakon Krzyżacki i historia Polski.
• Pociąg jako środek transportu.
• Wie, gdzie leżą Kaszuby i jakie miasta obejmują.
• Opisuje fragmenty historii dotyczące Zakonu Krzyżackiego.
• Opisuje wygląd zamku i jego okolice. Podaje różnice między zamkiem a innym budynkiem mieszkalnym.
• Potrafi bezpiecznie podróżować pociągiem. Umie odczytywać rozkład jazdy pociągów i znajdować właściwy peron.
• Zna różne rodzaje pociągów.
• Zna legendy kaszubskie i wybrane opowieści historyczne dotyczące tego regionu.


Program:

8:15- zbiórka pod szkołą, sprawdzenie obecności, przypomnienie zasad podróżowania środkami komunikacji miejskiej i pociągiem.
8:45-9:20- Zajęcia na dworcu kolejowym. Odebranie biletów na pociąg i sprawdzenie godziny i nr pociągu. Odczytywanie rozkładu jazdy pociągów, odszukiwanie peronu właściwego dla grupy. Odnajdywanie rozkładu pociągu mówiącego o przyjazdach powrotnych. Sprawdzenie na nim, o której wrócimy do Gdańska- wg biletów. Przypomnienie zasad zachowania szczególnej ostrożności przy wjeżdżaniu pociągu na peron i przy wsiadaniu do niego. Oglądanie i nazywanie różnych rodzajów pociągów.
9:21- odjazd do Malborka.
Spotkanie z konduktorem i pracownikiem WARS. Wyjaśnienie dzieciom roli jaką odgrywają w pociągu.
10:00-14:50-zwiedzanie Zamku w Malborku- ścieżka edukacyjna z przewodnikiem. Wykonywanie wcześniej przygotowanych zadań.
15:00-15:30-obiad
16:20- powrót pociągiem do Gdańska Gł.
17:30- powrót do szkoły


CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznawanie swojego regionu.
• Uwrażliwienie na piękno terenów objętych ochroną i wykształcenie potrzeby troszczenia się o to dziedzictwo.
• Poznawanie legend nadmorskich. Wycieczka do Sowińskiego Parku Narodowego i Sea Parku w Sarbsku.
• Mój region.
• Narodowy Park Krajobrazowy.
• Wydmy.
• Wiatr jako ruch powietrza. Kierunek i rodzaje. Wykorzystanie wiatru do pozyskiwania energii.
• Nadmorska fauna i flora. • Rozumie pojęcia: rezerwat przyrody, Park Krajobrazowy.
• Rozumie potrzebę ochrony cudów natury.
• Rozumie, na czym polega niszcząca i budująca działalność fal morskich.
• Wie, co to wydma i jak powstaje. Wie, dlaczego wydmy się przesuwają i jak należy je wzmacniać.
• Potrafi określić kierunek wiatru.
• Zna różne rodzaje wiatru.
• Potrafi podać przykłady wykorzystania wiatru.
• Rozpoznaje i nazywa przedstawicieli nadmorskiej flory i fauny.
• Wie, do czego służy latarnia morska.
• Zna alfabet morse’a.
Program:
7:30-zbiórka pod szkołą i odjazd autokarem do Sarbska.
9:50-12:30-zajecia w Sea Parku. Karmienie kotików południowoamerykańskich i fok szarych.
Zwiedzanie Muzeum Marynistycznego, Oceanarium Prehistorycznego i Parku Miniatur Latarni Morskich. Zabawa w terenie. Wykonywanie wcześniej przygotowanych przez nauczyciela zadań.
12:30-13:00-obiad
13:00- przejazd do Łeby.
13:15-16:00-ścieżka edukacyjna w Sowińskim Parku Narodowym i spacer po wydmach nad morze.
16:00-powrót do autokaru meleksami- zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska i sposób napędzania tych pojazdów.
Ok.19:00- powrót do szkoły.

