Katalog

Barbara Gruszka, 2016-03-18
Swiebodzice

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

- n +

Barbara Gruszka
nauczyciel kontraktowy
w Publicznym Gimnazjum Nr 1
im. Noblistów Polskich w Wałbrzychu
Nauczany przedmiot: Język niemiecki
Opiekun stażu: mgr Anna Elżbieciak Stec


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego prze nauczycieli
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r.)Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.
I UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt 1)


Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły,
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły, planu dydaktyczno-wychowawczego, planów nauczania
i podstaw programowych, arkuszu ocen, dziennika lekcyjnego i zajęć pozalekcyjnych.
IX/X 2015r.
Dokumentacja, notatki
2.
Udział w różnych formach pracy szkoły.

Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z dyrektorem i innymi nauczycielami.

Aktywna działalność w zespole językowym.

Cały okres stażu


Wg planu pracy szkoły
Potwierdzenia przez opiekuna stażu i dyrektora szkoły

Potwierdzenia, notatki

3.
Współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
Pomoc przy realizowaniu różnych działań Samorządu Uczniowskiego.

Wg planu pracy SU
Dokumentacja fotograficzna Sprawozdania
II POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ
W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt 2)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Współpraca z opiekunem stażu.
Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu- wnioski z obserwacji.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Wg harmonogramu obserwacji

Wg harmonogramu obserwacji

Harmonogram obserwowanych lekcji, konspekty zajęć

Konspekty zajęć
2.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
Aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia.

Udział w szkoleniu „Rozpoczynam staż na stopień nauczyciela mianowanego”.

Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli języka niemieckiego.

Cały okres stażu


Wg oferty DODN
w Wałbrzychu wg
oferty przez okres stażu

Cały okres stażu
Zaświadczenia

ZaświadczenieZaświadczeniaNotatki
III POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU
I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ OBDYWA STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt 3)
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Wnikliwa analiza prawa oświatowego.

Analiza dokumentów (Karty Nauczyciela; Ustawy
o systemie oświaty; Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych).

Cały okres stażu
Notatki

IV UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN
W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt 1)
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy
o systemie oświaty; Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Analiza dokumentacji szkoły związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy).

Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.

IX 2015r.
IX/X 2015r.
V/VI 2018r.

Przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Notatki
Dokumentacja, sprawozdanie

2.
Dokumentowanie
i realizacja planu rozwoju.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.

Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Cały okres stażuVI 2018r.


VI 2018r.
DokumentacjaSprawozdanie z realizacji stażu

Wniosek wraz z dokumentacją formalną
3.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
Omówienie zasad współpracy, rozmowy, spotkania, zawarcie kontraktu.
Ustalenia terminów spotkań z opiekunem stażu.
IX 2015r.
Kontrakt

4.
Organizacja
i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy
z własnego przedmiotu.
Promocja szkoły i osiągnięć uczniów (Dzień Otwarty, działalność na rzecz zwiększenia naboru uczniów do klas pierwszych).

Uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego.

Prowadzenie zajęć wspierających dla uczniów klas
I-III.

Organizowanie i współorganizowanie konkursów językowych, np. Szkolny konkurs z języka niemieckiego „Rozumiem tekst, który słyszę”, konkurs na kalendarz adwentowy, szkolny konkurs
z języka niemieckiego „Deutschmeister”.
Współpraca w przygotowywaniu imprez szkolnych (Dzień Języków Obcych, itp.).

Opracowanie badania wyników nauczania z języka niemieckiego.

Analiza badania wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy dydaktycznych.

Opracowanie testów, sprawdzianów.

Przygotowanie wraz z młodzieżą gabloty z języka niemieckiego.

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne.Cały okres stażu
Dokumentacja fotograficzna


Badanie wyników nauczania
Zapisy w dziennikach pozalekcyjnych


Regulaminy, sprawozdania
Analiza BWN


Scenariusze zajęć, przykładowe pomoce dydaktyczne

Testy, sprawdziany

Dzienniki
5.
Aktywne uczestnictwo
w życiu szkoły.
Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych.

