AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Feliksiak, 2016-02-12
Budachów

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego .


Imię i nazwisko nauczyciela –
Stanowisko –
Miejsce pracy
Czas trwania stażu – 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu – 01.09.2014 r.
Termin zakończenia stażu – 31 .05. 2017r.


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego :

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły ,

Zadanie 1 – Poznanie procedury awansu zawodowego .
Formy realizacji – sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego ,
- analiza przepisów prawa oświatowego , dotyczących awansu zawodowego ,
napisanie planu rozwoju zawodowego .
Termin – wrzesień 2014 r.
Sposoby , dowody realizacji – poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu , plan rozwoju
zawodowego .

Zadanie 2 – Doskonalenie własnego warsztatu pracy , podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości
pracy przedszkola .
Formy realizacji – a) . udział w kursach , warsztatach , szkoleniach , konferencjach , e- konferencjach
dotyczących doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i
przedszkola ,
- b) . ukończenie studiów podyplomowych „ Terapia pedagogiczna ‘’ .
- c) . pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie fachowej literatury ,
- d) . wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy .
Termin – przez cały okres trwania stażu ( a, c, d ) , r. szk. 2015/2016 ( b ) .
Sposoby , dowody realizacji – zaświadczenia materiały metodyczne , wykaz literatury .

Zadanie 3 – Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola / szkoły .
Formy realizacji – opracowanie rocznego planu pracy , programu wychowawczego , planu współpracy
z rodzicami .
Termin- wrzesień 2014 , 2015 ,2016 r.
Sposoby , dowody realizacji – opracowane dokumenty .

Zadanie 4 – Współpraca z rodzicami , zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola .
Formy realizacji – a). opracowanie planu współpracy z rodzicami ,
- b). prowadzenie rozmów indywidualnych ,
- c).prowadzenie gazetki ściennej „ Kącik rodziców ‘’,
- d). organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg harmonogramu ,
Termin – wrzesień 2014, 2015 ,2016r. ( a) , przez cały okres trwania stażu ( b,c,d).2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ,

Zadanie 1 – Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej .
Formy realizacji – ukończenie szkolenia doskonalącego , wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy .
Termin- r. szk. 2015/2016.
Sposoby , dowody realizacji – zaświadczenie .

Zadanie 2 – Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej .
Formy realizacji – a) . opracowywanie planów pracy , konspektów , scenariuszy imprez , kart pracy
i pomocy dydaktycznych , wykonywanie zaproszeń , dyplomów , podziękowań ,
- b) . przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego ,
- c) . wykorzystywanie na zajęciach programów edukacyjnych ,
- d). założenie bloga przedszkola ,
- e) . zamieszczanie informacji o przedszkolu na stronie internetowej ZE Bytnica .
Termin- przez cały okres trwania stażu ( a, b, c, e ) , r. szk. 2015/2016 ( d) .
Sposoby , dowody realizacji – przykładowe materiały , plany , konspekty , scenariusze.

Zadanie 3- Korzystanie z Internetu .
Formy realizacji – a). wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do
przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy ,
- b). śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie ,
- c). udział w e-konferencjach .
Termin- przez cały okres trwania stażu .
Sposoby , dowody realizacji – zaświadczenia , przykłady materiałów z Internetu .

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć ,

Zadanie 1. - Współpraca z innymi nauczycielami , rodzicami .
Formy realizacji – a) . aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej , zespołu
edukacji wczesnoszkolnej ,
- b). prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców , pedagogizacja rodziców ,
Termin – przez cały okres trwania stażu (a) , 1 raz w semestrze (b).
Sposoby, dowody realizacji – potwierdzenie dyrektora szkoły , scenariusze , notatki , lista
obecności.


Zadanie 2. – Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami .
Formy realizacji - prowadzenie zajęć koleżeńskich , udostępnianie opracowanych konspektów ,
materiałów , scenariuszy uroczystości .
Termin – przez cały okres trwania stażu .
Sposoby , dowody realizacji – przykładowe materiały .

Zadanie 3. – Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
Formy realizacji – opublikowanie na stronach internetowych : planu rozwoju , przykłady
konspektów zajęć , scenariuszy uroczystości .
Termin- przez cały okres trwania stażu .
Sposoby , dowody realizacji – teksty publikacji , adresy stron internetowych .

4. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań ,

4 a . opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub
I nnych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadanie 1.- Opracowanie programu działań wychowawczych .
Formy realizacji – a) . opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego „ Szczęśliwy i
uśmiechnięty przedszkolak ‘’.
- b). opracowanie i wdrożenie programu prozdrowotnego „ Zdrowy
Przedszkolak’’.
Termin- wrzesień 2014 r . (a) , wrzesień 2015r. ( b) .
Sposoby , dowody realizacji – programy działań edukacyjnych , zdjęcia .

4c . poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych ,

Zadanie 1 .- Wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w naszej szkole , gminie , rejonie .
Formy realizacji – przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach .
Termin – przez cały okres trwania stażu .
Sposoby, dowody , realizacji – potwierdzenia , dyplomy , nagrody .

Zadanie 2. – Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą .
Formy realizacji – a). czytanie bajek przez nauczyciela , rodziców , gości zaproszonych ,
- b) współpraca z filią biblioteki – organizowanie konkursów , czytanie bajek przez
panią bibliotekarkę .
Termin- codziennie (a) , 1 raz w tygodniu (b) .
Sposoby , dowody realizacji – notatki , zdjęcia , zaświadczenie pracownika biblioteki .

Zadanie 3. – Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem .
Formy realizacji – organizowanie wycieczek , spacerów , spotkań .
Termin- przez cały okres trwania stażu .
Sposoby , dowody realizacji – karty wycieczek , zdjęcia , konspekty.

Zadanie 4.- Udział w akcjach charytatywnych.
Formy realizacji – zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach .
Termin- przez cały okres trwania stażu .
Sposoby , dowody realizacji – potwierdzenia dyrektora .


4e. wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi
podmiotami .

Zadanie 1. – Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną .
Formy realizacji – nawiązanie współpracy ze specjalistami , korzystanie z pomocy specjalistów
w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych .
Termin- przez cały okres trwania stażu .
Sposoby , dowody realizacji – potwierdzenie dyrektora .

Zadanie 2. – Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Formy realizacji - a) . przygotowywanie występów artystycznych,
- b). współpraca z Radą Sołecką .
Termin- przez cały okres trwania stażu .
Sposoby , dowody realizacji – zdjęcia , scenariusze , potwierdzenia sołtysa .

Zadanie 3 . – Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami .
Formy realizacji – współpraca z Policją ,Urzędem Gminy w Bytnicy , Strażą Pożarną , biblioteką ,
Centrum Informatyczno- Edukacyjnym w Budachowie , pielęgniarką szkolną .
Termin- przez cały okres trwania stażu .
Sposoby , dowody realizacji – scenariusze spotkań , wzmianki na stronach internetowych , zdjęcia.

Zadanie 4.- Współpraca z rodzicami , zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu
przedszkola .
Formy realizacji – a) . opracowanie Planu Współpracy z Rodzicami ,
- b). obecność rodziców na uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych ,
- c). aktywny udział rodziców podczas zebrań ,
- d) . zajęcia otwarte dla rodziców ,
- e) . pedagogizacja rodziców .
Termin- przez cały okres trwania stażu .
Sposoby , dowody realizacji – scenariusze , listy obecności , zdjęcia .

Zadanie 5. – Udział w ogólnopolskiej kampanii Sanepidu „ Czyste powietrze wokół nas ‘’.
Formy realizacji – pełnienie roli koordynatora , prowadzenie zajęć .
Termin – 2014/2015 r.
Sposoby , dowody realizacji – scenariusze zajęć , sprawozdanie , zdjęcia , prace plastyczne dzieci .


5.umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub
innych , z uwzględnieniem specyfiki , typu i rodzaju szkoły , w której nauczyciel jest zatrudniony,

Zadanie1.- Rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci , zbieranie informacji o dzieciach według
przygotowanych narzędzi .
Formy realizacji – a) . opracowanie zestawów ćwiczeń dla dzieci nadpobudliwych ruchowo ,
- b) . indywidualna praca z dzieckiem potrzebującym pomocy w różnych sferach
rozwoju , przy współpracy ze specjalistami( psycholog, pedagog szkolny ,
logopeda ).
- c). praca indywidualna z dziećmi , wspieranie ich rozwoju i przeciwdziałanie
trudnościom na bieżąco .
Termin- przez cały okres trwania stażu .
Sposoby , dowody realizacji – zestawy ćwiczeń , karty pracy , potwierdzenia .
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 16


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.