AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Sygut, 2015-06-24
Miedzyrzecze

Biologia, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Anna Sygut
Nauczyciel mianowany w Zespole Szkół
im ks. Józefa Londzina
ul. K. Pytla 1
43-516 Zabrzeg

Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Wstęp
Swoją pracę w Zespole Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu rozpoczęłam 1 września 2006 roku jako nauczyciel biologii i przyrody. 1 września 2012 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Pisząc plan rozwoju zawodowego uwzględniłam specyfikę i potrzeby szkoły oraz realność osiągnięcia planowanych celów. Zadania zawarte w planie systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować nadal.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu. W tym celu przestudiowałam akty prawne odnoszące się do tych zagadnień i regulujące kolejne kroki awansu. Sięgnęłam przede wszystkim do:
a) Karty Nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112),
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593),
c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580),
d) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz 393),
e) stron internetowych poświęconych procedurom awansu,
f) prasy oświatowej („Głos Nauczycielski”, „Życie Szkoły”), zwłaszcza artykułów dotyczących awansu.
Uzyskane efekty:
Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu poznałam niezbędne wymagania do awansu, poprawnie sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu, sporządziłam plan rozwoju zawodowego, napisałam sprawozdanie z realizacji tegoż planu. Umożliwiło mi to nakreślenie wizji mojej ścieżki zawodowej nie tylko przez pryzmat moich planów i zamierzeń, ale również zgodnie z prawnymi wytycznymi. Utwierdziło mnie to w przekonaniu o poprawności moich działań.

2. Doskonalenie zawodowe.
Od umiejętności pedagogicznych nauczycieli zależy nie tylko jakość pracy dzisiejszej szkoły, ale także przyszłość całego społeczeństwa. Mając tego świadomość staram się podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, które są adekwatne do potrzeb placówki, której jestem pracownikiem. W latach 2012- 2015 brałam udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Poniżej wyszczególnione są niektóre z nich:
a) udział w szkoleniu dotyczącym wdrażania Interdyscyplinarnego Programu Nauczania Blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum,
b) szkolenie ,,Profilaktyka nowotworów” w Centrum Onkologii w Gliwicach, po którym przeprowadziłam serię pogadanek w klasach gimnazjum dotyczących przyczyn zachorowań na
nowotwory i sposobów profilaktyki,
c) ,,Obsługa dziennika elektronicznego”,
d) ,,Depresja i zaburzenia depresyjne”,
e) ,,Praca z uczniem z orzeczonymi dysfunkcjami ( niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna,
somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem
społecznym, depresja, stany lękowe)'',
f) ,,Agresja”,
g) ,,Dzieci z niedosłuchem w szkole masowej”,
h) ,,Ocenianie kształtujące”,
i) wykład w EkoCentrum w Goczałkowicach-Zdroju: ,,Pogoda w Polsce”,
j) warsztaty profilaktyczne: ,,Spójrz inaczej”,
k) ŚLĄSKIE WARSZTATY TIK,
l) szkolenie internetowe ,,Tydzień z LearningApps.org'',
m) ,,Kurs na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży”,
n),, Szkolenie BHP”.
Uzyskane efekty:
Wymienione formy doskonalenia zawodowego wpłynęły na wzbogacenie mojej wiedzy i umiejętności. Pomagało mi to dobrze planować zadania dydaktyczne i wychowawcze, co zwiększało efektywność mojej pracy a tym samym wpływało na jakość pracy szkoły. Dzięki szkoleniom byłam na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Ponadto nawiązałam nowe znajomości i rozwinęłam wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na
nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód.


3. Budowanie własnego warsztatu pracy.
Przyczyniłam się do wyposażenia pracowni przyrodniczej w plansze, plakaty, pomoce dydaktyczne wykonane przez uczniów, kwiaty. Współpracując z wydawnictwami naukowymi udało mi się pozyskać podręczniki, zeszyty ćwiczeń, płyty, atlasy, a z czasopismem National Geographic pokaźny zbiór prasy naukowej.
Uzyskane efekty:
Dzięki doposażeniu pracowni przyrodniczej zajęcia stają się bardziej interesujące, co zwiększa aktywność uczniów w trakcie lekcji oraz pogłębia ich zainteresowanie przedmiotem.

4. Konstruowanie różnych testów sprawdzających.
Na początku pracy w każdej klasie przeprowadzam wstępną diagnozę wiadomości i umiejętności. Uzyskuję w ten sposób odpowiedź na pytanie o poziom wiedzy zarówno klasy, jak i poszczególnych uczniów. Pierwsze miesiące pracy poświęcam na wnikliwą obserwację dzieci,ich możliwości, styl pracy. Pomaga mi to dobierać odpowiednie treści, metody i formy do pracy na lekcjach jak również opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych. Każdy rok pracy kończę sprawdzianem podsumowującym i porównaniem obu testów. Pozwala mi to jeszcze lepiej zorganizować pracę w przyszłym roku szkolnym. We wstępnej diagnozie uczniów dokonuję obserwacji pod kątem zdolności intelektualnych, by móc jak najwcześniej wyłonić dzieci uzdolnione oraz wykryć specyficzne problemy u uczniów i podjąć skuteczne działania. Mając pełne rozeznanie co do możliwości moich uczniów, tak konstruuję plany pracy, scenariusze lekcji, dobieram formy ćwiczeń i metody, by każdy uczeń w mojej klasie otrzymał takie wparcie, na jakie zasługuje. Umożliwia mi to maksymalne wykorzystanie predyspozycji uczniów i przynosi efekty w postaci osiąganych pozytywnych ocen semestralnych. W celu podniesienia jakości mojej pracy dydaktycznej i pracy szkoły systematycznie przeprowadzałam sprawdziany, testy i zadania klasowe.
Uzyskane efekty:
Przygotowywane przeze mnie testy i sprawdziany były doskonałym narzędziem do ewaluacji moich działań dydaktycznych. Przeprowadzone badania wskazywały mi stopień opanowania wiedzy uczniów, określały dalszy kierunek i sposób pracy z uczniami.