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie historii hymnu Polskiego i orła białego.
• Poznanie historii rodziny J. Wybickiego.
• Poznanie sposobu hodowania strusi afrykańskich i rozbijania strusiego jaja.
• Poznanie historii kolejnictwa.
• Poznanie folkloru kaszubskiego.
• Poznanie krajobrazu kaszubskiego i wybranych legend kaszubskich. Będomin-Garczyn-Kościerzyna- Stara Kiszewa- Szymbark- Wieżyca ( 2 dni)
• Polskie symbole narodowe.
• Historia hymnu Polski.
• Struś- ptak, który nie lata.
• Historia kolejnictwa.
• Język kaszubski- alfabet.
• Folklor i strój kaszubski- symbolika kolorów; muzyka- rodzaje instrumentów.
• Krajobraz Kaszub.
• Legendy kaszubskie. • Określa położenie Polski na mapie Europy i położenie swojego miasta na mapie Polski.
• Podaje fakty z historii swojego kraju i miejscowości.
• Wskazuje miejsca najbardziej atrakcyjne krajobrazowo i te zdewastowane.
• Zna położenie geograficzne Kaszub, miasta do nich należące, stolicę i herb.
• Rozumie pojęcia: krajobraz, elementy krajobrazu, rodzaje krajobrazu.
• Rozumie, że ukształtowanie terenu rzutuje na roślinność i zwierzęta tam mieszkające.
• Zdaje sobie sprawę z zagrożeń ekologicznych.
• Zna alfabet kaszubski i znaczenie kolorów w hafcie kaszubskim. Wymienia elementy stroju kaszubskiego i cechy folkloru.
• Opowiada wybrane legendy kaszubskie.
• Zna rożne rodzaje transportu i pociągów.


Program:
08:40 podstawienie autokaru przed szkołą
09:00 – 10:00 przejazd z Gdańska do Będomina
10:00 – 11:00 ZWIEDZANIE MUZEUM HYMNU W BĘDOMINIE
11:00 – 11:30 przejazd z Będomina do Garczyna
11:30 – 13:30 WIZYTA NA FARMIE STRUSI AFRYKAŃSKICH W GARCZYNIE
DEGUSTACJA STRUSIEGO JAJA – JAJECZNICA
13:30 – 14:00 przejazd z Garczyna do Kościerzyny
14:00 – 15:00 WIZYTA W MUZEUM KOLEJNICTWA W KOŚCIERZYNIE
15:00 – 15:30 przejazd z Kościerzyny do Starej Kiszewy
ok. 15:45 zakwaterowanie: HOTEL WROTA KASZUB
ok.16:15 Spotkanie z myśliwym.
17:00 – 18:00 obiadokolacja
od 18:00 20:00 zajęcia dydaktyczne – rozwiązywanie zielonych zadań przygotowanych przez nauczyciela, zakładanie Dziennika Podróżnika;
20:00-21:30- ognisko- pieczenie ziemniaków, zabawy przy ognisku,
22:00- toaleta wieczorna
22:30- piżama party z legendami kaszubskimi
23:00- nocleg.

DZIEŃ 2
08:00 śniadanie, wykwaterowanie
09:00 – 10:00 przejazd ze Starej Kiszewy do Szymbarka
10:00 – 12:45 ZWIEDZANIE CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI REGIONU W SZYMBARKU
• Centrum Edukacji i Promocji Regionu
• Kaszubski Świat Bajek
12:45 – 13:15 obiad
13:20-14:00- rozwiązywanie zielonych zadań wcześniej przygotowanych przez nauczyciela.
14:00 – 16:00 WIZYTA W PARKU LINOWYM
16:00 – 17:00 WIEŻYCA- WIEŻA WIDOKOWA, SPOTKANIE Z ORKIESTRĄ KASZUBSKĄ.
17:00-18:00- przejazd ze Szymbarka do Gdańska

B. Klasa II

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznawanie swojego kraju i miasta.
• Kształcenie umiejętności opisywania krajobrazu miejsca spędzania wakacji.
• Poznawanie wybranych legend polskich i gdańskich (Bursztynowe legendy: o Faetonie, o Juracie, o Ambrelli, o kaczeńcach, o Aniele z Kaszub i Gryfie, o chciwym przeorze, o królewskich zaślubinach, o żywcem zamurowanym, o Okrutniku z Gradowej Góry).
• Poznanie historii i rodzajów bursztynu.• Rozbudzanie zainteresowania poznawaniem nieznanych lądów.
• Poszerzanie słownictwa i wiedzy.

• Poznawanie swojego miasta i ciekawych turystycznie miejsc.
• Poznawanie legend.
• Poznawanie życia dawnych Gdańszczan i rycerzy.
• Poznawanie najważniejszych zabytków i miejsc charakterystycznych dla stolic świata.
• Poznawanie owadów i zwierząt oraz ich warunków życia i rozwoju. Wycieczka do Muzeum Bursztynu w Gdańsku.
• Moja miejscowość.
• Adres miejscowości ( gmina, województwo).
• Krajobraz okolicy, ukształtowanie terenu, roślinność, zwierzęta, woda.
• Polska w Europie.
• Mapa.
• Dary natury.
• Bursztyn.


