AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

ewa krawczyk, 2016-04-01
węgorzyno

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

plan awansu zwodowego psychologa szkolnego na nauczyciela mianowanego

- n +

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, nr 97, poz.674, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:

 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
 Pogłębianie wiedzy na temat przepisów dotyczących systemu oświaty i postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.
 Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- omawianie ich i wyciąganie wniosków służących dalszej pracy.
 Doskonalenie umiejętności dokonywania ewaluacji własnej pracy.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Efekty
1 Poznanie procedury awansuzawodowego. -analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. (m.in. zapoznaniez rozporządzeniem MENiS z 1 marca 2013. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli),
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
i opracowanie planu rozwoju zawodowego,
IX 2015r. -znajomość przepisów prawa i umiejętność zastosowania ich w pracy
2 Współpraca z opiekunem stażu. -rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu”
określającego warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram),
X 2015r. -wymiana doświadczeń, współpraca
3 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli. -obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu innych nauczycieli,
-omówienie obserwowanych zajęć,
Cały okres stażu -umiejętność wyciągania wniosków
z obserwowanych zajęć
-wzbogacenie warsztatu pracy
4 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli. -przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna i innych nauczycieli,
-omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności
obserwatorów Cały okres stażu -wzrost jakości prowadzenia, zajęć, -wprowadzenie nowych metod w pracy
5 Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności. -ocena skuteczności własnych działań – ewaluacja własna,
-dokonywanie w razie potrzeby modyfikacji, korekt
planów i metod pracy, Cały okres stażu -korekty, wykazane modyfikacje, uwzględnianie własnych wniosków i rekomendacji w planowaniu własnej pracy i dostosowanie jej do zaobserwowanych potrzeb

6 Modyfikowanie warsztatu pracy w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów
-diagnoza potrzeb emocjonalno-społecznych wśród uczniów na podstawie wywiadu z wychowawcą klasy, rodzicem, po zapoznaniu się z opinią z PPP; analiza i diagnoza czynników zagrażających i chroniących,
-dostosowanie metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb uczniów;
-praca w grupach terapeutycznych z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
-praca z indywidualnym przypadkiem;
-opracowanie zasad pomocy dziecku z różnymi problemami społeczno-emocjonalnymi (analiza przypadku),


Cały okres stażu -wykorzystanie analiz w budowaniu programów terapeutycznych, -wzmacniane zasobów wewnętrznych uczniów,

7 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie
aktywnego udziałuw wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. -udział w różnych instytucjonalnych formach kształceniazawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia),
-uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego –szkoleniowych radach pedagogicznych,
-uczestnictwo w pracach zespołów,
-udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki,
-współpraca z pracownikami PPP, udział w organizowanych przez poradnię szkoleniach,
-uczestnictwo w kursie podstawowym WTTS terapeuty terapii systemowej,
-rozpoczęcie studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe i psychospołeczne – WSB Szczecin,
Cały okres stażu -dzielenie się wiadomościami podczas zebrań Rady Pedagogicznej
-poszerzanie wiedzy, zdobywanie kontaktów, poznawanie i stosowanie nowych metod i technik w pracy psychologa szkolnego
-wzrost kompetencji własnych
-poszerzanie kwalifikacji

8 Rozbudowa własnego warsztatupracy. -gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki,
-samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej i psychologicznej.
-przygotowywanie pomocy dydaktycznych
i materiałów wzbogacających zajęcia: gazetki,
plansze, testy, pomoce multimedialne i inne,
-wykonywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej,
-stosowanie aktywnych metod nauczania,
-wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
-nawiązanie współpracy z innymi psychologami
-praca w zespołach szkolnych,

Systematycznie w okresie całego stażu - prowadzenie ciekawszych, dobrze dostosowanych do potrzeb zajęć psychoedukayjnych
-biblioteka psychologa
- udostępnianie własnych pomocy i doświadczeń innym nauczycielom
9 Prowadzenie dokumentacji szkolnej. -wpisy w dzienniku psychologa, dziennikach zajęć karcianych, notatek z konsultacji z rodzicami i nauczycielami, zapiski ze spotkań terapeutycznych,
Systematycznie w okresie stażu -systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
-umiejętność opisywania własnych działa,
-wykorzystywanie dokumentacji w tworzeniu wniosków do dalszej pracy
-poprawa jakości własnej pracy,


10 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. -gromadzenie dokumentacji ( zaświadczeń,
programów, scenariuszy, itp.),
-analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji orazstopnia zrealizowania wyznaczonych w planie rozwoju celów,
-napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego,
-złożenie wniosku o postępowaniu
kwalifikacyjnym,
Cały okres stażu -zbiór kompletnej dokumentacji,

