Katalog

Justyna Polak, 2015-06-22
Grójec

Język rosyjski, Scenariusze

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego.

- n +

Scenariusz lekcji do „ Времена 1”Kurs dla początkujących, rozdział 6
Temat: Который час? – określanie czasu zegarowego

Opracowała Justyna Polak

Cele:
Uczeń potrafi:

 zapytać o godzinę,
 określić czas na zegarze,
 prawidłowo połączyć liczebniki z formami rzeczowników: час, минута
 określić czas trwania danej czynności,
 czyta ze zrozumieniem pytania oraz udziela na nie odpowiedzi,
 kształtuje kompetencję w rozumieniu ze słuchu, czytaniu, mówieniu i pisaniu.
Metody:
podająca ( tabele),
praktycznego działania
Formy:
indywidualna, w parach, z całą klasą.
Pomoce dydaktyczne:
 podręcznik i zeszyt ćwiczeń Времена 1 Kurs dla początkujących,
 zegar
 magnetofon+ płyta CD.
Przebieg lekcji:
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej( wiersz str.76, ćw.6/42 –z.ćw.)
3. Nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę wprowadzającą na podstawie rysunków zegara zamieszczonego w podręczniku
4. Zapisanie na tablicy daty oraz tematu lekcji.
5. Ćw. 9/77 oraz odczytanie i objaśnienie tabeli dotyczącej określania czasu zegarowego.
6. Uczniowie czytają ze zrozumieniem zdania z ćw. 10/77.
7. Praca z zegarem.
8. Uczniowie określają która jest godzina i zapisują słownie przykłady na tablicy (ćw.11/78).
9. Nauczyciel objaśnia użycie pytania как дого? (zdania z ćw.12 oraz tabelka str.78).
10. Uczniowie słuchają z magnetofonu, a następnie w parach czytają i odpowiadają na pytania ( ćw.13/78).
11. Nagrodzenie najbardziej aktywnych uczniów plusami.
12. Zadanie pracy domowej:
- napisz, która jest godzina, jeżeli zegar wskazuje: 01:03, 05:51, 16:50, 12:48
- ćw. 8-9/43( z.ćw.)

Scenariusz lekcji do „Времена 2”, rozdział 3
Temat lekcji: Wiersz „Белая берёза ” – nauka na pamięć

Opracowała Justyna Polak

Cele:
Uczeń potrafi:
 wyselekcjonować ze słuchanego i czytanego wiersza określone informacje,
 udzielić odpowiedzi na pytania do wysłuchanego i przeczytanego wiersza,
 poznaje nawą leksykę dotyczącą opisu przyrody rosyjskiej,
 poznaje wiersz jednego z przedstawicieli kultury rosyjskiej,
 utrwala nazwy miesięcy,
 ułożyć i zapisać pytania do podanych zdań.

Metody:
podająca ( tekst wiersza),
praktycznego działania
Formy:
indywidualna, z całą klasą.
Pomoce dydaktyczne:
 podręcznik i zeszyt ćwiczeń Времена 2,
 magnetofon+ płyta CD.
Przebieg lekcji:
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej ( czytanie ze zrozumieniem tekstu str.29 )
3. Nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę wprowadzającą wykorzystując portret poety zamieszczony w podręczniku.
4. Zapisanie na tablicy daty oraz tematu lekcji.
5. Praca z wierszem Белая берёза.
o wysłuchanie wiersza z magnetofonu,
o objaśnienie trudniejszych wyrazów na tablicy,
o nauczyciel odczytuje wiersz,
o uczniowie chóralnie powtarzają poszczególne wersy wiersza,
o uczniowie czytają wiersz po zwrotce,
o nauczyciel zadaje pytania do wiersza.
6. Jeden z uczniów przypomina nazwy miesięcy i zapisuje je na tablicy.
7. Ćw. 8-9/ 21-22 (z.ćw.)
8. Uczniowie układają pytania do podanych odpowiedzi – ćw. 5/20 (z.ćw.)
9. Nagrodzenie najbardziej aktywnych uczniów plusami.
10. Zadanie pracy domowej:
- nauczyć się recytować wiersz Белая берёза,
- ćw. 6-7/ 21 (z.ćw.)
Wyświetleń: 237


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.