Katalog

Małgorzata Guz, 2015-10-06
Bełchatów

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie do gminy z dorobku nauczyciela kontraktowego.

- n +

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO


Nazywam się Małgorzata Guz. Jestem nauczycielem edukacji wczesno-szkolnej z 11-letnim stażem pracy pedagogicznej zatrudnionym na czas nieokreślony w Szkole Podstawowej w Dobrzelowie na pełny etat.
Mój czas karencji od nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego się wydłużył, gdyż praca na zasadzie zastępstw nie dawała mi możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Nie był to jednak czas stracony. Myśląc o dalszym swoim rozwoju ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki, studia podyplomowe z wychowania do życia w rodzinie oraz zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości.
Zanim rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego miałam możliwość pracy jako nauczyciel muzyki i plastyki oraz wychowania do życia w rodzinie. Niestety brak stopnia awansu nauczyciela mianowanego nie dał mi możliwości piastowania funkcji dyrektora szkoły nie mniej jednak wiadomości, które zdobyłam na tych studiach stały się dla mnie bezcenne.
Podczas dzisiejszego egzaminu chciałabym szanownej Komisji zaprezentować najciekawsze działania podjęte w czasie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego. W tym celu przygotowałam dodatkowo album, który zawiera najciekawsze działania mojej pracy.Według paragrafu 7 ustęp 2 punkt 1 rozporządzenia
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1. poznałam procedury awansu zawodowego i w związku z tym:
a) dokonałam analizy dokumentacji znajdującej się na terenie szkoły,
b) tworzyłam na własny użytek biblioteczkę tekstów aktów prawnych
dotyczących awansu,
c) napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uaktualniałam wiedzę na temat awansu poprzez korzystanie z różnych
portali internetowych oraz uczestnictwo w warsztatach ,,Komputerowe
dokumentowanie awansu zawodowego nauczyciela”,
Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji postanowień zawartych
w zanalizowanych dokumentach, a przez to osiągnięcie większej efektywności pracy dydaktyczno – wychowawczej.
2. w pierwszym roku stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, w
związku z tym:
- podpisałyśmy kontrakt,
- ustaliłyśmy harmonogram spotkań
- opracowałyśmy arkusz obserwacji zajęć
- prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu
- obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna.
Dzięki tej współpracy dokonałam następujących refleksji:
 Prowadząc zajęcia starałam się wykorzystywać metody aktywizujące uczniów, co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływało u uczniów na lepszą percepcję omawianych na lekcji treści.
 Przez cały czas pracowałam nad poziomem swojej odpowiedzialności, obowiązkowości, dyscypliny pracy i polepszeniem jakości komunikacji interpersonalnej. Służyły temu z pewnością częste spotkania z opiekunem stażu, dzielenie się swoją wiedzą na temat procedury awansu z koleżankami
i kolegami z pracy.
3. uczestniczyłam w samokształceniowej Radzie Pedagogicznej dotyczącej
korzystania z pracowni informatycznej co ułatwiło mi przygotowanie
moich uczniów do VII i IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego ,,Na wszelki wypadek” z wykorzystaniem prostych
graficznych programów pt. ,,Bądź mądry przed szkodą, w szkodzie i po
szkodzie”, gdzie uczeń otrzymał tytuł Najlepszego Przezornego Średniaka
w Województwie, jak również dla siebie w przygotowaniu prezentacji
multimedialnych do zajęć z edukacji wczesnoszkolnej.
4. prowadziłam radę samokształceniową na temat ,,Agresja a przemoc
uczniów”. Dzięki temu zagadnieniu pokazałam moim koleżankom i
kolegom jaką postawę powinni przyjąć wobec uczniów aby niwelować
agresję wśród dzieci.
5. brałam udział w pracach zespołu nauczycielskiego dotyczącego promocji
szkoły, indywidualizacji nauczania i ewaluacji oraz zespołu nauczycieli
wspierających działania szkoły służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
uczniów.
Praca w zespołach wykształciła we mnie umiejętność komunikowania się.
Nauczyła tolerancji i życzliwości oraz dała szansę do pokonania własnej
nieśmiałości.
6. realizowałam programy:
KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA dotyczący poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć jak również wywiad dotyczący realizacji tego programu znalazły się na łamach lokalnej wadowickiej gazety.
Poprzez ten program nauczyłam uczniów samodzielności, rozpoznawania zagrożeń i radzenia w różnych niebezpiecznych sytuacjach.
