Katalog

Anna Darul, 2015-06-22
Tarnowski Młyn

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan pracy - awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Anna Darul
Nauczyciel języka angielskiego

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego
we WładysławowiePLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGOData rozpoczęcia stażu: 1.09.2012
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2015
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzam:


............................... ............................................
data podpis Dyrektora szkoły
Zadanie Forma Termin Sposób opracowania


Uzyskiwanie pozytywnych efektów na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1. spotkania i warsztaty metodyczne
2. kursy MODN i ODN
3. praca w zespole ewaluacyjnym
4. konkursy, olimpiady
5. kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe
6. promowanie szkoły
7. udział w programach i przedsięwzięciach szkolnych, turniejach i konkursach o charakterze profilaktycznym
8. współpraca z rodzicami
9. rozwijanie bazy dydaktycznej

Cały okres stażu w zależności od potrzeb i możliwości

Opis i analiza z uwzględnieniem ich wpływu na podniesienie jakości procesu dydaktycznego i wychowawczego
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów dotyczących nauki języka obcego.
2. zajęcia języka obcego w sali komputerowej – praca metodą projektową, wykorzystanie materiałów multimedialnych w wersji oryginalnej
3. gazetka szkolna
4. inne działania, które wynikną w trakcie trwania stażu

Cały
okres
stażuOpis i analiza z uwzględnieniem ich wpływu na podniesienie jakości procesu dydaktycznego i wychowawczego

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1. prowadzenie zajęć otwartych i lekcji pokazowych2. aktywna praca w zespole nauczycieli języków obcych oraz współpraca z nauczycielami języków obcych z całej gminy
3. praca w gminnym zespole nauczycieli języka angielskiego
4. pełnienie funkcji opiekuna studentki
5. publikacje materiałów
6. przygotowanie materiałów do pracy i wygłaszanie referatów dla nauczycieli języków obcych w ramach zespołu przedmiotowego

Cały
okres
stażu w zależności od potrzeb
Opis i analiza z uwzględnieniem ich wpływu na podniesienie jakości procesu dydaktycznego i wychowawczego

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. opracowanie warsztatów językowych w atrakcyjnej formie dla ucznia zdolnego
2. opracowanie programu i zorganizowanie koła europejskiego lub teatralnego
Raz w ciągu stażu


W zależności od potrzeb i możliwości

Opis i analiza z uwzględnieniem ich wpływu na podniesienie jakości procesu dydaktycznego i wychowawczego

Zdobycie uprawnień egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
1. zdobycie uprawnień egzaminatora OKE z języka angielskiego ( egzaminator maturalny / gimnazjalny)

Cały okres stażu
Opis i analiza z uwzględnieniem ich wpływu na podniesienie jakości procesu dydaktycznego i wychowawczegoPoszerzenie zakresu działań
szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów szkolnych, gminnych, międzyszkolnych i powiatowych
2. propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego
3. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Cały okres stażu

Opis i analiza z uwzględnieniem ich wpływu na podniesienie jakści procesu dydaktycznego i wychowawczego

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. zorganizowanie koła zainteresowań dla uczniów z dysfunkcjami i problemami w nauce języka obcego
2. nawiązanie współpracy z instytucjami pozaszkolnymi tj.: wydawnictwami i instytucjami upowszechniającymi kulturę
3. organizacja spotkań z pielęgniarką szkolną, policjantem, pedagogiem.


Cały okres stażu w zależności od potrzeb i możliwości

Opis i analiza z uwzględnieniem ich wpływu na podniesienie jakości procesu dydaktycznego i wychowawczego

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
1. Projekt edukacyjny –lub organizacja i prowadzenie zajęć dla młodzieży w okresie ferii letnich lub zimowych

Cały okres stażu w zależności od potrzeb i możliwości
Opis i analiza z uwzględnieniem ich wpływu na podniesienie jakości procesu dydaktycznego i wychowawczego

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opracowanie studium przypadku.
- charakterystyka i diagnoza problemu,
Opis i analiza z uwzględnieniem ich wpływu na podniesienie jakości procesu dydaktycznego i wychowawczego


Opracowała: Anna Darul
Wyświetleń: 453


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.