Katalog

Agnieszka Kosowska, 2015-06-30
Myślenice

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


imię i nazwisko: Agnieszka Zięba
miejsce pracy: Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
nauczany przedmiot: język niemiecki, informatyka


rozpoczęcie stażu: 1.09.2012 r.
czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
planowane zakończenie stażu: 31.05.2015 r.


Cele:

1. Podnieść swój status zawodowy poprzez uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
2. Wykorzystać dotychczasowe kwalifikacje do przygotowania materiałów dydaktyczno-wychowawczych, które będą służyć mnie i innym nauczycielom do podniesienia jakości pracy szkoły.
3. Wzbogacić swój własny warsztat pracy poprzez stałą aktualizację wiedzy merytorycznej i nowe umiejętności w dalszej pracy.
4. Podnieść efektywność działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.


Plan rozwoju zawodowego opracowany został zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (wraz z późniejszymi zmianami).

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
( § 8 ust. 2 pkt 1)

LP ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli Obserwacje zajęć i omówienie ich przebiegu cały okres stażu notatki, arkusze obserwacji
2. Praca w Zespole Języków Obcych oraz Zespołu Informatycznego Udział w zebraniach Zespołu, wykonanie zadań wynikających
z ustaleń Zespołu cały okres stażu protokoły z zebrań Zespołu
3. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych Opracowanie analizy wyników matury z języka niemieckiego różnymi metodami ( metoda „wejścia – wyjścia”, rozwiązywalność poszczególnych zadań itp.) Według planu pracy Zespołu Języków Obcych analiza wyników
4. Praca w Zespole Wychowawczym Udział w zebraniach Zespołu, wykonanie zadań wynikających
z ustaleń Zespołu cały okres stażu protokoły z zebrań Zespołu
5. Podwyższanie kwalifikacji
z zakresu nauczania języka niemieckiego i informatyki Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje metodyczne. według ofert wydawnictw oraz innych instytucji prowadzących szkolenia dla nauczycieli zaświadczenie
o uczestnictwie
w szkoleniu
6. Pogłębianie umiejętności zawodowych Uczestnictwo w szkoleniach Rad Pedagogicznych według planu szkoleń nauczycieli w Zespole Szkół potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
7. Poszerzanie wiadomości z zakresu psychologii, pedagogiki
i metodyki Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, metodyki przedmiotu: lektura odpowiednich książek, stron internetowych, wymiana poglądów na forach nauczycielskich. cały okres stażu notatki, spis literatury, „zrzuty” z ekranów
8. Dbałość o doposażenie pracowni języka niemieckiego, pracowni komputerowej oraz biblioteki szkolnej. Przygotowanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia
lekcji języka niemieckiego i informatyki w formie: podręczników, plakatów, gier planszowych, tabel, słowników, map. cały okres stażu zdjęcia pracowni
9. Przygotowywanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych
konkursów, olimpiad języka niemieckiego. Zajęcia z uczniami zdolnymi przygotowujące do wzięcia udziału w konkursie. cały okres stażu
zgłoszenia do konkursów,
opis i analiza

10. Ocena własnej pracy
i podejmowanych działań dokonana przez uczniów Ankiety wśród uczniów dotyczące pracy nauczycielskiej, stosowanych metod itp. cały okres stażu ankiety, opracowanie wyników, wnioski

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( § 8 ust. 2 pkt 2 )

LP ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym Opracowanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, arkuszy egzaminacyjnych, zadań konkursowych, prowadzenie lekcji z użyciem komputera, opracowanie i przeprowadzenie multimedialnych testów, wyszukiwanie odpowiednich materiałów. cały okres stażu przygotowane materiały, konspekty lekcji
2. Zastosowanie informatyki
w praktyce Drukowanie dyplomów, zaproszeń i innych pism okolicznościowych według potrzeb Szkoły kserokopie przygotowanych materiałów
3. Upowszechnianie zagadnień
z nauczanych przedmiotów oraz innych związanych z oświatą Publikacje w Internecie cały okres stażu strony internetowe, „zrzuty” z ekranu
4. Wykorzystanie technologii informacyjnej do analizy wyników nauczania Zastosowanie zaawansowanych opcji programów komputerowych do opracowania i prezentacji analizy wyników nauczania cały okres stażu wykonane analizy
5. Popularyzacja nauczanych przedmiotów Współtworzenie strony internetowej szkoły: przygotowanie ćwiczeń, zdjęć, komentarzy i innych materiałów. cały okres stażu strona internetowa

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
( § 8 ust. 2 pkt 3 )

LP ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Prowadzenie zajęć w obecności innych nauczycieli Opracowanie konspektów zajęć, omówienie zajęć z obserwującymi cały okres stażu konspekty zajęć, arkusze obserwacji
2. Przekazywanie własnych umiejętności innym Prowadzenie zajęć otwartych z języka niemieckiego: lekcje
koleżeńskie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych cały okres stażu opis i analiza przeprowadzonych zajęć

