Katalog

ADAM SAWCZUK, 2015-06-24
Biała Podlaska

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


I. Informacje personalne

Imię i nazwisko: Adam Sawczuk
Nauczyciel: geografii, techniki i wiedzy o społeczeństwie
Szkoła: Publiczne Gimnazjum w Zalesiu
Czas stażu: 01.09.2012 – 31.05.2015
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a) Studia licencjackie na kierunku geografia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
b) Studia magisterskie na kierunku geografia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

CEL PLANOWANYCH DZIAŁAŃ: ZDOBYCIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

II. Czynności organizacyjne

L.P. ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)
TERMIN REALIZACJI
1 Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego
- analiza artykułów w czasopismach fachowych
- śledzenie stron internetowych MEN - prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- notatka z udziału w szkoleniu W czasie stażu
2 Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, statut, WSO
- plan rozwoju zawodowego zintegrowany
z dokumentacją szkoły IX-X.2012
3

Wstępna ocena własnych umiejętności

- podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy - złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
IX.2012


4
Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły - aktywny udział w pracach Rady
Pedagogicznej
- analiza dokumentacji szkoły: statut, regulaminy, plan rozwoju szkoły, wewnątrzszkolnym system oceniania - potwierdzenie dyrektora
szkoły
W czasie stażu
5 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - zbieranie informacji o realizacji zadań - gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań
W czasie stażu
6 Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju - analiza dokumentacji
- autorefleksja
- autoanaliza
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- sprawozdanie V.2015
III. Zadania wynikające z rozporządzenia

L.P. ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały) TERMIN REALIZACJI

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. §8 ust 2 pkt 1

1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym - udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne
- zaświadczenia
- notatki z udziału
w szkoleniu, wykresy wyników W czasie stażu
2 Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów - przeprowadzenie testu kompetencji i analiza wyników
- analiza wyników egzaminów gimnazjalnych
- kopia testu, wyniki W czasie stażu
3 Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z geografii
- zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
- notatka IX.2012/13/14


4 Doskonalenie metod i form pracy
- stosowanie w pracy metod aktywizujących np. praca w parach, burza mózgów
- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- wymiana doświadczeń z koleżankami i kolegami oraz poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów - scenariusze, recenzje literatury


W czasie stażu
5


Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym

- organizowanie gazetek tematycznych
- gromadzenie materiałów
- i pomocy dydaktycznych do własnej biblioteczki
- zdjęcia i notatki
W czasie stażu


6 Przygotowywanie uczniów do konkursów - praca indywidualna z uczniem zdolnym
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- spotkania indywidualne w razie potrzeb
- udział uczniów w konkursach - zaświadczenia i notatki W czasie stażu
7 Prowadzenie pomiaru dydaktycznego - badanie wyników nauczania geografii - kserokopia testu pomiaru, zaświadczenia, analiza sprawozdań W czasie stażu
8 Samodzielne studiowanie literatury
- literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących między innymi aktywizujących metod pracy
- literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- wykaz przyswojonych pozycji bibliotecznych, czasopism
- recenzje W czasie stażu


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2

1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- korzystanie z Internetu,
przygotowywanie testów sprawdzianów, rozkładów materiału i konspektów techniką komputerową
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
- kursy internetowe
- zaświadczenia udziału
w szkoleniach
- testy, konspekty
- notatki

W czasie stażu
2 Lekcje geografii w pracowni komputerowej - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego
- zaświadczenia i notatki
W czasie stażu
3 Przeprowadzenie konkursów z wykorzystaniem techniki komputerowej i Internetu - samodzielna praca ucznia z wykorzystaniem Internetu
- prasówki - notatka, scenariusz zajęć W czasie stażu
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Rozp. §8 ust 2 pkt. 3

1 Prowadzenie zajęć otwartych z geografii - przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób - scenariusz zajęć W czasie stażu
2 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami - aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
- prowadzenie zajęć
otwartych uczniów
- opracowanie scenariuszy
(podnoszenie atrakcyjności zajęć, wymiana doświadczeń),

- potwierdzenie Dyrektora Szkoły Rok szkolny 2012/15

Realizacja zadań z §8 ust 2 pkt 4

1

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§8 ust 2 pkt 4 a)
- opracowanie programu autorskiego
- opracowanie ściennego, szkolnego planu ewakuacyjnego Zespołu Szkół w Zalesiu- program autorski
zatwierdzony przez RP
- plan ewakuacji

IX.2012 –
V.2015


2.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust 2 pkt 4 c)
- organizacja rajdów, wycieczek
i imprez klasowych i szkolnych
- organizacja konkursów
- projekty edukacyjne
- praca z uczniem zdolnym
- wystawy prac uczniów - zaświadczenie dyrektora W czasie stażu
3Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8 ust 2 pkt 4 e)
- przygotowanie i publikacja scenariusza lekcji geografii
- spotkania i konsultacje z pedagogiem szkolnym
- praca w zespołach
przedmiotowych
- praca w zespołach tematycznych
- organizacja zajęć pozalekcyjnych
- uczestnictwo w szkoleniach
- zaświadczenie dyrektora

W czasie stażu


4 Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
(§8 ust 2 pkt 4 f)


- przygotowanie uczniów do
konkursów przedmiotowych
- praca w zespołach
- przeprowadzanie konkursów
przedmiotowych - zaświadczenia i notatki


W czasie stażu


Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. §8 ust 2 pkt 5

1 Współpraca z pedagogiem szkolnym - przeprowadzanie ankiet wśród uczniów
- potwierdzenie pedagoga szkolnego W czasie stażu
2 Współpraca z rodzicami - rozmowy indywidualne, telefoniczne W czasie stażu

* powyższy plan może ulegać modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zatwierdził: Opracował:
........................................ Adam Sawczuk


Plan zatwierdzono Podpis

......................................
......................................
Wyświetleń: 240


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.