AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Strzałek, 2015-11-09
Stargard

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na st. nauczyciela dyplomowanego.

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ AWANSU
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Joanna Strzałek
Nazwa i adres szkoły: Zespół Placówek Oświatowych, ul. H. Dąbrowskiego 15, 73-120 Chociwel
Nauczany przedmiot: psycholog szkolny
Posiadane kwalifikacje: magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu i jego zakończenia: 1.09.2015r. – 31.05.2018r.L.p. Zadania do realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego.

Formy realizacji
Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Formy realizacji Gromadzenie dokumentacji.

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.


§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania do realizacji
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

Formy realizacji
Analiza własnych umiejętności.

Aktywny udział w zadaniach związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły.

Współpraca przy tworzeniu planu pracy szkoły.

Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Organizacja konkursów profilaktycznych.

2. Efektywna współpraca z nauczycielami i rodzicami na rzecz prawidłowego rozwoju psychospołecznego uczniów.

Formy realizacji
Współpraca z nauczycielami, pedagogami, biblioteką, świetlicą.

Analiza zachowań patologicznych i konstruowanie wniosków i planów zaradczych.

3. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.

Formy realizacji
Udział w warsztatach, szkoleniach.
Śledzenie fachowych stron internetowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych.

4. Opracowanie i prowadzenie kółka psycho-artystycznego.

Formy realizacji
Prowadzenie zajęć psycho-artystycznych.

Prezentacja osiągnięć na apelach, uroczystościach szkolnych.

5. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.

Formy realizacji
Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Szkolnego Systemu Oceniania.

6. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

Formy realizacji
Przygotowanie środków dydaktycznych, pomocy do nauki.

7. Poradnictwo i pomoc psychologiczna.

Formy realizacji
Prowadzenie spotkań indywidualnych dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Prowadzenie mediacji rodzinnych.

Analiza problemów i pomoc w ich rozwiązywaniu.

8. Organizowanie i przeprowadzenie różnych form pomocy terapeutycznej.

Formy realizacji
Prowadzenie zajęć terapeutycznych z elementami socjoterapii.

Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych

9. Wstępne diagnozowanie uczniów. Wstępne diagnozowanie ewentualnych zaburzeń rozwoju psychofizycznego.
Formy realizacji
Sporządzenie opinii psychologicznych.

10. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki.
Formy realizacji
Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych.

11. Poradnictwo zawodowe.

Formy realizacji
Rozpoznawanie i ukierunkowywanie zainteresowań uczniów gimnazjum pod kątem wyboru przyszłego zawodu.

12. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy.

Formy realizacji
Gromadzenie odpowiednich narzędzi badawczych, materiałów, literatury.

13. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Formy realizacji
Pomoc w promowaniu szkoły na dni akcyjne.

14. Pomoc w organizacji wycieczek.

Formy realizacji
Udział w wycieczkach szkolnych.

15. Aktywny udział w pracach Zespołu: Opiekuńczo-Wychowawczym, Działań Wspierających, Interdyscyplinarnym oraz realizowanie dodatkowych przydzielonych zadań.

Formy realizacji
Analiza i konstruowanie rozwiązań problemów wychowawczych czy edukacyjnych.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania do realizacji
1. Stosowanie techniki komputerowej i Internetu w pracy zawodowej.

Formy realizacji
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

Wykorzystanie sprzętu, oprogramowania, Internetu, encyklopedii i słowników do sporządzania niezbędnych materiałów.

Zamieszczanie informacji o konkursach i osiągnięciach uczniów na stronie internetowej szkoły.

Redagowanie kącika porad psychologicznych czy profilaktyczno-edukacyjnych na stronie szkoły.

Opracowanie prezentacji komputerowych.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

Pisanie opinii psychologicznych.

Tworzenie, konstruowanie ankiet.

Szukanie w Internecie potrzebnych pomocy dydaktycznych czy informacji.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. Zadania do realizacji
1. Opracowanie i udostępnianie w bibliotece szkolnej materiałów psychologicznych, dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych.

Formy realizacji
Przygotowanie biblioteczki dla nauczycieli, wychowawców, uczniów i rodziców chcących poszerzyć wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki czy profilaktyki.

2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom, rodzicom.

Formy realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców.

Pedagogizacja rodziców.

Prowadzenie szkoleń wewnętrznych Rad Pedagogicznych.

Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami, wychowawcami, pedagogami, rodzicami.

3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

Formy realizacji
Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.

Przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej.

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Zadania do realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego zajęć psycho-artystycznych „Top Model: Każdy ma w sobie piękno”.

Formy realizacji
Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu zajęć psycho-artystycznych .


§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania do realizacji
1. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.

Formy realizacji
Organizowanie wyjazdów i wyjść edukacyjnych mających na celu zapoznanie z życiem kulturalnym i instytucjami promującymi kulturę i sztukę.

Pełnienie roli opiekuna na wycieczkach szkolnych.

2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.

Formy realizacji
Prowadzenie spotkań –zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce oraz przygotowującymi się do konkursów.

Przygotowanie gazetki ściennej promującej osiągnięcia uczniów.

3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
Formy realizacji
Opracowanie scenariuszy, testów.

4. Współpraca i pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.

Formy realizacji
Opracowanie konspektów uroczystości, powadzenie imprez.

5. Udział w projektach szkolnych.

Formy realizacji
Prowadzenie zajęć związanych z projektem.


§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


L.p. Zadania do realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.

Formy realizacji
Organizowanie na terenie szkoły pomocy materialnej dla dzieci z rodzin najuboższych.

Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych np. WOŚP.

2. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły.

Formy realizacji
Współpraca z Samorządem Uczniowskim, Caritas szkolny.

3. Współpraca z różnymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.

Formy realizacji
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stargardzie Szczecińskim, Sądem Rodzinnym, Sądem dla Nieletnich, policją, przychodnią lekarską, redakcją gazet.

4. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.

Formy realizacji
Integracja zespołów klasowych.

Współpraca z rodzicami, pedagogami, nauczycielami i wychowawcami.

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.


L.p. Zadania do realizacji
1. Rozwijanie własnych zdolności poza szkołą, wzbogacanie doświadczeń.

Formy realizacji
Współpraca z różnymi instytucjami.

2. Samodoskonalenie w różnych formach kształcenia wykraczających poza szkołę i obowiązki służbowe.

Formy realizacji
Udział w szkoleniach.

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania do realizacji
1. Diagnozowanie różnych problemów wychowawczo-opiekuńczych uczniów.

Formy realizacji
Wstępna diagnoza problemów.

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Formy realizacji
Praca z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze czy edukacyjne.

3. Prowadzenie lekcji wychowawczych o charakterze profilaktycznym.

Formy realizacji
Opracowanie i prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 82


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.