Katalog

Monika Górska, 2015-06-18
Słupca

Język niemiecki, Różne

Myśleć w szkole (model minimum kompetencji myślowych na zajęciach szkolnych).

- n +

W obecnych czasach zarówno cywilizacja, jak i kultura stawiają człowiekowi wysokie wymagania, jeśli chodzi o myślenie. Przygotowanie do sprostania tym wymaganiom spoczywa w dużej mierze na barkach szkoły, co z kolei przyczyniło się do formułowania nowych pytań o cele, treści i sposoby nauczania. W skutek tego przesunięty został akcent z treści nabywanej w szkole wiedzy na umiejętność jej stałego zdobywania i doskonalenia. Unia Europejska postuluje, aby system szkolnictwa „dawał ludziom podstawowe umiejętności, motywację oraz umiejętność uczenia się, sprzyjał rozwijaniu kompetencji przekrojowych (czyli pozwalających łączyć różne fragmenty wiedzy)“.
Wychodząc na przeciw takim postulatom uczeń powinien wynieść ze szkoły zdolność krytycznego i twórczego myślenia, zdolność dostrzegania problemów i samodzielnego formułowania pytań, zdolność działania i myślenia we współpracy (zdolność do udziału w dialogu i dyskusji), umiejętność oceny własnych przekonań oraz gotowość do ich kształtowania pod wpływem kontrargumentów.
Zajęcia szkolne poświęcone różnym obszarom wiedzy powinny zgodnie z podstawą programową łączyć zdobywanie wiedzy przedmiotowej z ćwiczeniami czynności myślowych, które wspierają powyższe postawy i umiejętności.
Należy pamiętać, że czynności myślowe mają z jednej strony charakter uniwersalny, to znaczy, że znajdują zastosowanie w najrozmaitszych dziedzinach przedmiotowych, z drugiej strony, nabierają specyficznego charakteru w zależności od poszczególnych dziedzin i odgrywają w nich odmienne role.
Do najważniejszych czynności myślowych należy:
wnioskowanie
interpretacja
wyjaśnianie
podawanie przykładów
porównywanie i rozróżniania
klasyfikowanie
ustalanie związków
definiowanie
formułowanie i wyrażanie swoich opinii
zadawanie pytań
Minimum Kompetencji Myślowych (MKM) to model, któy tworzy listę czynności związanych z myśleniem wraz z ich wzajemnymi powiązaniami. Zgodnie z MKM ważne są zarówno czynności myślowe jak i postawa otwartości, odwaga, ciekawość poznawcza, cierpliwość oraz nastawienie na dialog.
W związku ze zmianami zachodzącym we współczesnym świecie, nauczyciele zobowiązani są do rozwijania wyżej wymienionych umiejętności, gdyż zgodnie ze słowami Sokratesa „Życie nie poddane refleksji nie jest warte przeżycia“.

Osoby zainteresowane tym tematem odsyłam do lektury publikacji „Myśleć w szkole – doświadczenia z realizacji projektu innowacyjnego Pozwolić uczniom myśleć“, w którym znaleźć można szereg ciekawych informacji na temat czynności myślowych oraz przykładowe konspekty lekcji.
Wyświetleń: 144


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.