AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Daniel Zwoliński, 2015-06-24
chojna

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego


ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Daniel Zwoliński
nauczyciel biologii i przyrody

Data rozpoczęcia stażu – 03.09.2012 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2015 r.

WSTĘP

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 260. poz. 2593).

Zadania do
realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody
realizacji
§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją


1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela wraz z zmianami z dnia 6 grudnia 2007 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r.

2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
IX 2012r.


Cały okres stażu. Znajomość procedury awansu zawodowego.
2. Poznanie
i przeanalizowanie zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp. Cały okres stażu. Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.
3. Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej
w celu podnoszenia jakości pracy szkoły 1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.


2. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.3. Korekta rozkładu materiału nauczania po każdym roku stażu,
Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela.

Cały okres stażu.

wrzesień
2012/13/14 r.

Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.


Przykładowe plany nauczania
4. Praca w komisjach egzaminacyjnych Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej.
Cały okres stażu.


Potwierdzenie dyrektora.

5.Współpraca
z Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych. Organizacja uroczystości szkolnych we współpracy z Samorządem Szkolnym. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
6. Pedagogizacja rodziców. Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów. Cały okres stażu. Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
7. Organizacja wycieczek. 1. Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia poznanej wiedzy oraz staranne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych OKE.

2. Wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z pięknem natury oraz w celu integrowania grupy.
Cały okres stażu. Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
8. Praca z uczniem zdolnym. 1. Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów.
2. Udział w konkursach międzyszkolnych.
Cały okres stażu. Opis działania, dyplomy.
9. Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole Konsultacje z biologii i przyrody przygotowujące do egzaminu w celu podnoszenia wyników nauczania.

Udział w projekcie edukacyjnym Cały okres stażu.


Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Dokumentacja w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
1. Publikacja PSO na stronie internetowej.
2. Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego
związanych między innymi z : wykorzystaniem platformy edukacyjnej.
3. Aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z usprawnieniem pracy szkoły.Cały okres stażu.
Publikacja na stronie szkoły


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych
i narzędzi badawczych. 1. Korzystanie z platformy edukacyjnej.

2. Przygotowanie sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. mające na celu wzbogacenie zajęć lekcyjnych z biologii i przyrody. Cały okres stażu. Publikacje na stronie.
3. Śledzenie aktualności na portalach internetowych. Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych. Cały okres stażu. Adresy stron.
4. Wykorzystanie
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2. Wykorzystanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji biologii i przyrody (wzbogacenie, uatrakcyjnienie lekcji).
3. Wykorzystanie własnego komputera do przygotowania i drukowania materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, dokumentów związanych z pracą itp. (ułatwienie uczniom pracy na lekcji).
4. Opracowanie wyników sprawdzianów i diagnoz z wykorzystaniem technologii komputerowej .
5. Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczanymi przedmiotami.
6. Tworzenie prezentacji w programie Power Point,
Cały okres stażu.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. 1. Przeprowadzenie zajęć otwartych z biologii wykorzystując urządzenia multimedialne i ewaluację
-lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli (szczególnie nauczyciela stażysty).
2. Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”.
3. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych scenariuszy i opracowań.
• Udostępnianie nauczycielom: konspektów, testów, referatów i innych materiałów. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji, recenzje – informacje zwrotne.
2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego 1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów przyrodniczych.

2. Udział w pracach zespołu podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych i gimnazjalnych oraz pisania planów naprawczych.
Cały okres stażu. Notatki.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Współpraca
z rodzicami uczniów. Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne.
- Sporządzenie planu współpracy i spotkań z rodzicami.
- Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.
- Angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej – udział w imprezach klasowych i szkolnych.
- Wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy z pedagogiem szkolnym. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku lekcyjnym, lista obecności.
2. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego związanego z problematyką współczesnej roli myśliwego w środowisku przyrodniczym - Lekcje i wycieczki tematyczne
- Nawiązanie współpracy z przedstawicielami lokalnego koła łowieckiego.
- Konkursy i wystawy fotograficzne. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku,


Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego
3. Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela - Stosowanie w pracy metod aktywizujących np. drama., autorefleksja ewaluacja i wnioskowanie.
- Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych metodą dyskusji i mediacji. W trakcie stażu

Opis działań

§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Podejmowanie działań wychowawczych we współpracy z innymi podmiotami - Organizowanie spotkań z pielęgniarką np. Pasożyty- sposoby unikania. Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku,

3. Organizowanie wystaw, pokazów, wycieczek, konkursów - Organizowanie wystaw i pokazów o tematyce przyrodniczej.
- Przygotowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
- Wycieczki krajoznawcze celem poznania piękna przyrody najbliższej okolicy Cały okres stażu.
Tematy przygotowanych wystaw, zdjęcia. Potwierdzenie Dyrektora.
4. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury Wyjazdy do kina, teatru, na wystawy Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami

1.Współpraca z rodzicami 1. Podjęcie prób zaangażowania rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły.

2. Aktywna współpraca z radą oddziałową. Cały okres stażu. Dokumentacja własna.
2. Współpraca z wydawnictwem Nowa Era Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa Nowa Era, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. - Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,

- Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,

- Podsumowanie i wnioski W trakcie stażu Opis przypadków

Plan ma charakter otwarty.

Nauczyciel zastrzega sobie możliwość podjęcia działań wynikających z potrzeby chwili, a nie zapisanych
w powyższym planie rozwoju zawodowego.

Opracował: Daniel Zwoliński
...........................

Zatwierdzam do realizacji ................................................... ........................................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 266


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.