Katalog

MONIKA OLBERT, 2015-09-15
psarskie

Język angielski, Program nauczania

Program autorski koła jęz. angielskiego: „Poznajemy kraje anglojęzyczne” - praca metodą projektu.

- n +

1. Wstęp


1.1 Metryczka programu:
Przedmiot: Język Angielski
Typ szkoły: Szkoła Podstawowa
Etap edukacyjny: I etap – Klasa III
Wymiar godzin: 18 jednostek lekcyjnych
Typ: pozalekcyjne koło zainteresowań
Autor: mgr OLBERT Monika


1.2 Podstawy prawne:

• Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych


2. Założenia programu
Autorski program koła z języka angielskiego „Poznajemy Kraje Anglojęzyczne” w swoim głównym założeniu ma rozbudzić u dzieci zainteresowanie i ciekawość poznania wybranych krajów anglojęzycznych z różnych zakątków świata. Program ten opiera się na metodzie projektu, która stanowi jego główną podstawę, a która w sposób bardzo aktywny pozwala uczniom poszerzać swoją wiedzę.
Uczniowie samodzielnie poszukują informacji na temat danego kraju mając podane wcześniej zagadnienia tematyczne, natomiast podczas zajęć mają możliwość zaprezentowania rówieśnikom zgromadzonych przez siebie materiałów. Program ten również skupia się na wychowawczych aspektach w stosunku do jego uczestników. Do najważniejszych należą: kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w sytuacjach zadaniowych w grupie oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie co również ma na celu rozwijanie sumienności, systematyczności oraz obowiązkowości tak ważnych w procesie nauczania.
Program realizowany będzie na zajęciach pozalekcyjnych. Nauczyciel zakłada natomiast możliwość jego modyfikacji po zakończonym cyklu projektów i dokonanej ewaluacji. Modyfikacja programu dotyczyłaby wprowadzenia go na zajęcia edukacyjne w kolejnym roku szkolnym jako program uzupełniający w klasach III szkoły podstawowej.

2.1. Warunki realizacji programu
Program został opracowany z myślą o uczniach w typowych warunkach szkolnych. Program realizowany będzie w sali lekcyjnej z dostępem do Internetu oraz wyposażonej w tablicę interaktywną.

2.2. Odbiorcy programu
Program koła z języka angielskiego został stworzony dla uczniów klas III szkoły podstawowej, którzy są zainteresowani poszerzeniem wiedzy z zakresu znajomości wybranych krajów anglojęzycznych.

2.3. Czas realizacji programu
Program zakłada naukę w wymiarze 2 jednostek lekcyjnych przeznaczonych na dany kraj anglojęzyczny jeden raz w miesiącu. Cały program obejmuje 18 jednostek lekcyjnych przy założeniu, iż na każdy wybrany kraj poświęcone zostaną 2 jednostki lekcyjne.

3. Cele ogólne
3.1. Cele edukacyjne:
* rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata
* rozwijanie twórczego myślenia
* rozwijanie własnych zainteresowań
* kształcenie umiejętności planowania, organizowania i samooceny własnej pracy
* poszerzenie zdobytej wiedzy o zagadnienia kulturowe
* wykorzystywanie umiejętności porozumiewania się w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych w praktyce
* nabywanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

3.2. Cele wychowawcze:
* budowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie
* kształcenie poczucia przynależności regionalnej, narodowej i kulturowej
* rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej
* budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych
* kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w sytuacjach zadaniowych

3.3. Cele szczegółowe:
Program napisany został w oparciu o podstawę programową i zakłada następujące cele:
• uczeń rozwija umiejętność rozumienia ze słuchu
• uczeń rozwija umiejętność mówienia
• uczeń rozwija umiejętność czytania
• uczeń rozwija umiejętność pisania
• uczeń wzbogaca słownictwo
• uczeń zna godło i flagę wybranych krajów anglojęzycznych
• uczeń zna nazwę stolicy oraz nazwy większych miast danego kraju
• uczeń potrafi wymienić poszczególne części Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
• uczeń wymienia znane osoby pochodzące z danego kraju oraz ich zawody
• uczeń zna położenie geograficzne na mapie oraz używa kierunków północ/południe/wschód/zachód w odniesieniu do danego kraju
• uczeń potrafi wymienić sport charakteryzujący dany kraj i wie na czym on polega
• uczeń zna potrawy narodowe wybranych krajów
• uczeń potrafi wymienić ważne miejsca i zabytki danego kraju
• uczeń zna fakty związane z obchodzonymi świętami