Podróże pana Kleksa- Wycieczka do Centrum Hewelianum.
• Kula ziemska.
• Kontynenty.
• Cechy lądów.


Wycieczka do Dworu Artusa- Rycerze na wakacjach lub Śladami Króla Artura.

Wycieczka do Parku Miniatur i Gigantów w Stryszej Budzie.
• Znane miejsca na świecie.
• Mapa Europy. Określanie położenia geograficznego wybranych miast.
• Owady i zwierzęta.- Warunki życia i rozwoju.
• Ochrona przyrody. • Potrafi wskazać na mapie wybrane miasta i regiony.
• Wymienia cechy charakterystyczne danego regionu. Opisuje miejsce swojego pobytu.
• Określa położenie geograficzne swojej miejscowości.
• Samodzielnie zapisuje pełen adres.
• Rozumie pojęcia: krajobraz, elementy krajobrazu.
• Jest świadomy zagrożeń ekologicznych w swojej miejscowości.
• Potrafi klasyfikować pamiątki i je opisywać.
• Zna wybrane legendy.
• Wie, skąd się bierze bursztyn i zna jego rodzaje oraz zastosowanie.

• Rozumie pojęcie: kula ziemska.
• Zna kontynenty. Potrafi wskazać je na mapie.
• Zna utwory J. Brzechwy.

• Zna zabytki swojego miasta i jest świadomy wartości kulturalnej i historycznej swojego miasta.
• Zna wybrane legendy swojego miasta i kraju.
• Zna życie dawnych i dzisiejszych Gdańszczan oraz rycerstwa.

• Zna wybrane stolice świata, potrafi wskazać je na mapie świata lub Europy.
• Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne budowle ze świata. Wie, w jakim kraju można je zobaczyć.
• Zna cechy budowy owadów, ptaków i ssaków.


JESTEM W DRUGIEJ KLASIE

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie swojego regionu.
• Poznanie dawnych i współczesnych warunków życia na wsi i zależności między wsią a miastem.
• Przypomnienie zasad ruchu drogowego.
• Przypomnienie praw i obowiązków ucznia. Wycieczka do Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich.

• Szkoła dawniej i dziś.
• Zasady w szkole i poza szkołą.
• Prawa i obowiązki ucznia.
• Drogi w mojej miejscowości i okolicy.
• Zasady poruszania się po drogach w mieście i na wsi.
• Wieś a miasto.
• Znaki drogowe. • Potrafi podać adres swojej szkoły.
• Opisuje wygląd szkoły i jej wszystkie pomieszczenia. Wymienia pracowników, wie czym się zajmują.
• Zna prawa i obowiązki ucznia.
• Dostrzega różnice miedzy szkołą dzisiejszą a dawną. Opisuje dawne przybory szkolne.
• Posługuje się pojęciami: wieś, miasto i wskazuje ich cechy.
• Porównuje krajobrazy wsi i miasta. Zna wpływ człowieka na krajobraz.
• Wymienia urzędy administracyjne wsi i miasta.
• Rozumie społeczną wartość pracy mieszkańców wsi i miasta.
• Objaśnia sezonowość pracy rolnika. Rozróżnia dawne i współczesne narzędzia rolnicze.
• Podaje wzajemne zależności wsi i miasta.
• Posługuje się pojęciami: drogi lokalne, drogi utwardzone, jedno- i wielokierunkowe. Rozróżnia je.


Program:
8:00-wyjazd autokarem spod szkoły.
9:30-13:30- zwiedzanie Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich ( zagrody chłopskie i szlacheckie, chałupy i dworki, karczmę, kościół oraz wiatraki, kuźnię i tartak.)
13:40- obiad
14:15- zajęcia w dawnej szkole ( pisanie gęsim piórem, alfabet kaszubski, zwyczaje szkolne)
15:00- lepienie figurek z gliny
16:00- widok z wieży widokowej na panoramę jezior wdzydzkich.
Ok. 18:00- powrót do szkoły.

SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Odnajdywanie śladów jesieni- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.
• Nauka posługiwania się termometrem.
• Kształcenie nawyku troszczenia się o swoje zdrowie.
• Utrwalenie budowy drzew i krzewów.


• Poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców oraz ich miejsca w jadłospisie.
• Higiena spożywania posiłków i przygotowywanie zdrowych potraw.
• Poznanie domowych sposobów robienia przetworów.
• Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych.
• Układanie scenariusza reportażu.