5. Opracowanie scenariuszy lekcji ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących.
Przeprowadzałam lekcje stosując metody aktywizujące: burza mózgów, metaplan, gry i konkursy dydaktyczne , projekt i wiele innych.
Uzyskane efekty:
Zastosowanie na lekcjach metod aktywizujących wzbudza zainteresowanie tematem zajęć, rozwija uczniów intelektualnie i emocjonalnie, gwarantuje dużą trwałość zdobytej wiedzy, co przekłada się na wyniki sprawdzianów, egzaminów. Tego typu zajęcia uczą sztuki komunikowania się w grupie, integrują grupę w czasie wspólnej pracy. Poza tym mają szczególnie dużą wartość na zajęciach z uczniami mniej zdolnymi, którzy w ten sposób łatwiej przyswajają wiedzę. Bardzo często służą integracji wiedzy z różnych przedmiotów, są szansą na wyrwanie się z szarej szkolnej codzienności.

6. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Zadaniem nauczyciela przedmiotów przyrodniczych jest przekazanie uczniom wiedzy umożliwiającej poznanie otaczającego świata, kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw, ale przede wszystkim rozbudzenie u uczniów pasji badacza, odkrywcy, zachęcenie do pytania i szukania odpowiedzi, rozwijanie kreatywnego myślenia. Dlatego od kilku lat prowadzę zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz zajęcia dla dzieci zainteresowanych odkrywaniem tajemnic przyrody na drodze obserwacji, doświadczeń, eksperymentów:
a) zajęcia doświadczalne dla uczniów klas 4-6,
b) kółko biologiczne dla uczniów gimnazjum,
c) prowadziłam zajęcia z biologii w ramach realizowanego w szkole Interdyscyplinarnego Programu Nauczania Blokowego- InterBlok.
Uzyskane efekty:
Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych poprzez rozwiązywanie testów egzaminacyjnych poprawia wyniki uzyskiwane na egzaminie gimnazjalnym a w rezultacie skutkuje podniesieniem jakości pracy szkoły. Uczestnictwo w zajęciach doświadczalnych powoduje wzrost zainteresowania otaczającym światem, nabycie umiejętności samodzielnego i twórczego myślenia, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów z życia codziennego. Efektem jest również zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz poprawa wyników nauczania.7. Projekty gimnazjalne.
W trakcie trwania stażu sprawowałam opiekę nad grupą uczniów realizujących gimnazjalny projekt edukacyjny. W ramach tego zadania:
a) przeprowadzałam spotkania informacyjne dla zainteresowanych uczniów,
b) wprowadzałam uczniów w zakres tematyczny,
c) inicjowałam dyskusję nad problemami związanymi z wybranym zakresem tematycznym,
sposobami rozwiązywania tych problemów,
d) przygotowywałam karty projektów dla poszczególnych zespołów, karty samooceny, karty oceny
projektów, karty oceny prezentacji projektu, sprawozdanie z realizacji projektów,
e) prowadziłam konsultacje dla uczniów,
f) monitorowałam realizację projektów,
g) kontaktowałam się z wychowawcą uczniów w zakresie udziału w projekcie,
Zakończeniem projektu była publiczna prezentacja, której forma była uzależniona od tematyki realizowanego projektu, zgodnie z ustalonym planem.
Uzyskane efekty:
Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, dlatego umożliwia rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów, doskonali współpracę w grupie, zmusza do wykonywania zadań w ujęciu szerszym niż praca domowa a nauczycielowi pozwala na poznanie mocnych i słabych stron uczniów, ich predyspozycji i możliwości.

8. Pełnienie funkcji przewodniczącego w Komisji Ewaluacyjnej w obszarze 3, wymaganie 3.4 ,, Rodzice partnerami szkoły”.
W czasie trwania stażu pełniłam funkcję przewodniczącego Komisji Ewaluacyjnej w obszarze 3, wymaganie 3.4 ,,Rodzice partnerami szkoły”. Celem ewaluacji było stwierdzenie, czy szkoła posiada informacje od rodziców na temat swojej pracy i czy wspomaga rodziców w wychowaniu.
Uzyskane efekty:
Doskonalenie zasad współpracy z rodzicami poprzez:
a) zachęcenie do współpracy, podkreślając ich znaczący udział w działaniach szkoły na rzecz uczniów,
b) zachęcenie do udziału w uroczystościach szkolnych,
c) wypracowanie zasad przekazywania informacji pomiędzy Radą Rodziców a ogółem rodziców,
d) zwrócenie uwagi rodziców na potrzeby dzieci, które oczekują większego zainteresowania ich sprawami, nagradzania, stawiania granic, wychowywania, wskazywania konsekwencji działań.

