AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bogdan BIALIK, 2015-09-24
Bielsko-Biała

Zawodowe, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

Bielsko Biała , 18.09.2015 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)

Część I:
Podstawowe informacje


Imię nazwisko: Bogdan BIALIK
Nauczany przedmiot: praktyczna nauka zawodu
Szkoła: Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego I Praktycznego
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012 r.- Data zakończenia stażu: 14. 09. 2015 r.
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Zdzisław NARUSZEWCZ
Opiekun stażu: Kazimierz DROŻDŻ

DODATKOWE FUNKCJE PEŁNIONE W SZKOLE – Społeczny Inspektor Pracy od 2009r do nadal (wybrany na drugą kadencje).

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE – Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Wychowania Technicznego uzyskanego na wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2012 – 14.09.2015Część II:
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wymaganiami jakie zostały założone w planie rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu pogłębiałem swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Niestety z powodu długotrwałej choroby i związaną z tym z nieobecnością w pracy w zgodzie z art. 9d ust.5 i ust 5a ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r- karta nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. , poz 191 ze zm. ) odbywany staż przedłużył się o czas trwania tej nieobecności to jest 106 dni. W związku z tym staż mój zakończył się w dniu 14.09.2015 r.
Pomimo krótkiego okresu pracy w szkole zdobyłem zaufanie współpracowników i zostałem wybrany na początku roku szkolnego 2010/2011 na Społecznego Inspektora Pracy, oraz ponownie po upływie kadencji w roku 2014. Nasza placówka szkoli rocznie około tysiąca uczniów i do tego celu zatrudnia około stu pracowników co powoduje że jako Społeczny Inspektor Pracy mam mnóstwo dodatkowej pracy. Przed każdym rozpoczęciem roku szkolnego monitorowane są przy moim udziale wszystkie obiekty i pracownie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach. W naszej placówce został powołany zespół do spraw warunków higienicznych i BHP szkoły którego zostałem przewodniczącym. Cele i zadania zespołu zostały opisane w corocznych protokołach.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.

§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było opracowanie strategii działania, a następnie założenie teczki stażysty. Zgodnie z przepisami we wrześniu 2012r. przygotowałem wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Dyrektor po zatwierdzeniu mojego planu rozwoju zawodowego przydzielił mi opiekuna stażu.
Nawiązałem kontakt z opiekunem stażu mgr Kazimierzem Drożdż w ramach którego zostały określenie zasady współpracy, oraz został opracowany i zapisany kontrakt, który formułował formy współpracy. Były one realizowane od początku współpracy. Dotyczyły one przestrzegania we wzajemnych kontaktach ustalonych zasad komunikowania się, odbywania spotkań informacyjnych lub konsultacyjnych, omawiania hospitowanych i prowadzonych lekcji, analizowanie problemów uczniów oraz środowiska lokalnego. Wspólnie ustaliłyśmy, że mój plan rozwoju zawodowego będzie wynikać z planu rozwoju szkoły. Działania te w znacznym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu mojej pracy oraz doświadczenia zawodowego.
Poznałem procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Starałem się ocenić swoja dotychczasową pracę w zawodzie nauczyciela. Szczególnie zwróciłem uwagę na zachowanie w relacjach kontaktu z uczniami. Eliminowałem błędy które według mnie w niektórych przypadkach utrudniały kontakt.
Celem wszystkich moich działań w pracy dydaktyczno – wychowawczej był wszechstronny rozwój ucznia. Podczas zajęć starałem się przekazać uczniom swoją wiedzę i umiejętności, oraz nauczyć ich kreatywności

Efekty realizacji:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W okresie stażu latach 2012 – 2015 uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:

