Katalog

Anna Telatyńska, 2016-03-18
Jelcz-Laskowice

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie cząstkowe ze stażu

- n +

Sprawozdanie ze stażu za okres 1.09.2015-31.01.2016We wrześniu 2015 roku rozpoczęłam pracę jako wychowawca klasy Id. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego nadal kontynuuję staż na nauczyciela mianowanego. Jak co roku, rozpoczęłam swoją pracę od zapoznania się z dokumentacją pracy szkoły czyli ze zmianami w Statucie Szkoły, z Programem Profilaktycznym, Kalendarzem imprez, Systemem oceniania. Współpracowałam przy opracowaniu programu wychowawczego klas 0-III, na bazie którego stworzyłam własny dla klasy Id.
Pracowałam również nad ustaleniem dyżurów dla nauczycieli klas I-III. Cały czas współpracuję z zespołem samokształceniowym, a w tym roku szkolnym należę także do zespołu Odkrywcy talentów i do Spraw Ewaluacji .W ramach tegoż zespołu wdrażałam na bieżąco wnioski z diagnozy wstępnej, opracowałam karty pracy i ćwiczenia, które miały na celu poprawić wymagane przez uczniów umiejętności , a także motywowałam do uczestnictwa w zespole wyrównawczym i kontrolowałam obecność na tychże zajęciach. Systematycznie sprawdzałam zadania domowe uczniów. Dokładniejsze podsumowanie działań z tego zakresu i wnioski z pracy zostaną wyciągnięte w drugim semestrze.
Pełniąc funkcję wychowawcy dbałam o dokumentację grupy, uzupełniałam dane wychowanków w Librusie, wpisywałam tematy zajęć i wydarzenia z życia klasy. Przygotowując się do prowadzenia lekcji, opracowałam wiele własnych kart pracy i scenariuszy . Część z nich opublikowałam na stronie www.profesor.pl , w zamian otrzymując zaświadczenie .
Ponadto prowadziłam i nadal prowadzę zeszyt obserwacji Łukasza Styczyńskiego, chłopca który sprawiał w I semestrze wiele problemów wychowawczych i dydaktycznych w klasie. W II semestrze opracuję indywidualny plan pracy z tymże uczniem w oparciu o założony już IPET. Oczywiście prowadziłam również zajęcia dodatkowe tj. wyrównawcze, których celem była pomoc w pokonywaniu trudności w nauce w zakresie poszczególnych edukacji, zwłaszcza polonistycznej i matematycznej poprzez różnorodne ćwiczenia dostosowane do potrzeb i indywidualnych możliwości uczniów. Następnie zajęcia dodatkowe Chcę wiedzieć więcej, celem których było przygotowanie uczniów głównie z edukacji polonistycznej do nauki pisania i czytania poprzez różnorodne ćwiczenia , trudniejsze niż wykonywane na lekcjach.
Kontynuując współpracę z opiekunem stażu p. Zdzisławą Chmurą , prowadziłam zajęcia w jej obecności a także obserwowałam lekcje innych nauczycieli. Odbyłam również zajęcia w obecności p. Dyrektor i p. Wicedyrektor. Każde z nich były omawiane, dowiadywałam się wówczas o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach mojej pracy. Informacje te pomogły mi weryfikować własne działania , unikać błędów i rozwijać własny warsztat pracy.
Cały czas staram się utrzymywać bardzo dobre kontakty z rodzicami . W tym semestrze przeprowadziłam trzy zebrania i jedne konsultacje, a poza tym w razie potrzeby kontaktuję się z nimi poprzez zeszyt korespondencji lub indywidualnie przy odbiorze dzieci ze szkoły.
Systematycznie współpracowałam z padagogiem , psychologiem , logopedą i Biblioteką publiczną.
Zgodnie z kalendarzem przeprowadziłam
klasowy Dzień Chłopca
wróżby andrzejkowe
współorganizowałam uroczystość pasowania na ucznia klasy I
uczestniczyliśmy w marszu w okolicy szkoły z okazji Św. Niepodległości
przeprowadziłam klasowy konkurs recytatorski
klasowy Dzień Pluszowego Misia
klasowe spotkanie z Mikołajem połączone z prezentami i zdjęciami
Wigilia
udział w zabawie karnawałowej
organizacja Dnia Babci i Dziadka
współorganizacja wycieczki do kina na „ Hotel Transylwania 2”
Ponadto uczestniczyliśmy w akcji świątecznej „ I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”, podczas której zbieraliśmy dary na Dom Małego Dziecka we Wrocławiu,a także braliśmy udział w akcji Zielony Las i zbieraliśmy surowce wtórne.
Jako koordynator ogólnopolskiej akcji o bezpieczeństwie pt”Bezpieczny Puchatek”, zgłosiłam wszystkie klasy I z naszej szkoły do udziału w projekcie, przekazałam rodzicom uczniów cele i wszelkie potrzebne informacje dotyczące realizacji projektu, a następnie wykonywałam z uczniami różne zadanka i zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w szkole i w drodze do niej. Na koniec przystąpiliśmy do Wielkiego internetowego testu.
Dodatkowo wdrożyłam w swojej klasie elementy międzynarodowego programu edukacyjnego Cha- Ching, którego celem było wykształcenie pozytywnych postaw związanych z zarządzaniem finansami w szkole podstawowej. Podczas lekcji uczniowie wykonywali różne scenki i ćwiczenia które pozwalały im przybliżyć określenia zarabianie, oszczędzanie i wydawanie. Przeprowadziłam kilka lekcji wg scenariusza Trzeba na to zapracować, Gdy dostaniesz pieniądze, Dobroczynność – i świat staje się lepszy.
W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 jako koordynator Gminnego konkursu recytatorskiego opracowałam również jego regulamin i kartę zgłoszeń uczestników .Sam konkurs odbędzie się w kwietniu 2016.
Cały czas starałam się doskonalić swój warsztat pracy poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych dla nauczycieli, a także uczęszczając na różne kursy. W tym semestrze ukończyłam kurs
Na ścieżce awansu zawodowego-jak zostać nauczycielem mianowanym organizowany przez DODN
Uczyć czytania poprzez zabawę -Operon
Internet i multimedia w edukacji -DODN
Dojrzałość szkolna sześciolatka, Autyzm i Zespól Terneta – Rada Pedagogiczna szkoleniowa
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w kierunku zmniejszania stresu związanego z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. - Rada Pedagogiczna szkoleniowa
Starałam się także podnosić swoje kwalifikacje poprzez czytanie literatury pedagogicznej, psychologicznej m.in J. Krzyżewska „ Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”
A. Kozłowska „ Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka”
Podsumowując jestem przekonana, że moja praca nad sobą i swoimi dokonaniami nie dobiegła końca, wiele rzeczy jeszcze przyjdzie mi się nauczyć .

Anna Telatyńska
Wyświetleń: 29


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.