AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Patrycja Koczorowska, 2015-09-02
Inowrocław

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania rozwojowe:

1. Organizacja własnego doskonalenia zawodowego.
Formy realizacji - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia); Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju; Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego; Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych m. in. w Internecie; Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju; Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Dowody realizacji - Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu; Rejestr przeanalizowanych przepisów; Zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Plan Rozwoju Zawodowego; Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju; Ocena dorobku zawodowego

2. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu.
Formy realizacji – Organizowanie konkursów szkolnych; Prowadzenie koła geograficznego; Przygotowywanie prezentacji multimedialnych o tematyce geograficznej; Opieka nad pracownią geograficzną, wzbogacanie wyposażenia; Urządzenie wystaw prac uczniów z geografii; Praca z uczniem zdolnym i słabym (przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach przedmiotowych z geografii, prowadzenie zajęć koła geograficznego, pomoc w nauce przedmiotu uczniom słabym podczas konsultacji, zajęcia przygotowujące do matury z geografii).
Dowody realizacji - Potwierdzenie Dyrektora szkoły, zbiór fotografii; Plan pracy koła; Płyty CD z wybranymi prezentacjami; Zbiór fotografii; Zbiór fotografii; Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zbiór fotografii, zbiór materiałów z zajęć dodatkowych.

3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych związanych z zadaniami szkoły
Formy realizacji – Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły; Zdobycie kwalifikacji egzaminatora.
Dowody realizacji - Zaświadczenia uczestnictwa; Zaświadczenie ukończenia kursu.

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Formy realizacji – Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym; Studiowanie czasopism i literatury z zakresu metodyki i psychologii. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do przeprowadzania lekcji z geografii, oraz godzin wychowawczych; Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu; Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi.
Dowody realizacji - Zbiór scenariuszy zajęć; Wykaz pozycji bibliotecznych; Bibliografia; Zaświadczenia.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania rozwojowe:
1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
Formy realizacji – Gromadzenie materiałów, przechowywanie i przetwarzanie danych, wypełnianie i opracowywanie kart pracy, testów, sprawdzianów, ilustracji, gazetek szkolnych, materiałów na spotkania z rodzicami, itp. techniką komputerową; Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami; Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach geografii i zajęciach koła geograficznego.
Dowody realizacji - Zbiór opracowanych materiałów; Scenariusze zajęć; Scenariusze zajęć.

2. Wykorzystywanie Internetu
Formy realizacji – Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli; Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego; Korzystanie ze stron MEN; Opublikowanie w Internecie materiałów dotyczących awansu zawodowego.
Dowody realizacji - Wydruki stron internetowych; Zaświadczenia.

3. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Formy realizacji – Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.
Dowody realizacji - Teczka „Awans zawodowy”
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania rozwojowe:
1. Wymiana doświadczeń i doskonalenie się w ramach zespołów nauczycielskich
Formy realizacji – Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przyrodniczego (praca przewodniczącego zespołu, prowadzenie spotkań nauczycieli zespołu, przygotowanie planu pracy na poszczególne lata, wykonywanie zadań założonych w planie pracy); Znalezienie portalu internetowego i opublikowanie w nim „Planu Rozwoju Zawodowego”; Współpraca i konsultacje z innymi nauczycielami (opinie, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań)
Dowody realizacji - Sprawozdania i opracowane materiały; Zaświadczenia.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania rozwojowe:
1. Kształcenie umiejętności opracowywania i wdrażania programów działań edukacyjnych.
Formy realizacji – Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych. Analiza literatury naukowej.
Dowody realizacji - Zestawienie bibliografii, notatki, adresy stron www.
2. Opracowanie i wdrożenie programu działalności koła geograficznego i jego ewaluacja.
Formy realizacji – Wytyczenie zajęć do realizacji na zajęciach koła geograficznego w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo i realizowanie wytyczonych zadań na zajęciach.
Dowody realizacji - Plan pracy koła.

3. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej dla klasy I – IV zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły.
Formy realizacji – Uwzględnienie treści zawartych w planie pracy szkoły oraz indywidualnych potrzeb wychowanków.
Dowody realizacji - Plan pracy wychowawczej.

4. Wspomaganie rozwoju ucznia. Wspomaganie rozwoju ucznia.
Formy realizacji – Praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; Praca z uczniem zdolnym lub szczególnie zainteresowanym geografią (zajęcia koła geograficznego, konkursy przedmiotowe z geografii, zajęcia przygotowujące do matury).
Dowody realizacji - Notatki.

5. Opracowanie procedury zbierania informacji o swoich wychowankach
Formy realizacji – Opracowanie ankiety zawierającej podstawowe informacje o uczniu/wychowanku i jego rodzinie; Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ankiet; Ogólne i indywidualne spotkania z rodzicami; Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Dowody realizacji – Notatki, Ankieta oraz jej analiza; Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

6. Poznanie potrzeb wycho¬wawczych uczniów

Formy realizacji – Opracowanie i przeprowadzenie ankiety na temat oczekiwań wychowawczych uczniów; Uwzględnienie wniosków w progra¬mie wychowawczym klasy.
Dowody realizacji - Ankieta oraz jej analiza; Program wychowawczy klasy


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania rozwojowe:

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.

Formy realizacji – Organizowanie wyjść do kina; Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
Dowody realizacji - Potwierdzenia Dyrektora Szkoły; Karty wycieczek.


2. Organizowanie, przeprowadzanie i przygotowanie konkursów szkolnych.

Formy realizacji – Opracowanie scenariuszy, regulaminów konkursów, quizów z geografii; Powołanie komisji konkursowej; Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursów; Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach.
Dowody realizacji - Scenariusze i regulaminy konkursów, zdjęcia.

3. Diagnozowanie potrzeb uczniów

Formy realizacji – Ankietowanie; Rozmowy z rodzicami.
Dowody realizacji - Raporty z ankiet; Notatki.

4. Kształcenie postawy zdrowego stylu życia.

Formy realizacji – Projekcja filmów edukacyjnych na godzinach wychowawczych; Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych.
Dowody realizacji - Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

5. Organizowanie klasowych uroczystości.

Formy realizacji – Zachęcanie uczniów do zaangażowania się w organizację imprez klasowych (Wigilia klasowa, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet itp.)
Dowody realizacji - Wpisy w dzienniku.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania rozwojowe:

1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.

Formy realizacji – Prowadzenie zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy; Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.
Dowody realizacji - Zapisy w dzienniku

2. Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Formy realizacji – Udział w imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski; Kontakty z przedstawicielami Rady Rodziców w sprawach wychowawczych i organizacyjnych.
Dowody realizacji - Potwierdzenia.

3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.

Formy realizacji – Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, akademii.
Dowody realizacji - Potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania rozwojowe:

1. Opisanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych

Formy realizacji – Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych; Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych; Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu; Podsumowanie i wnioski.
Dowody realizacji - Opis i analiza przypadku.Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Wyświetleń: 785


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.