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Efekty
1 Zapoznanie się z potrzebami
i zainteresowaniami oraz problemami
i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz zapoznanie z sytuacją rodzinną uczniów. Rozpoznawanie i rozwiazywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów. -diagnoza sytuacji wychowawczej i środowiskowej uczniów,
-diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów, mocnych i słabych stron, sporządzanie opinii.
-przeprowadzenie ankiet na temat typów uczenia się
-indywidualne diagnozy i opinie o uczniach na potrzeby instytucji wspierających i współpracujących ze szkołą,
-kontakty z rodzicami ( indywidualne, mediacje, pedagogizacje),
-rozmowy z pedagogiem szkolnym
-przeprowadzanie wśród uczniów badań ankietowych dotyczących poczucia bezpieczeństwa w szkole, uzależnień.,
-konsultacje z innymi nauczycielami,
-obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i
pozaszkolnych,
-indywidualne rozmowy z uczniem,
-zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej,
-obserwacja i analiza możliwości uczniów,
Cały okres stażu -znajomość sytuacji i potrzeb uczniów, bieżące rozwiązywanie problemów i udzielanie wsparcia,
-Nawiązanie wielopłaszczyznowej współpracy w celu minimalizowania zagrożeń i wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.

2 Praca na rzecz środowiskalokalnego, współpraca zestrukturami samorządowymi. -współpraca z różnego typu organizacjami (RSU, SKPCK),
-udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę,
-współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym,
-rozmowy indywidualne z uczniami,
-realizacja zadań kulturowo – wychowawczych
-podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnych,
-propagowanie działań prozdrowotnych
Cały okres stażu (wg. potrzeb) -wzrost świadomości kulturowej uczniów, znaczenia tradycji w tworzeniu własnej tożsamości i budowania własnej hierarchii wartości,
-integracja uczniów wewnątrzszkolna i środowiskowa,
-podejmowanie przez uczniów działań na rzecz własnego zdrowia.
3 Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów
wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. -współpraca z rodzicami na rzecz prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego ich dzieci
-realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów,
-opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce,
-opieka i pomoc uczniom z trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym,
-współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej),
Cały okres stażu (wg. Potrzeb) -dostosowane formy pomocy do rzeczywistych potrzeb uczniów,
-poprawa funkcjonowania uczniów, wzrost motywacji i zainteresowania nauką,
-aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych,
4 Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. -realizowanie zadań wychowawczych w pracy
z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym,
-przygotowanie zajęć w oparciu o treści związane
z zagrożeniami wieku adolescencji, płynącymi ze środowiska lokalnego, rówieśniczego i rodzinnego
-poruszanie tematów dotyczących współczesnych problemów cywilizacyjnych (uzależnienia, choroby psychosomatyczne, stres itp.) podczas godzin wychowawczych, pogadanek, spotkań z uczniami
-prowadzenie gazetki ściennej o tematyce psychologiczno-pedagogicznej i motywacji do nauki
-lektura odpowiednich książek, czasopism oraz artykułów na portalach Internetowych,
Cały okres stażu -wzrost świadomości i wiedzy uczniów na tematy związane z dojrzewaniem, tworzeniem osobowości, zagrożeniami uzależnień, cyberprzemocy, przedwczesnej inicjacji seksualnej
-baza materiałów z danej tematyki dostępna dla uczniów i nauczycieli w gabinecie psychologa,
5 Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów. -prowadzenie zajęć z zakresu psychoedukacji i szeroko rozumianej psychoprofilaktyki
-udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych,
-współtworzenie gazetek szkolnych
(gromadzenie materiałów w zależności od tematu
realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki),
-organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi
(według zgłaszanego zapotrzebowania),
-opracowanie sposobów pracy z uczniem mającym szczególne uzdolnienia plastyczne,
-prowadzenie działań i zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
Cały okres stażu -integracja uczniów, -wzrost kompetencji społecznych i zaangażowania uczniów w życie szkoły i środowiska,
-orientacja zawodowa uczniów,
-nabywanie umiejętności przydatnych w przyszłości,
-rozwijanie pozytywnych postaw u uczniów,
- poprawa zachowania i funkcjonowania uczniów w szkole,

6 Pełnienie roli opiekuna uczniów. -opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych,
-opieka nad uczniami podczas imprez wewnątrzszkolnych,

Wg. potrzeb -znajomość zasad pełnienia roli opiekuna uczniów, znajomość przepisów wewnątrzszkolnych i BHP