Dokumentowanie dorobku kulturalnego szkoły.

Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych.

Organizacja międzyszkolnej olimpiady języka niemieckiego dla Gimnazjalistów.

Wg harmonogramu


Cały okres stażu

Wg potrzeb
Scenariusze imprez, uroczystości

Strona internetowa szkoły

Potwierdzenia
współpraca z opiekunem

Zaświadczenia, wykaz materiałów dot. organizacji, sprawozdanie, zdjęcia
6.
Uczestniczenie
w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach.
Opracowanie szczegółowych konspektów.
Konsultacja z opiekunem stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji.
Praca w zespole językowym.
Lekcja otwarta dla nauczycieli języków obcych poświęcona powtórzeniu wiadomości i utrwaleniu umiejętności zdobytych na lekcjach.

Wg harmonogramu hospitacji


Cały okres stażu


Arkusze pohospitacyjne, scenariusze zajęć, adnotacje w dziennikach


Notatki, plan pracy

V UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt 2)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
Indywidualizacja pracy z uczniem zdolniejszym i słabszym.

Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowywanie uczniów do konkursów.


Cały okres stażu


Dziennik zajęć pozalekcyjnych
2.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.
Współpraca z pedagogiem, wychowawcami klas.

Współpraca z rodzicami w celu likwidowania problemów wychowawczych, kontakt telefoniczny, rozmowy indywidualne.Cały okres stażu

Potwierdzenia spotkań.

Notatki


3.
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów.

Pomoc Samorządowi Uczniowskiego
w organizowaniu akcji charytatywnych organizowanych przez szkołę, UNICEF (np. Góra Grosza)
Cały okres stażu


Wg harmonogramu akcji

Sprawdziany, karty pracy


Zaświadczenia
4
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych
Opracowanie projektów i programów edukacyjnych, pozyskiwanie środków finansowych, realizacja.

Wg harmonogramu
SprawozdanieVI UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt 3)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Wykorzystanie Internetu i komputera
do poszukiwania informacji.
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).

Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.scholaris.pl; www.wsip.com.pl; www.szkolnictwo.pl; www.profesor.pl; www.awans.net; www. wszpwn.pl

Cały okres stażu

Wydruki, notatki2.
Publikowanie własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego.
Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
Opracowanie skryptu nt: np. „Dobre praktyki na lekcji j. niemieckiego
Cały okres stażu

Plan rozwoju zawodowego
3.
Wykorzystanie komputera i Internetu
w prowadzeniu zajęć.

Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły.

Stosowanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy, przygotowywanie scenariuszy zajęć, kart pracy, sprawozdań itp. przy użyciu komputera i Internetu.

Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii.

Wykorzystywanie sprzętu do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań
dla uczniów.

Cały okres stażu

Strona internetowa


Scenariusze zajęć, testy, sprawdziany, karty pracyWydruki, płyty CD4.
Korzystanie z zasobów sieci Internet, poczty mailowej oraz portali społecznościowych
w celu komunikacji
z uczniami i ich rodzicami.
Korzystanie z materiałów znajdujących się na stronach edukacyjnych.

Prezentacja na zajęciach edukacyjnychCały okres stażu

Przykładowo wybrane pomoce dydaktyczne, karty pracy ucznia, zdjęcia, przygotowane prezentacje multimedialneVII UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI
ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt 4)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

Udział w kursach i szkoleniach (np. praca z uczniem zdolnym, działania wspierające uczniów).

Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.Cały okres stażu
Zaświadczenia
o ukończeniu kursów
i szkoleń
Potwierdzenia.

Dziennik lektur

2.
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych poprzez rozmowy z rodzicami, opiekunami uczniów.

Wg potrzeb
Potwierdzenia opiekuna.


VIII UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY,
POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH,
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt 5)
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
i dokumentacji szkolnej.


Cały okres stażu
Notatki

2.
Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.

Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
Analiza przepisów prawa oświatowego.


Cały okres stażu
Notatki

Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizowania


mgr Barbara Gruszka

Zatwierdzam do realizacji:Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Wyświetleń: 23


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.