Katalog

Anna Franke, 2016-01-19
Kochanowice

Język angielski, Program nauczania

“Zajęcia rozwijające z języka angielskiego” - I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej.

- n +

“Zajęcia rozwijające z języka angielskiego”
I etap edukacyjny
klasy I-III szkoły podstawowejSPIS TREŚCI:
Metryczka programu . 3
Opis programu . 3
Geneza programu . 3
Koncepcja programu . 3
Adresaci programu . 4
Warunki realizacji programu . 4
III. Cele nauczania . 5
Cele ogólne . 5
Cele szczegółowe . 6
IV. Treści nauczania . 7
V. Procedury osiągania celów . 8
Metody i sposoby pracy . 8
Formy pracy . 9
Techniki nauczania . 9
Materiały nauczania . 10
VI. Opis założonych osiągnięć . 11
VII. Sposób oceniania osiągnięć . 12


METRYCZKA PROGRAMU

Nazwa programu: Program nauczania języka angielskiego “Zajęcia rozwijające z języka angielskiego” I etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej
Przedmiot: dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
Etap edukacyjny: I (klasy 1-3 szkoły podstawowej)
Typ kursu: początkowy
Ilość godzin tygodniowo: jedna lekcja 45-minutowa w tygodniu
Autor: Anna Franke, mgr filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie
Data rozpoczęcia realizacji programu: wrzesień 2015.


II OPIS PROGRAMU

Geneza Programu:
Kilkuletnia praktyka w pracy z dziećmi na I etapie edukacyjnym i doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego skłoniły mnie do napisania autorskiego programu nauczania języka angielskiego na zajęcia rozwijające. Prezentowany program opiera się na przekonaniu, że dzieci najefektywniej uczą się poprzez zabawę i zaangażowanie w zadania, które są dostosowane do poziomu intelektualnego dziecka. Dlatego postanowiłam stworzyć program zajęć dodatkowych z języka angielskiego, który odpowiadałby wyżej wymienionym potrzebom uczniów z młodszych klas szkoły podstawowej. Dzięki aktywnemu uczestnictwie w tych zajęciach uczniowie będą bardziej zmotywowani do nauki języka angielskiego, nie tylko w młodszych klasach, ale również na kolejnych etapach. Chciałabym zaproponować uczniom zajęcia poszerzające słownictwo, utrwalające poznane struktury gramatyczne oraz ukazujące realia życia w krajach anglojęzycznych oparte na prezentacji filmów edukacyjnych, wykorzystaniu materiałów interaktywnych, programów komputerowych, śpiewanie angielskich piosenek, gry i zabawy językowe Uczniowie będą doskonalić niezbędne umiejętności: słuchania, mówienia, czytania, pisania; będą bardziej zmotywowani do nauki języka angielskiego, nie tylko na I etapie edukacyjnym, ale również na kolejnych etapach oraz udziału w konkursach językowych.2. Koncepcja programu:
Program zajęć rozwijających jest zgodny z Nową Podstawą Programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; nowelizacja podstawy wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014) oraz programem edukacji wczesnoszkolnej. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie nauczania języka angielskiego.
Nadrzędnym zadaniem programu jest, aby wczesne zetknięcie dzieci z angielskim było inspirujące i zachęcające do dalszej nauki oraz wdrażanie uczniów do wykorzystania i posługiwania się zdobytymi umiejętnościami w życiu codziennym.
Tematyka proponowana w programie jest ściśle związana z treściami realizowanymi w ramach podstawy programowej z języka angielskiego na I etapie edukacyjnym i odpowiada poziomowi rozwoju dziecka na tym etapie. Może zostać nieznacznie zmodyfikowana w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów.


3. Adresaci programu:
Prezentowany program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej nie mających problemów z opanowaniem podstawy programowej, a jednocześnie wykazujących chęć dalszego pogłębiania znajomości języka angielskiego. Zdolni uczniowie niejednokrotnie samodzielnie poszerzają swoją wiedzę, napotykając w swej pracy samokształceniowej szereg trudności, których sami nie są w stanie pokonać. Ograniczenie czasu na lekcjach nie pozwala także nauczycielowi na dogłębną analizę przedstawianych problemów. Dlatego program zajęć rozwijających z języka angielskiego stanowi przede wszystkim poszerzenie wiadomości przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych wykorzystując szereg metod aktywizujących ucznia.


