Katalog

Dagmara Piątek, 2015-06-22
Dąbcze

Język niemiecki, Różne

Opracowanie programu zajęć kółka języka niemieckiego dla klas IV-VI.

- n +

II. OPRACOWANIE PROGRAMU ZAJĘĆ KÓŁKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI

Pracując jako germanista prowadziłam dla chętnych uczniów z klas IV- VI zajęcia kółka języka niemieckiego. Zajęcia odbywały się w roku szkolnym 2007/8, 2008/9,2009/10.
W związku z tym opracowałam i wdrożyłam program zajęć kółka. Program zawierał cele i treści prowadzące ucznia do lepszej znajomości języka niemieckiego oraz kultury całego obszaru niemieckojęzycznego. Opracowany przeze mnie program był zgodny z podstawą programową dla drugiego etapu kształcenia oraz filozofią nauczania języka obcego na tym etapie rozwoju dziecka. Opracowując program korzystałam z podręczników oraz czasopism dotyczących nauczania języków obcych jak np. ,,Języki obce w szkole"
CELE I ZADANIA PROGRAMU
Cele i zadania programu podzieliłam na trzy części:
I. Nauka o języku
Cel: Znajomość języka niemieckiego
Zadania:
Poznanie gramatyki języka niemieckiego,
Rozumienie zagadnień gramatycznych,
Rozszerzenie zasobu słownictwa,
Uzyskanie płynności w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów słuchanych.
II. Nauczanie o krajach obszaru niemieckojęzycznego
Cel: Zdobycie wiedzy na temat państw niemieckojęzycznych.
Zadania:
Poznanie państw, w których językiem urzędowym jest język niemiecki,
Poznanie kultury krajów DACHL- obyczaje, tradycje, obrzędy.
Poznanie geografii państw DACHL,
Zaznajomienie się z najważniejszymi zabytkami Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Wykształcenie postaw proeuropejskich.
III. Znajomość kultury państw niemieckojęzycznych
Cel: Poznanie osób i dzieł związanych z kulturą niemiecką.


Zadania:
Łamanie barier i uprzedzeń w stosunku do naszych zachodnich sąsiadów
Poznanie popularnych niemieckich wierszy i piosenek,
Tłumaczenie tekstów z literatury dziecięcej,
Znajomość wielkich twórców pochodzących z państw niemieckojęzycznych.


PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU ZWRÓCIŁAM UWAGĘ NA:
• rozwijanie aktywności poznawczej uczniów i ich zainteresowań,
• doskonalenie umiejętności przywoływania i stosowania zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności,
• kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawnie i starannie językiem polskim i obcym,
• rozwijanie umiejętności samodzielnego i logicznego myślenia,
• kształtowanie cech charakteru: staranności, cierpliwości, wytrwałości, szacunku do pracy tłumacza.

Realizacja programu przebiegała w tych trzech blokach tematycznych. Bloki te zostały podzielone na jednostki tematyczne:
I. Nauka o języku
Odmiana rodzajnika.
Czas Perfekt.
Czas Imperfekt.
Formy podstawowe czasowników.
Rekcja czasowników.
II. Nauczanie o krajach obszaru niemieckojęzycznego
Mapa Europy.
Poznajemy państwa niemieckojęzyczne.
Stolice- najważniejsze miasta Europy.
Zabytki Niemiec.
Zabytki Austrii
Zabytki Szwajcarii.
Ciekawe obrzędy i tradycje naszych sąsiadów.

III. Znajomość kultury państw niemieckojęzycznych

Piosenki:
,,Kuckuck",
,,Grun, grun",
,,Haschen in der Grube",
,,Laterne, Laterne"
,,Bruder Jacob",
,,In der Weihnachtsbackerei",
,,Summ, summ, summ"
,,Ich bin schnappi"
Wiersze i rymowanki:
,,Es war eine Mutter"
,,Ich bin Peter..."
,,Es waren zwei Konigskinder"
,,Herr Winter geh hinter"
,,Ich gehe mit meiner Laterne"
,,Niklaus, komm..."
Fragmenty tekstów, książek i opowiadań dla dzieci i młodzieży.


Podczas realizacji programu wykorzystywałam metody aktywizujące. Metody te zakładają twórczy udział uczniów w lekcjach a w związku z mniejszą liczebnością grupy szczególnie chętnie je stosowałam. Jednocześnie dzięki tym metodom uczniowie brali czynny i aktywny udział w zajęciach.
Po zakończeniu zajęć przeprowadzałam wśród uczniów ankietę ewaluacyjną, z której dowiedziałam się, czy wiadomości były zrozumiałe, czy zastosowane metody zachęcały do aktywnej pracy, które tematy były szczególnie interesujące i ciekawe, jakie metody pracy wpływały na szybkie zapamiętywanie wiadomości. Wyniki ankiet potwierdzały moje obserwacje, iż uczniowie bardzo chętnie korzystali z zajęć, mimo, że były to siódme lekcje.
PO REALIZACJI PROGRAMU UCZNIOWIE OSIĄGNĘLI NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:
• znają i rozumieją gramatykę niemiecką,
• znają wszystkie czasy w języku niemieckim,
• sprawnie posługują się słownikiem,
• mają bogate słownictwo,
• znają państwa niemieckojęzyczne,
• wymieniają najważniejsze zabytki,
• śpiewają popularne niemieckie piosenki dla dzieci,
• znają wybrane wiersze i rymowanki na pamięć,
• znają wielkich poetów i kompozytorów niemieckich,
• interesują się wspólną polsko- niemiecką przeszłością
• zdobyli umiejętności i ogólną wiedzę przygotowującą do życia w zjednoczonej Europie.

EFEKTY
Realizacja programu umożliwiła rozwijanie zainteresowań uczniów. Udoskonaliła ich kompetencje językowe i wszystkie kluczowe sprawności. Była to też okazja dla uczniów szóstkowych, aby móc pracować w szybkim tempie i realizować materiał o wiele trudniejszy niż na lekcji. Kończąc zajęcia w klasie szóstej, uczniowie mieli świadomość, że posługują się językiem obcym w stopniu umożliwiającym komunikację w każdej sytuacji. Wdrożenie programu poszerzyło ofertę edukacyjną szkoły.
Wyświetleń: 143


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.