1. FUN media 123 – internetowy kurs języka angielskiego
2. ZDZ Żywiec- uzyskanie tytułu „Mistrza małej gastronomii” w dniu 10.11.2014 r.
3. Konferencja dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – zasady przeprowadzania oraz kierunki przygotowania uczniów do egzaminu” w dniu 08.10.2014r.
4. Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy w dniach 20.10.-22.10 2014r.
5. Warsztaty „kompetentni nauczyciele branży motoryzacyjne” 23.11.2014r. kwalifikujące do szkolenia w CAROLINA CAR COMPANY TOYOTA
6. Szkolenie w zakresie ogólnych zasad postępowania z materiałami pirotechnicznymi, bezpieczeństwem pożarowym i zasadami bezpiecznego obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi stanowiącymi wyposażenie systemów SRS w pojazdach samochodowych. 24.11.2014 r.
7. Szkolenie „ systemy poduszek powietrznych Airbag” w dniach 24.11.2014 r.
8. Szkolenie „ systemy poduszek powietrznych SRS w dniach 25.11.2014
9. Zakwalifikowałem się do dużego 80 godzinnego projektu „ Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej” Miejsce praktyki: CAROLINA CAR COMPANY (Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 54). Czas trwania 01.12.-12.12. 2014r.


Efekty realizacji

Podczas stażu zorganizowałem warsztat pracy, gromadziłem literaturę fachową dotyczącej pracy. Dzięki tym działaniom pogłębiłem i zaktualizowałem swoją wiedzę, co bezpośrednio wpłynęło na jakoś mojej pracy. Zdobycie tytułu mistrza małej gastronomi dało mi uprawnienia do prowadzenia kursów i nauczania w branży gastronomicznej na potrzeby nowo powstałej stołówki w naszej szkole. Prowadziłem otwarte zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu. W czasie indywidualnych konsultacji, omawiane były prowadzone lekcje i rozwiązywane bieżące problemy. Opiekun stażu zawsze służył mi cennymi wskazówkami i radami, a ja uwzględniałem je w praktyce.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłem, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć. Materiały i wiedzę zdobytą w czasie kursów i szkoleń uzupełniają moja codzienną prace z uczniem.
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałem nowe metody nauczania, otrzymałem wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.
Na hospitowane zajęcia i lekcje otwartą zawsze starałem się stworzyć ciekawy scenariusz lub konspekt. Dbałem o wysoką frekwencję na zajęciach oraz aktywne uczestniczenie w nich uczniów i właściwe ich zachowanie

3. Publikowanie własnych prac.

Jestem aktywnym użytkownikiem Internetu. Sprawozdanie z odbytej praktyki w formie prezentacji multimedialnej zamieściłem na stronach www.motopraktyki.pl. Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe scenariusze i konspekty umieściłam na stronie internetowej www.profesor.pl. do której się zarejestrowałem od początku pracy w szkole.

Efekty realizacji:

Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Byłem w stanie zobaczyć jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Od początku współpracy z opiekunem stażu kładliśmy nacisk na planowane działanie. Zapoznałem się ze statutem szkoły, opracowałem na bazie tej dokumentacji Przedmiotowy System Oceniania który był mi pomocny do mojego warsztatu pracy.
Dla klas których jestem opiekunem na początku roku szkolnego corocznie opracowuję programy nauczania i harmonogramy przejść uczniów przez poszczególne pracownia wg planu pracy przekazanego przez kierownika, oraz zakładam dzienniki lekcyjne. Następnie na bieżąco prowadziłem dokumentację szkolną.

Efekty realizacji:

Pogłębiłem wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych innej obowiązującej w szkole dokumentacji co pozwoliło na prawidłowe jej prowadzenia.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.


§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

W ciągu stażu starałem się poznawać środowisko lokalne uczniów W rzeczywistej pracy z młodzieżą mogłem przekonać się o trudnościach z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z nimi. Najczęstszym sposobem diagnozowania tych trudności była zwyczajna obserwacja. Obserwowałem moich podopiecznych na zajęciach i w czasie przerw. Pojawiały się w okresie stażu różne problemy z uczniami.
Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłem zawsze liczyć ze strony opiekuna stażu czy pedagoga szkolnego z którym systematycznie współpracuję. Współpraca z polega głownie na konsultacji w sprawie rozwiązywania problemów wychowawczych w klasie.
Wielokrotnie w grupie przeprowadzałem pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Zwracałem uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź uzależnienie od komputera. W zależności od sytuacji spotykałem się z rodzicami uczniów, lecz najczęściej kontaktowałem się telefonicznie.
.
Efekty realizacji:

