Katalog

Marcin Jędryczko, 2015-11-09
Szczecin

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
MARCIN JĘDRYCZKO
NAUCZYCIEL MIANOWANY

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2015 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2018 r.

Kliniska Wielkie, 1 września 2015 r.


Zagadnienia organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 01.12.2004 r., broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe, itd.). – (VIII/IX 2015 r.)
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego. – (IX 2015 r.)
Dowody realizacji: Wniosek o rozpoczęcie stażu.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie materiałów i dokumentów. – (Okres stażu)
Dowody realizacji: Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

3. Przygotowanie projektu sprawozdania.
- Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. – (V 2018 r.)
Dowody realizacji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli (ustawy, rozporządzenia, Karta Nauczyciela). – (VIII/IX 2015 r.)
Dowody realizacji: Wniosek o rozpoczęcie stażu. Planu rozwoju zawodowego.

2. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły
Studiowanie dokumentów (IX-XI 2015 r.):
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyki,
- Program Rozwoju Szkoły
- Regulaminy wewnętrzne szkoły.
Dowody realizacji: Notatki, uwagi.

3. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego – (Okres stażu).
- Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego.
- Wymiana doświadczeń
Dowody realizacji: Protokoły zespołu przedmiotowego

4. Praca w organach szkoły – (Okres stażu).
- Praca w komisjach, zespołach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
Dowody realizacji: Zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej.

5. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. – (Okres stażu).
- Udział w konferencjach metodycznych, spotkaniach warsztatowych dla nauczycieli informatyki.
- Aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Dowody realizacji: Świadectwa ukończenia, dokumentacja posiedzenia rad pedagogicznych.

6. Samodzielne poszerzanie wiedzy – (Okres stażu).
- Studiowanie literatury fachowej i pedagogicznej. Śledzenie stron www.
Dowody realizacji: Notatki.

7. Pedagogizacja rodziców – (Okres stażu).
- Współpraca z rodzicami.
- Opracowanie tematyki i przeprowadzenie spotkań z rodzicami.
Dowody realizacji: Teczka wychowawcy.

8. Przygotowanie uczniów i udział w konkursach i olimpiadach informatycznych – (Okres stażu).
- Wyłonienie uczniów zdolnych.
- Przeprowadzenie zajęć doszkalających.
- Udział w konkursach.
Dowody realizacji: Zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań, dyplomy.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystywanie umiejętności posługiwania się komputerem w procesie dydaktycznym – (Na bieżąco).
- Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy.
- Wykorzystanie różnych programów komputerowych do tworzenia materiałów związanych z pracą dydaktyczną, wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
- Przygotowywanie materiałów pomocniczych, ćwiczeń z wykorzystaniem programów komputerowych, np. krzyżówek za pomocą programu EclipseCrossword
- Przygotowanie testów i sprawdzianów online, np. za pomocą portalu Testportal.pl
Dowody realizacji: Zaświadczenia, przygotowane materiały, dokumentacja szkolna.

2. Stosowanie programów edukacyjnych i wykorzystanie zasobów Internetu w procesie dydaktycznym – (Na bieżąco).
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.
- Korzystanie z edukacyjnych portali internetowych oraz innych zasobów dostępnych w Internecie na lekcjach.
Dowody realizacji: Opis i analiza używanych programów oraz stron edukacyjnych.

3. Archiwizacja i publikowanie w Internecie gazetki szkolnej „Nowinki z 16” – (Wg wydań gazetki).
- Archiwizowanie miesięcznika w wersji cyfrowej
- Przygotowywanie plików .pdf do publikacji.
- Publikacja gazetki w szkolnej witrynie internetowej.
Dowody realizacji: Strona www

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie – (X 2015 r.)
- udostępnienie własnego planu rozwoju zawodowego na umożliwiających darmowe publikacje portalach edukacyjnych
Dowody realizacji: Publikacja

2. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych – (Okres stażu).
- Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.
Dowody realizacji: Scenariusze, analizy i sprawozdania.

3. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie szkoleń z wykorzystania programu Word, Excel – (XI 2015 r.)
- Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie szkoleń z wykorzystania programów pocztowych – (III 2016 r.)
- Szkolenia z prowadzenia dziennika elektronicznego – (Wg potrzeb)
- Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie szkoleń z wykorzystania platformy Google (Poczta, Dysk, Kalendarz, Strony www, Wideokonferencje, Classroom) i wykorzystanie jej w edukacji – (XI 2016 r.)
Dowody realizacji: Scenariusze, listy obecności, wpisy w protokołach Rad Pedagogicznych.

4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów – (Okres stażu).
- Opracowanie lekcji wspólnych, przeprowadzanie wspólnych akcji.
- Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości.
Dowody realizacji: Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych. Sprawozdania i analiza działań wspólnych.

