Katalog

Małgorzata Roszak, 2015-11-09
Posada

Zajęcia zintegrowane, Arkusze

Ocena opisowa - klasa 1- nowa podstawa programowa.

- n +


OCENA OPISOWA KLASA I- SEMESTR I
Rok szkolny 2014/ 2015
…………………………..
ZACHOWANIE
……….. jest koleżeńską i uprzejmą dziewczynką. Coraz śmielej nawiązuje kontakty z rówieśnikami i nauczycielami. Zgodnie współpracuje w grupie rówieśniczej. Samodzielnie pracuje w czasie zajęć. Potrafi skupić swoją uwagę na wykonywanym ćwiczeniu. Systematycznie przygotowuje się do lekcji i odrabia prace domowe. Słucha uważnie poleceń nauczycieli i stosuje się do nich. Jest grzeczną i kulturalną uczennicą.
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
…….. bardzo uważnie słucha wypowiedzi innych . Teksty czyta wyrazami i łączy je w zdania w dobrym tempie. Pisze poprawnie poznane litery, zachowuje ich kształt. Prawidłowo podpisuje obrazki. W samodzielnym przepisywaniu tekstu z tablicy i z książki popełnia błędy ,czasami myli litery i nie utrzymuje pisma w liniaturze. Starannie prowadzi zeszyty i wypełnia karty pracy, zeszyty ćwiczeń. Umie podzielić wyrazy na sylaby. Prawidłowo zapisuje liczby jednocyfrowe. Przelicza elementy zbiorów. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Rozwiązuje proste zadania tekstowe przy użyciu konkretów. Potrafi zapisać działanie do zadania tekstowego. Dodaje i odejmuje w pamięci w poznanym zakresie . Zna charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku. Zna nazwę swojej ojczyzny, symbole narodowe i przejawia wobec nich szacunek. Dba o bezpieczeństwo swoje oraz koleżanek i kolegów na terenie szkoły . Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Prawidłowo wykonuje prace plastyczno-techniczne na podany i rysuje po śladzie. Utrzymuje wokół siebie ład i porządek. Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych organizowanych w sali gimnastycznej. Dba o prawidłową postawę ciała podczas zajęć lekcyjnych. Aktywnie i bardzo sprawnie wykonuje ćwiczenia w trakcie zajęć na pływalni. Chętnie uczestniczy w zajęciach komputerowych. Tworzy rysunki graficzne prawidłowo korzystając z programu Paint.
ZALECENIA NA II SEMESTR
Czytaj głośno różne teksty z naszego podręcznika lub ulubionych książek. Ćwicz pamięciowe pisanie zdań. Zachęcam Cię do wspólnych zabaw z różnymi koleżankami z klasy. Gratuluje dotychczasowych sukcesów w nauce i życzę Ci powodzenia w drugim półroczu.

religia / etyka-
Zapoznałem się z ocenami.
Wychowawca klasy: Podpis rodzica/opiekuna:
25.01.2015 r. 25.01.2015 r.………………………………


OCENA OPISOWA KLASA I- SEMESTR I
Rok szkolny 2014/ 2015
…………………………………

ZACHOWANIE
………….jest sympatycznym i koleżeńskim chłopcem. Chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Na zajęciach jest skupiony i wykonuje proste polecenia kierowane do całej grupy. Jednak nie zawsze rozumie polecenia o złożonej treści i nie potrafi ich samodzielnie wykonać. W związku z tym wymaga dodatkowych powtórzeń i pomocy ze strony nauczyciela. Wyznaczone przez nauczyciela zadania wykonuje w bardzo wolnym tempie i nie kończy w czasie zajęć lekcyjnych. Systematycznie przynosi przybory potrzebne do nauki i stara się odrabiać prace domowe.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
……… wypowiada się rzadko na temat czytanych lub słuchanych tekstów. Udziela odpowiedzi na pytania na temat własnych przeżyć i bliskie mu tematy. Odwzorowuje kształt poznanych liter. Przepisuje wyrazy i zdania zgodne z podanym wzorem. Jednak nie zawsze właściwie podpisuje obrazki. Ma problemy z analizą i syntezą wzrokowo –sylabową. Czyta głoskując bez składania wyrazów w całość . Trudność sprawia mu czytanie nawet prostych wyrazów dwusylabowych. Nie umie przeczytać całego tekstu w formie zdania. Rozpoznaje cechy poszczególnych pór roku. Przelicza elementy zbiorów . Rozpoznaje poznane figury geometryczne. Zapisuje liczby jednocyfrowe , ale ma problem z pamięciowym odwzorowaniem liczby i cyfry. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie operując konkretami. Z pomocą rozwiązuje zadania jednodziałaniowe z treścią. Chętnie wykonuje prace plastyczne i techniczne na podany temat . Koloruje obrazki i rysuje po śladzie. Tnie papier po wyznaczonych liniach. Poznane piosenki śpiewa w grupie rówieśników. Ma trudności z zapamiętaniem słów piosenek. Chętnie bierze udział w grach i zabawach ruchowych organizowanych w na sali gimnastycznej. Sprawnie wykonuje ćwiczenia na zajęciach z nauki pływania. Uczestniczy w zajęciach komputerowych. Z pomocą tworzy rysunki graficzne korzystając z programu Paint.

ZALECENIA NA II SEMESTR
Dużo czasu przeznacz na ćwiczenie głośnego czytania i pamięciowe liczenie. Pracuj więcej nad pisaniem z pamięci wyrazów i zdań. Nie zniechęcaj się trudnościami ,pamiętaj , że tylko systematyczna nauka przynosi efekty. Życzę Ci powodzenia w nauce .


religia / etyka-
Zapoznałem się z ocenami.
Wychowawca klasy: Podpis rodzica/opiekuna:
19.01.2015r. .…………………… 21.01.2015r.………………………………
Wyświetleń: 1945


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.