Katalog

Jolanta Giza, 2015-06-23
Łąka Prudnicka

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego - język angielski.

- n +

Zespół Publicznych Szkół w LubrzyPlan rozwoju zawodowegonauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

mgr Jolanty Gizy

Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012r.
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31.05.2015r.

Czynności organizacyjne

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego- wstępna analiza własnych umiejętności
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego sierpień 2012

2.Dokumentowanie realizacji planu- założenia teczki „Awans zawodowy”
- gromadzenie dokumentacji
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego wrzesień 2012

ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły
3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

§8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

Lp.Zadanie Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołu przedmiotowego i zespołu wychowawców Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej zapisy w protokołach
2.Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach dla Rady Pedagogicznej
- aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ośrodki szkolenia nauczycieli i inne instytucje wg harmonogramu szkoleń Rady Pedagogicznej

warsztaty metodyczne, kursy:
Współpraca z rodzicami
Uczeń z opinią i orzeczeniem w klasie
Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko nauczyciela dyplomowanego (świadectwa ukończenia, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
zaświadczenia)
3. Aktualizowanie wiedzy- studiowanie fachowej literatury

4.Organizowanie konkursów- opracowanie i przeprowadzenie konkursu angielskiej ortografii dla klas 4 i 5
- opracowanie i przeprowadzenie konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla klas SP i Gimnazjum
- organizacja konkursu ładnego czytania po angielsku


5.Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach Opracowanie planu pracy i prowadzenie zajęć języka angielskiego okres stażu plan pracy
dziennik zajęć

§8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komunikacyjnych Wykorzystywanie edytora tekstu do pisania niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym okres stażu pomoce dydaktyczne, scenariusz lekcji, testy, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
2.Przeprowadzenie lekcji/zajęć języka angielskiego w pracowni komputerowej Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji II rok stażu scenariusz lekcji/zajęć
3.Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji
II rok stażu scenariusz lekcji/zajęć
4.Stosowanie Internetu w życiu zawodowym i prywatnym Wykorzystanie Internetu w celu przygotowania lekcji okres stażu adresy stron internetowych
5.Redagowanie gazetki szkolnej Internet jako źródło informacji do tworzenia gazetki; kontakt z uczniami poprzez skrzynkę e-mail SKE „EURO-TEENS” Okres stażu Notatka, przykładowe egzemplarze gazetki szkolnej
6.Udział w współtworzeniu strony internetowej szkoły Założenie zakładki dotyczącej działalności SKE „EURO-TEENS” Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


§8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć okres stażu (wg potrzeb i możliwości) scenariusze lekcji
2.Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub praktyk Pomoc w opracowaniu planu, zawarcie kontraktu, konsultacje, hospitacje okres stażu (wg potrzeb i możliwości) kontrakt, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3.Przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej Wzięcie udziału w szkoleniu pozaszkolnym, a następnie sporządzenie referatu lub prezentacji w programie Power Point Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora szkoły, protokół
4.Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji i testów
Opracowanie materiałów i ich udostępnienie w bibliotece szkolnej okres stażu scenariusze, testy, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
5. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie Zamieszczenie planu w portalu edukacyjnym I rok stażu potwierdzenie Dyrektora Szkoły, strona www
6.Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań Konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych okres stażu notatki
7.Zorganizowanie lekcji otwartej z języka angielskiego Przeprowadzenie lekcji otwartej dla zainteresowanych nauczycieli III rok stażu scenariusz lekcji


§8 ust. 2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1.Przygotowanie planu działania Szkolnego Klubu Miłośnika Języka Angielskiego Prowadzenie zajęć II rok stażu wdrożenie planu działań
dziennik zajęć
2.Praca z udziałem zdolnych i słabych uczniów Prowadzenie dodatkowych lekcji okres stażu opis działań i cele
dziennik zajęć


§8 ust. 2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;


Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1.Systematyczne poszerzanie wiedzy w celu podnoszenia jakości pracy szkoły Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły wg harmonogramu szkoleń zaświadczenia
2.Prowadzenie Szkolnego Klubu Europejskiego „EURO-TEENS” 1.Organizowanie konkursu „Halloween”,
2. Organizowanie ognisk integracyjnych,
3. Organizowanie wycieczek,
4. Redagowanie gazetki szkolnej
5. Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej z okazji Święta Muzyki (dn. 21VI)
- sporządzenie plakatów
- pozyskanie sponsorów
- zorganizowanie pikniku dla uczestników konkursu
- umieszczenie zdjęć na stronie internetowej szkoły
- zamieszczenie artykułu w Tygodniku Prudnickim
6. Udział w szkoleniu pt. „E-twinning dla początkujących 13 edycja” cały okres stażu

Wrzesień-listopad 2012 Sprawozdanie

Zdjęcia, artykuł z lokalnej gazety, potwierdzenie Dyrektora Szkoły

certyfikat
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych Systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteki anglisty okres stażu, wg możliwości spis pomocy
4.Praca w Zespole Wychowawczym Udział w zebraniach ZW, prace nad rozwiązywaniem problemów wychowawczych uczniów, opracowywanie strategii działań Okres stażu Protokół

§8 ust. 2 pkt.4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

Jako nauczyciel języka angielskiego posiadam również kwalifikacje do nauczania języka francuskiego. Na dowód realizacji powyższego punktu przedstawię kserokopię dyplomu.

§8 ust. 2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;


Lp.Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1.Współpraca z pedagogiem Systematyczne konsultacje i rozmowy okres stażu notatki
2.Współpraca z rodzicami - rozmowy indywidualne
- pogadanki okres stażu wpisy w dzienniku
plan pracy z rodzicami
3.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturowym kraju jak i integrowanie grupy Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, karty wycieczki, sprawowanie opieki nad dziećmi wg potrzeb karta wycieczki
4.Organizowanie pomocy materialnej dla najuboższych uczniów pozyskanie dodatkowych podręczników do nauki języka angielskiego Cały okres stażu Zaświadczenie z biblioteki


Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.
Plan rozwoju zawodowego przygotowała: mgr Jolanta GizaWyświetleń: 386


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.