AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Zająkała, 2015-09-04
Bydgoszcz

Muzyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Szkoła Muzyczna.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Zająkała – nauczyciel fletu

W Szkole Muzycznej I st. Im. Fryderyka Chopina w
Solcu Kujawskim
Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2014
Data zakończenia stażu – 31.05.2017


Podstawa prawna

Plan rozwoju zawodowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. nr 214 z 16 listopada 2007 r. poz. 1580 ) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004. )

Cele stażu :


• Podejmowanie działań służących własnemu rozwojowi.

• Pogłębianie wiedzy i umiejętności mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
• Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.
• Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
• Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
• Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

1.Podejmowane działania: Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Formy i sposoby realizacji zadań: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Wniosek o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Termin: VIII 2014 r.
Dowody realizacji: Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Wniosek o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Termin: IX 2014 r.
Dowody realizacji: Złożenie planu rozwoju zawodowego

2. Podejmowane działania: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy i sposoby realizacji zadań: Założenie teczki „ Awans zawodowy” Termin: IX 2014 Gromadzenie materiałów i dokumentów - okres stażu
Dowody realizacji: Opracowane materiały, zaświadczenia, potwierdzenia

3.Podejmowane działania: Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy i sposoby realizacji zadań: autorefleksja, analiza, wnioski, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Termin: V 2017
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Termin: V-VI 2017
Dowody realizacji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Ocena dorobku zawodowego

4. Podejmowane działania: Dokonywanie analizy i oceny dotychczasowego dorobku zawodowego i własnych osiągnięć poprzedzających okres stażu. Analiza potrzeb szkoły.
Formy i sposoby realizacji zadań: Chronologiczne uporządkowanie dotychczasowych działań i osiągnięć. Termin: VIII- IX 2014r
Dowody realizacji: Ocena pracy dokonana przez Dyrektora szkoły. Zaświadczenia. Wysunięcie wniosków do dalszej pracy.

5. Podejmowane działania: Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Formy i sposoby realizacji zadań: Napisanie i złożenie wniosku. Zgromadzenie wymaganej dokumentacji. Termin: VI 2017 Dowody realizacji: Poprawnie sformułowany wniosek.
§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli o których mowa w artykule 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcja

1.Podejmowane zadania: Doskonalenie i rozwijanie własnego warsztatu pracy.
Formy i sposoby realizacji: Wprowadzenie nowych i udoskonalanie już stosowanych metod nauczania. Tworzenie pomocy dydaktycznych – stworzenie własnych pomocy dydaktycznych do pracy z „ małym uczniem”.
Studiowanie czasopism i literatury fachowej. Korzystanie ze stron internetowych dotyczących zakresu gry na flecie, pedagogiki i psychologii.
Własna działalność koncertowa.
Termin: W ciągu stażu
Dowody realizacji: Scenariusze lekcji, zdjęcia pomocy dydaktycznych. wykaz pozycji, materiałów szkoleniowych, stron internetowych, programy, zdjęcia, plakaty


2. Podejmowane zadania: Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Formy i sposoby realizacji: Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym, szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Uczestnictwo w naradach sekcji instrumentów dętych.
Uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli.
Termin: W ciągu stażu
Zgodnie z harmonogramem
Dowody realizacji: Zaświadczenia


3. Podejmowane zadania: Podnoszenie i mierzenie jakości własnych działań dydaktycznych.
Formy i sposoby realizacji: Poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych- wzbogacanie metod. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
Przygotowanie uczniów do egzaminów, przesłuchań, konkursów szkolnych , międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Uczestniczenie w spotkaniach metodycznych w trakcie przesłuchań, warsztatów fletowych i konkursów -porównanie oceniania wewnętrznego z zewnętrznym.
Praca z uczniem mającym trudności w nauce i z uczniem uzdolnionym – zajęcia pozalekcyjne
Termin: Okres stażu. Według harmonogramu konkursów
Dowody realizacji: Nowe wydawnictwa- literatura specjalistyczna.
Adnotacje w dzienniku.
Dokumentacja własna. Teczka osiągnięć zawodowych, dyplomy, potwierdzenia

4. Podejmowane zadania: Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Formy i sposoby realizacji: Współpraca z Radą Rodziców.
Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Ustalenie zasad współpracy z rodzicami uczniów i ich realizacja.
Reprezentowanie- promowanie szkoły na terenie miasta /występy dla Soleckich szkół i przedszkoli/ regionu i Polski
Udział w komisji rekrutacyjnej- badań uzdolnień muzycznych u dzieci.
Termin: Zgodnie z harmonogramem. Cały okres stażu
Dowody realizacji: Zaświadczenia, adnotacje w dzienniku