9. Ankietowanie uczniów i rodziców w celu pozyskania informacji dotyczącej charakterystyki osobowości dziecka, jego zainteresowań, stosunków panujących w klasie.
W celu uzyskania informacji o uczniach klasy, której byłam wychowawcą przygotowałam ankiety zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Następnie dokonywałam ich szczegółowej analizy. Dodatkowym źródłem informacji były spotkania z rodzicami, które nigdy nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, gdyż zazwyczaj wspólnie poruszaliśmy różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W trakcie prowadzonych ankiet i rozmów starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, iż dobra współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.
Uzyskane efekty:
Na podstawie analizy ankiet i indywidualnych rozmów dowiedziałam się jakie są problemy w klasie, na które dzieci i z jakiej przyczyny powinnam zwrócić szczególna uwagę. Pomogło mi to w skuteczniejszym rozwiązywaniu napotykanych trudności.

10. Pełnienie funkcji przewodniczącej grupy wiekowej.
W ramach pracy grupy wiekowej organizowałam spotkania nauczycieli na których:
a) ustalaliśmy roczny plan działań: apele, akcje charytatywne, imprezy kulturalne, konkursy,
b) dokonywaliśmy analizy sprawdzianów próbnych,
c) analizowaliśmy kryteria i oceny z zachowania uczniów,
d) na bieżąco współpracowaliśmy z Samorządem Uczniowskim, zespołem przedmiotowym, pedagogiem szkolnym, higienistką.
Uzyskane efekty:
Współpraca z innymi nauczycielami w ramach grupy wiekowej uczy pracy w zespole. Umożliwia dzielenie się moimi doświadczeniami, wspieranie innych nauczycieli w poszukiwaniu rozwiązań problemów. Uczy planowania działań i współpracy w ich realizacji.

11. Organizacja i uczestnictwo w różnych imprezach klasowych i szkolnych.
Będąc wychowawcą klasy organizowałam różne imprezy klasowe:
a) Wigilie Klasowe,
b) Dzień Chłopca,
c) Dzień Kobiet,
oraz aktywnie uczestniczyłam w organizowanych przez innych nauczycieli:
a) Dniu Języków Obcych,
b) Konkursie Piosenki,
c) Nocy w szkole.
Współorganizowałam również: dyskoteki szkolne, bale karnawałowe, wyjazdy do kina, teatru, apele, festyn szkolny.
Uzyskane efekty:
Skutkiem tego jest posiadanie umiejętności tworzenia programu i organizowania imprez szkolnych, motywowania młodzieży do pracy i podejmowania różnych działań mających na celu integrację zespołu klasowego.Opis i analiza realizacji wymagań
określonych w §8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.


1. Ukończenie kursów doskonalących umiejętność komputerowego wspomagania procesu kształcenia.
a) brałam udział w projekcie ,,ŚLĄSKIE WARSZTATY TIK” w ramach którego ukończyłam szkolenie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program szkolenia obejmował:
- wykorzystanie Internetu na potrzeby lekcji,
- organizację nauczania zdalnego,
- opracowanie treści multimedialnych,
- E-learning- zagadnienia praktyczne,
- Web-Questy- zagadnienia praktyczne,
- warsztaty- tworzenie zasobów,
- indywidualne konsultacje w celu przygotowania scenariusza zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.
b) ukończyłam szkolenie internetowe ,,Tydzień z LearningApps.org”, którego celem było zapoznanie z bezpłatną platformą Web 2.0 LearningApps.org pozwalającą nauczycielom oraz uczniom w prosty sposób tworzyć moduły nauczania multimedialnego w atrakcyjnej formie online.
c) kurs ,,Obsługa dziennika elektronicznego”.
Uzyskane efekty:
Dzięki ukończonym kursom potrafię efektywnie posługiwać się technologią komputerową i informacyjną w zakresie koniecznym do prowadzenia i usprawniania procesu edukacyjnego:
a) sprawnie korzystam z Internetu, aby wzbogacać lekcje w ciekawe schematy, fotografie prezentacje multimedialne, filmy, aplikacje przyrodnicze,
b) prowadzę dziennik elektroniczny, wykorzystuję program do pisania świadectw,
c) kontaktuję się z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie dydaktycznym.
Współczesna technologia informacyjna ma olbrzymi wpływ na życie pojedynczego człowieka, jak i całego społeczeństwa. W zreformowanej szkole komputer jest niezastąpionym narzędziem edukacyjnym- bardzo ważnym źródłem informacji i przekazu. Jego użycie istotnie wzbogaca i urozmaica stosowane metody nauczania. Od początku swojej pracy zawodowej, przygotowuję za pomocą komputera:
a) dokumentację dotyczącą awansu zawodowego,
b) rozkłady materiałów nauczania przyrody, biologii,
c) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,
d) scenariusze zajęć,
e) karty pracy ucznia- ogromne możliwości edytorów tekstu umożliwiają mi także opracowanie kart
pracy z zadaniami dostosowanymi do możliwości uczniów, co pozwala na indywidualizację
procesu nauczania,
f) pomoce dydaktyczne: kartkówki, testy i sprawdziany- mogę wzbogacić je o wykresy, graficzną
ilustrację zadań, co znacznie je uatrakcyjnia, a mi pozwala je dowolnie i na bieżąco
modyfikować, dostosowywać do potrzeb danej klasy,
g) próbne egzaminy dla klas II i III,
h) analizy wyników części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego,
i) regulaminy i zadania konkursowe,
j) dyplomy dla zwycięzców konkursów szkolnych,
k) materiały na spotkania z rodzicami,
l) dokumentację wychowawczą,
m) opracowuję też wyniki ankiet przeprowadzanych m. in. w ramach ewaluacji.
Pracownia przyrodnicza wyposażona jest w rzutnik, który jest niezbędny przy wykorzystaniu multibooka oraz multiatlasu. W pracowni wykorzystywałam również tablicę interaktywną.
Uczniowie lubią zajęcia z użyciem komputera, wszyscy biorą w nich aktywny udział, lepiej rozumieją i zapamiętują omawiane zagadnienia. Wzrost zainteresowania uczniów tematyką zajęć wpływa pozytywnie na ich motywację do dalszej pracy, a co za tym idzie zmierza do podnoszenia jakości pracy szkoły.
Poza tym:
a) odwiedzam portale oświatowe i edukacyjne np:
- www.men.gov.pl
- www.wombb.edu.pl
- www.oke.jaworzno.pl
- www.profesor.pl
b) regularnie korzystam z zasobów portali wydawnictw głównie NOWEJ ERY,
c) zamieszczałam na portalach edukacyjnych opracowane przez siebie materiały,
d) wdrażam uczniów do korzystania z technologii komputerowej poprzez przygotowywanie przez nich prac dodatkowych,
e) na lekcjach wychowawczych dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i Internetu: cyberprzemoc, uzależnienie od gier, wady postawy, problemy ze wzrokiem.

