Katalog

Anna Lewandowska, 2016-02-12
Legionowo

Język niemiecki, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach§ 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.
(ze zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów opracowałam plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrekcję. Często korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych. Uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawiałam je pod kątem merytorycznym i metodycznym. Prowadziłam i omawiałam lekcje w obecności opiekuna stażu. Uzyskiwałam od niego wiele cennych wskazówek oraz rad postępowania z uczniem, bądź organizacji pracy na lekcji. Współpraca z opiekunem polegała również na:
- spotkaniach organizacyjno – informacyjnych związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego oraz codziennej pracy,
- omawianiu zadań wynikających z planu rozwoju oraz zakresu wspólnych przedsięwzięć,
- dzieleniu się swoim doświadczeniem w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych

W trakcie stażu doskonaliłam także umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi przez:
- realizację planów wynikowych do nauczania języka niemieckiego,
- tworzenie konspektów lekcji,
- samodzielne opracowanie pomocy naukowych (testów sprawdzających wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego),
- opracowanie autorskiego programu profilaktycznego pt.: „Nauka bez granic – poznajemy naszych niemieckich sąsiadów”,
- regularne przeprowadzanie różnorodnych form sprawdzania postępów uczniów (testy, sprawdziany, ćwiczenia, obserwacje uczniów na lekcjach, wprowadzenie kart samooceny),
- opracowanie rozkładów materiału dla uczniów mających nauczanie indywidualne dostosowanych do możliwości tych uczniów,
- opracowanie próbnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (styczeń 2010),
- opracowanie i przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych z języka niemieckiego.

W celu lepszej organizacji swojej pracy na początku roku szkolnego przeprowadzałam test diagnostyczny we wszystkich klasach pierwszych. Test ten pomógł mi ocenić poziom biegłości językowej nowo przyjętych uczniów. Starałam się również poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia, bądź to przez samodzielną obserwację, bądź analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami i innymi nauczycielami.

Efekty:

- wdrażanie nowych metod nauczania, a także ocenianie ich skuteczności,
- doskonalenie oraz podnoszenie jakości własnej pracy,
- zastosowanie w pracy z uczniem optymalnych metod i form pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów,
- opracowanie planu pracy z uczniem nie mającym zdolności językowych.


Uwzględnianie w nauczaniu treści ścieżek edukacyjnych

W nauczaniu uwzględniałam treści ścieżek edukacyjnych: europejskiej, regionalnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej oraz prozdrowotnej. Na lekcjach języka niemieckiego omawiałam z uczniami tematy związane z ochroną środowiska i odpowiednim zachowaniem się w naturalnym środowisku. Wpłynęło to na większą świadomość uczniów odnośnie dbania o otaczające nas środowisko. Omawiałam również zagadnienia związane z krajami niemieckiego obszaru językowego.
Przez cztery miesiące pełniłam funkcję wychowawcy klasy i również realizowałam te ścieżki na godzinach wychowawczych. Przeprowadziłam lekcje na temat:
- Świńska grypa – sposoby jej zapobiegania,
- Bezpieczeństwo podczas wakacji,
- Zagrożenia związane z Internetem,
- Pogadanka na temat zdrowego odżywiania.

Efekty:

- uczniowie posiadają większą świadomość ekologiczną,
- uczniowie znają nazwy krajów niemieckiego obszaru językowego oraz ich stolic, znają ważniejsze zabytki oraz zwyczaje świąteczne tych państw,
- uczniowie znają niebezpieczeństwa czyhające na nich podczas korzystania z Internetu,
- uczniowie znają zasady zdrowego odżywiania się.

Praca w Zespole do Promocji Szkoły

W roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyłam w pracach Zespołu do Spraw Promocji Szkoły. Wspólnie z koleżankami opracowałyśmy projekt działań mających na celu promowanie naszej szkoły, w którym zawarłyśmy formy realizacji zadań, ich termin oraz przydzieliłyśmy osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania. Dokładna pisemna analiza została przedstawiona pani dyrektor XXXXXXXX, a wnioski poznała Rada Pedagogiczna na posiedzeniu rady.