5 PORCJI OWOCÓW, WARZYW LUB SOKU dotyczącego kształtowania od najmłodszych lat świadomości i właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków.
Program ten sprawił, że uczniowie zwiększyli ilość spożywania zdrowych przekąsek w postaci owoców i warzyw między lekcjami oraz chętnie przynosili do szkoły i wypijali soki warzywne.
NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ który miał na celu wykształcić u dzieci świadomość umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Poprzez ten program uczniowie uporządkowali i poszerzyli swoje wiadomości na temat zdrowia, wykształcili w sobie prawidłowe postawy odpowiedzialności za własne zdrowie oraz stali się bardziej czujni wobec szkodliwego oddziaływania dymu papierosowego związanego z biernym paleniem.
7. porównywałam dostępne programy nauczania zintegrowanego i
dokonywałam wyboru najlepszego dla prowadzonej przeze mnie grupy
uczniów, (Gra w kolory, potem Razem w szkole)
8. prowadziłam lekcje w obecności Dyrektora Szkoły i Kuratora Oświaty
9. diagnozowałam potrzeby edukacyjne uczniów i tym, którzy posiadali opinię
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostosowałam wymagania
edukacyjne oraz prowadziłam z tymi uczniami zajęcia świetlicowe i zajęcia
wyrównawcze.
Dzięki tym spotkaniom uczniowie mogli usprawnić swoją mowę i zapobiec
trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i
wypowiadaniem się.
10. opracowałam program własny Koła Plastycznego dla klas I-III ,,Każdy
człowiek jest na swój sposób artystą”, dzięki któremu mogłam rozwijać
zdolności plastyczne swoich uczniów, wyrabiać w nich odpowiedzialność i
umiejętność planowania działań, rozwijać sprawność manualną i
wzbogacać wiedzę z zakresu sztuk plastycznych.
11. stworzyłam planu pracy wychowawczej klas I-III, który ułatwił mi
wdrożenie uczniów w społeczność szkolną.
12. przygotowywałam uczniów do Konkursów Plastycznych, gdzie uczniowie
zdobywali czołowe miejsca. Przez te konkursy chciałam stymulować
twórczą wyobraźnię i wrażliwość estetyczną uczniów.
13. doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego. Tematyka tych warsztatów dotyczyła: realizacji
podstawy programowej w kl. I- III, pracy z uczniem zdolnym, budowaniem
własnej wartości u dziecka, pracy z uczniem ze specjalnymi trudnościami
edukacyjnymi, metod w nauczaniu matematyki, przygotowania dziecka do
nauki czytania, zabaw z muzyką klasyczną, piosenek i tańców w kl. I- III,
sztuki kirigami.
Dzięki wiadomościom uzyskanym podczas tych warsztatów mogłam coraz lepiej przygotować się do zajęć i śledzić na bieżąco zmiany dotyczące nowej podstawy programowej, uatrakcyjnić występy uczniów i nauczyć moich podopiecznych, że szkoła to nie tylko nauka liczenia, czytania i pisania ale też miło spędzony czas przy śpiewie, tańcach, zabawach plastycznych oraz grach na instrumentach perkusyjnych i dzwonkach chromatycznych.
14. rozwijałam swoje umiejętności plastyczne:
o tworzyłam gazetki tematyczne w klasie i na korytarzach szkolnych,
o konstruowałam dekoracje przestrzenne związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, ślubowaniem klasy pierwszej, Dniem Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Dzień Ziemi,
o wykonałam upominek dla przedstawiciela prawa i miejskiej straży pożarnej,
o przygotowałam dekorację na otwarcie nowopowstałej Hali Sportowej w naszej szkole,
o opracowałam gazetkę zdrowotną na świetlicę szkolną, którą
zmieniałam co 2 miesiące,
o opracowałam wzory kart świątecznych na Boże Narodzenie i Wielkanoc,
o zaprojektowałam i pomagałam przy wykonaniu statywu do sprzedaży kart świątecznych,
o przygotowałam dekorację na rozpoczęcie roku szkolnego oraz na ,,Festiwal Ekologicznej Twórczości Dzieci 2011”,
o wykonałam wigilijne nakrycia stołu,
o zrobiłam aniołki i koszyczki z ,,wikliny papierowej”, bombki z masy solnej oraz choinki z szyszek,
o skonstruowałam makietę ,,Cud nad Wisłą”.
Wyżej wymieniona działalność plastyczna pobudziła mnie do świadomego wyrażania swoich uczuć. Dała przy tym wiele radości i zadowolenia oraz wzmocniła poczucie własnej wartości.
15. w ramach działań na rzecz szkoły wzięłam udział w szkolnych projektach:
EDUKACJA KOMUNIKACYJNO-DROGOWA ELEMENTEM PROCESU KSZTAŁCENIA UCZNIÓW
W tym celu wykonałam gazetkę o podstawowych znakach drogowych ,,Bądź bezpieczny na drodze” oraz opracowałam turniej sportowo - wiedzowy ,,Jesteśmy bezpieczni”. Dzięki tym zajęciom starałam się uwrażliwić uczniów i nauczyć ich właściwego postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.