Uzyskane efekty:
Wykorzystanie technologii komputerowej ułatwia mi pracę w charakterze nauczyciela:
a) mam możliwość wygodnego i estetycznego obrabiania trwałych materiałów i ich drukowania,
b) wzbogacam swój warsztat pracy, dzięki czemu następuje urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć
lekcyjnych,
c) uczniowie zdobywają nowe umiejętności, rozwijają wyobraźnię, stają się kreatywni, pomysłowi poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi,
d) szkoła jest atrakcyjna w oczach uczniów, gdyż stwarza szanse dostępu do nowoczesnych środków przekazu,
e) kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej.


Opis i analiza realizacji wymagań
określonych w §8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla stażystów i nauczycieli kontraktowych, przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć.


1. Prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.
Uzyskałam certyfikat trenera Interdyscyplinarnego Programu Nauczania Blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum (InterBlok), a tym samym uprawnienia do szkolenia dyrektorów i nauczycieli szkół z zakresu wdrażania tegoż programu w szkołach. Dzięki temu miałam możliwość dzielenia się wiedzą z nauczycielami z okolic Bielska-Białej i Żywca prowadząc dla nich szkolenia.
Uzyskane efekty:
Ta forma prezentacji była dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. Nabyłam nowe umiejętności prezentacyjne, nauczyłam się przełamywania tremy w wystąpieniach przed szeroką publicznością. Jednocześnie rozpowszechniałam program, którego idea jest mi bardzo bliska, promując szkołę w środowisku
lokalnym.

2. Lekcje pokazowe.
W trakcie trwania ewaluacji zewnętrznej prowadziłam pokazową lekcję przyrody, podczas której wizytatorzy obserwowali moją pracę. Co roku, zgodnie z harmonogramem planu nadzoru, prowadzę lekcje w obecności dyrektora. Do każdej lekcji przygotowuję konspekt, różnorodne materiały dydaktyczne. Stosuję urozmaicone metody pracy.
Uzyskane efekty:
Umiem dokonać omówienia struktury i przebiegu lekcji, określić jej mocne i słabe strony, udzielać informacji zwrotnej na temat obserwowanych zajęć, proponować nowe rozwiązania i wprowadzać zmiany w strukturze lekcji. Sprzyja to zdobywaniu nowych doświadczeń w zakresie opracowywania i prowadzenia zajęć. Przeprowadzenie i omówienie lekcji pozwala mi określić mocne i słabe strony uczniów, zaplanować działania w celu uzupełnienia braków. Niewątpliwie wpływa to na podniesienie jakości mojej pracy a co za tym idzie pracy szkoły.

3. Opracowywanie i gromadzenie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.
Na bieżąco gromadzę i opracowuję materiały przydatne w pracy nauczyciela i wychowawcy. Udostępniam swoje opracowania innym nauczycielom. Scenariusze organizowanych apeli, przygotowane referaty oraz notatki przekazuję do biblioteki szkolnej. Zainteresowani nauczyciele mogą w każdej chwili skorzystać z moich materiałów.
Uzyskane efekty:
Możliwość skorzystania z przekazanych materiałów wspiera korzystających z nich nauczycieli, umożliwia wymianę doświadczeń, a mnie daje możliwość zaprezentowania własnego dorobku.
4. Publikacje.
Poszukując różnorodnych sposobów dzielenia się wiedzą i doświadczeniem nauczyciela i wychowawcy postanowiłam publikować własne materiały dydaktyczne, które mogą poszerzyć wiedzę i umiejętności ucznia oraz wzbogacić warsztat pracy nauczyciela. Swoje materiały publikowałam na portalu www.profesor.pl
Uzyskane efekty:
Moja praca i ciągłe doskonalenie warsztatu pracy z uczniem oraz poszukiwanie nowoczesnych form aktywizujących służy innym nauczycielom, może być wskazówką jak uatrakcyjnić przekaz wiedzy.

5. Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych.
Przez cały okres stażu brałam czynny udział w pracach zespołów przedmiotowych zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Na spotkaniach dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przeze mnie metod pracy czy sposobu oceniania na lekcjach. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Do moich zadań należy przygotowanie we współpracy z innymi nauczycielami części przyrodniczej próbnego egzaminu dla klas II oraz analiza i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Uzyskane efekty:
Egzaminy próbne miały na celu skontrolowanie stanu wiadomości i umiejętności opanowanych przez młodzież. Właściwa interpretacja wyników i dostosowanie programu naprawczego wpłynęły na podniesienie jakości pracy szkoły. Praca w zespole matematyczno-przyrodniczym jest dla mnie cenna także dlatego, że mogę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz korzystać z doświadczeń innych nauczycieli.

6. Udział w spotkaniach zespołu wychowawczego.
Na bieżąco uczestniczyłam we wszystkich pracach zespołu wychowawczego szkoły podstawowej:
a) dzieliłam się ze swoimi koleżankami wiedzą i doświadczeniem w pracy wychowawczej,
b) brałam udział w pracach zespołu dotyczących zmian kryteriów i punktacji w ocenie zachowania
w szkole podstawowej,
c) konsultowałam oceny z zachowania swoich wychowanków,
d) współpracowałam z innymi wychowawcami podczas: organizacji wycieczek, opieki nad
młodzieżą podczas dyskotek, imprez szkolnych, przygotowań programów artystycznych różnych
uroczystości szkolnych, organizacji imprez środowiskowych.

Uzyskane efekty:
Dzięki systematycznej współpracy wychowawców następuje:
a) kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów,
b) wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie,
c) integracja międzyklasowa,
d) efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych,
e) rozwijanie wartości i umiejętności związanych z priorytetami szkoły,
f) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

7. Sprawowanie opieki nad przebiegiem praktyk studenckich.
W okresie stażu pełniłam opiekę nad studentem Akademii Wychowania Fizycznego z zakresu nauczania przyrody. Moim zadaniem było wprowadzenie studenta w zakres pracy dydaktyczno- wychowawczej, zapoznanie z zadaniami szkoły. Współpracę rozpoczęłam od przedstawienia praktykantowi dokumentów i aktów prawnych regulujących pracę nauczyciela. Pomagałam również w przygotowywaniu konspektów lekcji oraz doborze metody ich przeprowadzenia. W czasie tych praktyk omawialiśmy każdą lekcję zarówno prowadzoną przez studenta jak i przeze mnie.
Uzyskane efekty:
Opieka nad praktykantem dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy, podnoszenia jakości pracy szkoły. Uczelnia dała mi przez to możliwość rozwoju własnego warsztatu pracy, wpłynęła na kształcenie nowych kadr nauczycielskich. Praktykant został zaznajomiony z dokumentacją szkolną nauczył się stosowania metod aktywizujących na lekcjach , poznał pracę nauczyciela.

Opis i analiza realizacji wymagań
określonych w §8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.


1. Autorski program Koła Przyrodniczego.
Zadaniem nauczyciela przyrody jest przekazanie uczniom wiedzy umożliwiającej poznanie otaczającego świata, kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw ale przede wszystkim rozbudzenie u dzieci pasji badacza, odkrywcy, zachęcenie do pytania i szukania odpowiedzi, rozwijanie kreatywnego myślenia. Powyższe przekonanie skłoniło mnie do opracowania programu przeznaczonego dla uczniów kl 4-6 szczególnie zainteresowanych poznaniem piękna najbliższej okolicy oraz odkrywaniem tajemnic przyrody na drodze obserwacji, doświadczeń, eksperymentów.
Program został dopuszczony do realizacji i jest wpisany w szkolny zestaw programów nauczania.
Uzyskane efekty:
Efektem realizacji programu koła był wzrost wiedzy przyrodniczej uczniów, której odzwierciedleniem były wyniki na konkursach, wzrost zainteresowania otaczającym światem, umiejętność kojarzenia zjawisk biologicznych, chemicznych i fizycznych z sytuacjami z życia codziennego.

2. Rozkłady materiału, Przedmiotowy System Oceniania.
Tworzę rozkłady materiału z przyrody, biologii, plany zajęć dodatkowych. Zawarte w nich treści, metody i formy wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów. We wzbogaceniu mojego warsztatu pracy istotną rolę odegrał opracowany przeze mnie Przedmiotowy System Oceniania, w którym zawarłam kryteria oceniania. Określiłam w nim wymagania na dany stopień. Następnie przedstawiłam je uczniom i rodzicom w celu jasnego i przejrzystego organizowania własnej pracy i wdrażałam je na bieżąco. Przypominałam na początku każdego semestru wymagania w nim zawarte.
Uzyskane efekty:
Kryterialny sposób oceniania pozwolił mi na odpowiednie kontrolowanie wiedzy i umiejętności uczniów. Wpływał na ich mobilizację do nauki, stał się dla nich pewną wykładnią. Przyczynił się do uniknięcia wielu nieporozumień. Był i jest podstawą do obiektywnego oceniania uczniów.

3. Wymagania edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Dostosowywałam treści, metody oraz organizację pracy do potrzeb edukacyjnych i możliwości rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Uzyskane efekty:
Dzięki dostosowaniu wymagań :
a) wzrasta aktywność uczniów w trakcie lekcji, przez co osiągają lepsze wyniki w nauce,
b) systematycznie wykonują zadania domowe,
c) próbują samodzielnie rozwiązywać problemy,
d) chętnie wypowiadają się na forum klasy,
e) wzrasta zainteresowanie ucznia przedmiotem,
f) aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i dobrze odnajdują się w grupie rówieśniczej.