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Kształtowanie dobrych nawyków w szkole
- Przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu powstawania i zmiany nawyków – (X 2015 r.)
- Wypracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną dobrych nawyków, które warto kształcić oraz wygaszanie złych nawyków pojawiających się w szkole – (X 2015 r.)
- Studiowanie literatury fachowej.
- Znalezienie i wdrożenie nawyków kluczowych, które spowodowałyby podniesienie osiągnięć uczniów – (IX 2016 r.)
- Monitorowanie efektywności wprowadzonych nawyków, ewaluacja – (Koniec roku szkolnego)
Dowody realizacji: Lista obecności. Lista nawyków. Notatki. Lista nawyków. Ankiety wśród uczniów i nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie strony internetowej szkoły. Promowanie i prezentacja działań szkolnych – (Na bieżąco)
- Wpisywanie na bieżąco aktualności z życia szkoły.
Prowadzenie galerii zdjęć.
- Prezentacja osiągnięć uczniów.
- Umieszczanie informacji dla uczniów i rodziców.
Dowody realizacji: Strona internetowa szkoły.

2. Administrowanie dziennikiem elektronicznym szkoły – (Na bieżąco)
- Rejestrowanie nowych użytkowników, tworzenie nowych klas i przypisywanie do nich uczniów. Przypisywanie nauczycielom zajęć.
- Pomoc wychowawcom w prowadzeniu dziennika klasowego.
- Pomoc nauczycielom w rejestrowaniu lekcji.
- Drukowanie świadectw.
Dowody realizacji: Dziennik elektroniczny.

3. Administrowanie wirtualną platformą Google do wymiany plików – (Okres stażu)
- Udostępnienie nauczycielom wirtualnego dysku w celu wymiany plików i wspólnego opracowywania dokumentów.
Dowody realizacji: Wirtualny dysk.

4. Przygotowanie wzorów dokumentów szkolnych – (Okres stażu)
- Przygotowanie i udostępnienie dokumentów wykorzystywanych później przez wszystkich nauczycieli.
Dowody realizacji: Wzory dokumentów szkolnych.

5. Organizowanie wycieczek szkolnych – (Okres stażu)
- Opracowanie i realizacja planów wycieczek.
Dowody realizacji: Karty wycieczek, sprawozdania i regulaminy.

5. Wdrożenie nowoczesnych technik nauczania.
- Studiowanie literatury fachowej i stron internetowych – (IX 2015 r - I 2016 r.)
- Wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania na lekcjach informatycznych – (II-VI 2016 r.)
- Wdrożenie nowoczesnych technik nauczania na innych lekcjach – (od IX 2016 r.)
Dowody realizacji: Notatki, analiza przydatności. Scenariusze lekcji. Scenariusze lekcji.

6. Wykorzystanie portali internetowych i programów do przygotowywania testów.
- Przegląd dostępnych programów i portali internetowych do przygotowania testów – (IX 2015 r - I 2016 r.)
- Wdrożenie testów online na lekcjach informatycznych – (od II 2016 r.)
Dowody realizacji: Notatki, analiza przydatności. Przykładowe testy.

4. Modernizacja szkolnej pracowni komputerowej – (Wg potrzeb)
- Instalacja nowych komputerów, sprzętu sieciowego.
- Instalacja programów komputerowych
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora szkoły.

6. Rozbudowa i udostępnienie sieci Wi-Fi w szkole.
- Przegląd stanu sieci szkolnej i możliwości jej rozbudowy – (IX 2015 r. - V 2016 r.)
- Opracowanie planu sieci szkolnej – (IX 2015 r. - V 2016 r.)
- Studiowanie literatury fachowej. Kontakt z osobami zajmującymi się rozbudową szkolnych sieci Wi-Fi – (IX 2015 r. - V 2016 r.)
- Wykonanie kosztorysu rozbudowy sieci – (VI-VIII 2016 r.)
- Zakup, montaż i konfiguracja urządzeń niezbędnych do udostępnienia sieci Wi-Fi – (2017 r.)
Dowody realizacji: Notatki. Plan sieci szkolnej. Kosztorys. Działająca sieć Wi-Fi.

§ 8 ust.2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Policją – (Raz w roku szkolnym)
- Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań dla uczniów wspólnie z funkcjonariuszami policji nt. cyberprzemocy.
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia.

2. Współpraca z ProGDar Marathon Team – (Wg organizacji biegów)
- Promowanie wśród społeczności szkolnej Maratonu Puszczy Goleniowskiej oraz innych biegów na stronach szkoły.
- Udział jako wolontariusz i pomoc w organizacji Maratonu Puszczy Goleniowskiej.
- Opieka nad uczniami – wolontariuszami.
Dowody realizacji: Wydruki strony internetowej. Poświadczenie organizatorów.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – (Okres stażu)
- Skierowanie na badania, opinie, konsultacje.
Dowody realizacji: Teczka wychowawcy, notatki.

4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym – (Okres stażu)
- Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy.
- Opracowanie i prowadzenie wspólnych godzin wychowawczych.
Dowody realizacji: Teczka wychowawcy, notatki.

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych – (Okres stażu)
- Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Dowody realizacji: Opis i analiza dwóch przypadków.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych – (Okres stażu)
- Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja.
- Studiowanie literatury fachowej.
Dowody realizacji: Plan pracy wychowawcy.

Wyświetleń: 241


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.