AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Kłosek, 2015-11-09
Biłgoraj

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Elżbieety Kłosek, nauczycielki mianowanej zatrudnionej w Zespole Szkolno - Rewalidacyjnym w Biłgoraju ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

- n +


Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)
Zgodnie z § 8 ust.1 ww. rozporządzenia w swoim planie uwzględniłam:

1) podejmowanie działania mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2) realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;
3) pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywam staż.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego  Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
 Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
 Śledzenie stron Internetowych Wrzesień 2013
Na bieżąco
Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły oraz współtworzenie dokumentów szkoły.  Analiza dokumentów (Statut Szkoły, Program Wychowawczy na lata 2012-2015)
 Opracowanie Planu Wychowawczego na rok szkolny 2013/2014
 Uaktualnienie Karty Obserwacji dla uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i rozesłanie droga mejlową zainteresowanym nauczycielom Okres stażu

Rok szkolny 2013/2014
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego
 Opis realizacji planu rozwoju, autorefleksja, autoanaliza, wnioski do dalszej pracy. Okres stażu

Rok 2016
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu  Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach – adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki autyzmu, zachowań agresywnych uczniów w szkole, stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli, emisji głosu, prowadzenia zajęć dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, awansu zawodowego nauczycieli.
 Aktywny udział w pracach WDN
 Studiowanie literatury fachowej i czasopism Okres stażu

Na bieżąco
Współpraca z rodzicami  Angażowanie rodziców do organizacji i uczestnictwa w imprezach i uroczystościach szkolnych
 Udział rodziców w zebraniach, konsultacje z rodzicami Okres stażu
Współorganizowanie imprez kulturalnych

 Organizowanie plastycznego konkursu międzyszkolnego o tematyce sportowej – opracowanie regulaminu, zaproszeń
 Zorganizowanie pleneru malarskiego i wystawy w MDK
 Organizowanie wyjazdów do teatru - cyklicznie, raz na rok szkolny
 Poszukiwanie sponsorów Okres stażu

Rok szkolny 2013/2014
Okres stażu
Promocja szkoły w środowisku lokalnym
 Współpraca z lokalnymi mediami - przygotowywanie ogłoszeń, notatek do prasy lokalnej dotyczących działalności i życia szkoły, zapraszanie telewizji lokalnej na organizowane przedsięwzięcia
 Współorganizowanie imprez szkolnych z udziałem rodziców, opiekunów oraz społeczności lokalnej
 Kiermasze, wystawy prac uczniów organizowane w środowisku lokalnym
 Aktywny udział w organizowaniu pikniku rodzinnego w ramach współopracowanego projektu grantowego
 Aktywny udział w corocznych imprezach szkolnych – Dni Otwarte Szkoły, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Integracyjny Dzień Sportu.
 Poszukiwanie ogólnopolskich i lokalnych konkursów grantowych, opracowywanie projektów Okres stażu
Współredagowanie i wydawanie gazetki szkolnej  Opracowywanie tekstów do gazetki, redagowanie gazetki, drukowanie i rozprowadzanie Okres stażu

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Korzystanie z własnego komputera, drukarki, Internetu - korzystanie z dostępnych stron internetowych.  Doskonalenie obsługi komputera w zakresie: użytkowania komputera, przetwarzania tekstów, redagowania artykułów
 Praca w różnych programach komputerowych
 Wykorzystywanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Okres stażu
Doskonalenie wiedzy informatycznej w drodze samokształcenia.
Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej.  Śledzenie aktualności na portalach internetowych dla nauczycieli.
 Wymiana informacji z innymi nauczycielami drogą mailową, przesyłanie dokumentów.
 Korzystanie z komunikatorów internetowych (GG, skype)
 Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
 Korzystanie ze stron MEN i Kuratorium Oświaty
 Umieszczanie na stronach portali edukacyjnych takich dokumentów jak, np. plan rozwoju zawodowego
 Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu psychologii i pedagogiki Okres stażu
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy.