4. Program Wychowawczy.
Przez cały okres trwania stażu sprawowałam funkcję wychowawcy klasy. Na początku każdego roku szkolnego opracowałam Program Wychowawczy dla danej klasy na każdy kolejny rok szkolny, oczywiście w oparciu o Program Wychowawczy i Profilaktyczny szkoły. Program dostosowywałam do potrzeb i problemów klasy, z uwzględnieniem także interesujących ich tematów i zagadnień. Tematy ujęte w/w programie pozwoliły mi rozwijać u uczniów zainteresowania, poznać ich światopogląd, a także kształtować prawidłowe postawy etyczne i moralne.
Uzyskane efekty:
Podjęte działania wychowawcze integrują zespół klasowy, rozwijają umiejętność wzajemnego poszanowania i budowania pozytywnych relacji. Pozwalają na poznanie zainteresowań oraz mocnych i słabych stron wychowanków. Umożliwiają wczesne wychwycenie i rozwiązanie problemu, pomagają eliminować złe zachowania. Wskazują zachowania etyczne i uczą, że dawać znaczy więcej niż brać.


Opis i analiza realizacji wymagań
określonych w §8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Interdyscyplinarny Program Nauczania Blokowego- InterBlok.
W trakcie trwania stażu realizowałam Interdyscyplinarny Program Nauczania Blokowego- InterBlok. W ramach powyższego programu uczniowie zaraz po swoich lekcjach odbywali 90 minutowe zajęcia badawcze z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych tzw. bloki. Program INTERBLOK realizowany był w trzech kolejnych latach, przy czym w roku pierwszym uczniowie wykonywali eksperymenty naukowe według przygotowanych instrukcji. W roku drugim, uczniowie rozwiązywali problemy badawcze, samodzielnie dobierając metodę rozwiązania problemu. Natomiast w trzecim roku, uczniowie stają się konstruktorami i projektują oraz budują prototypy urządzeń spełniające określone normy. W ramach programu uczniowie uczą się także przedsiębiorczości, kalkulują koszty pomocy naukowych oraz rozliczają osobogodziny pracy. Za każdym razem poddają zajęcia ewaluacji. Realizacja programu wspierana jest grą ekonomiczną oraz platformą internetową i forum wymiany doświadczeń, gdzie uczniowie mogą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z uczniami innych szkół.
Uzyskane efekty:
Udział w projekcie InterBlok spowodował:
a) zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi,
b) nauczenie uczniów metod eksperymentalnych i naukowych, nawet przy nie najlepiej
wyposażonych pracowniach,
c) wzrost kompetencji uczniów, a co za tym idzie, wzrost wyników na egzaminach gimnazjalnych,
d) zwiększenie zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych kontynuacją nauki na kierunkach
techniczno-przyrodniczych poprzez rozwój umiejętności praktycznych i twórczego myślenia,
e) ponadto uczniowie uczą się ekonomii i przedsiębiorczości,
f) następuje integracja nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
g) wzrasta jakość pracy szkoły.

2. Udział w warsztatach ,,Spójrz inaczej”.
W roku szkolnym 2013/14 uczestniczyłam w warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć wychowawczo-profilaktycznych ,, Spójrz inaczej” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Program zajęć uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z dziećmi, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. Zajęcia w każdej klasie są podzielone na trzy bloki tematyczne, które dotyczą:
a) postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć,
b) uczestnictwa w grupie,
c) rozwiązywania problemów.
Zajęcia w programie ,,Spójrz inaczej” prowadzone są takimi metodami, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć. Metodami tymi są: krąg uczuć, rysunki, psychodramy, dyskusja klasowa, uzupełnianie zadań, krótkie opowiadania, gry i zabawy, praca w małych grupach. Warsztat ,,Spójrz inaczej” wykorzystywałam na lekcjach wychowawczych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, gdyż dzięki nim lepiej rozumiały przeżywane uczucia, zwiększyły poczucie własnej wartości, nauczyły się spoglądać inaczej na rówieśników ze swojej klasy oraz rozwiązywać niektóre problemy.
Uzyskane efekty:
Warsztat ,,Spójrz inaczej” pomaga w:
a) nawiązaniu i budowaniu dobrych kontaktów nauczyciel-uczeń,
b) lepszym rozumieniu emocji i potrzeb swoich i uczniów,
c) uczy umiejętności współżycia w grupie,
d) skutecznym rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
e) radzeniu sobie z sytuacjami agresji w szkole.

3. Współpraca z innymi szkołami.
We współpracy z gimnazjum w Ligocie zorganizowałam warsztaty biologiczne, w trakcie których uczniowie mieli okazję poznać najbliższą okolicę swoich szkół i uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych.
Uzyskane efekty:
Dzięki takiej współpracy mam szansę i możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych szkól, doskonalić możliwości współpracy oraz dzielić się wiedzą.

