AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dariusz Wolski, 2015-06-23
Ostróda

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na st. nauczyciela dyplomowanego wych.fiz.

- n +

Publiczne Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Stębarku


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,
EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Dariusz Wolski nauczyciel mianowany


Rozpoczęcie stażu: 1 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Stębark, wrzesień 2012 r.
WSTĘP


Jestem nauczycielem wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Stębarku. Posiadam ośmioletni staż pracy.
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę nadal doskonalił swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy, a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizował powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy, a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji

1.Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.
termin wykonania: sierpień 2012 r.
dowody realizacji: wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły

2.Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
- Analiza dokumentów (Statut Szkoły, WZO, Plan Wychowawczy). - Praca w grupie nauczycieli modernizującej Plan Wychowawczy

termin realizacji: wrzesień 2012, 2013, 2014 r.
dowody realizacji: posiadanie bieżących wiadomości, wykaz zadań w planie rozwoju

3. Doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).
- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, medycznej i czasopism, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.
- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.
- Przygotowywanie uczniów do startów w lekkiej atletyce i grach zespołowych oraz w konkursach z pierwszej pomocy.
- Prowadzenie Tablicy Rekordów Sportowych Uczniów Szkoły. - Prowadzenie 4 Grunwaldzkiej Drużyny Starszoharcerskiej „DWA MIECZE” im. Wł. Jagiełły w Stębarku i udział z nią w życiu Hufca ZHP Ostróda, - Praca w Komisji Stopni Instruktorskich w KH ZHP Ostróda (m.in. pełnienie roli opiekuna prób instruktorskich w ostródzkim hufcu).

termin realizacji: na bieżąco w okresie stażu
dowody realizacji: zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia, wykaz literatury, konspekty zajęć, arkusze obserwacyjne, testy, potwierdzenia przez dyrektora szkoły oraz komendanta ostródzkiego hufca ZHP, tabele, wyniki, sprawozdania

4.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
- Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy.
- Ewaluacja planów wynikowych oraz wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
termin realizacji: na bieżąco w okresie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do realizacji

1.Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.
- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów oraz w działalności harcerskiej.
- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe oraz w działalności harcerskiej.
- Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera, przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia szkolne i zbiórki harcerskie.

termin realizacji: na bieżąco w okresie stażu
dowody realizacji: płyty CD, prezentacje multimedialne, wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, itp.

2.Wykorzystanie internetu.
- Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielem informatyki. - Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących prowadzonej drużyny starszoharcerskiej na własnej-założonej stronie drużyny oraz na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielem informatyki.

termin realizacji: na bieżąco w okresie stażu
dowody realizacji: potwierdzenia, opracowane materiały, wykazy stron internetowych oraz wydruki ze szkolnej i harcerskiej strony internetowej.
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania do realizacji

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Prowadzenie zajęć otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli.
- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.
- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.

termin realizacji: na bieżąco w okresie stażu
dowody realizacji: scenariusze, konspekty, potwierdzenia dyrektora szkoły, poglądowe materiały, materiały w formie zapisów elektronicznych i poglądowe wydruki danych opracowań, notatki§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do realizacji

1.Opracowanie i wdrożenie własnego programu.
- Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu z lekkiej atletyki lub piłki ręcznej w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych.

termin realizacji: rok szkolny 2013/2014
dowody realizacji: program

2.Współpraca z rodzicami uczniów.
- Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

termin realizacji: przez cały staż
dowody realizacji: zapisy w dziennikach lekcyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania do realizacji

1.Organizacja wycieczek i imprez szkolnych.
- Współorganizacja i organizacja wycieczek szkolnych, noclegów, biwaków w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
- Współorganizacja i organizacja imprez szkolnych: zawodów lekkoatletycznych-biegów przełajowych, Dnia Sportu-Dzień Dziecka.

termin realizacji: w trakcie stażu
dowody realizacji: potwierdzenia dyrektora szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek, dyplomy

2.Organizacja konkursów i turniejów sportowych- szkolnych oraz akcji wolontariackich.
- Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych. - Organizacja akcji wolontariackich w szkole (Pomóż i Ty, Góra Grosza, Zbiórka nakrętek, Akcja cmentarz….).
termin realizacji: cały okres stażu
dowody realizacji: potwierdzenia dyrektora szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, dyplomy, informacje o zawodach oraz akcjach wolontariackich.

3.Aktywne, bezpieczne i bez używek spędzanie czasu wolnego przez uczniów.
- Prowadzenie drużyny starszoharcerskiej 4 GDSH „DWA MIECZE” im. Wł. Jagiełły w ramach zajęć pozalekcyjnych. - Współorganizacja i organizacja wycieczek szkolnych, noclegów, biwaków.

termin realizacji: cały okres stażu
dowody realizacji: potwierdzenia w dziennikach zajeć pozalekcyjnych

4.Diagnozowanie problemów środowiskowych wychowanków.
- Poznanie środowiska rodzinnego uczniów sprawiających problemy wychowawcze, obserwacja w czasie zajęć, współpraca z zespołem wychowawczym, gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym

termin realizacji: na bieżąco w czasie trwania stażu
dowody realizacji: potwierdzenia

5.Diagnozowanie problemów zdrowotnych uczniów.
- Współpraca z pielęgniarką szkolną, rozpoznawanie problemów zdrowotnych uczniów w celu właściwego planowania działań dydaktycznych.
termin realizacji: cały okres stażu
dowody realizacji: potwierdzenia§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Zadania do realizacji

1.Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami.
- Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

termin realizacji: cały okres stażu
dowody realizacji: dokumentacja z imprez, materiały z prasy, materiały zamieszczone na stronie internetowej szkoły

2.Udział w zawodach sportowych zgodnych z kalendarzem SZS Warmii i Mazur.
- Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów

termin realizacji: cały okres stażu
dowody realizacji: komunikaty i potwierdzenia udziału w zawodach

3.Współpraca z pedagogiem szkolnym. - Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym

termin realizacji: w trakcie stażu

4.Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.
- Współorganizowanie akcji np.: sprzątanie świata

termin realizacji: cały staż
dowody realizacji: potwierdzenia w dzienniku lekcyjnym

5.Współpraca z Służbą Zdrowia.
- Zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia- pielęgniarki na biegi przełajowe.

termin realizacji: cały staż
dowody realizacji: potwierdzenia

6.Propagowanie idei sportu.
- Zamieszczanie ciekawych wydarzeń sportowych z życia szkoły na gazetce ściennej oraz na stronie internetowej szkoły.

termin realizacji: okres stażu
dowody realizacji: zdjęcia gazetki szkolnej-ściennej na hali sportowej oraz na stronie internetowej szkoły§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Zadania do realizacji

1.Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego
- Zdiagnozowanie wybranych problemów
- Ustalenie i wdrożenie środków zaradczych
- Wyciągnięcie wniosków

termin realizacji: rok szkolny 2013/2014, 2014/2015
dowody realizacji: opis i analiza przypadków
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 119


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.