AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Raszczyk, 2015-06-22
Pisz

Język angielski, Plany pracy

Program pracy z uczniem dyslektycznym.

- n +
PROGRAM PRACY Z UCZNIEM
ZAGROŻONYM DYSLEKSJĄProwadzący: Iwona Raszczyk
Typ szkoły : Szkoła Podstawowa
Uczestnicy: uczniowie klas IV
Wymiar czasu: 1 godzina tygodniowo
Czas realizacji: rok szkolny 2014/2015, 2015/2016. 2016/2017

Program został opracowany w oparciu o nową podstawę programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów. Dyslektyk potrzebuje więcej czasu na zrozumienie i zapamiętanie informacji, ma trudności w czytaniu i pisaniu. Dysleksja nie zaburza zdolności rozumowania, rozwiązywania problemów, tworzenia pojęć i krytycznego myślenia. Dyslektycy potrzebują innych metod nauczania, dlatego na dodatkowych zajęciach chciałabym pracować metodami tylko pod kontem ucznia dyslektycznego.
Nauka języka angielskiego sprawia dyslektykom duże trudności ponieważ ma wyjątkowo nieregularną pisownię. Osoba dyslektyczna ma szczególne trudności z w nauce języka angielskiego z:
• gramatyką: rozumieniem czasów, strony biernej i okresów warunkowych
• pisaniem i czytaniem po angielsku
• rozumieniem ze słuchu
• zapamiętaniem czasowników nieregularnych
• zapamiętaniem nazw dni tygodnia, pór roku
• czytaniem transkrypcji
• pisownią homofonów np.: waste-waist

Wszystkie wymienione problemy nie oznaczają że uczeń dyslektyczny nie może nauczyć się języka angielskiego, wymaga jedynie odpowiedniej stymulacji. Program zajęć pozalekcyjnych ułatwi uczniom przyswajanie i utrwalanie materiału w sposób dostosowany do ich możliwości i sposobu uczenia się.


CELE GŁÓWNE:

• Korekcja – stymulowanie i usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania, pisania, mówienia oraz rozumienia ze słuchu w języku angielskim
• Kompensacja - ćwiczenie funkcji niezaburzonych aby stały się wsparciem lub zastępstwem dla funkcji zaburzonych
• Wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności w nauce języka angielskiego
• Kształcenie prawidłowych postaw wobec dalszej nauki poprzez rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

Rozwijanie sprawności:

• Słuchania
- rozumienie poleceń nauczyciela
- rozumienie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych
- rozumienie intencji mówiącego
- umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w nieskomplikowanych
wypowiedziach i dialogach.
• Mówienia
- zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi
- zdobywanie i udzielanie informacji w typowych sytuacjach życia codziennego
- inicjowanie i podtrzymywanie prostej rozmowy
- formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu
- opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego.
• Czytania
- rozumienie tekstów użytkowych (menu, reklama, list)
- rozumienie ogólnego sensu prostych adaptowanych tekstów
- wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu w prostych tekstach i dialogach.
• Pisania
- formułowanie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych
- napisanie listu i kartki
- dostrzeganie różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu
- umiejętność poprawnego zapisu większości słów znanych ze słuchu.
• Innych umiejętności
- korzystanie ze słownika dwujęzycznego oraz innych materiałów, szczególnie przy wykonywaniu projektów międzyprzedmiotowych
- opanowanie prostych strategii samodzielnego uczenia się.

