AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Giebel, 2015-06-23
Zabrze

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Ewa Giebel
nauczyciel przyrody
w Szkole Podstawowej nr 6
im. Marii Curie – Skłodowskiej
w Zabrzu

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014r.
Lp. Działania podjęte dla realizacji wymagań Formy realizacji Dowody realizacji Terminy realizacji
umożliwiających uzyskanie
awansu zawodowego

§ 8 ust. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Zadanie: Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela.

Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dowody realizacji: Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Terminy realizacji: Wrzesień 2011; Czerwiec 2014

2. Zadanie: Doskonalenie warsztatu pracy.

Formy realizacji: Udział w kursach doskonalących, warsztatach metodycznych, konferencjach. Udział w WDN. Praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem słabym lub posiadającym opinię PPP. Tworzenie testów diagnozujących z przyrody dla klas IV-VI, doskonalenie przedmiotowego systemu nauczania.

Dowody realizacji: Zaświadczenia, certyfikaty. Spis metod pracy. Plany wynikowe, testy. Przedmiotowy system oceniania. Pomoce dydaktyczne.

Terminy realizacji: Okres stażu

3. Zadanie: Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

Formy realizacji: Studiowanie książek i czasopism dotyczących oświaty oraz zagadnień przyrodniczych. Korzystanie z programów multimedialnych, stron internetowych.

Dowody realizacji: Sprawozdanie.


Terminy realizacji: Okres stażu

4. Zadanie: Udział w pracach zespołu matematyczno – przyrodniczego.

Formy realizacji: Kierowanie zespołem matematyczno - przyrodniczym. Opracowanie planu pracy zespołu.

Dowody realizacji: Zaświadczenia Dyrekcji szkoły.

Terminy realizacji: Okres stażu

5. Zadanie: Współpraca z doradcą metodycznym z przyrody.

Formy realizacji: Konsultacje, warsztaty, szkolenia.

Dowody realizacji: Zaświadczenia doradcy.

Terminy realizacji: Okres stażu

6. Zadanie: Promocja szkoły – organizowanie konkursów szkolnych.

Formy realizacji: Przygotowanie i udział uczniów w konkursach przyrodniczych:
- Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego
- Ogólnopolskiego Konkursu „Mazury Cud Natury”,
- „Miejskiego Konkursu Przyrodniczego”,
- konkursu „Jak dobrze znasz Ziemię”,
- konkursu„W 80 minut dookoła Europy”
- konkursów organizowanych w ramach Tygodnia Ziemi przez Polski Instytut Geologiczny oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dowody realizacji: Podziękowania, wyniki konkursów.

Terminy realizacji: Okres stażu


7. Zadanie: Organizacja uroczystości szkolnych.

Formy realizacji: Przygotowanie i prowadzenie akademii oraz szkolnych imprez okolicznościowych np. akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Tygodnia Ziemi, zakończenia klas szóstych

Dowody realizacji: Scenariusze imprez, zdjęcia.

Terminy realizacji: Okres stażu

8. Zadanie: Współpraca z rodzicami w ramach zadań wynikających z programu wychowawczego

Formy realizacji: Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców (m.in. tematy poruszające przyczyny trudności w nauce, rola nagrody i kary w wychowaniu, zagadnienia poświęcone aktywnemu odpoczynkowi). Angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej. Zachęcenie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły np. współpraca przy organizacji kiermaszy świątecznych, obchodach Dnia Chłopca i Dnia Kobiet.

Dowody realizacji: Potwierdzenia w dzienniku oraz w zeszycie kontaktów z rodzicami.

Terminy realizacji: Okres stażu

9. Zadanie: Propagowanie edukacji regionalnej.

Formy realizacji: Wyjścia do muzeów np. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, Zabytkowej Kopalni Srebra i Ołowiu w Tarnowskich Górach. W ramach Zabrzańskiej Jesieni uczestnictwo w Skarbnikowych Godach.

Dowody realizacji: Sprawozdania.

Terminy realizacji: Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Zadanie: Organizacja warsztatu pracy przy udziale dostępnych technik komputerowych.

Formy realizacji: Wykorzystywanie na zajęciach urządzeń multimedialnych oraz dostępnych programów edukacyjnych.
Tworzenie dokumentacji szkolnej. Wypisywanie świadectw.
Dowody realizacji: Przykładowe dokumenty, pomoce dydaktyczne.

Terminy realizacji: Okres stażu

2. Zadanie: Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputerów.

Formy realizacji: Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu. Tworzenie dokumentacji szkolnej. Wypisywanie świadectw.

Dowody realizacji: Scenariusze zajęć.

Terminy realizacji: Okres stażu

3. Zadanie: Tworzenie lekcji elektronicznych w aplikacji eXe.

Formy realizacji: Udostępnienie lekcji elektronicznych na szkolnej stronie internetowej.

Dowody realizacji: Umieszczona lekcja elektroniczna na stronie internetowej szkoły.

Terminy realizacji: W zależności od potrzeb.

