Katalog

Danuta Dembek, 2015-06-23
Koronowo

Religia, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na st. nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko nauczyciela: Danuta
Nauczyciel- katecheta
Okres stażu: 1 września 2012- 31 maja 2015.

& 8 ust.2, pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

- Poznanie procedury awansu zawodowego- zapoznanie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
( Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli);

- Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu;

- Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego; warsztaty, kursy, konferencje, rady szkoleniowe;

- Opracowanie i organizowanie szkolnych konkursów religijnych;

- hospitacje zajęć przez dyrektora i wizytatora dekanalnego, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Analiza własnych osiągnięć;

- Lektura i analiza literatury katechetycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Prenumerata czasopisma „ Katecheta”;

- Przygotowanie ściennej gazetki tematycznej związanej z rokiem liturgicznym;

- Pogłębianie wiedzy z przepisów prawa oświatowego a zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego;

- opracowanie planu pracy kółka religijnego;

- Zaplanowanie i zorganizowanie pielgrzymki;


&8 ust.2, pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

- Wykorzystanie komputera do przygotowania pomocy dydaktycznych;

- Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego;

- Wykorzystanie komputera do przygotowania dyplomów;

- Tworzenie prezentacji multimedialnych z okazji „Dnia Papieskiego”

- opracowanie katechez z wykorzystaniem komputera i projektora multimedialnego;

- Zachęcenie uczniów do korzystania z komputera i Internetu;

- korzystanie z cennych dla katechety stron internetowych;

&8 ust.2pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


- Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli;


-Przygotowanie scenariuszy lekcji i przeprowadzenie zajęć;


-Publikacja planu rozwoju, sprawozdania oraz innych materiałów;


-Konsultacja z katechetami z innych szkół;


-Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej;


-Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli;


-Lekcje otwarte dla katechetów z dekanatu .....

& 8 ust. 2, pkt,4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

-Prowadzenie kółka religijnego ;


-Przygotowanie dzieci do przyjęcia
I Komunii;


-Przygotowanie dzieci do udziału szkolnych konkursach religijnych;


-Opracowanie i wdrożenie regulaminu konkursów szkolnych;


-Przygotowanie przedstawień Bożonarodzeniowych;


-Przygotowanie przedstawień związanych z „Dniem Papieskim”;
&8 ust.2,pkt.4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


-Opieka nad uczniami prowadzącymi sprzedaż palm wielkanocnych;

-Angażowanie uczniów w tworzenie gazetki ściennej;


-Podjęcie i ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze;

&8 ust.2,pkt.4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

-Współpraca z pedagogiem szkolnym;-Współpraca z rodzicami;


-Współpraca z Wiejskim Kołem Gospodyń;


-Prowadzenie parafialnej poradni życia rodzinnego;


-Pomoc charytatywna dla najuboższych rodzin parafii;
Wyświetleń: 154


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.