Nawiązałem dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałem informacje o zrachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy i charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłem szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.
Poznanie problemów starałem się uwzględnić w codziennej pracy wychowawczej. Szybkie na nie reagowanie doprowadziło że jestem zadowolony z efektów swojej pracy. Problemem w klasach zawodowych zasadniczych jest bardzo niska frekwencja na zajęciach i bardzo szybko reagowałem jak tylko pojawiała się nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia. Zgłaszałem ten fakt wychowawcy szkolnemu i nawiązywałem jeżeli było to możliwe kontakt z opiekunami ucznia. Efekty tych działań były pozytywne i procent niesklasyfikowanych uczniów był znikomy. W trakcie trwania stażu miałem dwa bardzo trudne przypadki jeden uczeń zaczął zażywać narkotyki i opuszczał zajęcia, drugi był agresywny i utrudniał prowadzenie zajęć. Obydwaj uczniowie ukończyli szkołę zdając egzamin co sprawiło mi dużą satysfakcję tym bardziej że jeden z nich już niemal zrezygnował ze szkoły. Moja interwencji i współpraca z pedagogiem szkolnym temu zapobiegła.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne uczniów w klasie starałem się dostosować zajęcia do ich możliwości w ramach programu nauczania. Mimo licznych grup starałem się dotrzeć do każdego ucznia indywidualnie

Efekty realizacji:

Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększyła motywację uczniów do nauki i dała mi możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Indywidualne podejście do każdego ucznia pozwoliło dać takie zadanie w ramach obowiązującego programu, aby zapewnić rozwój ucznia. Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy


§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

Komputer jest moim hobby. Od wielu lat każdą wolną chwilę spędzam przy komputerze. Dlatego praca z komputerem nie jest dla mnie wyzwaniem a przyjemnością.
Na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego, opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje prace na stronie internetowej. Wymieniam również doświadczenia i materiały z nauczycielami których poznałem w trakcie szkoleń. Pierwszą moją inicjatywą która zgłosiłem na komisji przedmiotowej było napisanie arkusza kalkulacyjnego do obliczania frekwencji na zajęciach.
Wykorzystałem swoje umiejętności do dokumentowania własnych działań w okresie stażu oraz do opracowania tego sprawozdania .
Jednak największym moim osiągnięciem było opracowanie rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych dla potrzeb nowo uruchamianej stołówki w naszej szkole która obsługiwać miała kilka przedszkoli z obsługa kilkuset przedszkolaków.


Efekty realizacji:

Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do prowadzenia zajęć.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach

W okresie stażu wykorzystywałam Internet w celu przygotowania zajęć i wykładów. W czasie zajęć maksymalnie starałem się wykorzystać Internet do celów dydaktycznych. Rysunki, schematy, dokumentacje techniczna uczniowie wyszukiwali na stronach internetowych, co sprawiało, że zajęcia były dla nich ciekawsze. Udało mi się w ten sposób zaangażować ich głębiej w poszczególne zadania i tematy zajęć.
Pracownia Mechatroniki Samochodowej której jestem opiekunem jest wyposażona między innymi w panele poglądowe do diagnostyki systemów samochodowych takich jak SRS, ABS, ASR, Climatronik. za pomocą z oprogramowaniem diagnostyki samochodowej ESI Tronic. Mam do dyspozycji również na wyposażeniu laptop i stacjonarne komputery wszystkie z oprogramowaniem diagnostycznym i oscyloskopem, oraz rzutnik multimedialny.
Cały ten sprzęt jest intensywnie wykorzystywany do prowadzenia zajęć przeze mnie. Zachęcałam uczniów do aktywnego korzystania z Internetu.
Wykorzystywałem Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej, poprzez wyszukiwanie różnych informacji na tematy zawodowe poszukując informacji głównie na stronach www.men.gov.pl.

Korzystałem również innych stron jak:
www.literka.pl.
www.profesor.pl.
www.szkola.net.pl.
www.nowaera.pl.
www.dlanauczyciela.pl.
www.publikacje.edu.pl
www.edux.pl

Efekty realizacji:

Programy Microsoft Office nie są mi obce. Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć .
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom. Jako Społeczny Inspektor Pracy uruchomiłem i upubliczniłem adres mailowy dla komunikowania się pracowników ze mną we wszelkich sprawach związanych z ich praca.


