AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Katarzyna Grzyb, 2015-06-23
Radom

Edukacja regionalna, Artykuły

Znaczenie edukacji regionalnej w procesie kształcenia i wychowania dziecka.

- n +

W procesie kształcenia i wychowania, ważną rolę odgrywa edukacja regionalna, która polega przede wszystkim na kształtowaniu etycznego stosunku do miejsca swojego pochodzenia, a także wydobywaniu wartości, jakie tkwią
w przyrodniczym, kulturowym i społecznym otoczeniu każdego ucznia.
Edukacja regionalna to nie tylko proces kształcenia czy wychowania ale również kształtowania tożsamości człowieka związanego z jego miejscem pochodzenia i kulturą i dlatego też powinna być prowadzona w dwojaki sposób:jako regionalizacja nauczania i nauczanie regionalne.
Regionalizacja nauczania to treści programowe związane z danym regionem, nauczanie regionalne zaś to dobór wartości i treści regionalnych o charakterze ogólnoludzkim mający na celu przekazanie ich kolejnym pokoleniom jako wartości kulturowej.
Jednym z ważniejszych zadań edukacji regionalnej, jest poznanie tradycji i obyczajów własnego regionu. Pozwala to na integrację ze środowiskiem, ułatwia nawiązywanie kontaktów z ludźmi oraz zapewnia poczucie więzi społecznych i poczucie bezpieczeństwa.
W procesie kształtowania tożsamości regionalnej podstawową rolę powinna spełniać rodzina, dzięki której dziecko od najmłodszych lat będzie miało możliwość poznawania tradycji regionalnych.
Rodzice powinni nie tylko troszczyć się o wychowanie swoich dzieci, ale także uczyć dzieci, jak należy postępować wobec dóbr kultury regionalnej, pokazywać im zarówno związek kultury regionalnej z człowiekiem, jak również sens pozytywnego działania na rzecz wspólnoty regionalnej.
Rozpoczętą edukację regionalną w rodzinie powinna kontynuować szkoła, której zadaniem powinno być wprowadzanie uczniów w świat wartości środowiska oraz pomaganie im w identyfikowaniu się z tymi wartościami.
W czasie zajęć z edukacji regionalnej uczniowie powinni mieć okazję poznać nie tylko położenie geograficzne swej miejscowości, ale także piękno otaczającej przyrody, historię, zabytki kultury oraz tradycję, zwyczaje i obrzędy pielęgnowane przez pokolenia w miejscu ich zamieszkania.
Udział w zajęciach z edukacji regionalnej powinien mieć na celu wzmocnienie w uczniach poczucia tożsamości, przynależności kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej oraz rozbudzanie w młodych ludziach miłości do małych ojczyzn.
Według Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu główne cele edukacji regionalnej to:
1.Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu,
2.Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,
3.Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową,
4.Wytworzenie bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka poprzez kontakt ze środowiskiem lokalnym,
5.Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny,
6.Poznawanie własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego, jako część Polski i Europy,
7.Kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i europejskich,
8.Przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych, państwowych i europejskich,
9.Rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych.
W edukacji regionalnej ważne jest to, aby wzbudzić w uczniu więź z jego ojczyzną i miejscem zamieszkania. Aby móc wychować dziecko na patriotę, należy zacząć uświadamiać mu, że najważniejsze w życiu każdego człowieka są: jego rodzinny dom, miejsce zabaw, szkoła i miasto, czyli „mała ojczyzna”.
Wyświetleń: 214


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.