Katalog

Teresa Nachyła, 2015-09-04
Solec nad Wisłą

Wybór zawodu, Projekty edukacyjne

Program zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkole podstawowej.

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ
Z ZKRESU PORADNICTWA I DORADZTWA
EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
„MOJA PRZYSZŁOŚĆ”
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SOLCU NAD WISŁĄ

WSTĘP

Praca zawodowa stanowi jedną z głównych form aktywności ludzkiej. Realizowana jest w okresie dorosłości, czyli w czasie największych możliwości
człowieka. Zanim to jednak nastąpi, potrzebny jest wybór zawodu i odpowiednie do niego przygotowanie. Edukacja i praca zawodowa są ze sobą ściśle powiązane, praca zawodowa bazuje na edukacji, a ta z kolei przygotowuje do pracy zawodowej. Jednym ze sposobów przezwyciężania obaw wobec tego, co nowe i nieznane, jest szeroko rozumiana preorientacja oraz związane z nią poradnictwo zawodowe. Dynamika zmian na rynku pracy, zdolność i umiejętność dostosowania się do wymogów i oczekiwań pracodawców sprawiają, że planowanie i uświadamianie dzieciom i młodzieży ważności decyzji o wyborze zawodu staje się niezwykle ważne. Obecna sytuacja społeczno - ekonomiczna kraju stawia przed młodym człowiekiem duże wyzwania. Podejmowane decyzje nabierają szczególnego znaczenia. Żeby pracować, należy zdobyć zawód. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bo podjęcie jej pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Trafnie wybrany zawód przynosi osobiste zadowolenie i sukcesy. Zawód wybrany nietrafnie prowadzi do zniechęcenia i niezadowolenia, a praca w nim staje się udręką.
Uczeń kończący szkołę i wchodzący na rynek pracy, powinien być przygotowany do planowania kariery zawodowej, a podejmując decyzje winien
brać zawsze pod uwagę swoją wiedzę, umiejętności, zainteresowania, mieć na uwadze potencjał intelektualny, społeczny oraz czuć odpowiedzialność za własne decyzje. Pojawia się zatem konieczność przygotowywania młodego pokolenia do właściwego postrzegania swojej roli zawodowej oraz motywowania uczniów do kształcenia ustawicznego już od najmłodszych lat.

Cele:
 Wprowadzenie uczniów w tematykę z zakresu orientacji zawodowej, doradztwa edukacyjno - zawodowego;
 Inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości i planowania swojej kariery zawodowej;
 Wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;
 Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy;
 Określenie własnych predyspozycji i zainteresowań;
 Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy;
 Nabywanie przez ucznia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu rozsądnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły i zawodu.

Główne zadania:

1. Poznanie siebie.

Osiągnięcia:
• Uczeń poznaje swoje mocne i słabe strony;
• Uczeń poznaje swoje zdolności i zainteresowania;
• Uczeń poznaje swoje możliwości i preferencje zawodowe.

2. Zapoznanie z zasadami organizacji życia społecznego, pracy ludzkiej, życiem na wsi i w mieście.

Osiągnięcia:
• Uczeń poznaje typowe zajęcia ludzi;
• Uczeń poznaje najważniejsze instytucje, zakłady pracy w środowisku;
• Uczeń umie scharakteryzować typowe zajęcia ludności w miejscu zamieszkania;
• Uczeń orientuje się na czym polega praca ludzi różnych zawodów (na podstawie wybranych zawodów, np. zatrudnieni w szkole, sprzedawca, lekarz, pielęgniarka, policjant, strażak, niektóre zawody usługowe – fryzjer, stolarz, mechanik samochodowy, zawody związane z rolnictwem – rolnik, ogrodnik, sadownik, leśnik, zawody związane z transportem – kierowca).

3. Kształtowanie społecznie pożądanych postaw dotyczących pracy ludzkiej.

Osiągnięcia:
• Uczeń jest przekonany, że praca ludzka jest wartością;
• Uczeń jest przekonany, że praca jest obowiązkiem każdego człowieka;
• Uczeń uznaje, że każda praca jest godna szacunku;
• Uczeń wie, że wytwory pracy ludzkiej powinny być szanowane;
• Uczeń rozumie, że ważną zaletą jest gospodarność.

4. Kształtowanie cech charakteru niezbędnych do dobrego wykonywania pracy w przyszłości.

Chodzi tu m.in. o takie cechy jak:
 obowiązkowość,
 dbałość o porządek,
 doprowadzanie do końca zaczętych czynności,
 dbałość o efekt wykonania,
 współdziałanie w grupie z innymi dziećmi,
 poczucie nieuchronności konsekwencji swych działań,
 umiejętność podporządkowania się regulaminom i poleceniom,
 systematyczność w pracy,
 umiejętność samodzielnego pokonywania trudności,
 umiejętność zwracania się o pomoc.

FORMY I METODY PRACY

 Pogadanki
 Filmy
 Metody integracyjne
 Wykład
 Burza mózgów
 Analiza przypadku
 Odgrywanie ról, symulacja
 Gry i zabawy
 Dyskusje grupowe i rozmowy indywidualne
 Praca we współpracy (podgrupy/zespoły zadaniowe)
 Spotkania z ciekawymi ludźmi
 Wycieczki w terenie i do zakładów pracy
 Dyskusje grupowe i rozmowy indywidualne
 Wystawki prac plastycznych
 Wywiad z przedstawicielem danego zawoduTematyka zajęć

 Co lubię robić, moje hobby, zainteresowania… a czego nie lubię i dlaczego?
 Jakie są nasze marzenia, co chcielibyśmy robić w przyszłości?
 Jacy jesteśmy – rola osobowości w wyborze zawodu. Jak nas widzą inni?
 Poznajemy swoje możliwości, zdolności, preferencje.
 Ja i inni - co lubię, co potrafię, co jest dla mnie ważne.
 Znaczenie pracy w życiu człowieka indywidualnym i zbiorowym.
 Poznanie grup zawodów – grupy zawodowe i wymagania zawodowe.
 Dlaczego ludzie pracują? Korzyści z podejmowanej pracy.
 Możliwości osobiste a wymagania zawodu – co to znaczy dobrze czy źle wybrany zawód.
 Praca zawodowa rodziców a ich obowiązki w domu, podział ról.
 Znaczenie pracy dla rodziny i miejscowości. Poszanowanie pracy własnej i innych ludzi.
 Zawody w naszej okolicy, praca zawodowa mieszkańców i jej znaczenie.
 Zakłady pracy, urzędy, instytucje kulturalne w naszej miejscowości.
 Życie na wsi i w mieście dawniej i dziś.
 Moje miejsce pracy, mój zawód – praca plastyczna.


Ewaluacja:

• Obserwacja
• Wywiad
• Ankieta
Opracowała:
Pedagog szkolny - Teresa Nachyła
Wyświetleń: 207


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.