3. Wymiana doświadczeń
i spostrzeżeń z innymi nauczycielami Dyskusje na forach internetowych, praca w Komisjach
i Zespołach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami języka niemieckiego i informatyki. cały okres stażu notatki, „zrzuty” z ekranu, protokoły zebrań
4. Dzielenie się własnym doświadczeniem z innymi nauczycielami Opublikowanie na stronie
internetowej własnego zatwierdzonego „Planu rozwoju
zawodowego” oraz ciekawych lekcji niemieckiego i informatyki. październik 2012
dalszy okres stażu
strona internetowa4 b. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
( § 8 ust. 2 pkt 4b )

LP ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Udział w pracach komisji oceniającej egzamin maturalny
z języka niemieckiego według harmonogramu OKE zaświadczenie o pracy
w komisji


4 c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
( § 8 ust. 2 pkt 4c )

LP ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych Studia podyplomowe: kreowanie wizerunku i reklama X 2012 – VIII 2013 dyplom ukończenia studiów
2. Praca z uczniem zdolnym 1. Prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka niemieckiego
w celu:
a) doskonalenia sprawności językowych uczniów
b) poszerzania umiejętności tworzenia pisemnych prac
c) przygotowywania do egzaminu maturalnego
2. Współorganizowanie uroczystości promujących szkołę:
konkursy wiedzy przedmiotowej, Dzień Kuchni Niemieckiej. cały okres stażu


cały okres stażu
notatki, listy obecności


scenariusze uroczystości;
sprawozdanie z przebiegu
imprez

3. Praca z uczniami mającymi trudności w nauce oraz z uczniami mającymi rożnego rodzaju dysfunkcje Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych cały okres stażu notatki, listy obecności

4 e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( § 8 ust. 2 pkt 4e )

LP ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Promocja Szkoły Wyjazdy do gimnazjów na spotkania z uczniami i rodzicami, udział w Dniach Otwartych Szkoły oraz Targach Edukacyjnych. według zaleceń Dyrektora Szkoły potwierdzenie Dyrektora Szkoły
2. Wspieranie rozwoju młodzieży, rozwiązywanie problemów wychowawczych Współpraca z pedagogiem
i psychologiem szkolnym cały okres stażu potwierdzenie psychologa i pedagoga szkolnego
3. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi Organizacja wykładów i warsztatów dla uczniów. cały okres stażu
opis i analiza osiągniętych
efektów
4. Współpraca z wydawnictwami podręczników
niemieckojęzycznych i informatycznych 1. Recenzja podręczników, publikacja opinii na temat podręczników.
2. Organizacja warsztatu pracy,
doposażenie pracowni, pozyskiwanie sponsorów do konkursów. cały okres stażu
sprawozdanie ze współpracy


4 f. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

LP ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Publikacje artykułów w Internecie i na stronie internetowej szkoły artykuły, publikacja i popularyzacja materiałów związanych z wykonywana pracą (scenariusze zajęć, ćwiczenia) cały okres stażu strona internetowa, „zrzuty” z ekranu

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
( § 8 ust. 2 pkt 5 )

LP ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Rozpoznanie problemów środowiska uczniów i pomoc
w ich rozwiązywaniu Rozmowy wychowawcze z uczniami i rodzicami, współpraca z innymi wychowawcami
i nauczycielami oraz
z psychologiem i pedagogiem szkolnym cały okres stażu notatki, potwierdzenie innych nauczycieli oraz psychologa i pedagoga, kserokopie dokumentacji szkolnej
2. Spotkania i rozmowy z rodzicami uczniów Organizacja spotkań z rodzicami wychowanków, uczestnictwo w zebraniach z rodzicami uczniów cały okres stażu notatki, kserokopie dokumentacji szkolnej
3. Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki Opracowanie planu pracy wychowawczej, prowadzenie lekcji wychowawczych, organizacja wyjść i wycieczek klasowych cały okres stażu plan pracy wychowawczej, konspekty lekcji wychowawczych, karty wycieczek
4. Kultywowanie tradycji rodzinnych, klasowych
i szkolnych Organizacja wigilii klasowej, śniadania wielkanocnego, udział klasy w święcie Szkoły, przeglądzie kolęd i pastorałek oraz innych uroczystościach szkolnych. według kalendarza roku szkolnego notatki, zdjęcia
5. Badanie losów absolwentów Szkoły Rozmowy z absolwentami Szkoły,
gromadzenie informacji o kontynuowaniu nauki lub podjęciu przez nich określonej pracy cały okres stażu notatki

Wyświetleń: 435


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.