Katalog

Anna Jelonkiewicz, 2015-10-06
Sosnowiec

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Jelonkiewicz Anna
Zespół Szkół Prywatnych Nr 1 w Sosnowcu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2016
Cele:
Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych

Dalszy rozwój nauczyciela języka angielskiego

Udoskonalenie warsztatu pracy

Zachęcenie uczniów do nauki i pasjonowania się językiem angielskim

Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
§7 ust.1 pkt 1
Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Zadania podejmowane w okresie stażu Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji

1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
Według harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej
Udokumentowane na listach obecności
2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim Opieka podczas dyskoteki Według harmonogramu imprez szkolnych
3. Realizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Ocenianie uczniów według kryteriów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Cały okres stażu Testy, kartkówki, prace domowe
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych Określenie zadań nauczyciela – wychowawcy. Przygotowanie godzin wychowawczych uwzględniając tematykę skoncentrowaną na problemach uczniów w klasie. Kształtowanie właściwych postaw moralnych. Organizacja i uczestniczenie w różnych wyjazdach i wyjściach szkolnych mających na celu upowszechnienie kultury i wiedzy uczniów ( wyjścia do kina, teatru ). Organizacja i opieka nad uczniami podczas szkolnych wycieczek. Cały okres stażu Potwierdzeniem będą zapisy w dzienniku
5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom Opieka nad uczniami podczas przerw. Sprawowanie dyżurów podczas przerw. Cały okres stażu Pilnowanie uczniów, reagowanie w razie wypadku
6.Organizowanie samodzielnie oraz z nauczycielami języka angielskiego działań na rzecz edukacji Przygotowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów języka angielskiego dla różnych etapów edukacyjnych. Przygotowanie uczniów do zewnętrznych konkursów języka angielskiego np. FOX, ZUCH. Cały okres stażu Konkursy gramatyczne, leksykalne, kulturowe oraz tematyczne


§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadania podejmowane w okresie stażu Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności Udział w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez Dyrektora Szkoły Według harmonogramu Czerpanie jak największej ilości przydatnych informacji
2.Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia nauczycieli Udział w konferencjach szkoleniowych lub warsztatach metodycznych dotyczących nauczania języka angielskiego–w zależności od oferty ośrodków doskonalenia zawodowego i wydawnictw językowych


Cały okres stażu

Świadectwa i zaświadczenia o ukończonych kursach3. Tworzenie własnego warsztatu pracy Wyszukiwanie stron WWW pomagających w poszukiwaniu materiałów dydaktycznych, pogłębianie wiedzy na temat metod pracy z uczniem Cały okres stażu Pomocne notatki


§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,(…) - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Zadania podejmowane w okresie stażu Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1.Analiza dokumentacji Zapoznanie się z zasadami ubiegania się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Karta Nauczyciela
Rozporządzenie MEN dotyczące awansu zawodowego nauczyciela


Wrzesień 2013
Cały okres stażu

Źródło informacji- Internet
§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania podejmowane w okresie stażu
Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1.Wstępna ocena własnych umiejętności Autorefleksja wrzesień 2013 Wyznaczenie celów na okres stażu
2.Współpraca z opiekunem stażu
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Ustalenie spotkań z opiekunem.

Cały okres stażu Wyciągnięcie ważnych wniosków do dalszej pracy
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Stosowanie aktywizujących metod pracy
Cały okres stażu Rozgrzewka na lekcji, ciekawe sposoby realizacji jednostek lekcyjnych
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej Terminowe zapisy w dziennikach klasowych Cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania podejmowane w okresie stażu Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1.Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznego dla wieku rozwojowego. Diagnoza problemów społecznych. Zapoznanie z sytuacją rodzinną uczniów.
Obserwacja własna. Rozmowy z uczniami.
Diagnozowanie problemów wychowawczych Cały okres stażu
2.Współpraca z rodzicami Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką lub zachowaniem Cały okres stażu Rozwiązywanie problemów na bieżąco
3.Praca z uczniem zdolnym Przygotowanie uczniów do konkursów Cały okres stażu Zachęcanie do nauki języka angielskiego i do zainteresowania kulturą anglojęzyczną
4. Praca z uczniem słabym Pomoc podczas konsultacji, zachęcanie do poprawy i wyjaśnianie jednostek lekcyjnych Cały okres stażu
5. Rozmowy z rodzicami Spotkania podczas zebrań z rodzicami, rozmowy na temat pochwał i problemów klasy Według harmonogramu zebrań

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania podejmowane w okresie stażu Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1.Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy Przygotowanie lekcji przy użyciu komputera i Internetu, prowadzenie lekcji z pomocą komputera lub Internetu. Tworzenie dokumentacji za pomocą komputera. Korzystanie z Internetu do wyszukiwanie informacji. Prowadzenie dziennika elektronicznego. Uzyskiwanie informacji o szkoleniach. Przygotowanie świadectw za pomocą programu dostępnego w szkole. Cały okres stażu Zwiększenie aktywności uczniów i zaciekawienie wykorzystaniem technologii informacyjnej
2.Wykorzystanie komputera i Internetu przez uczniów Zachęcenie uczniów do wykorzystania Internetu w przypadku projektów językowych czy niektórych prac domowych. Używanie słownika elektronicznego. Cały okres stażu Połączenie przyjemnego ( dla ucznia ) z pożytecznym ( dla nauczyciela i ucznia )


§7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania podejmowane w okresie stażu Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1.Pomoc rodzicom w zrozumieniu problemów dotyczących klasy Przygotowanie tematyki rozmów z rodzicami Cały okres stażu Rozwiązywanie problemów na bieżąco
2. Integracja klasy Organizowanie imprez klasowych tj.mikołajki, wigilia klasowa Cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania podejmowane w okresie stażu Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji


1.Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Analiza dokumentacji: statutu szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Prawidłowe prowadzenie
obowiązującej w szkole dokumentacji: dziennik lekcyjny, arkusze ocen

Cały okres stażu
2.Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej Rozmowy z rodzicami Cały okres stażu
3.Realizacja bieżących zadań ogólnoszkolnych Cały okres stażu

Powyższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji.mgr Jelonkiewicz An
Wyświetleń: 266


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.