Katalog

Katarzyna Skoracka, 2016-03-17
Czaczyk

Język polski, Konkursy

Regulamin Szkolnego Turnieju Ortograficznego

- n +

Regulamin II Szkolnego Turnieju Ortograficznego
1. Organizatorem imprezy jest Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Parzęczewie.
2. Cele turnieju:
- popularyzacja zasad ortografii polskiej,
- motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności i umiejętności ortograficznych,
- budzenie szacunku do ojczystego języka,
- doskonalenie umiejętności pracy ze słownikiem ortograficznym,
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zamkniętych i otwartych, zadań testowych, łamigłówek i zagadek ortograficznych,
- szerzenie znajomości związków frazeologicznych.
3. Turniej przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej.
4. Klasa typuje dziesięcioro uczniów.
5. Uczestnicy rozwiązują zadania ortograficzne o różnym stopniu trudności w zespołach dwuosobowych.
6. Zadania są sprawdzane i oceniane przez komisję konkursową zgodnie z kluczem.
7. Podczas turnieju nie wolno używać korektorów, a wszelkie poprawki powinny być wykonywane w określony sposób:
- przekreślenie błędu jedną linią poziomą,
- estetyczne i wyraźne, poprawne napisanie całego wyrazu nad lub obok skreślenia,
- poprawki nieczytelne i niejednoznaczne uznane zostaną za błąd.
8. Zwycięzcami są klasy, z której uczniowie zdobędą największą ilość punktów.

Turniej będzie sprawdzać znajomość następujących zasad ortografii i interpunkcji:
• - w zakresie ortografii:
o pisownia rz i ż, ch i h, ó i u;
o pisownia bezokoliczników;
o pisownia partykuły nie z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami, czasownikami;
o pisownia rzeczowników zakończonych na: -ów, -ówka, -ówna, -un, -unka, -arz, -erz;
o wyrazów z samogłoskami nosowymi „ą”, „ę”, w tym czasowników w czasie przeszłym oraz wyrazów z grupami głosek „om, em, on, en”
o pisownia rzeczowników zakończonych na: -stwo, -ctwo, -dztwo;
o pisownia rzeczowników zakończonych na: -zca, -dca, -dźca;
o pisownia rzeczowników typu nadzieja, idea;
o pisownia przymiotników zakończonych na: -ski, -cki, -dzki;
o wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych
o pisownia przymiotników złożonych typu biało- czerwony, ciemnozielony;
o pisownia liczebników;
o pisownia czasowników zakończonych na: -uję, -ujesz, -uje;
o pisownia cząstki -by z czasownikami;
o pisownia czasowników zakończonych na: –ę, -em, -ą;
o pisownia czasowników typu płynęli, płynął;
o pisownia wielką literą nazw własnych, tytułów;
• - w zakresie interpunkcji:
o użycie kropki, znaku zapytania, znaku wykrzyknika na końcu zdań;
o użycie przecinka w wyliczeniach, w zdaniach pojedynczych, w zdaniach złożonych między zdaniami podrzędnymi i nadrzędnymi; w zdaniach złożonych współrzędnie; przed spójnikami powtórzonymi;
o użycie dwukropka, myślnika;
o użycie cudzysłowu w tytułach.Przebieg imprezy – konkurencje
1. Krzyżówka. 5 min.
2. Wypisywanie wyrazów z określoną trudnością w wyznaczonym czasie. 5 min.
3. Tekst z lukami. 10
4. Wyjaśnienie pisowni poszczególnych wyrazów. 5 min
5. Rebusy. 5 min
6. Wyszukiwanie na czas haseł w słowniku. 5 min
7. Kolorowanie pól wg opisu dla poszczególnej trudności. 10 min

- W trakcie wykonywania zadań przez zespoły publiczność odpowiada na pytania związane z polską frazeologią.


Katarzyna Skoracka
Wyświetleń: 8


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.