4. Zadanie: Uczenie umiejętności korzystania z różnych metod pracy.

Formy realizacji: Wykonywanie przez uczniów zadań metodą WebQuesta.

Dowody realizacji: Przykładowe WebQuesty.

Terminy realizacji: W zależności od potrzeb.

5. Zadanie: Stosowanie i wykorzystanie Internetu.

Formy realizacji: Udział w forach dyskusyjnych, śledzenie stron o tematyce przyrodniczej, opublikowanie planu rozwoju zawodowego.


Dowody realizacji: Adresy stron internetowych.

Terminy realizacji: Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Zadanie: Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym na warsztatach, szkoleniach, kursach.

Formy realizacji: Prowadzenie spotkań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli na temat:
- „Analiza wyników sprawdzianu po klasie IV”
- „WebQuest w edukacji”.
- „Tworzenie lekcji elektronicznych”.

Dowody realizacji: Zaświadczenia.

Terminy realizacji: Okres stażu

2. Zadanie: Współpraca z innymi nauczycielami.

Formy realizacji: Wspólne przeprowadzenie akcji oraz imprez szkolnych np. akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Unii Europejskiej, Tygodnia Ziemi, Sprzątania Świata itp.

Dowody realizacji: Scenariusze zajęć, uroczystości.

Terminy realizacji: Okres stażu

3. Zadanie: Wymiana doświadczeń w ramach zespołu przedmiotowego.

Formy realizacji: Aktywny udział w spotkaniach zespołu matematyczno – przyrodniczego, rozmowy, przygotowanie spotkań, realizacja zadań. Pełnienie funkcji przewodniczącego.

Dowody realizacji: Zaświadczenie Dyrektora szkoły.

Terminy realizacji: Okres stażu

4. Zadanie: Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli kontraktowych i stażystów.

Formy realizacji: Opracowanie konspektów zajęć. Przeprowadzenie lekcji. Analiza i wnioski do dalszej pracy.

Dowody realizacji: Konspekty lekcji, potwierdzenie nauczycieli.

Terminy realizacji: Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiedni z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Zadanie: Wdrożenie wybranych zagadnień z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły do realizacji z zespołem klasowym.

Formy realizacji: Opracowanie dla swojej klasy programu wychowawczego zgodnie z programem wychowawczym oraz profilaktycznym szkoły.

Dowody realizacji: Program wychowawczy klasy.

Terminy realizacji: Wrzesień 2011; Wrzesień 2012; Wrzesień 2013

2. Zadanie: Przygotowanie i organizacja szkolnego konkursu przyrodniczego dla uczniów klas IV-V.

Formy realizacji: Opracowanie regulaminu oraz testów na szkolny konkurs przyrodniczy „Podróż przez świat przyrody” dla klas IV i V.

Dowody realizacji: Opracowany regulamin, testy. Sprawozdanie.

Terminy realizacji: Luty 2012; Luty 2013; Luty 2014

3. Zadanie: Przygotowanie uczniów do miejskich oraz ogólnopolskich konkursów przyrodniczych.

Formy realizacji: Przygotowanie uczniów do konkursów przyrodniczych:
- Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego
- Ogólnopolskiego Konkursu „Mazury Cud Natury”,
- „Miejskiego Konkursu Przyrodniczego”,
- konkursu „Jak dobrze znasz Ziemię”,
- konkursu„W 80 minut dookoła Europy”
- konkursów organizowanych w ramach Tygodnia Ziemi przez Polski Instytut Geologiczny oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dowody realizacji: Podziękowania, wyniki konkursów.

Terminy realizacji: Okres stażu

4. Zadanie: Opracowanie i realizacja programu kółka kulturalno - turystycznego.

Formy realizacji: Organizacja wycieczek, wyjść do teatru, muzeów, kina itp.

Dowody realizacji: Program kółka. Dziennik zajęć.

Terminy realizacji: Okres stażu

5. Zadanie: Opracowanie i realizacja programu kółka przyrodniczego dla uczniów zdolnych.

Formy realizacji: Przygotowywanie uczniów do konkursów przyrodniczych.

Dowody realizacji: Program kółka. Dziennik zajęć, osiągnięcia.

Terminy realizacji: Okres stażu

6. Zadanie: Opracowanie i realizacja programu kółka „Klub Młodego Ekologa”.

Formy realizacji: Rozbudzanie i propagowanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej.

Dowody realizacji: Program kółka. Dziennik zajęć, gazetki.

Terminy realizacji: Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Zadanie: Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia pracy szkoły.

Formy realizacji: Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu klas VI. Współpraca przy aktualizacji strony internetowej szkoły.

Dowody realizacji: Sprawozdania.

Terminy realizacji: Zależnie od potrzeb

2. Zadanie: Kształtowanie aktywnych postaw ekologicznych.

Formy realizacji: Koordynacja i przeprowadzenie akcji: „Sprzątania Świata”, „Światowego Dnia Wody”, „Tygodnia Ziemi”, zbiórki surowców wtórnych.

