AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Dobroń, 2016-03-17
Kutno

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zaowdowego - porządkowanie

- n +

Tabela wymogów/działań – PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Wymogi kwalifikacyjne
Działania spełniające, czyli sposoby realizacji
§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1)KURSY TABELKA Z KURSAMI – najbardziej przydatne w pracy
- „Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania „ ukończenie kursu e – learningowego
- Warsztat nowoczesnego dydaktyka.
- Ciekawe i atrakcyjne lekcje, czyli co zrobić, aby nauka przyjemną była (szkolenie e – learningowe)
2) Pełnię funkcję wychowawcy – w tym celu ukończyłam szkolenia:
- Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę - kurs
- Dyscyplina w klasie – kurs e - learningowy
- Nauczyciel coachem- umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela - kurs
- „ Narkotyki i dopalacze – zjawisko i uwarunkowania, rozpoznawanie zachowań, podstawy pomocy przedmedycznej”
- „Przyczyny i zapobieganie zachowaniom ryzykownym w obszarze seksualności młodzieży”
2) Jestem członkiem zespołu do spraw opracowywania i analizowania wyników egzaminu zewnętrznego i diagnoz wewnątrzszkolnych. Ukończyłam kursy i szkolenia:
- EWD. Ocena efektów kształcenia z uwzględnieniem Edukacyjnej Wartości Dodanej.
- e- szkolenie – Pomiar dydaktyczny
- „ Mierzenie jakości pracy nauczyciel
3) Pełnię funkcję szkolnego doradcy zawodowego ( studia podyplomowe w 2008 roku) ukończyłam szkolenia:
- „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
- „ Doradztwo zawodowe na odległość”
- indywidualne doradztwo zawodowe – konsulatacje z uczniami,
- pedagogizacja rodziców, współpraca z nauczycielami,
- zapraszanie przedstawicieli uczelni wyższych
4) W ciągu ostatnich lat pełniłam następujące funkcje i realizowałam następujące działania:
- opiekun Samorządu Uczniowskiego od 2012 roku,
- członek zespołu do spraw efektywności kształcenia,
- przewodnicząca lub członek zespołu nadzorującego egzamin maturalny,
- praca w zespole nauczycieli przedmiotów ścisłych,
- członek szkolnej komisji w konkursach przedmiotowych,
- praca w komisji na próbnym egzaminie maturalnym,
„Planowanie i realizacja zajęć z przyrody w szkole ponadgimnazjalnej”
- członek komisji do spraw rekrutacji uczniów,
- kierownik lub opiekun na wielu wycieczkach szkolnych:
Wycieczki do Torunia
Wycieczki do Łodzi
Wycieczka do Warszawy
Wycieczka do Krakowa

