AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Lucyna Król, 2015-06-22
Nowy Sącz

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Informacje personalne:

imię i nazwisko nauczyciela: Lucyna Król

nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu
nauczany przedmiot: geografia

czas stażu: 01.IX. 2012 – 31.V. 2015

kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
- studia licencjackie - Przyroda z matematyką - PWSZ w Nowym Sączu,
- studia magisterskie - Geografia - Akademia Pedagogiczna w Krakowie,
- studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika - PWSZ w Nowym Sączu
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA Minowanego

§7ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian


1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Zawarcie kontraktu
- Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Poznanie przepisów dotyczących ścieżki awansu zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Zdobycie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy
Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych
Współpraca z innymi nauczycielami w celu rozwijania kompetencji zawodowych i dzielenia się wiedzą

2. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej:
- Analiza i wybór programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową
- Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z nauczanych przedmiotów
- Stosowanie w swojej pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania, np.: Knilla, Kinezjologii Edukacyjnej, Klanza
- Przeprowadzenie ewaluacji przebiegu nauczania z nauczanych przedmiotów
- Opracowanie indywidualnych programów nauczania

3. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami:
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
- Opublikowanie referatu na temat pracy z dzieckiem niepełnosprawnym na stronach www
- Prowadzenie lekcji otwartej z geografii

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, wychowawcy klasy, dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen


§7 ust.2. pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


1. Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Poznanie środowiska uczniów oraz specyfiki pracy z uczniem niepełnosprawnym lub tzw. wykluczonym społecznie
- Podnoszenie poziomu integracji uczniów szkoły ze społecznością lokalną
- Integracja uczniów z nauczania indywidualnego z klasą oraz całą społecznością szkolną i lokalną;
Uwrażliwienie społeczności lokalnej na sytuację osób niepełnosprawnych
Rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką przyrodniczą
2. Organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków oraz uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem
3. Udział w szkoleniach na temat współpracy z rodzicami uczniów
4. Udzielanie pomocy rodzicom w kontaktach z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
5. Współorganizowanie i udział w imprezach szkolnych i środowiskowych, wycieczkach krajobrazowo – turystycznych np.:
- Karnawałowy Bal Integracyjno – Środowiskowy
- Boccia,
- Bal dla uczniów z klas Przysposabiających do Pracy
- Święto Wiosny
- Konkurs wiedzy o UE,
- Quiz mikołajkowy,
- wycieczka na Niemcową,
6. Udział w obchodach Dnia Ziemi
7. Prowadzenie Kółka geograficznego
8. Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce geograficznej, biologicznej, chemicznej


§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Opracowanie materiałów oraz pomocy dydaktycznych przy wykorzystaniu programów komputerowych, tematy z tablica lekcji
- Konspekty lekcji, sprawozdania w wersji elektronicznej
- Podniesienie jakości prowadzonych zajęć lekcyjnych
- Podniesienie jakości pracy własnej oraz rozwijanie kompetencji nauczycielskich
- Podnoszenie poziomu cyfryzacji szkoły i nauczania

2. Wykorzystanie w pracy z uczniami:
- tablicy interaktywnej
- prezentacji multimedialnych (Power Point)
Potwierdzenie opiekuna stażu
Prezentacja multimedialna na Cd-ROM
Systematycznie
3. Opracowanie w wersji elektronicznej notatek z przeprowadzonych konkursów i umieszczenie ich na stronie www szkoły
Zaświadczenie administratora strony www
Wg kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

§7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Zgłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez:
- Uczestnictwo w warsztatach, konferencjach szkoleniowych
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu : tytuły książek, artykuły
Rozwijanie kompetencji nauczycielskich
Znajomość nowości związanych z wykonywanym zawodem

2. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym:
- Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną
- Zapoznanie z IPET
- Zapoznanie z Programem Profilaktycznym szkoły
Potwierdzenie
Poznanie sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów
Możliwość reagowania na bieżące potrzeby uczniów

§7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Zapoznanie się z dokumentacją wewnątrzszkolną:
- Statut Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych
- Statut Niepublicznej Szkoły Zawodowej Progres
- Plan wychowawczy
Notatki
Znajomość przepisów wewnątrzszkolnego prawa oświatowego
IX 2012
IX 2014
2. Praca w komisjach i zespołach zajmujących się przygotowaniem nowych rozwiązań w pracy z uczniem – przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej szkoły
Ewaluacje
Ankiety
Notatki
Sprawozdania
Znajomość potrzeb uczniów i możliwość pracy z wykorzystaniem metod dobranych indywidualnie do potrzeb podopiecznych
Okres stażu
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego na stronach:
- MEN
- Kuratorium Oświaty
Notatki
Bieżąca i aktualna znajomość przepisów prawa oświatowego
Wg potrzeb
4. Udział w radach pedagogicznych podejmujących w/w tematykę
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Aktywny udział w życiu i działalności szkoły
Zatwierdzam do realizacji:

............................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela
Wyświetleń: 183


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.