METODY NAUCZANIA:
• metoda multisensoryczna, która opiera się na stymulacji wielozmysłowej, należy włączyć do procesu nauczania wszystkie zmysły,
• metoda słuchowa: nauczyciel tłumaczy, kieruje zwięzłe komunikaty, powtarza, używa materiałów dźwiękowych, czyta głośno polecenia, upewnia się czy uczeń zrozumiał, stosuje parafrazę,
• metoda kinestetyczna: angażujemy ruch w procesie uczenia, stosujemy materiały dotykowe,
• metoda wizualizacji: używamy obrazków, diagramów tabelek, wykresów, używamy kolorów, dorysowujemy obrazki, porządkujemy obrazki, używamy obrazków w ćwiczeniu gramatyki,
• metoda metakognitywna: polega na odkrywaniu reguł np. gramatycznych wykorzystując swoją wiedzę i porównanie do języka ojczystego poprzez stosowanie zagadek językowych.
FORMY PRACY:
• Indywidualna
• Zbiorowa : praca w grupach, praca z całą klasą, praca w parach.
OCENIANIE:
• Nagradzanie każdej aktywności
• Pochwała
• Motywowanie i podkreślanie osiągnięć.
TEMATYKA ZAJĘĆ ORAZ ZAKRES GRAMATYCZNY:
• Materiał leksykalny:
Świat wokół nas:
- szkoła: przedmioty szkolne
- dom: opis domu, pokoi, meble i sprzęty domowe
- człowiek: wygląd, cechy charakteru, uczucia, części ciała
- zdrowie: choroby i dolegliwości, postępowanie w czasie choroby
- rodzina: członkowie rodziny, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo
- ubranie: nazwy części garderoby, kolory i wzory
- jedzenie: produkty żywnościowe, zdrowa żywność, nazwy posiłków i dań, przepisy kulinarne
- zakupy: nazwy sklepów i usług, lista zakupów, pieniądze w krajach anglosaskich
- czynności dnia codziennego
- środki transportu.
Czas wolny:
- sport: nazwy dyscyplin, uprawianie sportów
- muzyka: rodzaje muzyki
- kino i telewizja: gatunki filmowe, nazwy programów
- zainteresowania i hobby: zbieranie znaczków, wędkarstwo, fotografia; czytanie, gatunki literackie
- przyjęcia i zabawy.
Praca:
- nazwy zawodów i zajęć.
Przepływ informacji:
- kartki i listy
- media.
Geografia i środowisko:
- nazwy państw, narodowości, stolice krajów
- strony świata
- podróże, turystyka, wycieczki, wakacje
- określanie czasu: nazwy miesięcy, dni tygodnia, określanie godzin
- pogoda
- ochrona środowiska.
Biologia:
- nazwy zwierząt
- klasyfikacja zwierząt
- części ciała zwierząt
- miejsce występowania zwierząt
- zwierzęta zagrożone wyginięciem.
Historia:
- epoki historyczne
- życie codzienne w przeszłości
- ważne wydarzenia historyczne
- odkrycia i wynalazki
- biografie sławnych ludzi.
Wartości uniwersalne:
- przyjaźń
- prawda
- wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka
- tolerancja dla innych kultur i narodowości
- rodzina.
Kultura krajów anglosaskich i świata:
- życie codzienne w różnych kulturach (szkoła, rodzina, kuchnia, itp.)
- tradycja i święta (Halloween, Christmas, Saint Valentine’s Day, itp.)
• Funkcje językowe:

Zwroty grzecznościowe:
- powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello. How are you? Goodbye. See you)
- przedstawianie siebie i innych (I’m Tom. This is Mark. Nice to meet you.)
- podziękowanie (It’s great. Thanks.).
Prowadzenie i podtrzymywanie rozmowy:
- literowanie
- rozpoczynanie rozmowy (Excuse me. Can you help me?)
- wyrażanie opinii (I think it’s brilliant!)
- sygnalizowanie niezrozumienia i prośba o powtórzenie (Sorry, can you repeat that please?).
Wyrażanie postaw wobec rozmówcy i zdarzeń:
- wyrażanie upodobań i preferencji (I like dancing but I don’t like reading.)
- proponowanie, zapraszanie (Let’s go to the cinema.)
- wyrażanie życzeń (I want fish and chips.)
- wyrażanie próśb (Can you give it to me please?)
- instruowanie (Write with your pen.)
- doradzanie, nakaz (You should be quiet.)
- wyrażanie zakazu (You mustn’t drop litter.)
- wyrażanie pozwolenia (You can go to the party.)