6) Byłam współorganizatorem imprez klasowych i szkolnych: Dzień Chłopca, Mikołajki, Wigilia klasowa, Wigilia Szkolna, Dzień kobiet, Walentynki, Wielkanoc szkolna.
7) Systematycznie współpracowałam z rodzicami uczniów klasy, w której pełniłam funkcję wychowawcy.
8) Byłam organizatorem konkursów szkolnych „ Najpiękniejsza bombka świąteczna”, „ Pięciu wspaniałych – ranking wśród klas ”.
9) Przygotowywałam uczniów do konkursów ogólnopolskich i międzyszkolnych:
10) Diagnozowanie osiągnięć edukacji geograficznej i z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości:
Uzyskanie dobrych wyników przez moich uczniów na egzaminach zewnętrznych i wewnętrznych,
Dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanych przez mnie przedmiotów do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów posiadających opinie lub orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz innych uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły,
Przeprowadzam sprawdziany diagnozujące tzw. testy na wejście, pozwalające określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów po szkole gimnazjalnej,
Przeprowadzenie próbnego egzaminu z Operonem, Nową Erą oraz własnych arkuszy egzaminacyjnych.
10) Rozwój zainteresowań, czyli prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym w celu przygotowania do konkursów.
11) Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem mającym trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze).
Rok szkolny 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - zajęcia wyrównawcze dla klas I - II prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela z przedmiotów – geografia, podstawy przedsiębiorczości.
Rok szkolny 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Zajęcia dla klas III prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela
z przedmiotu – biologia.
Rok szkolny 2014/2015 - organizowanie kilka razy w miesiącu dodatkowych spotkań mających na celu powtórzenie materiału z geografii dla uczniów klasy IA
12) Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy wychowawcy klasowego oraz udoskonalenie metod i form współpracy z rodzicami:
Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny.
„ Bezpieczeństwo uczniów w szkole oraz praca z uczniem agresywnym” ((Pragnę, aby moi uczniowie czuli się bezpiecznie i dobrze w grupie, potrafili myśleć twórczo, dzielić się swoimi doświadczeniami).
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w praktyce szkolnej”
Rozszerzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
organizowaniu prelekcji dla rodziców z zakresu metodyki wychowania w ramach wywiadówek szkolnych,
Psychoedukacja środowiska rodzinnego realizowana była także w postaci prelekcji
z udziałem specjalistów. Odbyło się kilka spotkań o następującej tematyce...
13) Sprawowanie opieki nad pracownią geograficzną
-prowadzenie szkolnej stacji meteorologicznej – zapis i interpretacja wyników,
- dobór i zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych na przykład zestawów skał i skamieniałości,
- tworzenie własnego „ Atlasu chmur”.
§8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Stosowanie techniki komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, scenariuszy, dyplomów:
Wykorzystuję komputer w mojej pracy dydaktyczno- wychowawczej przez:
korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
przygotowywanie testów, sprawdzianów, planów wynikowych, planów pracy wychowawcy klasowego, dokumentacji szkolnej,
prowadzenie semestralnego i rocznego zestawienia ocen, statystyki niezbędnej do klasyfikacji uczniów,
przygotowywanie pomocy niezbędnych do organizacji konkursów, imprez
i uroczystości: podziękowań, dyplomów, zaproszeń,
gromadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego,
sporządzanie świadectw przy użyciu programu komputerowego
tworzenie raportu po egzaminie maturalnym
regularne przeglądanie strony MEN – www.men.gov.pl,
przeglądanie następujących stron internetowych w celu korzystania z propozycji metodycznych, scenariuszy lekcji, interpretacji przepisów oświatowych:
www.awans.net
www.oke.lodz.pl
www.cke.edu.pl
www.kuratorium.lodz.pl
www.men.gov.pl
www.eduseek.pl
www.profesor.pl
www.interklasa.pl
www.literka.pl
www.gimnazjum.pl
www.nowaera.pl.
www.gwo.pl
2. Współtworzenie raportu z badań i wniosków zespołu dydaktycznego do spraw efektywności kształcenia.
3. Zastosowanie technologii komputerowej do działań edukacyjnych i poszerzania warsztatu pracy własnej i ucznia:
- zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,
-pomoc w opracowaniu informatora o szkole.
4. Stosowanie na lekcjach urządzeń multimedialnych i dostępnych programów edukacyjnych:
- Tablica interaktywna,
- Zbierałam materiały multimedialne związane z realizacją treści programowych geografii i podstaw przedsiębiorczości (płyty DVD, CD). Zachęcałam także uczniów do ich gromadzenia i prezentowania podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
5. Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy:
- za pośrednictwem portali internetowych zdobyłam atrakcyjne materiały do pracy warsztatowej i opiekuńczo – wychowawczej, takie jak: scenariusze ciekawych zajęć
z podstaw przedsiębiorczości i geografii, ciekawe karty pracy do zajęć wychowawczych, foldery i konspekty zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, uczestniczyłam w wielu kursach e- learningowych
6. Wykorzystanie telefonu w pracy wychowawczej.
7. Elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami:
- dzięki ciągłej korespondencji elektronicznej z nauczycielami wymieniałam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w sprawie awansu zawodowego.
8. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowania różnorodnych materiałów
9. Prowadzenie dziennika elektronicznego i korzystanie z programu Świadectwa firmy Librus
10. Publikacje materiałów własnych w postaci elektronicznej:
- Wykorzystując komputer, aktualizując oprogramowania, pogłębiam swoją wiedzę
i doskonalę swój warsztat pracy.
§8 ust.2 pkt Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie zajęć otwartych i dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych nauczycieli.
2. Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami poprzez aktywną pracę w zespołach wychowawczych, przedmiotowych.
3. Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań: scenariuszy zajęć, testów, kart pracy oraz innych materiałów (referaty, zestawy ćwiczeń).
4. Prezentowanie na Radzie Pedagogicznej raportu po przeprowadzeniu badania wynikającego z ewaluacji wewnętrznej.
5. Współpraca i wymiana doświadczeń z nauczycielami, którzy również ubiegają się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
§8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programów działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych:
Program pracy koła przygotowującego uczniów do egzaminu maturalnego,
Program koła geograficznego „Endemit” dla uczniów zdolnych,
Opracowanie i wdrażanie programu „Klasowy program podniesienia jakości pracy wychowawcy klasowego w odniesieniu do frekwencji uczniów”,
Program pracy wychowawcy klasy.
§8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej:

1. Od 2008 roku jestem egzaminatorem egzaminu maturalnego. Ostatnio brałam udział w sprawdzaniu egzaminacyjnych arkuszy maturalnych w sesji egzaminacyjnej w maju 2015 roku, wykonując czynności egzaminatora.
2. „ Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym w formule od roku szkolnego 2014/2015” zorganizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
§8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja i przeprowadzenie szkolnego konkursu.
2. Organizacja wycieczek szkolnych.
3. Współorganizowanie imprez szkolnych ( Wielkanoc szkolna, spotkanie Wigilijne)
4. Sprawowanie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego od 2012 roku (opis różnych akcji podejmowanych przez Samorząd).
5. Koordynowanie projektem w szkole „ Światowy Dzień Godności” - przeprowadzenie lekcji i warsztatów o godnośći i tolerancji
6. Koordynowanie projektem „ Młodzi głosują” - włączenie się szkoły w akcję ogólnopolską
7. Organizacja i współorganizacja „ Święta Szkoły” - jako opiekun Samorządu Uczniowskiego
8. Od roku szkolnego 2014/2015 uczestnictwo w projekcie „ Dzień Eksperymentu” - lekcja pokazowa z geografii, warsztaty dla gimnazjalistów i uczniów klas podstawowych.
§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Komendą Powiatową Policji ( prelekcje , pogadanki w szkole)
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ( na bieżąco według potrzeby)
3. Działalność profilaktyczna – prelekcje dla rodziców, pedagogizacja rodziców
4. Współpraca z Muzeum Regionalnym ( lekcje muzealne)
5. Współpraca z kuratorem sądowym ( u ucznia, który był pod jego opieką)
6. Współpraca z Komitetem Ochrony Bezrobotnych akcja Koordynacja akcji charytatywnych i prezentacja szkoły poza środowiskiem szkolnym ( Zbiórka darów dla potrzebujących – w szczególności dzieci przed świętami itp)
7. Współpraca ze Stowarzyszeniem Bank Żywności - koordynator akcji w szkole Pomóż Dzieciom przetrwać zimę itp

§8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Nagłe trudności w nawiązywaniu więzi, poczucie osamotnienia i opuszczenie się w nauce.
2. Niepowodzenia szkolne i duża absencja na zajęciach szkolnych.
Wyświetleń: 23


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.