AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Marlena Kaźmierska, 2015-09-15
Rysiny

Pedagogika, Artykuły

Kształcenie początkowe w Polsce.

- n +


Zreformowana sześcioklasowa szkoła podstawowa, utworzona w roku szkolnym 1999/2000, jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Szkoły podstawowe to najrównomierniej rozmieszczone placówki oświatowe, co wynika z obowiązku uczęszczania do nich. Jednak z powodów demograficznych szkoły wiejskie są znacznie mniejsze od szkół miejskich.
W roku szkolnym 2012/2013 działało ogółem 13 555 szkół podstawowych, ze szkołami specjalnymi i dla dorosłych włącznie (o 1,6% mniej niż w poprzednim roku szkolnym), z tego w miastach 4 632 (o 0,3% więcej niż w roku poprzednim) i na wsi – 8 923 (o 2,6% mniej niż w roku poprzednim). W roku szkolnym 2012/2013 uczyło się w nich 2,16 mln uczniów – o 1,2% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Od 1 września 2014 r. obowiązkiem szkolnym objęte zostaną dzieci sześcioletnie (w 2014 r. tylko dzieci urodzone w pierwszym półroczu 2008 r.). Od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci sześcioletnie rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Muszą one jednak rok wcześniej być objęte wychowaniem przedszkolnym (w przedszkolach lub klasach przedszkolnych w szkołach podstawowych).
6-klasowa szkoła podstawowa, jest podzielona na 2 etapy:
 Etap 1. – klasy I do III - edukacja wczesnoszkolna,
 Etap 2. – klasy IV do VI.
Nie przewiduje się testów czy egzaminów przy przejściu z jednego etapu do drugiego. Podstawowym kryterium podziału uczniów na klasy jest wiek. Minimalna i maksymalna liczba uczniów w klasie nie jest określona w legislacji. Od września 2014 r. wyjątek będą stanowiły klasy pierwsze, które nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów.
Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (semestry): pierwszy od dnia rozpoczęcia zajęć (pierwszy powszedni dzień września) do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe, a drugi od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć (ostatni piątek czerwca). Terminy ferii zimowych są różne dla poszczególnych województw. Ferie zimowe przypadają w okresie od połowy stycznia do końca lutego i trwają 2 tygodnie. Szczegółowy termin ferii określa kurator oświaty w porozumieniu z wojewodą. W polskich szkołach są również dwie kilkudniowe przerwy świąteczne – bożonarodzeniowa i wielkanocna.
Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane przez pięć lub sześć dni w tygodniu, w zależności od warunków pracy szkoły. Szkoły podstawowe, w których współczynnik zmianowości (oznaczający stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze) wynosi co najmniej 2, mogą prowadzić zajęcia przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować – w zależności od pory roku – przemienny system organizacji tygodnia pracy. Decyzje w tych sprawach podejmują dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.
Lekcje zaczynają się przeważnie o godz. 8.00 i kończą ok. godz. 14.00-15.00 w starszych klasach, jeśli szkoła pracuje na jedną zmianę (kończą się później, jeśli szkoła pracuje na dwie lub trzy zmiany). Każda lekcja trwa 45 minut; w klasach I-III szkoły podstawowej o czasie trwania poszczególnych zajęć decyduje nauczyciel. Przerwy trwają zwykle od 5 minut do 25 minut. Czas pracy szkoły zależy także od wielkości budynku szkolnego, liczby sal lekcyjnych i pomieszczeń do zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie szkół podstawowych uczęszczają do szkoły przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Jeśli liczba oddziałów jest co najmniej dwukrotnie większa od liczby sal, wówczas nauka może być prowadzona przez 6 dni w tygodniu przez cały rok szkolny lub w systemie alternatywnym – w jednym tygodniu 5 dni, a w następnym 6 dni zajęć szkolnych.
Etap pierwszy szkoły podstawowej obejmuje klasy I, II i III. Nauczanie na tym etapie ma na celu zapewnienie łagodnego przejścia z przedszkola do edukacji szkolnej. Ma ono charakter zintegrowany. Zajęcia edukacyjne odbywają się według rozkładu zajęć przygotowanego przez nauczyciela, w którym czas trwania lekcji i przerw jest zależny od aktywności uczniów. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać zasady ciągłości procesu. Oto następujący minimalny wymiar godzin w trzyletnim okresie nauczania wynosi w kl. I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny):

obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na I etapie edukacyjnym wynosi:
• klasa I - 20 godzin,
• klasa II - 21 godzin,
• klasa III - 21 godzin;
W klasach I-III uczniowie są promowani na podstawie rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Ocena ta uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Na tym etapie nauki powtarzanie roku stanowi wyjątek i musi być uzasadnione przez psychologów i zaakceptowane przez rodziców.
Wyświetleń: 195


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.