Informowanie:
- pytanie o informację
- identyfikacja osób, przedmiotów i miejsc (This is my room. It isn’t big)
- opisywanie osób (He’s tall.)
- opowiadanie (filmu, zdarzenia)
- mówienie o czynnościach dnia codziennego (I come home at 5 o’clock.)
- mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (They are doing their homework.)
- planowanie (We are going to take the tent with us.)
- opis czynności i sytuacji mających miejsce w przeszłości (Tim cleaned his room.)
- mówienie o umiejętnościach (I can speak French.)
- wyrażanie posiadania (I have a nice dog.)
- porównywanie osób i przedmiotów (Rebecca is taller than Jenny.)
- określanie czasu (It’s a quarter to7.)
- określanie pogody (It’s sunny.).
• Materiał gramatyczny:
Rzeczowniki:
- policzalne i niepoliczalne
- liczba pojedyncza i mnoga regularna i nieregularna
- forma dzierżawcza ‘s.
Czasowniki:
- modalne: can/can’t, could/couldn’t, may/might, must/mustn’t, should/shouldn’t;
- czasowniki to be, have (got)
- konstrukcja there is
- zwroty going to, would like, be allowed to
- tryb rozkazujący
- czasy gramatyczne: Present Simple, Present Progressive, Past Simple, Past Progressive.
Przymiotniki
- stopniowanie
- miejsce w zdaniu.
Zaimki:
- osobowe;
- dzierżawcze
- zwrotne
Liczebniki:
- główne
- porządkowe.
Określniki:
- a, an, the
- some, any, no
- this, these, that, those
- much, many, a few, a little, enough.
Przyimki:
- miejsca
- czasu.
PRZEWIDYWANE EFEKTY:
• kompensacja deficytów
• rozwój ucznia ukierunkowany na jego sukces
• uświadomienie uczniom jego potencjału twórczego
• wdrożenie do systematycznej i samodzielnej pracy
• rozwijanie i budowa zasobów ucznia.

EWALUACJA PROGRAMU:
• ciągłe i systematyczne utrwalanie przez uczniów zdobytych i wypracowanych umiejętności
• modyfikowanie programu w trakcie jego realizacji
• podsumowanie programu po roku

• zwiększona efektywność funkcjonowania ucznia w szkole wobec stawianych mu wymagań, wyzwań oraz jego własnych po-trzeb rozwojowych, poznawczych, społecznych i emocjonalnych.


• wyniki osiągnięte przez uczniów na koniec roku szkolnego.


Podsumowując, warto dodać, że każdy dyslektyk jest inny więc należy go traktować indywidualnie. Najważniejsze jest to aby angażować wszystkie zmysły w procesie uczenia i stosować dużo powtórek. Należy operować materiałem tak aby słowa powtarzały się . Rodzice i najbliżsi również powinni mobilizować dyslektyka do powtarzania.


PLAN REALIZACJI PROGRAMU NA ROK 2014/2015

Tematy zajęć

Czas Present Simple- to be- she, he, it.
Nazwy zawodów.
Słownictwo związane ze szkołą.
Zaimki dzierżawcze.
Przyimki miejsca.
Meble- słownictwo.
Pytania z wyrazami pytającymi- Where?, When?.
Zaimki wskazujące.
Present Simple- to be- liczba mnoga.
Liczba mnoga rzeczowników.
Present Simple- have got- he, she, it.
Present Simple- have got- I, you, they, we.
Słownictwo związane z twarzą.
Nazwy kolorów.
Części ciała.
Przymiotniki opisujące osobowość.
Czasownik modalny- can.
Przymiotniki dzierżawcze.
Słownictwo związane z rodziną.
Słownictwo związane z instrumentami muzycznymi.
Present Simple- czasownik like.
Nazwy owoców.


Liczba godzin przypadająca na dany temat w trackie realizacji planu może ulec zmianie.
Opracowała: Iwona Raszczyk
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 189


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.