Katalog

Marek Lasecki, 2016-03-18
Warszawa

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
ul. Łucka 17/23, 00-842 WarszawaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Marek Krzysztof Lasecki
Warszawa, wrzesień 2013

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Marek Krzysztof Lasecki
Imię i nazwisko opiekuna: mgr Agata CzernickaMiejsce stażu: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.

Okres stażu: 01.09.2013 – 31.05.2015

Cele rozwoju uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
Termin realizacji
1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian. 1. Współpraca z opiekunem stażu:
 Zawarcie kontraktu;
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
 Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
 Coroczna aktualizacja planu nauczania
z informatyki;
 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
 Opracowanie pomocy dydaktycznych – pokazy multimedialne, itp;
 Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
 Analiza sprawdzianu po szkole policealnej;
 We współpracy z dyrektorem szkoły, nauczycielami informatyki oraz samorządem uczniowskim
3. Publikacje własnych prac:
 Publikacja scenariuszy lekcji;
 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Prowadzenie lekcji otwartych z informatyki.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

W ciągu całego stażu
IX 2013
IX 2013
Raz w miesiącu
2 razy w semestrze
2 razy w semestrze


W ciągu całego stażuW ciągu każdego roku szkolnego


W ciągu całego stażu


W ciągu całego stażu
W ciągu całego stażu
2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Promowanie szkoły poprzez:
 Przygotowanie uczniów do konkursów z informatyki;
 Organizowanie konkursów z informatyki.
2. Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych z informatyki;
 Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z informatyki;
 Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach.
3. Przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce informatyki.
4. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki:
 Coroczna ewaluacja planu wychowawczego;
 Organizowanie wycieczek szkolnych połączonych z profilaktyką. Wg potrzeb


Wg harmonogramu szkołyW ciągu całego stażu
Co roku
Wg potrzeb

3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy
z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. 1. Wykorzystanie internetu na lekcji informatycznej.
2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych). Wg potrzeb
Wg potrzeb

Wg potrzeb


Wg potrzeb
4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
 Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
 Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleć w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
 Wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych;
 Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: rajdy, wycieczki, imprezy klasowe.

4. Stosowanie na lekcjach informatycznych zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.

5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
 Przedmiotowy zespół informatyczny;
 Opiekun samorządu uczniowskiego;
 Komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
 Inne.
3. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.
4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
5. Współpraca z Radą Rodziców.
6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
 Karta nauczyciela;
 Ustawa o systemie Oświaty;
 Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach. Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wg planu pracy komisji

Wg potrzeb
Wg harmonogramu

Wg potrzeb
systematycznie
Wyświetleń: 52


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.