AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewelina Wdowiak, 2015-06-22
Raciążek

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.

- n +

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
7. Poznanie środowiska społecznego uczniów.

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły


1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013.); Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, Karty Nauczyciela i Rozporządzenia MENiS.
2. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. • Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu;
• Określenie form współpracy i częstości spotkań (konsultacji);
• Określenie źródeł z zakresu literatury matematycznej;
• Zapoznanie się z zasobami środków dydaktycznych pracowni matematycznych;
• Określenie sposobu pisania konspektów;
• Zapoznanie się ze sposobami sprawdzania u uczniów nabytych wiadomości i umiejętności;
Omówienie zasad współpracy;
Zawarcie z opiekunem pisemnego kontraktu, określającego zasady współpracy;
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. • Zredagowanie we współpracy z opiekunem Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły; wrzesień 2014 Plan Rozwoju Zawodowego
4. Poznanie przepisów, organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. • Zaznajomienie się ze Statutem szkoły;
• Zapoznanie się ze szkolnym systemem oceniania;
• Poznanie organizacji roku szkolnego;
• Poznanie aktów prawnych regulujących pracę szkoły (Ustawa o Systemie Oświaty) Zapoznanie z dokumentami
5. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
• Obserwacja;
• Udział w Radach Pedagogicznych;

• Rozmowy z innymi nauczycielami;
Organizacja zajęć własnych (kółek matematycznych, zajęć wyrównawczych, itp.)
6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole. • Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik szkolny, arkusze ocen itp.)
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
7. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• Wdrażanie do wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
• Udział w konferencjach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym;
• Współpraca z rodzicami; Wrzesień 2014 - maj 2015 Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach
8. Zapoznanie się z przepisami i podstawowymi zasadami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy oraz z przepisami ppoż. • Udział w szkoleniu BHP;
• Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie;
• Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennych zajęć w szkole;
Zaświadczenie o ukończeniu kursu;
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP.
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, arkuszy obserwacji, dzienników zajęć dodatkowych (kółka matematycznego, zespołu wyrównawczego), świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, itp. Segregator (teczka) stażysty
10. Przygotowanie projektu sprawozdania z przebiegu stażu. • Dokonanie autoanalizy i samooceny;
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju (sukcesy i porażki).
Sprawozdanie z realizacji planu
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. • Sporządzenie wniosku;
• Przygotowanie dokumentacji.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2. Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omówienie ich


1. Poznawanie zasad omawiania obserwowanych zajęć. • Rozmowa z opiekunem stażu i wyciąganie wniosków. Wnioski, karty obserwacji.
2. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych.
• Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Karty obserwacji, potwierdzenia opiekuna stażu.
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
• Obserwacja lekcji opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
• Sporządzenie notatek i wyciągnięcie wniosków;
• Omówienie wyników obserwowanych lekcji. raz w miesiącu
Wnioski z obserwacji .
4. Doskonalenie umiejętności właściwej oceny obserwowanych zajęć. • Konsultacje z opiekunem stażu, dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć, ewaluacja.
Wnioski z obserwacji.
5. Analiza efektów pracy.
• Prowadzenie zeszytu z zapisem obserwowanego przebiegu lekcji i jego analiza po odbytej lekcji; Wprowadzenie udoskonaleń w obserwacji zajęć


3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omówienie ich


1. Zapoznanie się z programem nauczania obowiązującym w szkole.
• Analiza podstawy programowej;
• Zapoznanie się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczyciela realizującego program Matematyka z plusem oraz Matematyka z kluczem;
• Skonstruowanie planów wynikowych z matematyki dla klasy V i VI szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum. wrzesień 2014 Plany wynikowe
2. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych zajęć.
• Rozmowa z opiekunem stażu i wyciąganie wniosków. Arkusze obserwacji.
3. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć prowadzonych.
• Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Konspekty lekcji, potwierdzenia opiekuna stażu.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, a także dyrektora szkoły.
• Opracowanie szczegółowych konspektów;
• Konsultacja z opiekunem stażu;
• Analiza przeprowadzonej lekcji, raz w miesiącu
Konspekty lekcji, wnioski z obserwacji
5. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Działanie autorefleksyjne;
• Dokumentacja efektów własnej pracy (konspekty, dzienniki zajęć dodatkowych itp.);
• Pozyskiwanie informacji zwrotnych ze strony uczniów oraz innych nauczycieli (uwagi, rozmowy); Autorefleksja, autoanaliza
6. Doskonalenie umiejętności właściwej oceny prowadzonych zajęć.
• Konsultacje z opiekunem stażu, dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć, ewaluacja.
Scenariusze lekcji,
wnioski z obserwacji.
7. Analiza efektów własnej pracy.
• Prowadzenie zeszytu z zapisem planowanego przebiegu lekcji i jego analiza po odbytej lekcji;
• Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
8. Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych • Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych
• Współpraca z innymi nauczycielami
• Udział w organizowaniu tygodnia matematycznego w szkole styczeń - maj 2015 Prowadzenie kółka matematycznego, przygotowanie materiałów do tygodnia matematycznego

4. Uczestnictwo w wewnątrz-szkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli


1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz-szkolnym i zewnętrznym doskonaleniu oraz samokształcenie.
• Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej;
• Poznanie form i metod pracy zespołu samokształceniowego;
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
• Dążenie do pogłębiania wiedzy i umiejętności w nauczaniu (czytanie fachowej literatury i czasopism, rozmowy ze starszymi praktyką pedagogami);
• Uczestnictwo w szkoleniu BHP;
• Kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach;
Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;

2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Działanie autorefleksyjne;
• Dokumentacja efektów własnej pracy (konspekty, dzienniki zajęć dodatkowych itp.);
• Pozyskiwanie informacji zwrotnych ze strony uczniów oraz innych nauczycieli (uwagi, rozmowy); Autorefleksja, autoanaliza
3. Rozwijanie
i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
• Udział w dostępnych zajęciach warsztatowych;
• Zbieranie i gromadzenie informacji;
• Samoocena.
Zaświadczenie o uczestnictwie
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
• Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie i gromadzenie informacji, autorefleksja, samoocena. Zaświadczenia
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego;
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych;
• Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera;
• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. wrzesień 2014 – maj 2015 Segregator (teczka) stażysty,
nośnik z zapisem elektronicznym

5. Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów1. Zapoznanie z Programem Wychowawczym Szkoły.
• Analiza Programu Wychowawczego; Zapoznanie z dokumentem

2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
• Współpraca z nauczycielami będącymi wychowawcami;
• Kontakty z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym. wrzesień 2014 – maj 2015 Wnioski
3. Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym.
• Udział w organizowaniu uroczystości, imprez na terenie oraz konkursów matematycznych.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 248


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.