Katalog

Agnieszka Kłosowicz, 2015-06-22
Orzechówka

Język angielski, Program nauczania

Program dla uczniów uzdolnionych z języka angielskiego.

- n +

1. Założenia organizacyjno-programowe
Uczniowie utalentowani, którzy pragną rozwijać swoje zdolności i zainteresowanie językiem angielskim, często nie mają możliwości aby te umiejętności doskonalić. Uczniowie tacy bardzo szybko opanowują materiał na zajęciach dydaktycznych w danej klasie, czego skutkiem jest nudzenie się na zajęciach i wychodzenie z założenia, że nic ciekawego
na zajęciach się nie wydarzy, gdyż całą wiedzę już posiadają i nie nauczą się już niczego nowego. Możliwość rozwoju dla uczniów stwarzają właśnie zajęcia dodatkowe.
Głównym celem zajęć z języka angielskiego jest pogłębianie wiedzy uczniów, poszerzanie wiedzy językowo-kulturowej oraz rozwijanie zainteresowań.
Zajęcia adresowane są do uczniów zdolnych, zaawansowanych pod względem poziomu językowego, chcących rozwijać swoje umiejętności oraz pogłębiać wiedzę z języka angielskiego, również pod względem kulturowym.
Zajęcia będą miały związek z materiałem programowym, ale głównie wprowadzane będą zagadnienia wychodzące poza normalny tok nauki.
Program realizowany będzie w gimnazjum Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej i przeznaczony jest dla uzdolnionych językowo uczniów klas I, II oraz III.
2. Cele nauczania
Cele ogólne:
• Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim
• Pogłębianie i poszerzanie wiedzy językowej
• Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz konkursów
Cele szczegółowe:
• Wzbogacenie zasobu słownictwa
• Poznanie konstrukcji gramatycznych
• Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych
3. Treści nauczania
Treści programowe obejmują trzy główne bloki:
- wiadomości związane z kulturą krajów anglojęzycznych (Wielka Brytania – podział na kraje, nazewnictwo, symbole, flagi, patroni, stolice Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, rodzina królewska, informacje ogólne. Stany Zjednoczone – podział na stany, symbole narodowe, elementy muzyki, literatury i filmu. Ciekawostki – brytyjskie poczucie humoru, przysłowia, pułapki językowe, skróty, idiomy, język młodzieżowy, brytyjski i amerykański angielski, święta brytyjskie i amerykańskie, niezwykłe miejsca oraz zabytki brytyjskich i amerykańskich miast)
- zagadnienia gramatyczne (czasy gramatyczne i konstrukcje gramatyczne, mowa zależna, strona bierna, zdania warunkowe typu zero, pierwszego, drugiego , trzeciego oraz mieszane, pytania typu ‘nieprawdaż’ we wszystkich czasach, stopniowanie przymiotników regularne
i nieregularne, czasowniki modalne i ich bezokoliczniki, idiomy, wyrażenia czasownikowe)
- zagadnienia leksykalne (człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne)
4. Procedury osiągania celów
Metody pracy:
Aby umożliwić uczniom efektywne nabywanie wiedzy i umiejętności metody wykorzystywane na zajęciach będą zróżnicowane i odpowiednio dobrane do rodzaju doskonalonej sprawności i wykonywanego ćwiczenia. Wśród metod wykorzystywanych na zajęciach znajdą się:
• Metoda komunikacyjna
• Metoda adiolingwalna (praca z tekstem słuchanym, odgrywanie sytuacji)
• Metoda audiowizualna (filmy, nagrania CD, prezentacje multimedialne)
• Metoda podająca (wyjaśnienie, wykład)
• Metoda aktywizująca (angażowanie uczniów)
Formy pracy:
Wybór form pracy będzie uzależniony od ćwiczonej w danym momencie sprawności, podobnie jak typowanie odpowiednich metod.
• Praca w parach – doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
• Praca w grupach – zaangażowanie wszystkich uczestników grupy oraz korzystanie
z wiedzy koleżanek i kolegów
• Praca indywidualna – rozumienie tekstów, ćwiczenia gramatyczne, wypowiedź pisemna
Techniki pracy:
• Rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem – prawda/fałsz, dobieranie nagłówka do fragmentu tekstu, określanie głównej myśli tekstu, dobieranie osoby
lub miejsca do osoby wypowiadającej się, test wyboru wielokrotnego
• Mówienie – dialogi, opis materiału stymulującego, dyskusja, streszczenie tekstu, wypowiedź na dany temat
• Gramatyka – transformacje zdań, test luk sterowanych, uzupełnianie luk, tłumaczenie fragmentów zdań, słowotwórstwo
• Słownictwo – uzupełnianie zdań wyrazem, definicje słów, dobieranie synonimów/antonimów, krzyżówki, odgadywanie znaczenia słów z kontekstu zdania, podpisywanie ilustracji, wpisywanie słów w zmienionej formie do zdań
• Praca ze słownikami
5. Warunki i pomoce dydaktyczne
Zajęcia realizowane w ramach niniejszego programu będą odbywały się w pracowni do języka angielskiego. Niezbędnymi pomocami będą: odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD, ekran, projektor, tablica interaktywna, komputer z dostępem do Internetu.
Uczniowie w czasie zajęć będą korzystać z prywatnych zasobów materiałów nauczyciela oraz pozycji dostępnych w bibliotece szkolnej (filmy, zdjęcia, magazyny, mapy, ulotki, materiały autentyczne, nagrania, słowniki, kserokopie materiałów)
6. Oczekiwane osiągnięcia:
• Uczeń posiada bogatą wiedzę językową i wiadomości o krajach anglojęzycznych
• Uczeń dostrzega znaczenie języka angielskiego w codziennym życiu oraz możliwości, jakie daje jego znajomość
• Uczeń rozumie teksty pisane (w tym również autentyczne)
• Uczeń rozumie teksty mówione (w tym również autentyczne)
• Uczeń posiada bogaty zasób słownictwa
• Uczeń swobodnie posługuje się prostymi i złożonymi konstrukcjami gramatycznymi
• Uczeń jest dobrze przygotowany do egzaminu gimnazjalnego
• Bierze udział w konkursach
7. Ewaluacja programu
Ewaluacja niniejszego programu będzie polegała na obserwacji postępów uczniów, przyrostu ich wiedzy oraz rozwoju umiejętności. O skuteczności programu świadczyć będą dyplomy
z konkursów szkolnych i pozaszkolnych, gazetki szkolne z wyeksponowanymi pracami uczniów, prezentacje multimedialne uczniów oraz ich prace projektowe.
Na bieżąco przeprowadzane będą rozmowy z uczestnikami zajęć na temat jakości programu. Przewiduje się dokonywanie zmian w programie w celu dostosowania programu do potrzeb uczniów.
Wyświetleń: 476


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.