Katalog

Sylwia Moskal, 2016-03-17
Lublin

Przyroda, Plany pracy

Plan pracy Zespołu Matematyczno- Przyrodniczego Szkoły Podstawowej

- n +

Plan pracy
Zespołu Matematyczno- Przyrodniczego
Szkoły Podstawowej

I. Organizacja pracy

1. Organizacja pracy zespołu
- wybór przewodniczącego zespołu
- opracowanie planu pracy zespołu na nowy rok szkolny
- ustalenie tematyki szkoleń dla zespołu wynikających z potrzeb szkoły
- wytypowanie przedstawicieli zespołu do pracy w zespołach ds., ewaluacji wewnętrznej
- wybranie nauczycieli do nagród
- organizacja spotkań wynikających z bieżących potrzeb szkoły

2. Ustalenie harmonogramu konkursów szkolnych i międzyszkolnych
- konkursy zewnętrzne
- konkursy wewnętrzne

II. Praca własna nauczyciela

1. Przygotowanie dokumentacji

- przedmiotowe plany pracy
- wymagania edukacyjne - opracowanie lub ewaluacja
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów
- opracowanie planów wychowawczych
- plany pracy zajęć dodatkowych


2. Wybór programów nauczania
- monitorowanie zgodności programów nauczania i treści podręczników z podstawą programową


III. Doskonalenie zawodowe
- samokształcenie, zapoznawanie się z literaturą z różnych dziedzin wiedzy oraz pedagogiczną
- współpraca z doradcami metodycznymi matematyki, przyrody, techniki, informatyki - udział w spotkaniach me-todycznych:
- konsultacje indywidualne z metodykami
- uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia zawodowego
IV. Wzbogacanie warsztatu pracy
1. wykonywanie pomocy dydaktycznych

2. wzbogacanie pracowni przedmiotowych

V. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
1. Praca z uczniem zdolnym
- Konkursy przedmiotowe
przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
- praca z uczniem zdolnym podczas lekcji
dostosowanie wymagań i prac domowych do zainteresowań ucznia i jego możliwości
-prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów np. zajęcia wynikające z KN, koła zainteresowań

2. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
- analiza opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej , dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
- zajęcia wynikające z KN- zajęcia wyrównawcze w celu pomocy uczniowi z problemami w nauce
- stały kontakt z rodzicami
- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną

VI. Współpraca z uczelniami
1. Opieka nad studentami
-obserwacja lekcji przez studenta, które prowadzi nauczyciel przedmiotu,
-obserwacja lekcji przez nauczyciela, które prowadzi student,
-udział studentów w życiu szkoły

VII. Współpraca nauczycieli
1. Współpraca w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych
- przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom uczniów
- udział w spotkaniach w celu ustalenia sposobów rozwiązywania problemów

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym
- organizowanie lekcji otwartych
- opieka nad nauczycielami stażystami
- dzielenie się zdobytą wiedzą na spotkaniach zespołu
- wymiana doświadczeń, współpraca, zasięganie opinii, dyskusje
- dzielenie się informacjami i doświadczeniami zdobytymi na ukończonych formach doskonalenia zawodowego
- współpraca z wychowawcami klas w celu rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych
- współpraca z innymi zespołami przedmiotowymi działającymi w szkole

VIII. Przeprowadzenie i analiza próbnego sprawdzianu szóstoklasisty oraz sprawdzianu szóstoklasisty
- praca w komisji próbnego sprawdzianu szóstoklasisty
- opracowanie wyników próbnego sprawdzianu szóstoklasisty
- praca w komisji sprawdzianu szóstoklasisty

IX. Udział w życiu szkoły, akcjach charytatywnych oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym
1. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla młodzieży
- koła zainteresowań
- zajęcia wyrównawcze

2. Współpraca z organizacjami ekologicznymi, charytatywnymi
- pozyskiwanie programów, materiałów,
- udział w akcjach,
- zbiórka surowców wtórnych

3. Współpraca z samorządem szkolnym
- pełnienie dyżurów podczas dyskotek szkolnych

Opracowała:
mgr Sylwia Moskal
Wyświetleń: 5


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.