4. Treści nauczania
* nazwy wybranych krajów oraz ich stolice w języku angielskim
* czasownik „ to be”
* pytanie o pochodzenie i odpowiedź
* pytanie o imię/nazwisko i odpowiedź
* pytanie o położenie i odpowiedź
* położenie geograficzne danego kraju
* kierunki: północ, południe, wschód, zachód
* nazwy zawodów
* nazwy własne ważnych miejsc i zabytków
* opis sportów narodowych
* nazwy potraw narodowych oraz ich składników
* opis świat obchodzonych w danym kraju
* czasownik „can”
* zwroty I like…./I don’t like
* pytanie o upodobania i odpowiedź
* pytanie o wykonywany zawód i odpowiedź

4.1. Zakres tematyczny:

Kraje Anglojęzyczne wykorzystane w programie wraz z terminem realizacji poszczególnych projektów:

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ( z podziałem)
1. ANGLIA – Wrzesień
2. SZKOCJA – Październik
3. WALIA – Listopad
4. IRLANDIA PÓŁNOCNA – Grudzień
5. STANY ZJEDNOCZONE – Styczeń
6. KANADA – Luty
7. AUSTRALIA – Marzec
8. NOWA ZELANDIA – Kwiecień
9. JAMAJKA – Maj

Każdy wyżej wymieniony kraj zostanie scharakteryzowany pod kątem zagadnień takich jak:
1. Flaga i godło
2. Stolica
3. Położenie geograficzne
4. Mapa
5. Największe miasta
6. Znane osoby
7. Sport narodowy
8. Potrawy narodowe
9. Ciekawostki i ciekawe miejsca
10. Obchodzone święta

5. Procedury osiągania celów

Podczas realizacji programu zastosowane zostaną następujące metody, formy oraz techniki niezbędne do osiągnięcia założonych celów:

Metody:
• metoda projektu
• metoda komunikacyjna
• metoda audiolingwalna
• metoda audiowizualna

Formy pracy:
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupach

Techniki nauczania:
• projekt
• aktywizujące
• pytania i odpowiedzi
• dopasowywanie tytułów/nagłówków do zdjęć
• kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie
• opis ilustracji ( ważne miejsce, zabytek)
• opis postaci ( znane osoby)
• opis czynności ( sport, święta)

Pomoce dydaktyczne:
W realizacji programu niezbędne będą:
• słowniki angielsko – polskie i polsko – angielskie
• pomoce dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela
• komputer z dostępem do Internetu
• tablica interaktywna

6. Oczekiwane efekty

Oczekiwane efekty są niczym innym jak zrealizowaniem celów szczegółowych niniejszego programu, aczkolwiek warto podkreślić, iż najważniejszym z nich jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych, rozwijanie ich zainteresowania nauką języka angielskiego oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy na innych lekcjach w szkole.

7. Ocenianie

Ocenianie osiągnięć i postępów uczniów będzie odbywało się systematycznie i każdorazowo po zakończonym projekcie. Nauczyciel oceniając uczniów będzie opierał się na jego kształtującej funkcji. Uczniowie otrzymywać będą informacje zwrotne w postaci ustnego komentarza nauczyciela. Uczniowie pracując w parach bądź grupach będą dokonywali oceny koleżeńskiej. Finalną oceną będą quizy dotyczące poszczególnych poznanych na kółku krajów anglojęzycznych.

8. Ewaluacja programu

Głównym celem ewaluacji jest udoskonalenie metod pracy oraz określenie stopnia realizacji założonych celów. Do przeprowadzenia ewaluacji wykorzystane zostaną quizy dotyczące każdego kraju anglojęzycznego wykorzystanego w programie, ankiety dla uczniów uczestniczących w zajęciach oraz rozmowy z uczestnikami.
Zarówno quizy z wiedzy o krajach anglojęzycznych jak i ankiety pozwolą na modyfikację programu do potrzeb dzieci.Wyświetleń: 511


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.