• Poznawanie zwierząt egzotycznych.
• Kształcenie umiejętności przeliczania jednostek wagi.
• Kształcenie właściwych nawyków żywieniowych.
• Kształcenie nawyku opiekowania się zwierzętami. Wycieczka do pobliskiego lasu lub Lasu otomińskiego.
• Kalendarzowa jesień- zjawiska towarzyszące tej porze roku.
• Przygotowanie zwierząt i roślin do zimy.
• Drzewa i krzewy- budowa i gatunki.
• Leśna stołówka.
• Praca leśnika.


Drugie śniadanie daje moc- konkurs na reportaż.

Wycieczka do ZOO w Gdańsku- Oliwie.
• Przygotowania zwierząt do zimy.
• Zdrowa żywność dla zwierząt- przeliczanie i układanie menu dla słonia i innych zwierząt. • Zna i opisuje zjawiska pogodowe i przyrodnicze towarzyszące jesieni.
• Potrafi odczytać wskazania temperatury.
• Rozumie komunikaty zawarte w pogodzie.
• Ubiera się stosownie do pogody. Rozumie konieczność ochrony zdrowia.
• Zna budowę drzew i krzewów oraz ich gatunki.
• Zna podział lasów ze względu na rodzaj rosnących w nim drzew.
• Zna zwierzęta zasypiające na zimę.
• Zna ptaki odlatujące i te, które pozostają na zimę w Polsce.


• Zna różne warzywa i owoce oraz ich wartość odżywczą. Zna piramidę żywieniową, potrafi układać zdrowe menu.
• Zna znaczenie higieny w życiu człowieka i jej wpływ na zdrowie.
• Potrafi robić proste przetwory (soki), wie jak przechowywać produkty w sposób naturalny.
• Wie, co to scenariusz, tworzy go w zespole.
• Potrafi przygotować bogaty w witaminy i wartościowy posiłek.

• Wymienia i opisuje różne gatunki zwierząt, zna ich środowisko naturalne.
• Przelicza jednostki wagi, układa zdrowe menu dla słonia lub innego zwierzęcia.
• Zna zależność między światem zwierząt a człowiekiem.
• Wyjaśnia , jak zwierzęta przygotowują się do zmieniających się warunków pogodowych.
• Wyjaśnia, jak przygotowują się ssaki i ptaki do zimy.
• Zna zwierzęta zasypiające na zimę.
• Zna mapę świata i nazwy kontynentów. Potrafi je wskazać na mapie.W DOMU.

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Kształcenie przynależności do rodziny i kraju.
• Wyrabianie odpowiedzialności za swoje czyny.
• Kształcenie patriotyzmu.
• Poznawanie wybranych miejsc swojego miasta i legend z nim związanych.


• Kształcenie poczucia przynależności do rodziny.
• Wyrabianie empatii i wrażliwości.
• Kształcenie nawyku opiekowania się grobami.
• Poznawanie świąt nie tylko państwowych.
• Podążanie śladami J. Wybickiego. Wycieczka do Domu Uphagena- Kim, ty jesteś? Jaki znak twój?
• Dom- miejsce, w którym mieszkam.
• Bezpieczne użytkowanie sprzętów domowych.
• Herb.
• Drzewo rodowe. Rodzina wyrazów.Wycieczka na pobliski cmentarz- Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.
Śladami J. Wybickiego- Kolegiata Jezuicka w Gdańsku- Oruni.
• Jesienne święta.
• Sposoby na jesienną nudę.
• Tradycje polskie.
• Kult zmarłych. • Rozumie znaczenie słowa: rodzina i ojczyzna.
• Ma poczucie przynależności i odpowiedzialności za dom i kraj, w którym mieszka.
• Wie, czym jest herb. Tworzy herb swojej rodziny.
• Zna soje prawa i obowiązki jako członka rodziny.
• Potrafi bezpiecznie korzystać z urządzeń domowych.

• Jest odpowiedzialny za swoich bliskich.
• Wykazuje empatię i wrażliwość. Jest gotowy nieść bezinteresowną pomoc.
• Zna różne święta obchodzone w Polsce. Zna tradycje związane z nimi.
• Ma szacunek do zmarłych.
• Zna historię swojego regionu i znanych ludzi związanych z nim. Wie, kim był J. Wybicki i gdzie się uczył.
SPOSOBY NA JESIENNĄ NUDĘ. W KRAINIE FANTAZJI.