 Przygotowanie ankiet, dyplomów, materiałów na gazetkę, podziękowań, zaproszeń, plakatów oraz dokumentacji nauczyciela
 Tworzenie materiałów edukacyjnych i metodycznych
 Tworzenie prezentacji multimedialnych na zajęcia, szkolenia
 Praca z edytorem tekstu - prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, opracowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
 Korzystanie z komputerowych baz danych oraz internetowych zasobów programów i materiałów edukacyjnych Okres stażu
Wykorzystanie sprzętu multimedialnego w pracy z uczniami
 Nagrywanie występów uczniów, fotografowanie aparatem cyfrowym, obróbka materiału na komputerze. Okres stażu
Korzystanie z komputerowych programów wspomagających terapię dzieci niepełnosprawnych intelektualnie  Programy multimedialne, edukacyjne, prezentacje. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, szczególnie z tymi z krótkim stażem.  prowadzenie zajęć koleżeńskich oraz imprez okolicznościowych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i rodziców.
 udostępnianie innym nauczycielom autorskich scenariuszy lekcji, konspektów, programów lub innych pomocy dydaktycznych
 pomoc nauczycielom rozpoczynającym prace i awans zawodowy
 współpraca z nauczycielami w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów
 praca w zespole nauczycielskim Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego – pełnienie funkcji przewodniczącej
 pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich - prowadzenie zajęć pokazowych, obserwowanie, analizowanie zajęć prowadzonych przez studentów Okres stażu

Okres stażu, w miarę potrzeb

Okres stażu

Rok szkolny 2013/2014
Okres stażu
Na bieżąco, wg. potrzeb
Podejmowanie działań w ramach WDN  Opracowanie materiałów na szkoleniowe rady pedagogiczne z zakresu tematyki związanej z aktualnymi potrzebami placówki, przeprowadzenie szkolenia na temat stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli oraz technik radzenia sobie w takiej sytuacji, na temat procedur postepowania w przypadku zachowań agresywnych uczniów oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim, np. ,,Potrzeby dziecka głeboko upośledzonego, ,,masaż w pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym”; metoda ,,Porannego kręgu”.
 Udostępnienie własnych programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych i innych zainteresowanym nauczycielom.
 Przekazywanie uwag i informacji z odbytych kursów i szkoleń. Okres stażu,wg. potrzeb
Wymiana doświadczeń na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 aktywne uczestnictwo podczas spotkań Rady Pedagogicznej, przekazanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych kursów, warsztatów, wykładów
 poruszanie tematów związanych z pojawiającymi się problemami wychowawczymi, poszukiwanie rozwiązań wspólnie z innymi nauczycielami Okres stażu
Aktywny udział w Zespołach przedmiotowych  pełnienie funkcji przewodniczącej
 opracowanie Planu Pracy zespołu i kwestionariusza spotkań
 sporządzanie sprawozdań z pracy zespołu
 podejmowanie dyskusji, poruszanie tematów dotyczących pracy, funkcjonowania uczniów Rok szkolny 2013/2014
Samodoskonalenie, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności  Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej,
 śledzenie stron internetowych, poszukiwanie nowości z zakresu pedagogiki specjalnej – prezentacja informacji, nowych pozycji wydawniczych podczas rad szkoleniowych W czasie trwania stażu

Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych  Przygotowanie scenariuszy i ich realizacja,
 angażowanie do współpracy innych nauczycieli Okres stażu
Własne publikacje  Opublikowanie na portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”.
 Opublikowanie w gazetce szkolnej własnych materiałów dydaktycznych. Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Opracowanie indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  Analiza orzeczeń wydawanych przez Poradnię, możliwości i zainteresowań uczniów,
 Opracowanie programów,
 Sprawozdania z ich realizacji Początek każdego roku szkolnego
Koniec I i II semestru każdego roku szkolnego
Opracowanie programu zajęć grupowych prowadzonych metodą W. Sherborne.  Wdrożenie programu do zajęć,
 opracowywanie scenariuszy zajęć adekwatnie do poziomu funkcjonowania uczniów
 sporządzanie półrocznych sprawozdań z prowadzonych zajęć Rok szkolny 2013/2014, wg. potrzeb
Koniec I i II semestru
Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów  Angażowanie rodziców i opiekunów w przygotowanie i uczestnictwo w imprezach klasowych, szkolnych i wycieczkach
 Organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym (np. spotkanie opłatkowe, pikniki, wystawy) Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.  Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub socjoterapii lub wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 aktywny udział w kursach, warsztatach, konferencjach itp. Okres stażu
Poznanie sytuacji rodzinnej, życiowej uczestników zajęć  Rozmowy z rodzicami, opiekunami
 Diagnozowanie środowiska uczestników zajęć, rozmowy bezpośrednie z rodzicami i opiekunami Rok szkolny 2013/2014, w miarę potrzeb
Pozyskiwanie sponsorów – wzbogacanie bazy szkoły
 Realizacja działań zawartych w projekcie ,,Tradycja drogą integracji społecznej”
 Organizowanie akcji charytatywnych, kiermasz prac uczniów IX-XII 2013r.

