Katalog

Patrycja Koczorowska, 2015-09-02
Inowrocław

Geografia, Karty pracy

Karty pracy ucznia - Urbanizacja na świecie (technikum).

- n +

Karty pracy ucznia.
Temat: Urbanizacja na świecie.
1. Na podstawie opisu rozpoznaj płaszczyznę urbanizacji.
a) Wzrost liczby ludności miejskiej, na skutek migracji ze wsi oraz wzrostu przyrostu naturalnego ………………………………………………………..

b) Upowszechnianie się tzw. miejskiego stylu życia ……………………………………


c) Wzrost liczby ludności, która wykonuje zawody nie związane z rolnictwem przy jednoczesnym spadku liczby ludności pracującej w rolnictwie ……………………………………..

d) Powstawanie nowych miast lub zwiększanie powierzchni miast przez włączanie do nich terenów przyległych ……………………………………………….


2. Podane poniżej opisy faz urbanizacji ułóż w porządku chronologicznym.

a) Miasta przyciągają ogromną liczbę ludności z terenów wiejskich, która chce w ten sposób poprawić warunki życia. Prowadzi to do niekontrolowanego rozrostu przedmieść oraz powstania rozległych dzielnic biedy. Bardziej zamożna część ludności zamieszkująca dotychczas centra miast zaczyna przenosić się do stref podmiejskich.

b) Centra miast, które zyskują nowe funkcje (np. centrów handlowych i finansowych). Część ludzi przenosi się z obszarów podmiejskich do dzielnic śródmiejskich, w celu podwyższenia standardu mieszkania (ekskluzywne apartamenty), bliskości miejsca pracy itp.

c) W miastach rozwija się funkcja przemysłowa. Liczba ludności miast zwiększa się, spowodowane jest to głównie przenoszeniem się ludności ze wsi. Wpływa to na zwiększenie gęstości zaludnienia w centrach ośrodków miejskich.

d) W dzielnicach śródmiejskich pogarszają się warunki ekologiczne, wzrasta również zamożność ludności, doprowadza to do przenoszenia się jej na tereny znacznie oddalone od centrów miast. Powstają wówczas rozległe obszary składające się z dzielnic mieszkaniowych o różnym standardzie zamieszkania, nowych centrów handlowych, a także terenów nowoczesnego przemysłu (strefa podmiejska).

a) ….. b) ….. c) ….. d) …..

3. Biorąc pod uwagę wskaźnik urbanizacji, państwa można podzielić na trzy grupy: o wysokim wskaźniku (powyżej 60%), średnim (40-60%) oraz niskim (do 40%). Podane poniżej państwom przyporządkuj odpowiednie wartości wskaźnika urbanizacji, jak również zakwalifikuj je do odpowiedniej grupy.
Polska, Nigeria, Wielka Brytania, Rwanda, Egipt, Belgia
Państwo Wskaźnik urbanizacji (%) Wskaźnik urbanizacji
wysoki/średni/niski
6,0
97,0
61,8
89,3
44,0
36,8

4. Uzupełnij tabelę przyporządkowując opis oraz przykłady do poszczególnych typów zespołów miejskich.
A) Jest to największa forma przestrzenna układów aglomeracyjnych. Tworzy ją rozległy, silnie zurbanizowany obszar, w którym poszczególne zespoły miejskie łączą się ze sobą i wzajemnie przenikają.
B) Dominującą rolę odgrywa centralnie położone miasto, wokół którego rozciąga się rozległa strefa podmiejska, w skład której wchodzą pobliskie mniejsze miasta.
C) Miasta tworzące ten zespół są podobnej wielkości, nie ma wśród nich dominującego ośrodka, a funkcje uzupełniają się dzięki dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej.

1) Tokio, Wielkich Jezior, północno-wschodnie wybrzeże USA
2) Zagłębie Donieckie, Zagłębie Ruhry, Górnośląski Okręg Przemysłowy
3) Londyn, Paryż, Warszawa
Typ zespołu miejskiego Opis Przykłady
Aglomeracja monocentryczna
Aglomeracja policentryczna
Megalopolis

5. Wymień po cztery konsekwencje rozwoju i funkcjonowania wielkich miast dla środowiska przyrodniczego oraz dla miejscowej ludności.

Konsekwencje dla środowiska przyrodniczego Konsekwencje dla ludności


• • •

• •
Wyświetleń: 870


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.