Katalog

Anna Zmelonek, 2015-06-24
Nieświń

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Anna Zmelonek
Placówka oświatowa:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu:

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
•Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
5.Praca w zespole nauczycieli języków obcych

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
2.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
•konferencje szkoleniowe
•warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego
3.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej
•Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych
•śledzenie nowości wydawniczych z zakresu nauczania języka angielskiego – współpraca z biblioteką szkolną
4.Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,w której odbywa staż.

1.Analiza dokumentacji.
•Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
•Karta nauczyciela.
•Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
•Ustawa o systemie oświaty.
•Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Współpraca z opiekunem stażu.
•Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
•Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
•Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
•Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
•Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
•Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o wartości merytoryczne.
•Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
•Stosowanie aktywnych metod nauczania.
•Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
•Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3.Publikowanie własnych prac.
•Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
•Publikacja scenariuszy lekcji.
4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne.


§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2.Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
3.Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz konkursów szkolnych i pozaszkolnych
4.Współpraca z pedagogiem szkolnym.
5.Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
6.Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, dni otwarte szkoły, współpraca z Radą Rodziców)
7.Konsultacje z innymi nauczycielami i wychowawcami
8.Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
9.Indywidualne rozmowy z uczniem
10.Przygotowanie przedstawienia w języku angielskim
11.Organizacja Dnia Języków Obcych
12.Prowadzenie wraz z uczniami portfolio językowego


§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii informacyjnej - udział w kursach i szkoleniach.
2.Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4.Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego z użyciem komputera
§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2.Objęcie szczególną troską uczniów słabych.
3.Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań.
4.Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.
5.Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
6.Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
7.Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
8.Aktywna praca nad samokształceniem.
9.Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
10.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
11.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1.Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
2.Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
3.Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
4.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.


Zatwierdzam do realizacji:Wyświetleń: 431


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.