4. Warunki realizacji programu:
Program jest przeznaczony do realizacji podczas 45 – minutowych dodatkowych zajęć rozwijających z języka angielskiego. Zajęcia powinny być prowadzone raz w tygodniu w grupie dzieci z I, II lub III klasy szkoły podstawowej. Wskazana jest praca w małych grupach (6-10 osób) z uwagi na możliwość zindywidualizowania procesu nauczania i lepszego kontaktu nauczyciela z poszczególnymi dziećmi.
Bloki tematyczne są takie same dla każdej klasy, jednak zmieniać się będzie zakres słownictwa związanego z danym tematem oraz stopień trudności zadań zgodnie z poziomem zaawansowania uczniów i założeniem programowym mówiącym o tym, że w klasie II i III dzieci doskonalą zdobyte umiejętności i pogłębiają swoją wiedzę, a treści nauczania narastają i rozszerzają się w układzie spiralnym. Zajęcia powinny odbywać się w sali lekcyjnej wyposażonej w ławki, tablicę, projektor multimedialny, tablicę interaktywną i odtwarzacz płyt CD. Minimalna liczba godzin przeznaczona do realizacji programu wynosi 20.


III CELE NAUCZANIA

Cele ogólne:
Cel główny to uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim, zainteresowanie dzieci językiem i kulturą krajów anglojęzycznych, co przyczyni się do większego zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego, a tym samym osiągania lepszych wyników.

Program realizuje cele kształcenia zawarte w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; nowelizacja podstawy wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014).
Cele te zakładają między innymi:
-wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym;
- dąży się do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata;
Cele ogólne programu odnoszące się do zadań szkoły określonych w podstawie programowej zakładają:
skoncentrowanie nauczania na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się
rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych;
kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata
poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego
rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie

Cele ogólne programu obejmują też rozwijanie kompetencji kluczowych:
- komunikowania się z innymi dziećmi, dorosłymi i przedstawicielami innych narodowości (np. poprzez komunikację w grupie);
- krytycznego i logicznego myślenia (poprzez rozwiązywanie łamigłówek, zadań polegających na zgadywaniu, łączeniu, przewidywaniu itp.)
- współdziałania w grupie (udział w grach i zabawach);
- doskonalenia się w efektywnych technikach uczenia się
- działania i aktywnego udziału w nauce

2. Cele szczegółowe:

popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno - gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
kształtowanie pozytywnego nastawienia i tolerancji wobec obcej kultury i języka
uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiąganie sukcesu.
stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań.
pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.
przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.
kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.
wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu.
rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności rozumienia poleceń w języku angielskim, słuchania i mówienia, a w drugiej kolejności czytania i pisania poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
w zakresie słuchania:
- stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego
- słuchanie tekstów angielskich różnego rodzaju (polecenia nauczyciela, bajki, scenki, piosenki itd.) odpowiednich dla tej grupy wiekowej w różnych formach
- rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń nauczyciela i odpowiedniego na nie reagowania (słowami lub całym ciałem);
- rozwijanie umiejętności słuchania w celu zrozumienia sytuacji i odpowiedniej reakcji;
- rozwijanie umiejętności rozumienia kontekstu (bajki, opowiadania, scenki);
- rozwijanie umiejętności wybierania szczegółowych informacji z różnego rodzaju tekstów odpowiednich dla tej grupy wiekowej
w zakresie mówienia:
- stopniowe ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji w języku angielskim;
- wyrabianie nawyków językowych przez: powtarzanie chóralne i indywidualne, powtarzanie
- stosowanie stałych wyrażeń i zwrotów językowych (formulaic chunks) wymagających słownego reagowania na pytania i wypowiedzi innych;
- zachęcanie do tworzenia własnej wypowiedzi i eksperymentowania z językiem (bez obawy popełnienia błędu) na swój temat lub na inne tematy odpowiednie dla tej grupy wiekowej.
w zakresie czytania:
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania formy graficznej słów i kojarzenia jej z formą fonetyczną;
- stopniowe oswajanie z formą pisemną słów, a następnie zdań;
- rozwijanie umiejętności czytania na głos;
- stopniowe rozwijanie zamiłowania do czytania dla przyjemności (np. indywidualne czytanie znanych bajek).

w zakresie pisania:
- stopniowe wprowadzanie pisowni pojedynczych wyrazów (od przepisywania według wzoru, uzupełniania brakujących liter do podpisywania obrazków);
- stopniowe rozwijanie umiejętności pisania pojedynczych zdań i krótkich tekstów przez częściowe przepisywanie i uzupełnianie wzoru;
- zachęcanie do twórczego użycia języka, czyli swobodnej wypowiedzi pisemnej (bez obawy popełnienia błędu) na podstawie podanego wzoru