Dowody realizacji: Prace dzieci, gazetka, podziękowania.

Terminy realizacji: Wrzesień; Marzec; Okres stażu

3. Zadanie: Kształtowanie aktywnych postaw ekologicznych.

Formy realizacji: Koordynacja i przeprowadzenie akcji: „Sprzątania Świata”, „Światowego Dnia Wody”, „Tygodnia Ziemi”, zbiórki surowców wtórnych.

Dowody realizacji: Prace dzieci, gazetka, podziękowania.

Terminy realizacji: Wrzesień; Marzec; Okres stażu

4. Zadanie: Propagowanie zdrowego trybu życia w zgodzie z naturą.

Formy realizacji: Organizowanie wycieczek przedmiotowych, krajoznawczych lub integracyjnych.

Dowody realizacji: Dokumentacja wycieczek, potwierdzenia.


Terminy realizacji: Okres stażu

5. Zadanie: Zorganizowanie i tworzenie własnych pomysłów dydaktyczno – wychowawczych.

Formy realizacji: Nawiązanie współpracy ze Stacją Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Organizowanie spotkań z ornitologiem stacji dr Marią Wieloch.

Dowody realizacji: Fotografie, sprawozdanie.

Terminy realizacji: Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Zadanie: Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu.

Formy realizacji: Konsultacje z psychologiem z poradni. Kierowanie uczniów na badania z problemami dydaktyczno – wychowawczymi.
Realizacja zaleceń poradni.

Dowody realizacji: Dokumentacja poradni oraz szkolna.

Terminy realizacji: Według potrzeb

2. Zadanie: Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Formy realizacji: Korzystanie z porad pedagoga szkolnego.

Dowody realizacji: Potwierdzenie pedagoga.

Terminy realizacji: Według potrzeb


3. Zadanie: Współpraca z Policją, Strażą Miejską, kuratorem sądowym.

Formy realizacji: Konsultacje, prelekcje.

Dowody realizacji: Potwierdzenie w dzienniku lekcyjnym.

Terminy realizacji: Okres stażu

4. Zadanie: Współpraca z przedstawicielem służby zdrowia.

Formy realizacji: Zaproszenie pielęgniarki szkolnej na zajęcia – realizacja zadań ujętych w programie profilaktycznym szkoły (m.in. moja codzienna toaleta, pierwsza pomoc w drobnych urazach, higiena okresu dojrzewania).

Dowody realizacji: Potwierdzenie.

Terminy realizacji: Okres stażu

5. Zadanie: Współpraca ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

Formy realizacji: Udział w warsztatach dotyczących promocji zdrowia.

Dowody realizacji: Potwierdzenie.

Terminy realizacji: Okres stażu

6. Zadanie: Współpraca z PTTK.

Formy realizacji: Udział w rajdach pieszych.

Dowody realizacji: Potwierdzenie.

Terminy realizacji: Okres stażu


7. Zadanie: Współpraca z Miejskim Ogrodem Botanicznym w Zabrzu oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie.

Formy realizacji: Udział w warsztatach tematycznych.

Dowody realizacji: Potwierdzenie.

Terminy realizacji: Okres stażu

8. Zadanie: Społeczne prowadzenie kółka „Klub Młodego Ekologa”.

Formy realizacji: Program zajęć, realizacja, gazetki.

Dowody realizacji: Potwierdzenie.

Terminy realizacji: Okres stażu

9. Zadanie: Społeczne prowadzenie kółka „Klub Młodego Ekologa”.

Formy realizacji: Program zajęć, realizacja, gazetki.

Dowody realizacji: Dziennik zajęć.

Terminy realizacji: Okres stażu

10. Zadanie: Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Formy realizacji: Uczestnictwo uczniów w akcjach organizowanych na terenie szkoły oraz miasta: Zabrzański Wrzesień - Dni Nauki, Skarbnikowe Gody, Sprzątanie Świata, WOŚP, Tydzień Ziemi, Dzień Dziecka.

Dowody realizacji: Potwierdzenie przez organizatorów. Potwierdzenie Dyrektora.

Terminy realizacji: Corocznie.


§ 8 ust. 2 pkt 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Zadanie: Nagroda Dyrektora.

Formy realizacji: Otrzymanie Nagrody Dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Dowody realizacji: Nagroda.

Terminy realizacji: 14.10.2010r.

2. Zadanie: List gratulacyjny Śląskiego Kuratora Oświaty.

Formy realizacji: Otrzymanie listu gratulacyjnego za zdobycie przez ucznia tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Dowody realizacji: List gratulacyjny.

Terminy realizacji: 08.03.2011 r.

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Zadanie: Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

Formy realizacji: Zdiagnozowanie, opis i analiza dwóch przypadków.

Dowody realizacji: Opis i analiza przypadków.

Terminy realizacji: Okres pełnienia funkcji wychowawcy klasowego oraz nauczyciela przyrody.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 228


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.