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Efekty
1 Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej. -prowadzenie lekcji z wykorzystaniem urządzeń
multimedialnych (komputer, projektor, prezentacja multimedialna),
-przygotowywanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy zajęć, narzędzi pomiaru
dydaktycznego, ćwiczeń interaktywnych) przy użyciu komputera,
-wykorzystanie komputerowych programów podczas prowadzenia lekcji,
-opracowanie dokumentacji szkolnej,
-przygotowywanie dyplomów i na potrzeby
uczniów,
-pisanie opinii psychologicznych,
-wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez
przekazywanie informacji drogą internetową,
-dokumentowanie przebiegu stażu,
Cały okres stażu -baza pomocy multimedialnych
-umiejętność wykorzystywania technologii komputerowych w pracy.
2 Publikacje w Internecie – upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. -umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, metod pracy, doświadczeń
-artykuły umieszczane na stronie internetowej szkoły na temat własnych działań,
-artykuły,
-nawiązanie współpracy
-własna promocja
3 Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. -wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym,
-korzystanie z portali edukacyjnych, lektura artykułów na portalach internetowych poświęconych tematyce psychologiczno-pedagogicznej,
-udział w e-szkoleniach
Cały okres stażu -wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
-poszerzanie wiedzy, --nabywanie nowych kompetencji.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Efekty
1 Wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki we współpracy z rodzicami -regularny kontakt z rodzicami podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych,
-pedagogizacja rodziców (zebrania),
-uwzględnienie propozycji rodziców,
-udostępnianie literatury pedagogicznej rodzicom,
-angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową,
-informowanie o aktualnej sytuacji szkolnej uczniów,
Cały okres stażu -nawiązanie długofalowej i efektywnej współpracy z rodzicami,
-wzrost kompetencji wychowawczych rodziców,
-podejmowanie inicjatyw przez rodziców,

2 Działania profilaktyczno- wychowawcze. -podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu profilaktycznego szkoły z udziałem rodziców
i nauczycieli – Debata Wychowawcza,
-przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego wśród młodzieży,
-przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych niwelujących poziom agresji, pogłębiających samoświadomość uczniów, uczących technik asertywnego zachowania itp.,
-projekcja filmów profilaktycznych,
-rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze,
-objęcie szczególną troską uczniów słabych, przeciwdziałanie wyśmiewaniu i szykanowaniu
-organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności w nauce i indywidualna pomoc wychowankom,
-opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy,
-przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych,
-podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia,
-działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej,
-uświadamianie wad i zalet oraz praca nad swoimi słabościami,
Cały okres stażu -wzrost kompetencji i wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie psychoprofilaktyki,
-poszerzanie kompetencji własnych.

3 Wykorzystanie wiedzy z psychologii w zakresie wsparcia nauczycieli w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, dydaktycznych i osobistych. Dzielenie się wiedzą. -przeprowadzenie wspierających szkoleń dla nauczycieli,
-służenie wiedzą i pomocą,
-prowadzenie konsultacji,
III 2016r.
Cały okres stażu.
Na bieżąco -wzbogacanie własnych metod dydaktycznych,
-poszerzanie wiedzy innych dzięki własnemu doskonaleniu się.
4 Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii.


-studiowanie literatury z dziedziny psychologii
i pedagogiki,
-sporządzanie notatek z przeczytanych książek,
-wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej,
Cały okres stażu (na bieżąco) -poszerzanie wiedzy i umiejętność stosowania jej w praktyce,

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Efekty
1 Analiza przepisów prawa oświatowego oraz
dokumentacji szkolnej. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
-analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli, Konwencji o Prawach Dziecka, Rozporządzeń na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach itd.,
-analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów wewnątrzszkolnych (statut, regulamin, WSO, program profilaktyczny i wychowawczy, procedury wewnątrzszkolne itp.),
Cały okres stażu -znajomość przepisów prawa oświatowego i umiejętne wykorzystywanie go w praktyce,
2 Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa
wewnątrzszkolnego. -udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych
-praca w zespołach powoływanych w szkole,
-udział w pracach komisji podczas egzaminów gimnazjalnych.
Cały okres stażu -współudział w tworzeniu dokumentów wewnątrzszkolnych.

Zadania ujęte w planie rozwoju są zgodne z wymogami zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może podlegać zmianom i modyfikacjom.………………………......................................................... ………………………………………………..
Miejscowość i data i podpis nauczyciela kontraktowego Podpis i pieczęć dyrektora placówki
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 20


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.