IV. TREŚCI NAUCZANIA

Wymienione zakresy tematyczne są realizaowane w sposób spiralny. Uczniowie będą ćwiczyli i utrwalali tylko podstawowe słowa i zwroty.
Grupy leksykalne: liczebniki 1-100, kolory, zabawki, zwierzęta (domowe; żyjące dziko w lesie i w wodzie), przybory szkolne, wyposażenie klasy, pomieszczenia w szkole, kształty i, rozmiary, części ciała, ubrania, produkty żywnościowe i posiłki, członkowie rodziny
zabawy na podwórku i zabawki, instrumenty muzyczne, pomieszczenia w domu, wyposażenie domu, dyscypliny sportowe, urodziny, dni tygodnia, miesiące, pory roku, pogoda, plan lekcji, czynności związane z ruchem, instytucje: poczta, sklep, szpital, kino
środki transportu, ukształtowanie terenu: góry, morze, rzeki, jeziora, lasy, nazwy świąt i zwyczajów, kierunki: w prawo, w lewo itd., podstawowe czynności wykonywane regularnie
imiona bohaterów bajek, nazwy państw i narodowości;
Program nie przewiduje uczenia dzieci gramatyki w sposób bezpośredni (np. zasad tworzenia czasu). Dzieci w tym wieku bowiem uczą się konkretnych wyrażeń i zwrotów automatycznie i stosują je w wypowiedziach ustnych, a stopniowo także pisemnych, bez analizy kategorii i reguł gramatycznych. Na zajęciach wyrównawczych uczniowie będą ćwiczyć i utrwalać podstawowe wyrażenia i zwroty z zastosowaniem różnych form ćwiczeń ułatwiających zapamiętywanie.
Kategorie gramatyczne: liczba mnoga rzeczownika, zaimki, przyimki miejsca, czasu i sposobu, czasownik to be, to have, czasownik modalny can,czas teraźniejszy ciągły the present continuous tense dla określania czynności bieżącej, czas teraźniejszy prosty the simple present tense dla nazywania zwyczajowo wykonywanych czynności i wyrażania, upodobań, zamiłowań itd., tryb rozkazujący the imperative do wydawania poleceń i zakazów, czas przeszły prosty the past simple tense stosowany w bajkach do biernego rozumienia tekstu.
Sytuacje i funkcje komunikacyjne:
funkcje: witanie się, przedstawianie się, przedstawianie członków rodziny, podawanie wieku i daty swoich urodzin, pytanie o imię, wiek i samopoczucie, pytanie o godzinę, pytanie o cenę, pytanie o drogę i opisywanie drogi, pytanie o ilość i odpowiadanie na pytanie o ilość, pytanie o numer telefonu i podawanie numeru telefonu;
sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: opisywanie drzewa genealogicznego rodziny, opisywanie wyglądu zewnętrznego członków rodziny, opisywanie zainteresowań i upodobań członków rodziny, nazywanie części ciała, nazywanie ubrania, opisywanie ubioru, nazywanie produktów żywnościowych, posiłków, przedstawianie swoich umiejętności, wyrażanie swoich upodobań, zamiłowań, opisywanie codziennych czynności, nazywanie pokojów w domu, opisywanie położenia mebli w domu, nazywanie i opisywanie zwierząt, nazywanie ulubionych zabawek, zabaw, nazywanie kolorów, opowiadanie i odgrywanie bajek, nazywanie przyborów szkolnych, opisywanie klasy, opisywanie kolegów w klasie i ich zainteresowań oraz upodobań, nazywanie pór roku i charakteryzowanie pogody w różnych porach roku, nazywanie instytucji i środków transportu; opisywanie krajobrazu Polski, opowiadanie o rówieśnikach z innych krajów i ich zabawach oraz zainteresowaniach, nazywanie państw i narodowości, nazywanie świąt i zwyczajów, pisanie kartek świątecznych, opisywanie niektórych zagranicznych miast na podstawie zdjęć.