Przewodnicząca Zespołu do Spraw Ewaluacji

Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna w zakresie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Zostałam przewodniczącą tego Zespołu. Moja praca polegała na napisaniu planu ewaluacji, opracowaniu metod oraz narzędzi, dzięki, którym zostanie ona przeprowadzona. Na spotkaniach Zespołu podzieliłyśmy się z koleżankami zadaniami i realizowałyśmy je w trakcie roku szkolnego 2010/2011. Pod koniec roku przygotowałam dokładne sprawozdanie z realizacji ewaluacji i przedstawiłam je pani dyrektor i Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu rady.

Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego

Przez cały okres stażu brałam aktywny udział w pracach Zespołu Samokształceniowego (Zespół Języków Obcych Nowożytnych). Uczestniczyłam w:
- opracowaniu i wdrażaniu Planu pracy Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych,
- dyskusjach Zespołu dotyczących realizacji programów nauczania,
- pracach Zespołu nad opracowaniem regulaminów konkursów językowych,
- współpraca z Zespołem w zakresie:
o opracowanie i wdrożenie do realizacji planu konkursów z języków obcych,
o organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych,
o uaktualnienie Przedmiotowych Systemów Oceniania,
o analiza egzaminów maturalnych z języków obcych.

Efekty dla podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły:

- doskonalenie własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- podnoszenie jakości pracy własnej i szkoły w obszarze języków obcych,
- diagnozowanie bieżących problemów dydaktycznych oraz podejmowanie działań w kierunku ich rozwiązania.


Opieka nad uczniami podczas wycieczek klasowych

Moim nadrzędnym zadaniem było takie organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, by uczniowie uzyskiwali trwałe wiadomości i umiejętności. Nie ulega wątpliwości, że jednym z warunków trwałości wiedzy jest świadomy i aktywny udział uczniów w procesie nauczania. Wycieczki przedmiotowe są wspaniałą okazją, by wiedza i umiejętności zdobyte podczas takich zajęć były trwałe.
W czasie odbywania stażu organizowałam lub uczestniczyłam w wycieczkach wyjazdowych (trzydniowa wycieczka do Berlina i Poczdamu dla uczniów liceum, wycieczka „świątynie Warszawy”, wycieczki do teatru oraz kina, wyjazd do Warszawy pod Pałac Prezydencki w celu złożenia hołdu tragicznie zmarłemu prezydentowi – Lechowi Kaczyńskiemu, wyjazd do Częstochowy z maturzystami) i wyjściach do Ratusza Miejskiego na spektakle teatralne.

Efekty dla uczniów:

- integracja zespołu klasowego,
- uczniowie znają różne formy spędzania wolnego czasu,
- uwrażliwienie na sztukę,
- uczniowie znają zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek klasowych.

Efekty dla podniesienia jakości pracy własnej:

- umiejętność organizowania wycieczek oraz zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci pod moją opieką.

Szkolenia

Dbałam o swój rozwój zawodowy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, które wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy jak i pracy szkoły:

