AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Katarzyna Szatko, 2015-06-25
Wrocław

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

- n +

KATARZYNA SZATKO
NAUCZYCIEL HISTORII I WOS
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
WROCŁAW


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
OKRES STAŻU: 2 LATA I 9 MIESIĘCY


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 2003 r. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami, rozdział 3a, Awans Zawodowy Nauczycieli).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) ze zmianami: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.11.2007r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1580), Rozporządzenie MENiS z dnia 24.11.2010r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1543).


I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§ 7 ust.1 pkt.1)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
Uczestnictwo w pracach organów szkoły
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.


Uczestnictwo i współpraca w szkolnej komisji przedmiotów humanistyczno-przyrodniczych.
Współpraca z gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania konkursów, imprez, wycieczek.
Współpraca z biblioteką szkolną, korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady


Sprawozdania z prac komisji

PotwierdzeniaZgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według potrzebII. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§ 7 ust.1 pkt.2)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
Doskonalenie zawodowe, podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego.
Udział w przedmiotowych konferencjach metodycznych, warsztatach samokształceniowych.
Lektura czasopism, książek z dziedziny metodyki nauczania historii, pedagogiki i psychologii.
Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, itp.
Zapoznawanie się na bieżąco z ofertami wydawniczymi, katalogami, stronami internetowymi, itp.


Zaświadczenia


Spis zebranych pozycji, testy, czasopisma
Cały okres stażu


III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty (§ 7 ust.1 pkt.3)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
1. Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- Ustawa o systemie oświaty
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Potwierdzenia, notatki
Cały okres stażu


IV. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2 pkt.1)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem awansu na nauczyciela mianowanego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2011

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Przeprowadzenie rozmowy z opiekunem stażu na temat współpracy,
- Zawarcie kontraktu określającego zasady współpracy podczas stażu,
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-konsultacja, opracowanie konspektów, analiza.

Kontrakt


Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Wrzesień 2011, na bieżąco


Cały okres stażu


3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie zaświadczeń, scenariuszy zajęć.
Scenariusze, konspekty
W okresie trwania stażu
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej oraz dokumentowanie własnych działań.
- Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o
merytoryczne jego wartości
- Opracowanie zmian w przedmiotowym systemie oceniania z historii i WOS-u
- Stosowanie aktywnych metod nauczania
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami nauczyciela przedmiotu
- Przeprowadzanie diagnoz
- Ewaluacja własnej pracy
Potwierdzenie


Ankiety
Cały okres stażu
5. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli.
- Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w ramach Zespołu Przedmiotowego,
- Udział w konferencjach szkoleniowych Rady Pedagogicznej,
- Udział w przedmiotowych konferencjach metodycznych, warsztatach samokształceniowych.
- Udział w zajęciach otwartych, koleżeńskich.
Notatki


Zaświadczenia, certyfikaty
Cały okres stażu


V. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust.2 pkt.2)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
- Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
- Kontakty z rodzicami (konsultacje, zebrania)
- Konsultacje z innymi nauczycielami
- Obserwacja uczniów
- Indywidualne rozmowy z uczniami

Cały okres stażu
2. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeby uczniów
- Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i
pozaszkolnych
- Praca z uczniem zdolnym
- Organizowanie dla uczniów słabszych zajęć wyrównawczych z
historii i WOS-u
- Organizowanie konkursów historycznych i z Wiedzy o
Społeczeństwie
- Organizowanie fakultetów przygotowujących uczniów do
matury
Dziennik zajęć pozalekcyjnych, Sprawozdania
Cały okres stażu
3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym.
Wykaz realizowanej tematyki
Cały okres stażu

VI. Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 ust.2 pkt.3)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
- Przygotowywanie materiałów, sprawdzianów dla ucznia na
komputerze
- Przeprowadzanie lekcji historii i WOS-u w pracowni
komputerowej
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu, encyklopedii multimedialnych
Sprawdziany
Kart pracy
Scenariusze lekcji
Cały okres stażu
2. Publikacje swoich materiałów w internecie
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w internecie
Potwierdzenie
Wrzesień 2011

3. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera
- Zapoznawanie się z publikacjami dotyczącymi nowości w dziedzinie teleinformacyjnej
- Udział w szkoleniach i kursach dotyczących obsługi komputera, poszerzających zakres posiadanej wiedzy i umiejętności
- Prowadzenie dziennika elektronicznego.
Wykaz publikacji

Zaświadczenie

Potwierdzenie
Cały okres stażu

VII. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust.2 pkt.4 )

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki z zakresu pracy z uczniem
- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami
Notatki
Zaświadczenia
Cały okres stażu
2. Umiejętne stosowanie wiedzy
do rozwiązywania bieżących problemów.
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
- Rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami.
Notatki
Wpisy w dzienniku
Cały okres stażu
3. Aktywna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych
- Obserwacja uczniów
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych
- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, wyjść, imprez szkolnych
- Współpraca z rodzicami.
Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu


VIII. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust.2 pkt.5)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
1. Analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty i działania szkoły
- Udział w szkoleniach
- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia stażu.
Zaświadczenia


Teczka z dokumentami
Cały okres stażu
2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela
- Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej i zespołów przedmiotowych
- Praca w komisjach powoływanych w szkole
- Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
Listy obecności


Notatki
Cały okres stażu


Opracowała: Zatwierdzam do realizacji:


......................................................... .........................................................
data i podpis nauczyciela data i podpis dyrektora szkoły
Wyświetleń: 328


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.