V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Metody i sposoby pracy:

W pracy z uczniem będą wykorzystywane różne metody odpowiednie do wieku rozwojowego uczestników.
TPR (Metoda Reagowania Całym Ciałem) Metoda ta zakłada, że uczniowie pokazują zrozumienie poleceń nauczyciela ruchem lub gestem, a nauczyciel wspomaga swoje polecenia językiem ciała. Dzieci zachęcane są do przedstawiania za pomocą pantomimy i zgadywania znaczenia wyrazów (rzeczowników,
przymiotników, czasowników itp.). Metoda ta służy rozwijaniu sprawności słuchania. Metoda audiolingwalna Szczególnie przydatne jest powtarzanie za wzorem (nauczycielem lub nagraniem), chórem i indywidualnie, wielokrotne powtarzanie (drills) wyrażeń, zwrotów, słów, zdań dla wyrobienia nawyków językowych oraz uczenie się na pamięć wierszyków, ćwiczeń rytmicznych (chants), piosenek dla usprawnienia płynności, wymowy i intonacji. Jest to metoda służąca rozwijaniu zarówno sprawności słuchania, jak i mówienia.
Gry i piosenki przydatne są szczególnie w nauczaniu najmłodszych dzieci. W okresie beztekstowym jest to główny sposób zapamiętywania języka. Ćwiczenia językowe w formie gier są dla dzieci atrakcyjne, ponieważ przypominają im lubiane zabawy.
Zajęcia plastyczne (art and craft) stanowią ważny element kształcenia zintegrowanego w I etapie edukacyjnym. Ułatwiają poznawanie języka. Ćwiczenia tego typu wykorzystują naturalną aktywność dzieci i umożliwiają uczenie się przez działanie. Wykonywanie prac plastycznych motywuje uczniów do mówienia o swoich pracach i słuchania opowiadania innych. Służy to utrwalaniu słownictwa i zwrotów, a poprzez swoją atrakcyjną formę motywuje do zapamiętywania.
Techniki przydatne dla dzieci nadpobudliwych i nieskoncentrowanych to:
• porównywanie obrazków (znajdź różnice);
• ułóż rozsypankę wyrazową.
Techniki przydatne uczniom wzrokowym wykorzystują pomoce wizualne, również pisanie, rysowanie, łączenie, kolorowanie, puzzle, wykorzystywanie kolorowych karteczek do nauki słów i tworzenia prostych zdań w formie pisemnej.
Słuchowcy potrzebują jak najwięcej dźwięku i nudzą ich dłuższe ćwiczenia wzrokowe dlatego do aktywizacji tej grupy uczestników będą wykorzystywane
wierszyki, bajki i rymowanki.
Uczniom kinestetycznym czy dotykowym (kinesthetic i tactile) trzeba umożliwić rozładowanie energii, więc przynajmniej raz w trakcie zajęć będą prowadzone
ćwiczenia typu alphabet race – wyścig do tablicy: kto skreśli właściwą literę? Razem ze wzrokowcami chętnie rozwiążą krzyżówkę albo ułożą puzzle. Ze słuchowcami mogą odgrywać scenki i wykonywać ćwiczenia wymagające reagowania całym ciałem.
2. Formy Pracy:
praca w całej grupie (lockstep): nauczyciel kieruje pracą całej grupy, np. chóralnym powtarzaniem tekstu
praca indywidualna – dzieci skupione są na wypełnianiu kart pracy, rysowaniu, kolorowaniu, wypełnianiu plansz;
praca w parach
praca w całej grupie (turn-taking) – nauczyciel kieruje pracą poszczególnych uczniów na forum całej grupy, np. uczniowie pracują z tablicą interaktywną, grają w gry językowe, wykonują ćwiczenia mnemotechniczne ale pod kontrolą nauczyciela;
3. Techniki nauczania:
techniki nauczania i utrwalania słownictwa:
prezentowanie słówek poprzez pomoce wizualne (karty, plansze, plakaty zdjęcia, przedmioty – ważne, aby były kolorowe i atrakcyjnie wyglądały);
gromadzenie przez dzieci nowo poznanych słówek w słowniczkach (obrazki wklejane do specjalnego zeszytu);
częste przepytywanie dzieci z wcześniej poznanych słówek przy pomocy obrazków lub zdjęć (flashcards);
gry językowe multimedialne i tradycyjne
wykorzystywanie znanych słówek w nowych sytuacjach językowych, np. w nowej strukturze, w nowej funkcji;
stosowanie gier pamięciowych typu chain drill, np.I went to the market and I bought...
techniki nauczania wymowy:
częste powtarzanie stałych wyrażeń i zwrotów językowych (formulaic chunks), np. w wierszykach, w ćwiczeniach rytmicznych (chants),;
stymulowanie obrazkiem, kolorem (np. zaznaczanie części zdania różnymi kolorami);
techniki nauczania słuchania:
słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela (tzw. listen and do activities);
słuchanie w celu wyszukania szczegółowych informacji.
techniki nauczania mówienia:
powtarzanie zdań za wzorem nauczycielem lub nagraniem);
samodzielne używanie ustalonych zwrotów i wyrażeń w pracy w parach w celu uzyskania prawdziwych informacji
opowiadanie o sobie;
opisywanie obrazka;
techniki nauczania czytania:
odczytywanie na głos pojedynczych wyrazów przez rozpoznawanie pisemnej formy wyrazu i kojarzenie jej z dźwiękowym odpowiednikiem, rozpoznawanie znaczenia przeczytanego wyrazu;
czytanie na głos krótkiego tekstu;
czytanie ze zrozumieniem i wykonywanie poleceń do tekstu, np. kolorowanie według opisu
techniki nauczania pisania:
pisanie po śladzie rozpoczynając od pojedynczych liter;
zabawy w literowanie słów;
przepisywanie wyrazów i prostych zdań;
podpisywanie obrazków pojedynczymi wyrazami;
wykonywanie zadań z wypełnieniem luk (wpisywanie pojedynczych słów, zwrotów, zdań);
pisanie krótkich tekstów na podstawie wzoru
4. Materiały nauczania:
podręcznik do obowiązkowych zajęć, odtwarzacz CD i zestaw płyt.
karty do przedstawiania słownictwa,(flashcards);
karty z wyrazami (wordcards);
plakaty, plansze, duże ilustracje, mapy do ekspozycji czasowej lub stałej;
zabawki oraz kukiełki klasowe (class puppets);
materiały autentyczne (zabawki, produkty spożywcze, opakowania, bilety, broszury, zdjęcia itp.);
materiały plastyczne (farby, duże kartony, papier kolorowy itp.);
słowniki obrazkowe do użycia w klasie
oprogramowanie do tablic interaktywnych.
karty pracy przygotowane przez nauczyciela