ROLA NAUCZYCIELA W ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH UCZNIÓW
W tym celu zorganizowałam w klasie kącik książki oraz konkurs plastyczny pt., ,,Najpiękniejsza zakładka do książki”. Przeprowadziłam w klasie raz w miesiącu lekcje z czasopismem, zajęcia z lekturą szkolną oraz czytałam uczniom bajkę. Zmobilizowałam uczniów do wzięcia udziału w co miesięcznych konkursach pięknego czytania. Zorganizowałam uczniom udział w lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie, a także zachęciłam uczniów do nabywania książek prezentowanych przez ,,Księgarnię Taniej Książki”. Dzięki tym zajęciom starałam się wzbogacić słownictwo uczniów, zachęcić ich do systematycznego czytania oraz nauczyć szanowania książek, życia z nimi na co dzień i traktowania ich jak najlepszych przyjaciół.


Według paragrafu 7 ustęp 2 punkt 2 rozporządzenia
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. zapoznałam się z opiniami z dokumentami dotyczącymi opinii dzieci z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzięki tym opiniom mogłam pomóc
dzieciom w zdobywaniu wiedzy, poprzez zastosowanie w swojej pracy
dydaktycznej konkretnych metod nauczania.(dostosowałam wymagania)
2. współpracowałam z pielęgniarką szkolną, co pozwoliło mi na dokładne
rozeznanie sytuacji zdrowotnej uczniów, szczególnie dotyczących wad postawy. Na zajęciach wychowania fizycznego wprowadziłam odpowiednie ćwiczenia korekcyjne.
3. współpracowałam z rodzicami:
o prowadziłam zebrania, na których informowałam rodziców o sytuacji
dydaktyczno-wychowawczej uczniów,
o odbywałam krótkie, indywidualne rozmowy informacyjne na tematy
wychowawcze. Dzięki temu się poznałam sytuację rodzinną uczniów,
ich potrzeby oraz możliwości psychofizyczne.
Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego. Poruszane były takie tematy jak rola rodziny w budowaniu systemu wartości dziecka, agresja.
o zachęciłam rodziców do wystawienia przez nich przedstawienia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
o zachęciłam rodziców do uszycia spódnic i fartuchów na występy taneczne, by lepiej promować nasza szkołę w środowisku lokalnym,
o z pomocą rodziców organizowałam imprezy klasowe: Dzień Chłopaka,
Dzień Kobiet, Mikołajki, Walentynki, wigilię klasową. Uroczystości te
stały się czynnikiem uspołecznienia uczniów. Kształciły w nich
pozytywne cechy, postawy, psychikę i osobowość. Wiązały uczniów ze
szkołą jako całością.
4. mając na uwadze potrzeby rozwojowe dzieci, a zwłaszcza potrzebę
odkrywania świata, starałam się zapewnić swoim uczniom uczestnictwo w
różnych formach kultury, takich jak:
• udział w koncertach muzycznych na terenie szkoły,
• udział w spektaklach teatralnych w Łodzi (,,Konik Garbusek”, ,,Moje, nie moje”), w Bełchatowie (,,Jaś i Małgosia”, ,,Ortografia na wesoło”, ,,Przygody wilka i zająca”, ,,Czerwony Kapturek”) i na terenie szkoły (,,O Janku i złej czarownicy”, ,, Wilk i zając”, ,,W krainie bajtów” ),
• udział w przedstawieniu historycznym na terenie szkoły,
• udział w wycieczkach do kina, schroniska dla zwierząt, ZOO, Grota Solna, na cmentarz, do lasu,
• udział w rekolekcjach parafialnych,
• udział w lekcjach muzealnych:
o ,,Praca na krosnach” w Łowiczu,
