AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Bogdan BIALIK, 2015-09-24
Bielsko-Biała

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

Bielsko Biała , 15.09.2012 r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię nazwisko: Bogdan BIALIK

Nauczany przedmiot: praktyczna nauka zawodu

Szkoła: Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego I Praktycznego

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012 r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2015 r.

Dyrektor placówki oświatowej: mgr Zdzisław NARUSZEWICZ

Opiekun stażu: ……………………………..


Akty prawne:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - KN,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580). – R-Aw.ZN


Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Powinności nauczyciela w czasie odbywania stażu:
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)
L.p. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259.
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego

09.
2012 r.

- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
- znajomość wymienionych aktów prawnych

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu
- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Analiza i ocena działań


09.
2012 r.


cały okres stażu

- kontrakt
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu


- scenariusze zajęć


- sprawozdanie

3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy


- udział w szkoleniu BHP

cały okres stażu

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

4. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań - współpraca z innymi nauczycielami, opiekunami semestrów
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- praca w komisji przedmiotowej cały okres stażu
- listy obecności na Radzie Pedagogicznej
- zaświadczenia

5.

Wstępna ocena własnych umiejętności - określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju
-- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania

09.
2012 r.

- wdrażanie wniosków do planu rozwoju


6. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności - warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych
cały okres stażu
- zaświadczenia, potwierdzenia, notatki

7. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Doskonalenie umiejętności właściwego przygotowania oraz przeprowadzenia zajęć - tworzenie zestawów testów, konspektów
- gromadzenie materiałów dydaktycznych
- Poznanie i wdrażanie nowych form i metod pracy

cały okres stażu
- pomoce dydaktyczne
- scenariusze, notatki

8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - autorefleksja
- autoanaliza
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego
05.
2015 r.
- sprawozdanie z realizacji stażu

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)
L.p. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Poznawanie środowiska uczniów i ich rodzin
Obserwacja i analiza możliwości uczniów - obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, rozmowy z wychowawcami
- gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji
- (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej

cały okres stażu - notatki,
- wpisy w dziennikach zajęć
- wdrażanie wniosków do codziennej pracy

2.
Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów, rozwijanie zainteresowań dzieci
- obserwacja, rozmowy z rodzicami i uczniami, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
- opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce

na bieżąco

cały okres stażu
- notatki,

- adnotacje w dziennikach zajęć

3.
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, niwelowanie zachowań agresywnych

- prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
a w razie potrzeby z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Sądem, Kuratorami Sądowymi oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły

cały okres stażu

- notatki,
- adnotacje w dziennikach zajęć

4.
Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką uczniów potrzebujących pomocy
- współpraca z pedagogiem szkolnym a w razie potrzeby z OPS w zakresie organizowania pomocy materialnej, rzeczowej dla uczniów i ich rodzin

cały okres stażu

- notatki,
- adnotacje w dziennikach zajęć

5.
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem

- indywidualna praca z uczniem

cały okres stażu

- notatki,
- adnotacje w dziennikach zajęć

6.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
- studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci
cały okres stażu
- notatki,
- wykaz literatury

7.
Współudział w organizowaniu wycieczek szkolnych.
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, wyjazdów.

cały okres stażu
- notatki, zdjęcia, zaświadczenia, potwierdzenia
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)
L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
- opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych

cały okres stażu
- dokumentacja


2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu do zajęć z uczniami.
cały okres stażu -prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera
Scenariusze zajęć


3. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - zamieszczenie planu rozwoju na stronie internetowej
X 2012

- publikacja w Internecie

4. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej - wykorzystanie komputera i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji
cały okres stażu
- scenariusze lekcji


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)
L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki


- studiowanie literatury, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
- aktywna praca nad samokształceniem

cały okres stażu
- dokumentacja
- wykaz lektur,
- notatki

2.

Poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń - udział w warsztatach, wykładach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego,
- wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu oraz podczas Rad Pedagogicznych, współpraca z pedagogami.

cały okres stażu

- zaświadczenia,
- notatki

3.

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów - rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących na zajęciach.
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
- opieka nad uczniami uzdolnionymi — motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy.

cały okres stażu

- wpisy w dzienniku

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)
L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty - analiza przepisów prawa oświatowego
- aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

cały okres stażu

- akty prawne,
- notatki


2.

Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego

- dokładna analiza dokumentów szkoły – statutu, planów, regulaminów i programów
- uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z Zachowania

cały okres stażu

- notatki,
- wykaz dokumentów,
- potwierdzenie Dyrektora szkoły

3. Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów oceniania i dokumentowania zadań nauczyciela


- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

cały okres stażu
- wpisy w dzienniku
- potwierdzenie Dyrektora szkoły

4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów - rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy,
- zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących na zajęciach.
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.
- opieka nad uczniami uzdolnionymi — motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy.

cały okres stażu

- notatki
- wpisy w dzienniku

Opracował: mgr Bogdan Bialik
Wyświetleń: 580


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.