Katalog

Monika Ignacik- Pacek, 2015-06-22
Skwierzyna

WOS, Program nauczania

Innowacja Pedagogiczna z historii i wiedzy o społeczeństwie.

- n +


Innowacja pedagogiczna z historii i wiedzy o społeczeństwie

„Skwierzyna –wczoraj, dziś i jutro”
Gimnazjum im. Władysława Jagiełły
w Skwierzynie

ul. Batorego 14

66-440 Skwierzyna

Tel.957170073


Autor innowacji :
Monika Ignacik- Pacek


Zespół realizujący innowację :
Monika Ignacik- Pacek
Katarzyna Winiarska


Nazwa innowacji:
„Skwierzyna- wczoraj, dziś i jutro”

Rodzaj innowacji:
Programowa

Miejsce wdrażania innowacji:
Gimnazjum w Skwierzynie

Zakres innowacji:
Uczniowie klas trzecich

Czas realizacji innowacji:
Rok szkolny 2015/2016
( Jedna godzina w tygodniu)

Sposób realizacji innowacji :
Program innowacji koreluje z treściami podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego w oparciu o podstawę programową i program nauczania:
• z historii: „ Śladami przeszłości” w klasach I-III
• z wiedzy o społeczeństwie „Dziś i jutro” w klasach II-III.
„Skwierzyna- wczoraj, dziś i jutro” to cykl zajęć przeznaczonych dla uczniów klas trzecich. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu (1 godzina dydaktyczna) dla każdej klasy w I semestrze r. szk. 2015/2016.Finansowanie innowacji:
Innowacja nie wymaga środków finansowych, zajęcia realizowane przy wykorzystaniu środków stanowiących wyposażenie szkoły: projektor, laptop, komputery – pracownia, odtwarzacz DVD.


OPIS INNOWACJI

Tytuł innowacji: „Skwierzyna- wczoraj, dziś i jutro”- innowacja związana z realizacją podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie1.Celowość innowacji.

Celem innowacji jest kształtowanie tożsamości lokalnej, przybliżenie uczniom dziejów i kultury własnego regionu, nauka aktywności w życiu społecznym, tworzenie silnej więzi z tzw. „Małą Ojczyzną”. Jednocześnie chcemy uczyć otwartości i tolerancji wobec ludzi reprezentujących inne
poglądy, religie, narodowości, rasy i wyznania.
Często zastanawiamy się, jakie są nasze korzenie, skąd pochodzimy, jak żyli nasi przodkowie, jak się ubierali, co jedli, jakie było ich życie codzienne, tradycje i zwyczaje. Odnosimy tę wiedzę do współczesności. Poznając historię i dziedzictwo kulturowe naszej „Małej Ojczyzny”– jesteśmy z nią bardziej związani, budujemy tożsamość regionalną, a w dalszej kolejności narodową. Uczniowie w trakcie zajęć odniosą szereg korzyści, przede wszystkim jednak uświadomią sobie, czym jest wspólnota regionalna, będą kształtować poczucie własnej tożsamości, nie zapominając o poszanowaniu odmienności innych kultur. Gimnazjaliści w trakcie zajęć : poznają historię i kulturę Skwierzyny, dowiedzą się o ludziach ważnych dla regionu.
Wierzymy w to , że zainteresowanie przeszłością pozwoli na lepsze zrozumienie tego, co dzieje się współcześnie w Polsce i w „ Małej Ojczyźnie”.
Uczestniczenie w zajęciach w płynie korzystnie na młodych ludzi. Ukształtuje u nich właściwe postawy społeczne, charakterystyczne dla społeczeństwa obywatelskiego, nauczy odpowiedzialności za podejmowanie właściwych decyzji .
Wiedza dotycząca zasad ustrojowych, samorządu jest dzisiaj niezbędna i potrzebna do aktywnego uczestniczenia w życiu swojej „ Małej” i „ Dużej Ojczyzny”.


Cele ogólne innowacji:

1. Przybliżenie historii miasta Skwierzyny na tle wydarzeń historii Polski.
2. Rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej i patriotyzmu związanego z
„ Małą Ojczyzną”.
3. Kształtowanie aktywnej, otwartej postawy odpowiedzialności i zaangażowanego w sprawy Skwierzyny mieszkańca.