o poznanie nowej techniki pracy poprzez oglądanie obrazu ,,Bitwa pod Grunwaldem” w Oratorium Jana Pawła II w Bełchatowie,
o zwiedzanie skansenu w Maurzycach,
o Studio SEMAFOR w Łodzi,
• udział w pokazowej lekcji przyrody ,,Prezentacja gadów”,
• udział w przedstawieniu religijnym ,,Jasełka” oraz w przedstawieniach związanych z daną porą roku przygotowanych przez uczniów klas I i III,
• udział w przedstawieniu ,,Przygoda zwierząt” przygotowanym przez rodziców uczniów klasy II,
• udział w programie edukacyjnym ,,Bezpieczna droga do domu”, a także w imprezie edukacyjnej ,,Kacper-dziecko bezpieczne na drodze”,
• udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu ,,W Krainie Świętego Mikołaja”,
• udział w przedstawieniu profilaktycznym ,,Nie pal”,
• udział w przedstawieniu ,,W harmonii z przyrodą”,
• udział w konkursie wokalnym ,,Małe Gwiazdy”,
• udział w konkursach plastycznych: ,,Na wszelki wypadek”, ,,Zimowa pomoc dla zwierząt”, ,,Bezpiecznie na wsi-czy upadek to przypadek”, ,,Afrykańskie Safari”,
• udział w Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci,
• udział w Międzyszkolnym Konkursie o Bezpieczeństwie pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje spacerem, rowerem i pieszo”,
• udział w Gminnym Festiwalu Muzycznym Dzieci i Młodzieży ,,Wygraj szansę”,
• udział w VII edycji Konkursu Matematyczno-Ekologicznego dla klas III Szkół Podstawowych z terenu powiatu bełchatowskiego o tytuł ,,Matematycznej Głowy” pod hasłem: ,,Przyroda i ochrona środowiska w zadaniach matematycznych”.
Wszystkie te działania i formy wspólnego spędzania czasu oprócz realizacji celów dydaktycznych, stały się znakomitą okazją do lepszej integracji dzieci w grupie. Wyjazdy pozwoliły grupie klasowej lepiej się poznać, zżyć ze sobą, nie bacząc na różnice, które zacierają się we wspólnej zabawie. Wiele dzieci pochodzi z rodzin zaniedbanych, ubogich i takie wyjazdy, wycieczki są dla nich jedyną okazją do obcowania z różnymi instytucjami kulturalnymi. Natomiast dla wszystkich dzieci takie akcje stały się okazją do wyrabiania w sobie dobrych nawyków kulturalnego zachowania.
5. zorganizowałam następujące akademie szkolne: ślubowanie klas pierwszych, Dzień Babci i Dziadka, zwyczaje i obrzędy wielkanocne, Dzień Ziemi, Dzień Mamy i Taty. Udział w tych uroczystościach rozwinęły we mnie poczucie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
6. w ramach oddziaływań wychowawczych zachęcałam swoich uczniów do wrażliwości na potrzeby innych ludzi i środowiska, dlatego moi uczniowie włączyli się do akcji:
o Góra grosza,
o I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem,
o Zbiórka żywności i pieniędzy dla zwierząt ze schroniska,
o Sprzątanie świata,
o Zbiórka zużytych baterii,
o Dokarmianie zwierząt w czasie zimowych dni,
o Zbiórka środków czystości dla dzieci z Domu Dziecka.
7. Współpracowałam również w okresie stażu z instytucjami wspierającymi działalność szkoły, takimi jak Straż Pożarna, Policja. Jej przedstawiciele systematycznie spotykali się z dziećmi na terenie naszej szkoły, przekazując informacje o właściwym zachowaniu w kontakcie z osobą nieznajomą, obcym psem, a także o zasadach bezpieczeństwa na drodze.Według paragrafu 7 ustęp 2 punkt 3 rozporządzenia
Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej;