- „Wdrażanie podstawy programowej w poszczególnych typach szkół” (20.04.2009)
- „Szkolenie Maturalnych Zespołów Egzaminacyjnych oraz nauczycieli oddelegowanych do innych szkół” (04.2009, 04.2010, 04.2011)
- Rada szkoleniowa „Nowa podstawa programowa”, zorganizowana przez MEN (08.06.2009)
- Warsztaty „Rozmowy kontrolowane, czyli prawidłowa komunikacja jako podstawowe narzędzie zapobiegania konfliktom i rozwiązywania problemów w szkole” (13.10.2009)
- Szkolenie z zakresu BHP (20.10.2009)
- Rada szkoleniowa „Przeciwdziałanie agresji w szkole” (05.01.2010)
- Szkolenie „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych”, zorganizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (06.01.2010 – 07.01.2010)
- Rada szkoleniowa „Praca z uczniem zdolnym” (20.01.2010)
- Warsztaty metodyczne „Europejskie Portfolio Językowe w nauczaniu języków obcych”, zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (27.01.2010)
- Warsztaty metodyczne „Efektywne nauczanie języków obcych przy użyciu metod aktywizujących”, zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (19.02.2010)
- Warsztaty metodyczne „Emisja głosu” (05.03.2010)
- Forum językowe „Znajdujemy wspólny język” (16.03.2010)
- Rada szkoleniowa „Innowacje i eksperymenty pedagogiczne” (17.03.2010)
- Rada szkoleniowa „Ewaluacja wewnętrzna” (07.04.2010)
- Forum językowe „Aktywnie, aktywniej, interaktywnie – podręczniki, jakich jeszcze nie było!” (02.10.2010)
- Warsztaty „Zastosowanie tablicy interaktywnej w nauczaniu języka obcego – na przykładzie oprogramowania do podręcznika Das ist Deutsch” (23.10.2010)
- Warsztaty metodyczne „Tablica interaktywna w nauczaniu języka obcego”, zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (26.10.2010)
- Seminarium „Międzynarodowa wymiana szkoły”, zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (06.11.2010 – 05.12.2010)
- Rada szkoleniowa „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana i organizowana w szkole w świetle nowego rozporządzenia” (14.01.2011)
- Rada szkoleniowa „Budowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów” (14.04.2011)

Efekty doskonalenia zawodowego dla podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły:


- wprowadzam ciekawe formy i ćwiczenia służące urozmaiceniu lekcji języka niemieckiego i motywowaniu uczniów do pracy, na przykład z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
- umiem pracować z uczniem zdolnym,
- stosuję wymagania programowe wobec uczniów i stwierdzam czy są one spełnione przez uczniów,
- umiem konstruować ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
- wiem jak przeciwdziałać agresji wśród uczniów, w jaki sposób unikać konfliktów w szkole i jak je rozwiązywać,
- wiem jak poprawnie wydobywać głos, jak przygotować swój głos do pracy,
- znam ofertę wydawniczą związaną z nauczaniem języka niemieckiego w szkole,
- znam podstawowe przepisy prawa przydatne w pracy nauczyciela.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


§ 7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.
(ze zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Działania wychowawcze

W trakcie trwania mojej pracy nauczycielskiej i wychowawczej starałam się poznać sytuację rodzinną moich uczniów. Przez cały okres stażu systematycznie prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozmawiałam również z młodzieżą oraz innymi nauczycielami. W przypadku wystąpienia problemu dydaktyczno-wychowawczego rozmawiałam z uczniem, starając się wyjaśnić zaistniałą sytuację. Jeżeli taka rozmowa nie odniosła pożądanego skutku, wówczas rozwiązywałam problem z rodzicami lub we współpracy ze specjalistami na terenie szkoły - z pedagogiem bądź psychologiem. Wszelkie problemy rozwiązywane były natychmiast. Uczniowie i rodzice otrzymywali rzetelną pomoc w trudnych sytuacjach.
Aby stworzyć w klasie przyjazną atmosferę organizowałam wycieczki i sprawowałam podczas nich opiekę nad uczniami.
W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami: na zebraniach klasowych, indywidualnych konsultacjach czy też dniach otwartych. Ponadto miały miejsce indywidualne rozmowy telefoniczne z rodzicami.

Efekty współpracy z rodzicami:

- rodzice mieli bardzo dobry kontakt z wychowawcą,
- interesowali się wynikami swoich dzieci,
- znali ich sukcesy i problemy.

Efekty dla podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły:

- zdobycie wiedzy na temat sytuacji rodzinnych moich uczniów,
- nawiązanie dobrych relacji z uczniami oraz ich rodzicami,
- współpraca z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym.


Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

W lutym 2011r. byłam organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych pod Patronatem Prezydenta Miasta XXXX. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, wiedza uczniów była sprawdzana za pomocą testu z zakresu znajomości geografii, historii, literatury i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych. W II etapie konkursu uczniowie przedstawiali przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne, których tematem były zagadnienia dotyczące krajów niemieckiego obszaru językowego. Nagrody ufundowane zostały przez Prezydenta Miasta XXXXX.

