Katalog

Lucyna Król, 2015-06-22
Nowy Sącz

Geografia, Plany pracy

Program kółka geograficznego.

- n +

Rok szkolny 2013 / 2014
Program pracy kółka z geografii – praca z uczniem zdolnym
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 – SPECJALNYCH W NOWYM SĄCZU
Program zajęć w II semestrze

1. Założenia programowe:

Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów klas I – III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z geografii, udoskonalić umiejętności odczytywania map i diagramów oraz czytania ze zrozumieniem.
Program pracy z uczniem zdolnym zawiera treści, które pozwolą na utrwalenie
i pogłębienie wiedzy uczniów zdobytej podczas zajęć lekcyjnych
w szkole, rozwijanie zainteresowania geografią innych państw, szczególnie państw należących do UE, rozwijanie samodzielnego i kreatywnego myślenia,
a także na różnorodne wykorzystanie wiedzy posiadanej przez uczniów.

2. Cele ogólne:
 Rozwijanie zainteresowań uczniów
 Doskonalenie wcześniej zdobytych umiejętności korzystania z map, odczytywania diagramów i kartodiagramów
 Popularyzowanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej i Polsce

3. Cele szczegółowe:
W wyniku uczęszczania na zajęcia uczeń powinien:
 Potrafić odczytać szerokość i długość geograficzną danego miejsca
 Potrafić znaleźć na mapie wskazane miejsce
 Swobodnie wymienić kraje należące do UE oraz znać nazwy ich stolic
 Kojarzyć charakterystyczne budowle z odpowiednim krajem UE
 Odczytać informacje zawarte w legendzie mapy
 Odczytać informacje przedstawione za pomocą diagramu
i kartodiagramu
 Pozyskiwać prawdziwe i interesujące informacje ze źródeł w internecie.

4. Stosowane formy pracy:
 Praca indywidualna
 Praca grupowa

5. Stosowane metody pracy:
 Burza mózgów
 Praca z tekstem
 Pogadanka
 Dyskusja
 Pytania i odpowiedzi
 Praca z mapą (atlas, mapa ścienna)

6. Pomoce naukowe:
 Słowniki geograficzne
 Atlasy
 Mapa ścienna
 Podręcznik
 Przygotowane przez nauczyciela zdjęcia, teksty i mapy konturowe
 Albumy
 Filmy7. Tematyka:
1. Poznajemy kraje i stolice Unii Europejskiej.
2. Poznajemy główne rzeki krajów Unii Europejskiej.
3. Języki urzędowe w krajach Unii Europejskiej.
4. Podróże po Europie I – ciekawe miejsca (Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja).
5. Podróże po Europie II – ciekawe miejsca (Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia).
6. Podróże po Europie III – ciekawe miejsca (Rumunia, Słowacja, Luksemburg, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania).
7. Mapa – skala mapy, długość i szerokość geograficzna, kierunki świata.
8. Ćwiczenia w odczytywaniu długości i szerokości geograficznej danego miejsca.
9. Ćwiczenia w odnajdywaniu na mapie danego miejsca.
10. Ćwiczenia w odczytywaniu diagramów.
11. Polska – położenie w Europie, sąsiedzi, granice.
12. Polska – krainy geograficzne.
13. Polska – główne rzeki, największe jeziora, najwyższe szczyty.
14. Polska – ochrona środowiska.
Każdy temat realizowany jest na oddzielnej jednostce lekcyjnej trwającej 45 minut. Zajęcia odbywają się w miesiącach: marzec, kwiecień i maj (wtorek od godz. 13.15 od godz. 14.10 – kl. IA i IB i środa od godz. 14.20 do godz. 15.05 pozostali uczniowie).

8. Oczekiwane efekty:
Uczniowie biorący udział w zajęciach lepiej radzą sobie z nauką, chętniej czytają
i posługują się mapą, również podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Zajęcia dodatkowe powinny przyczynić się do rozwijania zdolności uczniów, umiejętności pracy samodzielnej jak i współpracy w grupie.

Wyświetleń: 138


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.