1. brałam udział w specjalistycznym kursie informatycznym, gdzie zdobytą
wiedzę wykorzystałam do:
 zrobienia orderów na zakończenie klas VI,
 zaprojektowania ulotki o szkole,
 opracowania szaty graficznej kartek na Dzień Strażaka, Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień May i Taty,
 tworzenia prezentacji w programie Power Point,
 tworzenia wykresów w programie Excel.
2. wykorzystywałam też komputer podczas pracy, ponieważ:
• pisałam teksty ćwiczeń w programie Word,
• prowadziłam zajęcia informatyczne dla klas I-III,
• uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez Internet,
(men.gov.pl; awans-zawodowy.org;)
• stworzyłam bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych,
(45minut.pl; szkolnictwo.pl; literka.pl; profesor.pl; oirigami.pl;
kirigami.pl; wsipnet.pl; chomikuj.pl)


Według paragrafu 7 ustęp 2 punkt 4 rozporządzenia
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. zastosowałam w swojej pracy zdobyte wiadomości na następujących
warsztatach:
 ,,Sześciolatek - jak z nim pracować?”,
 ,,Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów”,
 ,,Jak zainteresować uczniów muzyką Chopina?”,
 ,,Edukacja zdrowotna w kl. I-III”,
 Jak pracować z grami planszowymi ,,Słowa i głoski”, ,,Matematyczne rozgrywki”.
2. czytałam literaturę związaną z pedagogiką i dydaktyką:
o ,,Mali dzisiaj dorośli jutro”- P. Pellegrino- wiedzę tę przekazywałam rodzicom,
o ,,Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych”- J. Kujawińskiego-poznałam ciekawe metody aktywizujące w nauczaniu dzieci (burza mózgów, gry planszowe, drama),
o ,,Jak kochać dzieci?”- J. Augustyna-
o ,,Pierwsza pomoc”- J. Stępińskiej (omdlenia, krwotok z nosa, bezpieczna pozycja, masaż serca),
o ,,Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej”- z ORE (planuję napisać następny program autorski-rok obserwacji).
3. rozmowy z rodzicami: (zebrania i indywidualne spotkania)
- kto miał kłopoty finansowe tych uczniów zgłaszałam do dofinansowania
podręczników,
- indywidualne rozmowy i z dziećmi i z rodzicami typu: anoreksja, lubię-
nie lubię.
Według paragrafu 7 ustęp 2 punkt 5 rozporządzenia
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

1. przeanalizowałam akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela:
a) Karta Nauczyciela z dnia 26.I.1982r.+zmiany z 2009r.-głównie Rozdział 3a
b) Rozporządzenie MENiS z 1.XII.2004r.+ zmiany 14.XI.2007r., które
zniosło pewną ilość dokumentów do teczki,
c) Rozporządzenie MEN z 12.III.2009r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
2. uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych dotyczących
miedzy innymi zagadnień reformy oświatowej :
- o ochronie danych osobowych,
- o wyrównywaniu szans edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych,
- o nowej podstawie programowej.
3. zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach z 17.11.2010r. ( w szkołach wejdzie w życie
1.09.2012r. (rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych uczniów KIPU).
4. znajomość przepisów prawa zastosowałam przy organizowaniu wycieczek
szkolnych, (Rozporządzenie MENiS z dnia 8.XI. 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
5. zapoznałam się również z Rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. z
późniejszymi zmianami w sprawie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych.
Podsumowanie

Okres stażu to tylko pewien odcinek mojej pracy pedagogicznej. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły.
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. W trakcie stażu uczyłam się systematyczności, organizacji czasu, cierpliwości, konsekwentności, współpracy, obiektywności.
Każde podjęte zadanie, czy to udział w szkoleniu, przeprowadzenie sprawdzianu, wycieczka, tworzenie dekoracji, konkurs czy impreza – zawsze zmuszały mnie do refleksji, do analizowania i ewentualnego dokonywania korekty przeprowadzonych działań. Sądzę, że zadania, których się podjęłam dodatnio wpłynęły na funkcjonowanie i pracę szkoły. Większość z nich będę kontynuowała w kolejnych latach mojej pracy .
Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój uczniów.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron.
Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Wyświetleń: 186


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.