§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

W codziennej praktyce stawałem często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłem poprzez czytanie literatury fachowej. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłem, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie
Najczęściej jednak korzystałem z informacji zawartych na stronach internetowych: www.psychologiawszkole.pl, www.men.gov.pl, www.koweziu.edu.pl

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Pełniąc funkcję opiekuna (w ciągu roku szkolnego miałem nawet trzy klasy pod opieką) wykonywałem wszystkie obowiązki wynikające z pełnienia tej roli. Wnikliwie rozpatrywałem sytuację rodzinną uczniów, ich trudności w nauce oraz kłopoty adaptacyjne w społeczności klasowej. W codziennej praktyce stawałem więc często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi, lub odwrotnie z postawą strachu, braku wiary w siebie.
Te wspólne lata pozwoliły mi na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości, W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas szkolnych. Nie miałem takiego obowiązku, a mimo to kilkakrotnie udałem się do szkoły na zebrania rodziców aby zapoznać się z oczekiwaniem i problemami rodziców uczniów. Jestem człowiekiem łatwo nawiązującym kontakt co bardzo mi ułatwia pracę dydaktyczną. Dzięki temu poznałem sytuację dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałem problemy, jakie występują w ich środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałem poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałem się na bieżąco rozwiązywać konflikty między uczniami.

W naszej placówce został powołany zespół do spraw warunków higienicznych i BHP szkoły którego zostałem przewodniczącym.


Cele i zadania zespołu:

WYCHOWANIE I OPIEKA :
- Rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy.
- Budowanie pozytywnego klimatu w szkole.
- Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa

ORGANIZACJA I ZARZADZANIE:
- Zapewnianie jakości pracy szkoły.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY:
- Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa
- Zapoznanie uczniów z regulaminami BHP:
- Egzekwowanie posiadania aktualnych badań lekarskich zarówno uczniów jak
i pracowników.
- Przestrzeganie obowiązku szkolenia w zakresie BHP:
- Wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa uczniów poprzez odpowiednią
organizację pracy szkoły.
- Egzekwowanie zakazu palenia na terenie szkoły.
- Prowadzenie dyżurów przez nauczycieli na korytarzach
- Dokonanie udokumentowanej okresowej oceny spełnienia minimalnych
wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania urządzeń przez
pracowników podczas pracy.
- Organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli i pracowników.
- Zapewnienie odzieży dla poszczególnych stanowisk pracy, oraz
egzekwowanie posiadania odpowiedniego ubrania i obuwia roboczego
na zajęciach praktycznych.

W trakcie odbywania stażu starałem się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.

Efekty realizacji:

Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę.
Dzięki temu pogłębiłem swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną


§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego.
Przeanalizowałem prawo oświatowe dotyczące awansu zawodowego.

Zapoznałem się z niżej wymienionymi dokumentami:

- Statutem BCKUiP
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 ze zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r., poz. 1626 w sprawie praktycznej nauki zawodu.
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r., w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012r. poz7)
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DZ.U. z 2012r. poz 184),
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
- Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.)

Efekty realizacji:

Przez cały okres stażu śledziłem na stronach internetowych MEN i KOWEZiU zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałem odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałem się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku Białej. Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałem się także z Konwencją Praw Dziecka.
Brałem czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Uczestniczyłem w pracach komisji samochodowej i zespołu do spraw warunków higienicznych i BHP szkoły.


PODSUMOWANIE

Okres stażu był czasem intensywnej pracy, ciągłego dokształcania się, zdobywania informacji niezbędnych do wykonywania swojej pracy rzetelnie i właściwie oraz dogłębnego poznania uczniów. Staż pozwolił mi zanalizować swoje mocne i słabe strony oraz ocenić własne umiejętności. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Myślę, że podejmowałem działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii, dobrego kontaktu z całym gronem pedagogicznym. Zdobyłem również zaufanie uczniów.
Chciałbym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. W dalszym ciągu zamierzam gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne.
Sądzę, że w całego okresu trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zdobyte doświadczenie i umiejętności wykorzystałem podczas egzaminów zawodowych organizowanych przez naszą szkołę. Byłem w ich trakcie wielokrotnie zarówno asystentem technicznym, jak i znajdowałem się w składzie komisji egzaminacyjnej.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.


Opracował: mgr Bogdan Bialik
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 220


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.