Efekty dla uczniów:

- uczniowie samodzielnie zdobywają wiedzę o krajach niemieckojęzycznych,
- są zachęcani do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji,
- sprawdzają własną wiedzę zdobytą na lekcjach języka niemieckiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach.

Efekty dla podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły:

- promowanie szkoły poprzez osiągnięcia uczniów w konkursie na forum miasta,
- promowanie uczenia się języków obcych,
- doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez nowe doświadczenia twórcze i organizacyjne,
- nawiązanie współpracy z władzami miasta,
- nawiązanie dobrych relacji z nauczycielami języka niemieckiego innych szkół,
- poszerzenie oferty międzyszkolnych konkursów.

Autorski program „Nauka bez granic – poznajemy naszych niemieckich sąsiadów”


W ramach programu profilaktycznego opracowałam i wdrożyłam do realizacji program „Nauka bez granic – poznajemy naszych niemieckich sąsiadów”.

Celem programu było:

- zagospodarowanie czasu wolnego,
- nabywanie przez uczniów właściwych wzorców bycia w grupie rówieśniczej,
- kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych poprzez poznanie kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych.

Opracowany i wdrożony przeze mnie program zakończył się sukcesem moim i uczniów.

Efekty dla uczniów:

- uczniowie bezstresowo pogłębiają własne zainteresowania,
- mają motywację do uczenia się języka niemieckiego oraz wykorzystują go w różnych sytuacjach,
- potrafią pracować w grupie,
- potrafią korzystać z różnych źródeł informacji,
- rozwijają umiejętności korzystania z komputera jako środka dydaktycznego ułatwiającego opanowanie języka obcego.

Efekty dla podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły:

- doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez nowe doświadczenia twórcze,
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
- wprowadzenie ciekawych metod nauczania służących urozmaiceniu lekcji i motywowaniu uczniów do pracy.


Nagroda dyrektora szkoły

Moje wysiłki i pracę doceniła również pani dyrektor, która przyznała mi nagrodę dyrektora szkoły za pracę w roku szkolnym 2009/2010.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


§ 7 ust.2 pkt 3 rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r.
(ze zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


W okresie stażu, w codziennej pracy zawodowej sprawnie posługiwałam się technologią informacyjną i komunikacyjną. Korzystam z programu Word, potrafię formatować teksty i tabele, wprowadzać grafikę do tekstu. Przy tworzeniu prezentacji multimedialnych wykorzystuję program Power Point. W swojej pracy korzystam również z arkusza kalkulacyjnego ( program Excel), a także z programów edukacyjnych (Langenscheidt, LexiRom, Leksykonia). Obecnie komputer jest dla mnie niezbędnym narzędziem wspomagającym pracę zawodową.
Wykorzystując w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną opracowałam:

- dokumentację w celu uzyskania awansu zawodowego,
- bieżącą dokumentację nauczyciela języka niemieckiego,
- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne,
- karty samooceny dla uczniów,
- testy sprawdzające wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego,
- programy zajęć pozalekcyjnych,
- materiały informacyjne dla rodziców,
- ankiety ewaluacyjne,
- regulamin Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych,
- dyplomy dla uczestników organizowanego międzyszkolnego konkursu,
- protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych,
- sprawozdanie z realizacji programów profilaktycznych w II semestrze roku szkolnego 2009/2010,
- sprawozdanie z organizowanego przeze mnie Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, promujące osiągnięcia uczniów na stronie internetowej szkoły,
- przygotowanie danych uczniów niezbędnych do karty wycieczki,
- opracowanie kart ocen na zebrania z rodzicami,
- opracowanie tematów na godzinę wychowawczą,
- arkusze analizy pracy nauczyciela,
- analiza egzaminów maturalnych z języka niemieckiego,
- plan ewaluacji i sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Również uczniom stwarzałam możliwość wykorzystywania techniki komputerowej w przygotowywaniu prac długoterminowych z języka niemieckiego, opracowywanych za pomocą programu PowerPoint i Microsoft Word.