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie teatru od kulis.
• Kształcenie nawyku czerpania przyjemności z obcowania ze sztuką w różnej postaci.
• Wzbogacanie słownictwa.
• Kulturalne zachowanie w miejscu publicznym.
• Dostrzeganie walorów dużego miasta.• Rozbudzanie zainteresowania nauką.
• Poznawanie swojego miasta.


• Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.


• Rozwijanie logicznego myślenia i zainteresowania naukami ścisłymi.
• Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej. Wycieczka do Teatru Miniatura lub Teatru Wybrzeże.
• Spotkanie ze sztuką.
• Teatr od kulis.
• Różne rodzaje przedstawień.


Wycieczka do Multikina.
• Spotkanie ze sztuką filmową.
• Kino i jego zakamarki.


Zajęcia na wyższej uczelni w ramach projektu Akademia Polskich Dzieci.
• Moje zainteresowania, uzdolnienia i pasje.
• Miasto wielkich możliwości.Wyjście do pobliskiej Biblioteki Miejskiej lub Domu Kultury- spotkanie z pisarzem.
• Sposób na nudę.
• Książka moim przyjacielem.
• Źródła informacji.

• Zajęcia z robotyki- Edu Robot.
• W świecie techniki.
• Komputery zmieniają świat.
• Bezpieczny Internet.
• Bezpieczne korzystanie z urządzeń teleinformatycznych. • Potrafi kulturalnie odbierać przedstawienie teatralne, czerpie z tego przyjemność.
• Zna różne pomieszczenia w teatrze, wie do czego one służą.
• Zna pracowników teatru, wie czym się zajmują.

• Zna pracowników kina, wie czym się zajmują.
• Jest świadomy ogromnego wachlarza możliwości, jaki daje duże miasto przy rozwijaniu swoich pasji i uzdolnień.
• Zna ciekawe miejsca w swoim mieście.• Odczuwa potrzebę sięgania po książkę w celu zaspokojenia wiedzy i ciekawości.
• Wie , gdzie szukać informacji na dany temat. Zna różne rodzaje książek.
• Zna drogę książki od autora- pisarza, do księgarza.


• Potrafi programować wg instrukcji.
• Jest zainteresowany naukami ścisłymi, poszukuje nowych rozwiązań. Myśli niestereotypowo.


POLSKA MOIM DOMEM

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie legend polskich.
• Poznanie początków państwa polskiego.
• Poznawanie symboli narodowych.
• Poznanie historii kraju i stolic.
• Poznanie zabytków obecnej stolicy i dawnej.
• Rozbudzanie ciekawości i zainteresowania własnym krajem. Wycieczka do Biskupina i Gniezna.
• Historia Polski.
• Legendy Polskie.
• Mapa- rodzaje map, znaki i barwy na mapie.
• Polska na mapie Europy.
• Położenie geograficzne dawnych i obecnej stolicy kraju oraz własnej miejscowości.
• Władze gminne, wojewódzkie, centralne.
• Cechy charakterystyczne miejscowości i okolicy.
• Krajobraz i jego elementy.

Wycieczka do Warszawy.
• Historia Polski.
• Legendy Polskie.
• Polska na mapie Europy.
• Położenie geograficzne dawnych i obecnej stolicy kraju oraz własnej miejscowości.
• Władze gminne, wojewódzkie, centralne.
• Stolica Polski.
• Fryderyk Chopin- wybitny Polak • Zna symbole narodowe.
• Określa położenie Polski na mapie Europy.
• Zna najstarsze miasta w Polsce.
• Określa położenie dawnych i obecnej stolicy Polski na mapie kraju.
• Zna województwa sąsiednie.
• Zna historię początków państwa polskiego oraz wybrane fragmenty dotyczące utraty i odzyskania niepodległości.
• Wskazuje miejsca najbardziej atrakcyjne turystycznie.
• Zna zabytki stolicy.
• Wskazuje na mapie warszawę jako stolicę i siedzibę władz.
• Zna główne obiekty przemysłowe, kulturalne i naukowe warszawy.
• Zna wybrane legendy polskie i te o Warszawie.
• Zna sylwetkę i wybrane utwory F. Chopina. Wie, gdzie się urodził.


