Katalog

Justyna Gordon, 2015-06-23
Rzeszów

Przedsiębiorczość, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający wiedzę z podstaw przedsiębiorczości.

- n +

Test A. Zaznacz poprawną odpowiedź. Jest to test jednokrotnego wyboru.

I.

1. Jaką rolę odgrywają w gospodarce przedsiębiorstwa?
a. kupują dobra i usługi oraz dostarczają czynniki wytwórcze
b. dostarczają dobra i usługi oraz kupują zasoby od gospodarstw domowych
c. płacą gospodarstwu domowemu podatki

2. Wskaż, co przedstawia przepływ oznaczony numerem III.
a. płatności gospodarstw domowych za dobra i usługi kupowane od przedsiębiorstw
b. strumień zasobów, które gospodarstwa domowe oferują producentom
c. strumień dóbr i usług, które przedsiębiorstwa sprzedają gospodarstwom domowym

3. Miarą rozwoju gospodarczego państwa są:
a. PKB i DN
b. PKB per capita i PNN
c. PKB per capita i HDI
d. HDI i PKB

4. Produkt Krajowy brutto pomniejszony o amortyzację to:
a. PNN b. PNB c. DN d. HDI

5. Cykl koniunkturalny klasyczny składa się z następujących po sobie faz:
a. kryzys, depresja, ożywienie, rozkwit
b. depresja, boom , ekspansja, ożywienie
c. ekspansja, ożywienie, recesja, boom
d. ożywienie, kryzys, depresja, rozkwit


6. Górną granicą długu publicznego Polski jest:
a. 55% PKB b. 66% PKB c. 60%PKB d. 6%PKB e. 3%PKB

7. Adam zakupił używany samochód od są sąsiada. Jest zobowiązany zapłacić podatek od:
a. sprzedaży
b. wzbogacenia się
c. środków transportu
d. czynności cywilno prawnych

8. Podatek CIT płacą:
a. osoby fizyczne b. spółki jawne c. spółki akcyjne

9. Przykładem podatku kwotowego jest:
a. VAT b. akcyza c. PIT d. podatek od spadków i darowizn
10. Przedsiębiorca przygotowuje rozliczenie do US za listopad. Jest on zobowiązany zapłacić ewentualny podatek VAT:
a. najpóźniej do 31 listopada
b. najpóźniej do 25 grudnia
c. najpóźniej do 20 grudnia
d. najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku składając PIT.


II. Prawda/Fałsz. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

a. …………..Deficyt budżetowy to inaczej dług publiczny.
b. …………… Podatek VAT to podatek od wartości dodanej.
c. …………… Przykładem podatku ad valorem jest podatek od nieruchomości.
d. …………... HDI na poziomie 0,2 oznacza wysoki rozwój gospodarczy kraju
e. ……………. Mąka do wyrobu chleba w piekarni jest przykładem zasobu naturalnego

III. Firma produkcyjna POLBIM w miesiącu październiku osiągnęła: Wartość sprzedaży netto na poziomie 56 000 PLN oraz Wartość zakupów netto na poziomie 60 000 PLN. Jak będzie wyglądać kwota i sposób rozliczenia z US z tytułu podatku VAT?

IV. Podaj definicje deficytu budżetowego wymień sposoby jego finansowania.


Wyświetleń: 409


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.