4. Organizowanie szkolnych konkursów przyrodniczych i biologicznych oraz przygotowanie uczniów do konkursów pozaszkolnych.
Uważam, że konkursy to ciekawa forma pobudzania i rozwijania zainteresowań uczniów. Stwarzają one uczestnikom możliwość sprawdzenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w danej dziedzinie. Konkursy, które organizowałam miały formę nie tylko zadań zamkniętych i otwartych, ale również krzyżówek, puzzli, wykreślanek czy domina.
W czasie odbywania stażu zorganizowałam i przeprowadziłam na terenie szkoły następujące konkursy:
a) Konkurs Przyrodniczy,
b) Konkurs Prozdrowotny ,,Witaminki, witaminki'',
c) Konkurs ,,Tajemnice ciała człowieka'',
oraz przygotowywałam uczniów do licznych konkursów pozaszkolnych:
a) Miejskiego Konkursu Przyrodniczo-Językowego - zajęcie II miejsca,
b) Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego ,,Świetlik''- uczeń uzyskał wysoki wynik,
c) Miejskiego Konkursu Ogrodniczego organizowanego przez Związek Działkowców
w Czechowicach-Dziedzicach - I, II miejsce,
d) udziału w Międzynarodowym Konkursie Ogrodniczym w Ostrawie,
e) Konkursu Przedmiotowego z biologii - II etap,
f) Konkursu na prezentację multimedialną: ,,Recykling w Polsce”, ,,Obszary chronione'',
,,Ochrona zasobów wodnych'' - I, II miejsce,
g) Konkursu Przedmiotowego z biologii organizowanego przez LO w Czechowicach-Dziedzicach
- II miejsce.
Uzyskane efekty:
Organizowanie konkursów stworzyło okazję do zaprezentowania umiejętności uczniów na terenie szkoły, mobilizowało do wysiłku, wpłynęło na rozwijanie zainteresowań biologią, przyrodą, zachęcało do podejmowania przez uczniów trudu samokształcenia. Udział uczniów konkursach szkolnych wpłynął zatem na podwyższenie jakości pracy szkoły, a sukcesy odnoszone w konkursach międzyszkolnych na wzrost rozpoznawalności w środowisku lokalnym.

5. Organizowanie wycieczek przedmiotowych i klasowych.
W okresie stażu organizowałam różne wyjścia i wycieczki zarówno przedmiotowe jak i klasowe:
a) wyście do Stacji Meteo w Centrum Edukacji Technicznej w Goczałkowicach- Zdroju,
b) Lekcje przyrody na żywo: pokaz owadów, gadów,
c) wyjazd na Pokazy Biologiczne na Uniwersytecie Śląskim,
d) Noc Biologów na Uniwersytecie Śląskim,
e) Warsztaty ekologiczne we współpracy z gimnazjum w Ligocie,
f) Warsztaty ekologiczne w Rajczy- Nickulinie,
g) udział w pokazie doświadczeń z ciekłym azotem,
h) udział w warsztatach ekologicznych i zajęcia laboratoryjnych w Jaworzu połączone ze
zwiedzaniem Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej,
i) wycieczki klasowe:
Wyjazd do Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach,
Wyjazd na Jurę Krakowsko- Częstochowską.


Uzyskane efekty:
Potrafię organizować wycieczki szkolne z zachowaniem przepisów BHP, określić ich cele oraz opracować program. Poza tym wspólne wyjazdy sprzyjają:
a) wszechstronnym rozwijaniu zainteresowań uczniów,
b) nawiązaniu więzi między nauczycielem a uczniem,
c) nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami,
d) promocji szkoły w środowisku lokalnym,
e) podnoszeniu jakości pracy szkoły.Opis i analiza realizacji wymagań
określonych w §8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Wraz z klasą brałam udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej:
a) akcji ,,Szczęśliwy numerek”,
b) poczcie świątecznej i walentynkowej,
c) zabawie andrzejkowej i karnawałowej,
d) imprezie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Dziecka,
e) akcji Góra Grosza, Szlachetna Paczka
f) zbiórce baterii i makulatury.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
W ramach powyższej współpracy:
a) wysyłałam na badania uczniów, u których dostrzegłam taką potrzebę,
b) przygotowywałam opinię dla potrzeb poradni,
c) proponowałam szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

3. Współpraca z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym LUKS.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy działający przy zespole Szkół im ks. J. Londzina w Zabrzegu ma na celu rozwijanie sprawności fizycznej uczniów oraz zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu. W związku z tym organizuje corocznie m.in. Bieg Śladami księdza Józefa Londzina, a także współorganizuje Memoriał Henryka Puzonia oraz bieg Koroną Jeziora Goczałkowickiego. Aktywnie pomagałam w przeprowadzeniu tych imprez.


4.Współpraca z Urzędem Miejskim w Czechowicach- Dziedzicach.
Przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach- Dziedzicach na terenie naszej szkoły rozpoczęła swoją działalność Profilaktyczna Świetlica Środowiskowa. Daje ona szansę wielu dzieciom na pożyteczne spędzenie wolnego czasu. W ramach pracy na Świetlicy: pomagałam w odrabianiu zadań domowych, prowadziłam indywidualne konsultacje dla dzieci z trudnościami oraz zajęcia na świeżym powietrzu.

5. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz higienistką.
Współpracując z pedagogiem i psychologiem wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, ich trudności w nauce i problemów wychowawczych, wspólnie ustalaliśmy metody postępowania wobec uczniów z problemami dydaktycznymi, opiekuńczymi i wychowawczymi, kierowaliśmy uczniów do PPP, organizowaniu warsztatów, pogadanek, zapraszaniu na lekcje wychowawcze w celu przeprowadzenia pogadanek i zajęć. Z panią higienistką ustalałyśmy metody postępowania względem uczniów, którzy nie dbali o higienę, zapraszałam na lekcje wychowawcze w celu przeprowadzenia pogadanek o okresie dojrzewania itp.

