Katalog

Bożena Kruk, 2016-04-01
Piaski

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Język angielski, plan rozwoju zawodowego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Bożena Kruk
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
Nauczany przedmiot: język angielski
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. poz. 393)

Czynności organizacyjne:
Zadania:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Formy realizacji:
1. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. - Założenie teczki „Awans zawodowy”.
- Gromadzenie dokumentacji.
3. - Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
4. - Prawidłowe wypełnienie wniosku.

§ 8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania:
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły.
Formy realizacji:
1. - Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne, szkolenia internetowe).
- Ukończenie studiów I stopnia z filologii angielskiej.
2. - Praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.
- Pełnienie funkcji dodatkowych nadanych przez Dyrektora szkoły.
- Organizacja konkursów językowych oraz przedstawień w języku angielskim.
- Opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego z języka angielskiego dla uczniów klas III szkoły podstawowej oraz opracowanie wyników i wniosków.

§ 8 ust.2 pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania:
1. Wykorzystywanie Internetu i technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki szkolnej na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych języka angielskiego.
3. Przygotowywanie i uaktualnianie gazetek oraz kroniki szkoły.
Formy realizacji:
1. - Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
- Wykorzystywanie możliwości połączeń internetowych do komunikowania się
z innymi nauczycielami i uczniami.
- Korzystanie z technologii komputerowej przy opracowywaniu scenariuszy zajęć,
testów, sprawdzianów, kart pracy, programów, referatów, sprawozdań, narzędzi
ewaluacyjnych, dyplomów, pomocy dydaktycznych, dokumentacji związanej
z awansem zawodowym.
- Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem ciekawych ćwiczeń z Internetu w pracy z uczniami.
2. - Systematyczne gromadzenie kaset video i płyt dvd wykorzystywanych do
prowadzenia zajęć języka angielskiego.
- Tworzenie wspólnie z uczniami książeczek w języku angielskim z wykorzystaniem
metody projektu.
3. - Tworzenie gazetek za pomocą technologii komputerowej.
- Wykorzystywanie programów do obróbki zdjęć przy tworzeniu fotograficznego
albumu szkoły.

§ 8ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania:
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Formy realizacji:
1. - Opracowanie scenariusza zajęć.
- Przygotowanie materiałów.
- Przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli.
- Dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.
2. - Przygotowanie i przeprowadzenie rad szkoleniowych zgodnie z potrzebami
wynikającymi z planu WDN.
- Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom.
- Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego – wymiana poglądów, uwag,
dzielenie się doświadczeniem.
- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju
zawodowego.
- Współudział w tworzeniu/opracowaniu narzędzi ewaluacji wewnętrznej w szkole, oraz wyników/wniosków po przeprowadzonych ewaluacjach.

§ 8 ust.2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania:
1. Przygotowanie programu zajęć przygotowujących do sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej
Formy realizacji:
1. - Przygotowanie programu zajęć przygotowujących uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty i opracowanie planu zajęć.

§ 8ust.2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania:
1. Udział w projektach unijnych.
2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży
Formy realizacji:
1. - Aktywne uczestnictwo w projektach unijnych realizowanych przez szkołę.
2. - Organizacja konkursów językowych.
- Przygotowanie przedstawień w języku angielskim.
- Prowadzenie koła zainteresowań z języka angielskiego.
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce języka angielskiego.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania:
1. Podejmować współpracę z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edukacji w środowisku lokalnym (w miarę możliwości i potrzeb).
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Formy realizacji:
1. - Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną – zapoznawanie z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez poradnię, konsultacje z pedagogiem, poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
- Opracowanie dostosowań z języka angielskiego do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia.
2. - Pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych.

§ 8 ust.2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania:
1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami w nauce języka angielskiego.
Formy realizacji:
1. - Indywidualne konsultacje z rodzicami.
- Kontakt telefoniczny w razie potrzeb.
- Natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych zadań.
- Rozpoznanie i rozwiązanie wybranego problemu edukacyjnego i wychowawczego.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Wyświetleń: 17


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.