Cele szczegółowe innowacji:

1. Poznanie historii Skwierzyny na tle dziejów Polski.
2. Poznanie historii mieszkańców Skwierzyny- dawnej struktury
wyznaniowej i narodowościowej miasta i jego okolicy.
3. Poznanie historii gospodarczej miasta na tle historii rozwoju
gospodarczego Polski.
4. Poznanie mniejszości narodowych i etniczne mieszkające w Polsce i
na terenie swojego regionu.
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów przeszłością Skwierzyny i
kształtowania potrzeby poszukiwania informacji pochodzących z
różnych źródeł – literatura , prasa , internet, wystawy.
6. Poznanie historii szkoły ( Szkoły Podstawowej nr 1 , Gimnazjum)
7. Poznanie struktur władz szkoły , zadań dyrektora, rady
pedagogicznej , samorządu uczniowskiego, praw i obowiązków
ucznia.
8. Kształtowanie postawy aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły ,
umiejętności współpracy w grupie (organizacji imprez, uroczystości
szkolnych- obchodów siedemdziesięciolecia powstania szkoły, Dni
Patrona Szkoły.
9. Kształtowanie postawy aktywnego uczestniczenia w życiu miasta i
gminy Skwierzyna ( udział w imprezach , akcjach organizowanych
przez władze samorządowe inne lokalne instytucje ).
10.Kształtowanie postaw zrozumienia i zaangażowania w problemy
miasta , regionu.
11. Kształtowanie postaw patriotycznych lokalnego patriotyzmu
12. Poznanie symboli narodowych, historii symboli narodowych i herbu
oraz barw miasta Skwierzyny.
13. Poznanie kompetencji samorządu terytorialnego oraz
umiejętność szukania informacji w różnych aktach prawnych
(Konstytucji RP, ustawie o samorządzie).
14. Poznanie sposobów wpływania na decyzje władz samorządowych.


15. Zdobycie wiedzy o przedstawicielach lokalnych organów
samorządowych: uchwałodawczych i wykonawczych na terenie gminy,
powiatu i województwa.

16. Zdobywa praktyczną wiedzę o sposobach załatwiania spraw w
urzędach i zredagowaniu pism urzędowych.
17. Poznanie potrzeb mieszkańców miasta i umiejętność szukania
sposobów rozwiązania problemów lokalnej społeczności.

Oczekiwane efekty:

Dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach uczeń:

1. pozna historię miasta Skwierzyny,
2. utrwali wiadomości dotyczące historii Polski,
3. zaangażuje się w życie społeczności lokalnej,
4. zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne obywatelowi
RP.

2.Tematyka zajęć

1. Historia Skwierzyny na tle wydarzeń związanych z historią Polski-
-średniowiecze.
2. Historia Skwierzyny na tle wydarzeń związanych z historią Polski
- czasy nowożytne.
3. Historia Skwierzyny na tle wydarzeń związanych z historią Polski
- 1914- 1918.
4. Rozwój gospodarczy Polski.
5. Rozwój gospodarczy Skwierzyny.
6. Dawni mieszkańcy Skwierzyny – stosunki wyznaniowe i narodowo-
ościowe w Skwierzynie.
7. Nasza szkoła dawniej i dziś.
8. Obchody siedemdziesięciolecia naszej szkoły.
9. Kto i za co odpowiada w naszej szkole?
10. Jakie mamy prawa i obowiązki?
11. Jak żyją mieszkańcy Skwierzyny?
12. Być patriotą.
13. Marsz na wybory!
14. Moja „Mała Ojczyzna”.
15. Mniejszości narodowe i etniczne.
16. Znam ustrój państwa polskiego- ustrój RP.
17. Moje: gmina, powiat i województwo.
18. Kto rządzi w gminie , powiecie i województwie.
19. Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Przewidywane osiągnięcia

1. Poznanie historii miasta, regionu.
2. Zdobycie wiedzy dotyczącej samorządu gminy , powiatu, województwa.
3. Świadome i odpowiedzialne angażowanie się w życie regionu i państwa.
4. Kształtowanie tożsamości obywatelskiej.

Formy pracy

1. praca indywidualna ( plakat, prezentacja multimedialna)
2. praca w grupach – projekt
3. wycieczki ( Urząd Miasta w Skwierzynie, okoliczne muzea)
4. spotkania z najstarszymi mieszkańcami Skwierzyny
5. wystawy
6. Konkurs wiedzy


3. Zakres

Innowacja „Skwierzyna- wczoraj, dziś i jutro” dotyczy realizacji edukacji
regionalnej w oparciu o cele i zadania związane z nauczaniem historii i
wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. Zostaną nią objęci uczniowie klas
trzecich w I semestrze 2015/2016 r.


4. Czas trwania

I semestr, rok szkolny 2015/2016


5. Ewaluacja

1.Bieżąca analiza postępów w nauce
2.Konkurs
3.Wystawa
4.Prezentacja multimedialna
5.Sprawozdania i zdjęcia na stronę internetową gimnazjum


Wnioski z ewaluacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej. Dokumentacja związana z realizacją innowacji będzie się znajdować w teczce zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych
Wyświetleń: 416


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.