Program wycieczki 1 dniowej do Biskupina:

8:00-wyjazd spod szkoły.
10:00-10:40-przejazd kolejką wąskotorową ze Żnina do Biskupina.
10:50-14:00 zwiedzanie osady w Biskupinie- lekcja muzealna (lepienie naczyń, wyrób paciorków przędzenie, tkanie, strzelanie z łuku)
14:00-14:30- obiad
14:45-przejazd do Gniezna
15:30-17:00- zwiedzanie Katedry gnieźnieńskiej i starówki miasta.
Ok. 19:00- powrót do szkoły.

Program wycieczki 2 dniowej do Biskupina:
Dzień 1:
8:00- wyjazd autokarem spod szkoły
10:00-10:40- przejazd kolejką wąskotorowa ze Żnina do Biskupina.
10:50-14:00- zwiedzanie osady w Biskupinie- lekcja muzealna (lepienie naczyń, wyrób paciorków przędzenie, tkanie, strzelanie z łuku)
14:00-14:30- obiad
14:45- przejazd do Solca Kujawskiego
15:30-19:00- zwiedzanie Parku Dinozaurów.
19:30- zakwaterowanie w hotelu i kolacja
20:00-21:00-zajecia dydaktyczne, rozwiązywanie zielonych zadań wcześniej przygotowanych przez nauczyciela.
21:00-22:00-ognisko
23:00-cisza nocna
Dzień 2:
8:00-8:30- toaleta poranna, pakowanie
8:30-9:00- śniadanie i wykwaterowanie
9:15- przejazd do Gniezna
11:40-14:00- zwiedzanie Gniezna- Katedra i Drzwi Gnieźnieńskie oraz Starówka miasta.
14:00-14:30- obiad
14:30- przejazd do miasteczka westernowego Silverado City
15:15- 17:00- zabawy w miasteczku westernowym
Ok.19:00-powrot do szkoły.


Program wycieczki do Warszawy ( 2 dni):
Dzień 1:
7:00- wyjazd spod szkoły
11:00-15:00- zwiedzanie z przewodnikiem: Placu Zamkowego z Kolumną Zygmunta, Zamku Królewskiego (z zewnątrz), Bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela - jednego z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej Polski; Rynku Starego Miasta z kolorowymi kamienicami, Barbakanu i murów miejskich; Krakowskiego Przedmieścia - jednej z najpiękniejszych ulic Warszawy; Pomnika Adama Mickiewicza, Pałacu Namiestnikowskiego - siedziby prezydenta, Uniwersytetu Warszawskiego, Bazyliki Świętego Krzyża, w której filarach wmurowane są urny z sercami Fryderyka Chopina oraz Władysława Reymonta; Placu Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza, Teatru Wielkiego (z zewnątrz);
15;00- obiad
15:00-16:30- zwiedzanie Muzeum techniki w Pałacu Kultury i Nauki i oglądanie panoramy miasta z tarasu na 30 piętrze
17:00- film w Cinema City na Bemowie lub przedstawienie w Teatrze Roma.
Ok.19:00- zakwaterowanie w hotelu

Dzień 2:
8:00-8:30- toaleta poranna, pakowanie
8:30-9:00- śniadanie
9:30-14:00- Wizyta w Centrum Nauki Kopernik
14:00-14:30- obiad
14:30- spacer po Łazienkach Królewskich
Ok.16:00- zwiedzanie Stadionu Narodowego.
Ok. 22:00-powrót do szkoły.

DBAMY O ŚRODOWISKO

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Uświadomienie powszechnego braku dostępu do wody pitnej w różnych zakątkach świata.
• Uświadomienie i wykształcenie nawyku oszczędzania wody i dbania o jej czystość.


• Uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska.
• Wzbogacenie słownictwa dzieci. Warsztaty z Edu Fun
• Woda źródłem życia.
• Czystość wód.
• Stany skupienia wody.


Wycieczka do Pracowni Reenergii w Centrum Hewelianum. („Zielono mi”)
• Ochrona środowiska.
• Recykling.
Z ekologią na ty- wycieczka do Akwarium Gdyńskiego.
• Rola wody w życiu organizmów żywych i jako nośnika zanieczyszczeń.
• Recykling. • Wie, że SA miejsca pozbawione wody pitnej.
• Rozumie konieczność racjonalnego korzystania z wody i troski o jej czystość.
• Dowodzi, że zanieczyszczenia wody, kłusownictwo i hałas płoszą i niszczą zwierzęta.
• Rozumie zależność między czystością wód a życiem i zdrowiem człowieka.


