AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Hanna Sotek, 2015-06-30
Trzcianka

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Hanna Sotek
Placówka oświatowa: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu:§ 7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Wdrażanie Punktowego Systemu Wzmocnień.
3. Sprawowanie opieki nad wychowankami podczas wycieczek, imprez i wyjść.


§ 7 ust.1 pkt.2
pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


1. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
konferencje szkoleniowe, warsztaty, kursy
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Budowanie bazy materiałów (testy, ankiety, itp)
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych – podjęcie studiów podyplomowych z zakresy socjoterapii.


§ 7 ust.1 pkt.3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


1. Analiza dokumentacji.
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Karta Nauczyciela.
Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
Ustawa o systemie oświaty
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.


§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Współpraca z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy wychowawczej.
Analiza i wybór literatury z zakresu socjoterapii, niezbędnej w czasie pracy.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w trakcie zajęć z grupą.
Zorganizowanie pomieszczenia do odbywania zbiórek harcerskich i kółka rękodzieła.
3. Publikowanie własnych prac.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
Publikacja scenariuszy zajęć.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki zajęć wychowawczych, sporządzanie opinii, IPET i IPS.


§ 7 ust.2 pkt.2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego wychowanek
1. diagnozowanie środowiska wychowanek,
2. spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
3. współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi celem wymiany informacji o wychowankach, ich postępach w nauce i zachowaniu,
4. podejmowanie działań naprawczych,
2. Przygotowanie uroczystości w Ośrodku.
3. Prowadzenie drużyny harcerskiej Nieprzetratego Szlaku w Ośrodku.
4. Prowadzenie kółka rękodzieła.
5. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata.
6. Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi:
1. Komenda Powiatowa Policji w Trzciance
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzciance
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
7. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
8. Stały kontakt z rodzicami wychowanek.

§ 7 ust.2 pkt.3
umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych materiałów promocyjnych Ośrodka.
2. Przygotowywanie scenariuszy zajęć, konspektów przy użyciu komputera, internetu.
3. Wykorzystywanie technik komputerowych i komunikacyjnych podczas zajęć.
4. Przygotowywanie dokumentacji stażu na nauczyciela mianowanego.


§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.


1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i socjoterapii.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, Pedagogicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Trzciance (nowości książkowe, czasopisma związane z wykonywaną pracą).
3. Aktywna praca nad samokształceniem.
4. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.


§ 7 ust.2 pkt.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
2. Udział w radach pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.

Trzcianka, 27.08.2012
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 950


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.