Efekty dla podniesienia jakości pracy własnej:

- zwiększenie zasobu, szybkości uzyskania i wymiany informacji,
- udoskonalenia strony graficznej opracowanych dokumentów,
- poznanie i wdrożenie nowych sposobów komunikacji,
- stworzenie archiwum własnej dokumentacji pozwalającej na każdorazowe dokonywanie korekt i zapisu ewaluacji podjętych zadań.

Efekty dla podniesienia jakości pracy szkoły:

- opracowanie narzędzi służących mierzeniu jakości pracy szkoły,
- uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i zwiększenie motywacji uczniów do udziału w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych,
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- promowanie szkoły poprzez informacje o organizowanych konkursach i zajęciach pozalekcyjnych na stronie internetowej szkoły.

Uważam, że doskonaląc swoje umiejętności pracy z komputerem i wykorzystując je w pracy własnej i z uczniami spowodowałam nie tylko własny rozwój jako nauczyciela, ale także miałam duży wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


§ 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r
(ze zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Rozwiązywanie problemów edukacyjnych to przede wszystkim:

- praca z uczniami podczas lekcji, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych (np. niezadowalające wyniki w nauce – pomoc koleżeńska lub zajęcia wyrównawcze),
- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych,
- pogadanki i dyskusje z klasą na godzinie wychowawczej,
- indywidualne rozmowy z uczniami,
- modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej, czyli na przykład wdrażanie metod aktywizujących.

Opracowując plan pracy z uczniem mającym mniejsze zdolności językowe miałam na celu aktywizować młodzież, aby chętniej wykonywała zadawane ćwiczenia oraz brała aktywny udział w lekcji.

Zwracałam uwagę na:

- właściwą motywację - przez cały czas trwania lekcji. Ukazywałam uczniom, jakie korzyści płyną z prawidłowego opanowania danej struktury gramatycznej, czy też słownictwa,
- indywidualizację pracy na lekcji - każde dziecko stanowi określoną indywidualność, z różnym poziomem wiedzy i umiejętnościami językowymi, tempem pracy, potrzebami wynikającymi z zainteresowań, osobowością, cechami charakteru.

Wprowadzałam różne metody i formy pracy. Najlepiej sprawdza się stosowanie metod twórczych, które uwzględniają indywidualne możliwości i uzdolnienia. Aby aktywizować uczniów przydatne są różne, ciekawe formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem odtwarzacza płyt CD i projektora multimedialnego jak również:
- praca z tekstem
- rozumienie ze słuchu
- burza mózgów

Stosowałam różne ciekawe formy prowadzenia lekcji (nie ciągle te same), takie jak uczenie się języka poprzez śpiewanie popularnych piosenek w języku niemieckim, czy kolęd, w których każdy sobie poradzi bez względu na umiejętności językowe. Bardzo chciałam, aby moje zajęcia były bardziej interesujące i zarazem efektywne, dlatego czasami na lekcjach czytaliśmy wybrane artykuły z czasopism w języku niemieckim. Jest to na pewno urozmaiceniem, pobudza zainteresowania, a uczniowie poznają lepiej kulturę danego kraju i sprawy życia codziennego. Dając możliwości wykazania się uczniom mniej uzdolnionym językowo proponowałam przygotowanie plakatu na temat wybranego kraju niemieckojęzycznego bądź krótkiego referatu dotyczącego muzyki, literatury lub na przykład zwyczajów i świąt niemieckich. Uczniów poddawałam systematycznej kontroli i ocenie. Kontrolowałam na bieżąco przygotowania ucznia do zajęć, sprawdzałam poziom podstawowej wiedzy ucznia. Zawsze umożliwiałam poprawę przeprowadzanych sprawdzianów i testów. Nie stawiałam ocen negatywnych, jeżeli uczeń podjął próbę wykonania zadania zgodnie ze swoimi możliwościami. Stosowałam pochwały.