• Jest świadomy konieczności ograniczania emisji dwutlenku węgla.
• Potrafi segregować śmieci.
• Wie, co to jest efekt cieplarniany i recykling.
• Racjonalnie gospodaruje wodą. Rozumie potrzebę jej oszczędzania i dbania o jej czystość.WIOSNA WOKÓŁ NAS.

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznanie różnych rodzajów zbóż.
• Poznanie etapów powstawania chleba.
• Poznanie pracy rolnika i piekarza.
• Zna legendy kaszubskie i gdańskie.


• Poznanie ptaków chronionych. Wyrabianie nawyku opiekowania się zwierzętami.
• Poznanie pracy ornitologa. Wycieczka do najbliższego gospodarstwa ( Kaszuby)- lekcja od ziarenka do bochenka i od pestki do jabłka.
• Na wsi. Praca rolnika. Rośliny uprawne.
• Zboża.
• Droga chleba od ziarenka do bochenka.
• Przedwiośnie.
• Wiosenne zmiany w przyrodzie.
• Powstawanie owocu.- udział owadów w powstawaniu owoców.
• Ekologia na wsi.
Historia gdańskiego precelka.- Wycieczka do piekarni.Wycieczka do Rezerwatu Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej- zajęcia w stacji ornitologicznej.
• Ptaki. Ptaki chronione w Polsce. • Opisuje i rozumie znaczenie pracy rolnika.
• Rozpoznaje rożne gatunki zbóż.
• Opisuje różne prace polowe. Zna narzędzia służące do uprawy pola.
• Rozróznia pąki kwiatowe i liściowe na gałęziach.
• Opisuje pokroj obserwowanego, kwitnącego drzewa.
• Opisuje owady w sadzie.
• Posługuje się lupą w obserwacjach.
• Zna budowę kwiatów.
• Rozumie potrzebę ochrony owadów.


• Opisuje budowę ptaka. Rozróżnia niektóre gatunki.
• Wie kim jest ornitolog.
• Wie, co zrobić z chorym zaobrączkowanym ptakiem.ZIELONA SZKOŁA- DUŻO WIEM I POTRAFIĘ.

CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI KSZTAŁCENIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznawanie swojego regionu.
• Poznawanie krajobrazu nadmorskiego.
• Poznawanie flory i fauny nadmorskiej.
• Poznawanie portów rybackich.
• Szlakiem latarni morskich.
• Poznawanie legend związanych z regionem. Wycieczka 3 dniowa: Rzucewo- Jurata-Jastarnia- Władysławowo- Hel.
• Mój region.
• Latarnie morskie.
• Krajobraz nadmorski.
• Porty rybackie.
• Zasoby Bałtyku.• Zna swój region. Opisuje jego krajobraz i folklor.
• Wskazuje na mapie poszczególne miejscowości nadmorskie. Potrafi podać ich położenie geograficzne.
• Opisuje działanie i rolę latarni morskiej dla bezpieczeństwa żeglugi morskiej.
• Opisuje florę i faunę Morza Bałtyckiego.
• Opowiada wybrane legendy dotyczące regionu.


Program ( 3 dni):
Dzień 1:
8:00- wyjazd autokarem spod szkoły.
10:00-11:00- zwiedzanie pałacu w Rzucewie z najokazalszą aleją lipową w Polsce.
12:00-12:40- zakwaterowanie w Juracie ( pensjonat)
13:00- obiad
14:00-17:00- zwiedzanie Juraty z przewodnikiem, zajęcia dydaktyczne w terenie ( rozwiązywanie zielonych zadań przygotowanych wcześniej przez nauczyciela)
17:15-19:00- zakładanie dziennika Podróżnika, poznanie legendy o Juracie i odtwarzanie scenek legendy
19:00- kolacja
19:30-20:30- praca w zespołach: plener malarski nad morzem; grupa poszukiwaczy bursztynu
21:00-22:30- piżama party- czytanie legend związanych z regionem.
Dzień 2:
8:00-8:30- toaleta poranna
8:30-9:00- śniadanie
9:15-12:30- przejazd do Jastarni, spacer po okolicy, zwiedzanie latarni morskiej. Zajęcia dydaktyczne ( las jako ekosystem, bieg na orientacje z kompasem; redagowanie pozdrowień do rodziców)
14:00-14:30- obiad
15:00-17:30-zwiedzanie Oceanarium we Władysławowie
17:30-19:00-zabawy w parku linowym” Tarzan Park” we Władysławowie
19:30- kolacja
20:00-21:00- spacer brzegiem morza.
21:15-22:00- piżama party. Podsumowanie dnia.
Dzień 3:
7:30-8:00- toaleta poranna, pakowanie i sprzątanie pokoi.
8:00-8:30- śniadanie
9:20-13:00- zwiedzanie Helu (Fokarium, Muzeum Rybołówstwa, port, panorama półwyspu z wieży kościoła,)
13:00-13:30- obiad
13:30-15:00- zajęcia dydaktyczne z Dziennikiem podróżnika.
15:15-16:30- zwiedzanie Muzeum Obrony Wybrzeża. Przybliżenie historii II wojny światowej.
16:30-17:30-zabawy terenowe.
Ok. 20- powrót do szkoły.