5. Podejmowane zadania: Współtworzenie programów i dokumentów szkolnych
Formy i sposoby realizacji:
Uczestnictwo w spotkaniach i pracach nad tworzeniem, modernizowaniem oraz uzupełnianiem dokumentów szkolnych / Komisja Statutowa/ oraz wewnątrzszkolnego programu gry na flecie.
Termin: Zgodnie z harmonogramem, cały okres stażu
Dowody realizacji: potwierdzenie Dyrektora

6.Podejmowane zadania: Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej
Formy i sposoby realizacji:
Wykonanie i pozyskiwanie odpowiedniego wyposażenia sali: nowoczesne pomoce dydaktyczne, plakaty muzyczne z warsztatów fletowych, konkursów instrumentów dętych. Przygotowanie i zawieszenie w klasie dyplomów promujących osiągnięcia uczniów klasy fletu.
Dowody realizacji: Sprawozdanie, zdjęcia

7. Podejmowane zadania: Przeprowadzenie analizy własnej pracy oraz obserwacja i analiza możliwości uczniów klasy fletu.
Formy i sposoby realizacji: Hospitacje zajęć, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Analiza własnych osiągnięć
Analiza możliwości uczniów w oparciu o wyniki przesłuchań i prezentacji estradowych. Termin: Okres stażu. Dowody realizacji: Sprawozdanie
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

1.Podejmowane zadania: Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Umiejętność posługiwania się komputerem jako narzędziem pracy oraz korzystanie z sieci Internetu jako źródła informacji i komunikacji.
Formy i sposoby realizacji: Internet w celu wzbogacenia i opracowania materiałów dydaktycznych. Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych, albumów. Zachęcanie dzieci do słuchania wartościowych nagrań znakomitych flecistów w Internecie.
Strony internetowe jako źródło informacji dotyczących awansu zawodowego.
Stała znajomość strony internetowej szkoły – kontakt. Publikacja działań artystycznych na stronach internetowych szkoły. Współpraca z mediami celem przekazywania informacji dotyczących wydarzeń z życia naszej szkoły. Dostarczanie materiałów o konkursach i osiągnięciach uczniów.
Internet źródłem wiedzy o nowościach nutowych, książkowych, edukacyjnych dla dzieci.
Komunikowanie się z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy wydawnictwami muzycznymi za pomocą poczty elektronicznej.
Opracowanie materiałów dla uczniów i rodziców : programów koncertów, w tym koncertów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w Power Point , popisów, regulaminów, plakatów, zaproszeń, dyplomów.
Wysyłanie drogą elektroniczną przygotowanych nagrań uczniów /w formie plików audio i video / na eliminacje międzynarodowych konkursów fletowych.
Pisanie nut za pomocą programu muzycznego Sibelius
Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz całej dokumentacji
Publikacje własne na portalach edukacyjnych. Opublikowanie planu rozwoju
Termin: Cały okres stażu
Dowody realizacji: Opracowane materiały, terminy, notatki, adresy stron www. Plan rozwoju zawodowego- adres strony internetowej


§ 8 ust. 2 pkt 3Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Podejmowane zadania:
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Potwierdzenie, scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela, omówienie zajęć

2. Wymiana doświadczeń z pedagogami pokrewnych specjalności. Konsultacje metodyczne, współpraca z nauczycielami z Bydgoszczy / PZSM im. A. Rubinsteina, Akademia Muzyczna/

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli kontraktowych.
Sporządzenie kontraktu nauczyciel kontraktowy – opiekun
Pomoc nauczycielom w opracowaniu planu rozwoju zawodowego
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli kontraktowych, obserwacja zajęć.
Opracowanie projektu oceny stażu.
Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, służenie radą i doświadczeniem.
Termin: 1.09.2014- 31.05.2017
Akt powołania na stanowisko opiekuna stażu nauczycieli kontraktowych. Podpisanie kontraktu.
Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu

4. Współpraca z instytucjami kulturalno – oświatowymi
Formy i sposoby realizacji: Udział w imprezach środowiskowych: współorganizowanie koncertów okolicznościowych - Soleckie Centrum Kultury, Centrum Aktywności i Edukacji w Solcu Kujawskim.
Programy, potwierdzenia. Okres stażu według kalendarza imprez- wg potrzeb

5. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń metod i form pracy pedagogicznej. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych. Udostępnianie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom.

6. Udział wraz z uczniem na ogólnopolskich i międzynarodowych warsztatach instrumentów dętych.
Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Przygotowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, warsztatach fletowych. Przygotowanie wymaganego programu, omawianie metod nauczania i sposobu pracy. Dzielenie się z nauczycielami zdobytą wiedzą. Programy, potwierdzenia.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Podejmowane zadania:
1.Opracowanie i modernizacja programu nauczania dla klasy fletu.
Wzbogacenie programu nauczania o nowe pozycje nutowe oraz materiały pozyskane na kursach i warsztatach.
2. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo -opiekuńczego dla klasy fletu z nastawieniem na współpracę z rodzicami.
Formy i sposoby realizacji: Opracowanie i realizacja programu , zapoznanie z nim rodziców indywidualnie i na zebraniach klasowych.