Okres stażu
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
 Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych
 Ewaluacja programu i sporządzanie sprawozdań
 Udział w imprezach organizowanych przez innych nauczycieli
Okres stażu
Organizacja imprez i wycieczek szkolnych mających na celu integrację wewnątrzszkolną uczniów ZSR oraz ze środowiskiem lokalnym  Organizacja spacerów w celu integracji grupy, lepszego poznania
 Organizacja wycieczek do miejsc związanych z kulturą (kino, teatr) – zorganizowanie wycieczki, opracowanie harmonogramu, podsumowanie.
 Zorganizowanie imprez szkolnych we współpracy z innymi nauczycielami
 Spotkania z uczniami, wyjazdy do zaprzyjaźnionych szkół
 Wyjazdy na występy, wycieczki, plenery malarskie
 Organizacja imprez o charakterze integracyjnym
Okres stażu
Wzbogacanie zaplecza trwałych pomocy dydaktycznych szkoły  Przygotowanie pomocy dydaktycznych własnego autorstwa i wykorzystywanie ich na zajęciach Okres stażu
Organizacja konkursów i wystaw prac uczniów. Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez inne placówki  Opracowanie tematyki, zasad konkursu, przygotowanie prac do wystaw, organizacja wernisaży
 Przygotowanie prac, oprawy, wysyłka na wskazany adres
Okres stażu
Działalność na rzec ZSR
 Uczestnictwo w pracach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Rok szkolny 2013/2014
Promocja ZSR w środowisku lokalnym i ogólnokrajowym  Udział w konkursach grantowych lokalnych i ogólnokrajowych, pisanie i realizacja projektów
 Zapraszanie władz lokalnych i mediów na imprezy integracyjne, organizowane wystawy
Okres stażu
Współpraca z rodzicami oraz opiekunami
 Systematyczne kontakty z rodzicami oraz opiekunami uczniów: organizowanie zebrań, rozmowy bezpośrednie, telefoniczne
 założenie ,,zeszytów do korespondencji”,
 przybliżenie treści dydaktycznych realizowanych w danym okresie,
 zachęcanie i angażowanie rodziców do współpracy w ramach realizacji programu nauczania, działań projektowych
Okres stażu
Współpraca z pracownikami DPS  Zaproszenie do współpracy w ramach organizacji imprez i uroczystości szkolnych pracowników DPS
 Współpraca z muzykoterapeutą, opiekunem zespołu z DPS Okres stażu
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi  Spotkania z twórcami ludowymi, ciekawymi ludźmi, osobami starszymi
 Spotkania z zespołami ludowymi Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi  Wspólne przygotowywanie imprez, organizowanie spotkań integracyjnych Na bieżąco, w miarę potrzeb
Współpraca z logopedą  Konsultacje, porady Okres stażu
Współpraca z psychologiem szkolnym
 Konsultacje, porady odnośnie funkcjonowania uczestników zajęć
 Spotkania w sprawie opracowywania indywidualnych programów zajęć Okres stażu
Współpraca z psychologiem DPS oraz kierownikiem Oddziału Dziecięcego DPS  Spotkania, konsultacje odnośnie zdrowia uczniów, ich funkcjonowania Okres stażu
Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem  Organizowanie wycieczek i spacerów
 Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, pobliskimi placówkami Okres stażu§8 ust. 2 pkt 4 f

uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą  Umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
 Opracowanie i publikacja materiałów w gazetce szkolnej Okres stażu
Sukcesy w pracy zawodowej  Opracowany i przyjęty przez jury do realizacji projekt grantowy
 Owocna współpraca z rodzicami
 Udział uczniów w konkursach i ich zwycięstwa Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Opracowanie studium przypadku  Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych - zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole; identyfikacja problemu; ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny; określenie znaczenia problemu; propozycje rozwiązania; wdrażanie oddziaływań; efekty oddziaływań. Okres stażu


Przygotowany przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji

Data, miejscowość Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 213


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.