Efekty:

- duża aktywność i zaangażowanie uczniów podczas lekcji języka niemieckiego,
- rozbudzanie w uczniach motywacji do nauki języka niemieckiego,
- świadomość dlaczego uczeń powinien uczyć się języka obcego i jak może go wykorzystać w różnych sytuacjach,
- systematyczna samokontrola osiąganych postępów.

Współpraca z instytucjami

Współpracowałam z:

- Urzędem Miasta - pomoc w realizacji autorskiego programu „Nauka bez granic – poznajemy naszych niemieckich sąsiadów” oraz pomoc w realizacji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – ufundowanie nagród oraz dyplomów dla uczestników,
- współpraca z innymi szkołami gimnazjalnymi w organizacji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.

Efekty:

- wdrożenie do realizacji różnorodnych programów motywujących uczniów do nauki języka obcego,
- promowanie szkoły poprzez osiągnięcia uczniów w konkursach na forum miasta,
- promowanie uczenia się języka niemieckiego,
- doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez nowe doświadczenia twórcze i organizacyjne.

Fachowa literatura

Na bieżąco śledziłam literaturę fachową, książki i czasopisma z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:

- A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”
- E. Sokołowska „Jak postępować z agresywnym uczniem”
- T. Gordon „Wychowanie bez porażek”
- M. Grondas „Rozwijanie umiejętności wychowawczych”
- J. Robertson „Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie”
- M. Harmin „Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?”
- Robert J. MacKenzie „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie”
- Czasopismo „Juma”
- Czasopismo „Język niemiecki”
- Czasopismo „Deutsch Aktuell”

Korzystałam również z zasobów Internetu:

- artykuły poświęcone metodyce i dydaktyce, publikowane na stronie www.scholaris.pl
- serwis Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
- system egzaminów zewnętrznych – informacje o egzaminach, aktualności, standardy, przepisy prawne www.cke.edu.pl
- bazy danych dotyczące doskonalenia zawodowego, publikacji pedagogicznych www.ore.edu.pl, www.literka.pl, www.edukator.org.pl, www.warszawa.mscdn.edu.pl, www.oswiata.org.pl, www.awans.net
- serwery wydawnictw pedagogicznych www.wsip.pl, www.wszpwn.com.pl, www.lektorklett.com.plUmiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.


§ 7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r
(ze zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


W okresie stażu poznałam podstawowe akty prawne związane z pracą nauczyciela i wychowawcy oraz funkcjonowania szkoły. Na bieżąco śledzę również zmiany w tych przepisach:

- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Szkolny Program Wychowawczy
- Szkolny Program Profilaktyczny
- Szkolny Program Poprawy Frekwencji
- Plan Pracy Szkoły

Poszukując przepisów prawa mogących być przydatnymi w mojej pracy, zapoznając się z nimi oraz śledząc ich zmiany korzystam z internetowych portali oraz stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
- Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – karta nauczyciela (Dz.U. z 2003 Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959in Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz 71)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 107, poz. 1003)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198)
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (DZ.U. 2002 Nr 11, późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (DZ.U. Nr 13, poz. 114).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, DzU z 2003 r. nr 90, poz. 846 i DzU z 2007 r. nr 157, poz. 1102

Efekty:

- sprawne organizowanie wycieczek klasowych,
- posłużenie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin,
- udział w pracach wprowadzających zmiany w Statucie Szkoły,
- napisanie autorskiego programu profilaktycznego,
- udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej.

PODSUMOWANIE

W czasie stażu sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron. Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły również korzyści dla młodzieży i szkoły. Wdrożyłam nowe własne pomysły, które podniosły poziom pracy szkoły i sprawiły satysfakcję uczniom. Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że moje działania są zauważane przez dyrektora, czego dowodem jest otrzymanie nagrody dyrektora w październiku 2010 roku.

Zakończenie stażu nie oznacza jednak końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Szczególnie zależy mi na nawiązaniu współpracy ze szkołą w Niemczech, by jeszcze bardziej zmotywować młodzież do nauki języka obcego.

Wyświetleń: 84


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.