3. Opracowanie regulaminu Szkolnego Konkursu Instrumentów Dętych. Opracowanie i wdrożenie
Formy i sposoby realizacji: Program, potwierdzenie. Strona internetowa szkoły: Regulamin, sprawozdanie. Termin: Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Podejmowane zadania:
1.Rozwijanie zainteresowań dzieci. Zorganizowanie wyjazdów, obserwacja uczniów w warunkach pozaszkolnych.
Formy i sposoby realizacji: Udział w wyjazdach do Filharmonii, Opery, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, konkursy regionalne, ogólnopolskie, wykłady, warsztaty muzyczne.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenia ,programy, zdjęcia

2. Organizowanie kolejnych edycji Szkolnego Konkursu Instrumentów Dętych.
Formy i sposoby realizacji: Opracowanie regulaminu konkursu, wybór programu.
Praca w jury, pozyskiwanie środków na zakup nagród.
Termin: Raz w roku
Dowody realizacji: Sprawozdanie z konkursu, notatki, dyplomy, programy

3. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Formy i sposoby realizacji: Metody aktywizujące, wdrażanie umiejętności ćwiczenia w domu /włączenie rodziców / Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Notatki służbowe, potwierdzenia

4. Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Wywiady środowiskowe, kontakty z nauczycielami, rozmowy z rodzicami, opiekunami dzieci. Pedagogizacja rodziców na temat trudności wychowawczych czy prawidłowych relacji rodzic- dziecko.
Programy, zaświadczenia, notatki w dzienniku.

5.Prezentacja i zapowiadanie występów. Prowadzenie popisów i występów.
Notatki, potwierdzenia

6. Podejmowanie dodatkowych zadań.
Prowadzenie zajęć dodatkowych, nadobowiązkowych. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, w tym spotkań wyrównawczych z gry na flecie i w zespołach kameralnych.
Notatki, potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Podejmowane zadania:
1. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, szkołami , władzami samorządowymi w związku z organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych.
Współudział w akcjach charytatywnych.
Formy i sposoby realizacji: Współorganizowanie koncertów okolicznościowych, edukacyjnych, umuzykalniających dla szkół , przedszkoli oraz koncertów na rzecz środowiska lokalnego.
Kontynuowanie współpracy z MGOPS - Wigilijne koncerty dla samotnych.
Spotkania Mikołajkowe dla dzieci hospicyjnych w Centrum Naukowo- Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim.
Czynny udział we współpracy z innymi nauczycielami.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenia, programy, koncerty, podziękowania

2. Współpraca z Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczną w Bydgoszczy. Diagnozowanie problemów realizacja zaleceń, potwierdzenia / wg potrzeb/

3. Pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym.
Formy i sposoby realizacji: Pomoc w uzyskaniu stypendium oraz w otrzymaniu pomocy finansowej przy zakupie instrumentu.
Termin: Rok szkolny 2014/15, 2015//16 Potwierdzenia, złożenie wniosków


§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej


Podejmowane zadania:
Planowanie pracy przygotowującej uczniów do koncertów i konkursów na różnych szczeblach.
Formy i sposoby realizacji: Prowadzenie zajęć dodatkowych, aktywny udział w zajęciach z akompaniamentem. Organizowanie popisów , fletowych prezentacji, występów przed wyjazdem na konkursy.
Dowody realizacji: Notatki w dzienniku, dyplomy, wyróżnienia, plakaty
Przez cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Podejmowane zadania:
Obserwacja, opis i analiza trudności edukacyjnych, wychowawczych w pracy z uczniami.
Formy i sposoby realizacji: Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Podjęcie próby rozwiązania problemu, dostosowania skutecznych metod pracy lub oddziaływań wychowawczych, podjęcie działań /współpraca z nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami ucznia/
1. uczeń uzdolniony muzycznie
2. uczeń o specjalnych potrzebach – opracowanie działań wspierających rozwój oraz stanowiących pomoc na płaszczyźnie wychowawczej.
Wymierny efekt zamierzonych działań
Dowody realizacji: Opracowane materiały: Opis i analiza 2 przypadkówPlan rozwoju zawodowego ma formę otwartą i może podlegać modyfikacji w trakcie realizacji


Solec Kujawski 1.09. 2014 Opracowała: Anna Zająkała


Zatwierdzam do realizacji: podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 546


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.