4. UWAGI O REALIZACJI

Przedstawione propozycje są integralną częścią programu nauczania wczesnoszkolnego. Przy realizacji tego programu należy stosować zasadę integracji- całościowego ujmowania poznawanej rzeczywistości. Kolejność realizacji poszczególnych zamierzeń, działów, tematów i zakres godzin może być dowolna, zależy od decyzji nauczyciela i możliwości grupy. Poszczególne treści programowe maja charakter interdyscyplinarny i powinny być realizowane w korelacji z innymi edukacjami: polonistyczna, matematyczną, muzyczna, plastyczną itp.
Realizacja treści opiera się na metodach czynnościowych i obserwacyjnych przez co dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci na etapie kształcenia wczesnoszkolnego. Nauczanie oparte na działaniu daje szanse osiągnięcia sukcesu wszystkim dzieciom, również tym o obniżonych możliwościach intelektualnych i z deficytami rozwojowymi.- Maja tu szansę wykazać się poprzez aktywne działanie.
Na realizacje programu oprócz wymaganego podstawowego wymiaru godzin w klasach I-II proponuje się przynajmniej 2 godziny dodatkowe z przeznaczeniem na realizacje wycieczek i obserwacje terenowe. Zadania mogą być tez realizowane w ramach koła turystycznego.
Przy realizacji programu niezbędne jest gromadzenie prac uczniów (Dziennik Podróżnika, karty zielonych zadań, rysunki itp.) jako metody ewaluacji i dokumentacji wyników kształcenia.
Realizacja programu wymaga dużego zaangażowania ze strony rodziców choćby ze względu na wsparcie finansowe związane z organizacją wycieczek i wyjść. Ze strony nauczyciela wymagana jest kreatywność, pomysłowość i otwarcie na nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi mogącymi wpłynąć na uatrakcyjnienie i organizację zajęć.
Obowiązkowym podręcznikiem w zakresie różnych edukacji jest proponowany przez MEN- „Nasz Elementarz” kl. I i „ Nasza szkoła” kl. II, M. Lorek, M. Zatorska.
Do optymalnych warunków realizacji programunależą:
• Liczba uczniów nie przekraczająca 20 osób
• Duża sala z wykładziną
• Brak dzwonków na przerwę
• Meble na gromadzenie zbiorów i wytworów uczniów
• Dostęp do biblioteki
• Dostęp do środków multimedialnych
• Dostęp do ksero.

BIBIOGRAFIA:


1. Braun K. (red.), Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej kulturze ludowej; wyd. DIDASCO
2. Friedrich J., Pękalski A., Gdańsk dla małych podróżników, wyd. Posadzka M., Agencja Reklamowa 02, Gdańsk 2005
3. Jarocka M.; Wędrówki po Polsce z baśnią i legendą; wyd. Ibis; 2011
4. J. Memelski; Legendy kaszubskie; wyd. Region; Gdynia 2004
5. Oppman A., Legendy warszawskie; wyd. Siedmiogród, 2012
6. Oprac. zbiorowe, Legendy toruńskie; wyd. Literat, 2009
7. Podstawa Programowa- MEN; http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf
8. Samp J., Legendy Gdańskie; wyd. OSKAR, Gdańsk 2000
9. Schramke G.J., Struck R.; Legendy rybackie; wyd. Region; Gdynia 2004
10. Soida. D., Kotynia T.; Edukacja środowiskowa w terenie; Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej; Kraków 1994
11. Soida D.; Zasady i techniki edukacji ekologicznej. Organizujemy Zieloną szkołę; ROEE- Ojcowski Park Narodowy; Kraków- Ojców 1994
12. Tomaszewska J., Kołyszko W., Co zbroiła zbrojownia, czyli zwariowany przewodnik po Gdańsku, wyd. UMG Biuro Prezydenta Gdańska ds. Promocji Miasta

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.