6. Współpraca z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzegu.
Współpraca polegała na organizowaniu wyjść do biblioteki na lekcje biblioteczne i konkursy czytelnicze , których celem było:
a) szerzenie świadomości czytelniczej,
b) zapoznanie uczniów z historią biblioteki i jej funkcją w lokalnym środowisku,
c) kształtowanie nawyku czytania i korzystania ze zróżnicowanych zbiorów biblioteki,
d) kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji,
e) kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

7. Współpraca z rodzicami.
Od początku swojej pracy zawsze dbałam o właściwe relacje z rodzicami moich wychowanków. Spotykałam się z nimi nie tylko w czasie ogólnych spotkań czy dni otwartych, ale niejednokrotnie prowadziłam rozmowy indywidualne. W czasie mojej współpracy z rodzicami:
a) na bieżąco informowałam ich o postępach edukacyjnych i zachowaniu ich dzieci, wspólnieposzukiwaliśmy rozwiązań zaistniałych problemów dydaktyczno-wychowawczych,
b) wspierałam ich w opracowaniu planu działań pomocy dziecku,
c) sugerowałam jak pracować z dziećmi w domu,
d) zachęcałam do czynnego udziału w imprezach klasowych i szkolnych.
Uważam iż współpraca z rodzicami moich wychowanków układa się pomyślnie. W zdecydowanej większości przypadków mogłam liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci

8. Współpraca z National Geographic.
Zaprenumerowałam magazyn National Geographic, który oferuje artykuły, zdjęcia, filmy, mapy, multimedia oraz informacje na temat środowiska, kultury, historii i podróżowania. Dzięki temu dzieci mają stały dostęp do różnorodnych interesujących je materiałów.

9. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim.
Co roku wraz z młodzieżą uczestniczę w wykładach z biologii oraz Nocy Biologów organizowanych przez Uniwersytet Śląski. Współpracując z uczelniami mobilizuję młodzież do poszerzania swojej wiedzy oraz utwierdzenia w słuszności wyboru ścieżki kariery zawodowej oraz do współpracy i dzielenia się wiedzą ze środowiskiem.

10. Współpraca z wydawnictwami.
Aktywnie uczestniczę u spotkaniach z przedstawicielami różnych wydawnictw w celu zapoznania się z ofertą wydawniczą oraz organizowanych przez wydawnictwa warsztatach i kursach. Dzięki tej współpracy doskonalę warsztat pracy, wzbogacam ofertę edukacyjną oraz poznaję nowości programowe. Potrafię oceniać materiały edukacyjne oraz dostosować ofertę do potrzeb edukacyjnych uczniów.

11. Współpraca z administratorem strony internetowej.
Przekazywałam wyselekcjonowane zdjęcia administratorowi w celu umieszczenia ich na stronie internetowej szkoły. Pisałam komentarze do poszczególnych wydarzeń lub współpracowałam w tej kwestii z nauczycielami polonistami.

12. Współpraca z Nadleśnictwem w Bielsku-Białej.
Współpracując z Nadleśnictwem w Bielsku-Białej corocznie bierzemy udział w akcji ,,Sprzątanie świata”, dzięki czemu kształtujemy pozytywne postawy młodych ludzi w stosunku do środowiska przyrodniczego co jest niezmiernie ważne w dzisiejszych czasach.
Uzyskane efekty:
Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły bezpośrednio wpływają na jakość jej pracy, a miarodajnymi efektami realizowanych zadań są:
a) poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
b) promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
c) integracja z różnymi instytucjami i podmiotami,
d) efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania wymienionych zadań,
e) podnoszenie zdolności organizacyjnych,
f) poszerzanie współpracy z instytucjami,
g) pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy,
h) odczuwanie satysfakcji osobistej z osiągnięć uczniów,
i) aktywizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
i) kształcenie postaw prospołecznych,
k) integracja ze środowiskiem lokalnym,
l) zindywidualizowanie procesu nauczania.


Opis i analiza realizacji wymagań
określonych w § 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.1. Nagroda Dyrektora
W roku szkolnym 2011/2012 za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymałam Nagrodę Dyrektora.
Uzyskane efekty:
Uzyskana nagroda utwierdziła mnie w celowości moich działań, wyzwoliły satysfakcję zawodową, dowartościowały moją osobę jako pracownika i zachęciły do dalszej pracy dla siebie, ucznia i szkoły.


Opis i analiza realizacji wymagań
określonych w § 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Dokonanie szczegółowej analizy dwóch przypadków oraz opracowanie indywidualnych form pomocy dla tych uczniów.
Uczeń zdolny
Konflikt w zespole klasowymPodsumowanie
Podsumowując swoje sprawozdanie pragnę stwierdzić, iż zadania, które postanowiłam wykonać w trakcie stażu zostały przeze mnie zrealizowane. Myślę, że moje działania w celu podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły przyniosły pożądane efekty. Zakończenie stażu nie oznacza końca mojej aktywności. Większość moich przedsięwzięć zaplanowałam na dalsze lata, więc będę robić wszystko co w mojej mocy, aby je nadal efektywnie realizować. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, stale się rozwijać, aby podnosić jakość pracy swojej i szkoły.


Opis i analiza realizacji wymagań
niezbędnych do uzyskania stopnia
nauczyciela dyplomowanego
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 353


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.