VI. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Rozumienie ze słuchu:
Uczeń:
wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku;
reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy;
rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);
rozumie wypowiedzi kolegów w grupie oraz nagrania audio;
2. Mówienie:
Uczeń:
potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem;
odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami (formulaic chunks);
umie nazwać i krótko opisać np. zwierzęta, ludzi i przedmioty;
używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie;
3. Czytanie:
Uczeń:
czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka z fonetyczną;
rozumie powtarzane często polecenia pisemne;
czyta bardzo prosty, krótki tekst;
4. Pisanie:
Uczeń:
przepisuje pojedyncze wyrazy i zdania z tablicy;
wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru;
5. Słownictwo
Uczeń:
rozpoznaje przedmioty codziennego użytku lub przedstawione na obrazkach, potrafi wskazać wybrany przez nauczyciela przedmiot;
zna (potrafi wypowiedzieć) podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części ciała, ubrań, członków rodziny, zwierząt, owoców, warzyw,
kolorów, liczb, zabawek, nazw dni tygodnia, miesięcy, pór roku, sportów, pomieszczeń w domu, wyposażenia mieszkania, przyborów szkolnych, środków transportu, instytucji w mieście, zna także słownictwo określające czynności związane z ruchem oraz czynności wykonywane regularnie;
• umie zapisać słowa i pogrupować je w kategorie semantyczne;
6. W zakresie kompetencji kulturoznawczej uczeń:
zna podział Zjednoczonego Królestwa na kraje i stolice.
potrafi określić położenie Zjednoczonego Królestwa na mapie
na flagę Wielkiej Brytanii
potrafi wymienić atrakcje turystyczne oraz znaki charakterystyczne Londynu
Posiada ogólną wiedzę na temat kuchni Brytyjczyków
zna system szkolnictwaVII. SPOSÓB OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ


Powyższy program będzie stosowany na zajęciach pozalekcyjnych wobec czego nie przewiduje on oceniania umiejętności. Jednak ocena pracy ucznia stanowi istotny element procesu dydaktycznego. Informuje nauczyciela o jakości i efektywności jego działań, natomiast dla ucznia jest motywacją do lepszej pracy. Biorąc pod uwagę charakter zajęć, dla których stworzony został ten program stosowane będzie bieżące ustne ocenianie uczniów oraz nagradzanie, np. naklejkami, pieczątkami, itp. w celu zmotywowania ich do dalszej pracy i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, stosowanie samooceny (karty samooceny umiejętności) oraz dokumentowanie pracy uczniów w formie tzw. portfolio językowego ( gromadzenie prac dziecka – rysunków, kart pracy). Oceną stopnia osiągnięcia zamierzonych celów będą także widoczne dokonania edukacyjne (osiągnięcia, sukcesy na lekcjach oraz konkursach języka angielskiego).
Wyświetleń: 264


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.