AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Grusznis, 2015-06-23
Pisz

Fizyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na st. nauczyciela mianowanego.

- n +

§ 7 ust. 1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
UWAGI
1.

Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły
Analiza dokumentacji: Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego Szkoły i innych dokumentów obowiązujących w szkole
IX-X 2012
Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych
dokumentów

2.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej
Zgodnie z Harmonogramem pracy szkoły
Listy obecności Rady Pedagogicznej

3.

Uczestniczenie w pracach Zespołu Wychowawczego
Aktywny i bierny udział w posiedzeniach Zespołu oraz podejmowanie wyznaczonych działań
W okresie stażu
Protokoły ze spotkań Zespołu

4.
Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych
Podejmowanie wyznaczonych działań w zespołach tworzonych w zależności od potrzeb szkoły
W okresie stażu
Dokumenty z realizacji zadań


§ 7 ust. 1 pkt 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawiczngo

L.P.
ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
UWAGI
1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora
Udział w lekcjach otwartych
Obserwacja, udział, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja
Przebieg zajęć, omówienie, ewaluacja
Wg harmonogramu


Karty obserwacji
Plany hospitacji na poszczególne lata i arkusze obserwacji lekcji

2.
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie dokumentacji warsztatowych.
W okresie stażu
Zaświadczenia

3.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.: szkolenia i kursy, rady szkoleniowe
W okresie stażu
Zaświadczenia

4.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Analiza przeczytanych opracowań, refleksja
W okresie stażu
Lista „lektur”


§ 7 ust. 1 pkt 3

Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku n-li, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1 a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
UWAGI
1.
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
Analiza ustaw i rozporządzeń:
1. Ustawa o systemie oświaty
1999r.
2. Karta Nauczyciela
3. Rozporządzenie MEN z
1. XII 2004r.
4. Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela z 18.02.2000r.
5. Ustawa o pomocy społecz -
nej
6. Rozporządzenie MEN z 17.XI.2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
W okresie stażu
Spis dokumentów

2.
Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka
Przeanalizowanie Praw Ucznia i Karty Praw dziecka- stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno - wychowawczej
W okresie stażu


§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku n-li, o których mowa w art.1 ust. 1 a Karty Nauczyciela- umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobyty dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWOD REALIZACJI
UWAGI
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1.XII.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez n-li
Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego
IX 2012
W okresie stażu
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
- Protokolarz posiedzeń Rad Pedagogicznych

2.
Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy, napisanie harmonogramu lekcji
IX 2012
- Kontrakt
- Harmonogram spotkań

3.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Gromadzenie dokumentacji
Przez cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji

4.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksje
Do 30 VI 2015 r.
Sporządzenie sprawozdania

5.
Opracowanie planu pracy wychowawczej
Sporządzenie listy tematów na lekcje wychowawcze
IX 2012
IX 2013
IX.2014
Lista tematów lekcji wychowawczych, dziennik lekcyjny

6
Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów
Opracowywanie wyników egzaminów gimnazjalnych
Zgodnie z harmonogramem
Sprawozdania z analizy wyników badań osiągnięć edukacyjnych uczniów

7.
Doskonalenie kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów z fizyki.
Uzupełnienie przedmiotowego systemu oceniania i wymagań edukacyjnych dla uczniów z fizyki
W okresie stażu
PSO i Plany wynikowe

8.
Podsumowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej
Sporządzenie arkusza samooceny
VI.2013
VI.2014
Arkusze samooceny

9.
Organizowanie zaplecza dydaktycznego w pracowni fizycznej
Zaprojektowanie i wykonanie wystroju klasy, gromadzenie pomocy dydaktycznych
W okresie stażu
Spis dokonanych zmian i zgromadzonych pomocy dydaktycznych
§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
UWAGI
1.
Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
Ogłoszenie konkursu, przygotowanie zakresu materiału, zadań dla uczniów, przeprowadzenie konkursu
W okresie stażu, zgodnie z Harmonogramem pracy szkoły
Potwierdzenie w Harmonogramie pracy szkoły, protokoły z konkursów

2.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
Ogłoszenie konkursu, omówienie i przećwiczenie zakresu materiału z zainteresowanymi uczniami
W okresie stażu
Karta udziału ucznia

3.
Organizowanie imprez szkolnych
Przygotowanie i przeprowadzenie imprez zgodnie z Harmonogramem pracy szkoły
W okresie stażu
Potwierdzenie w Harmonogramie pracy szkoły

4.
Organizowanie kółek zainteresowań, wyrównawczych; konsultacje
Wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów pozalekcyjnymi formami zajęć w szkole, prowadzenie kółek i konsultacji
W okresie stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

5.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły: PPP.
Kierowanie na badania uczniów z problemami w nauce.
W okresie stażu
Zgromadzona dokumentacja z PPP

6.
Zapoznanie się z dokumentami uczniów i orzeczeniami z PPP
Analiza dokumentów
W okresie stażu


7.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
Organizowanie wycieczek, zaangażowanie uczniów w imprezy szkolne
W okresie stażu
Karty wycieczek, dziennik lekcyjny

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
UWAGI
1.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
Sporządzanie testów, prac klasowych, sprawdzianów i rysunków na komputerze
W okresie stażu
Testy, sprawdziany, prace klasowe pisane na komputerze.

2.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy)
Opracowanie dokumentów szkolnych (plany wynikowe, PSO, itp.)
Dokumentowanie przebiegu stażu
Uzyskiwanie informacji z Internetu: niezbędnych do przeprowadzania zajęć z fizyki, na temat awansu zawodowego, prawa oświatowego. Aktualizowanie wiedzy
W okresie stażu
Załączniki wykonane techniką komputerową
Plany wynikowe, PSO

3.
Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera
Udział w kursach, warsztatach
W okresie stażu
Zaświadczenia

5.
Publikacje w Internecie
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej - planu rozwoju zawodowego
XI 2012
Strona www.
§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań.


L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
UWAGI
1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
Identyfikacja problemu
Propozycje rozwiązań
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z instytucjami wspomagającymi zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły
Kierowanie uczniów na badania do PPP
W okresie stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym
Dokumenty do PPP

2.
Pedagogizacja rodziców
Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych
Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce
W okresie stażu
Notatki ze spotkań z rodzicami, dziennik lekcyjny


§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
UWAGI
1.
Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych
Okres stażu
Harmonogram wizyt potwierdzonych przez pedagoga

2.
Sporządzenie dokumentacji dotyczącej stażu
Opracowanie dokumentów
W okresie stażu
Plan rozwoju zawodowego

3.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
Udział w Radach Pedagogicznych i zespole wychowawczym, opracowywanie i modyfikowanie dokumentów wewnątrzszkolnych, udział w zespołach zadaniowych (konkursy, testy diagnozujące osiągnięcia edukacyjne uczniów, egzaminy gimnazjalne, wycieczki)
W okresie stażu
Zapisy w protokołach RP, zespołu wychowawczego, sprawozdaniach

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 231


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.